Euroopa Liidu teaduspoliitika teadmistepõhises majanduses

Seoses aktiivse tegevusega Euroopa Teadusruumi väljaarendamisel avaldas Euroopa Komisjon 2009. a lõpus ekspertgrupi raporti [i] ELi teaduspoliitika rollist teadmistepõhise majanduse arengus [ii].  

Mahukas raport (230 lk) on valminud Maastrichti ülikooli rahvusvaheliste majandussuhete professori Luc Soete juhtimisel.

Nii põhjalikust materjalist on sisulist ülevaadet väga keeruline anda ja seda me siinkohal ei üritagi. Lisaks igakülgsele analüüsile annab raport ka rea poliitilisi soovitusi, mille me siiski teieni toome.

Raport koosneb kahest osast:

I osa: Poliitiline ülevaade: Teadus- ja innovatsioonipoliitika Euroopas, Euroopa Teadusruumi uus ajajärk (Policy Report: Research and Innovation Policy in Europe: A New Era for the ERA), mis käsitleb mitmeid väljakutseid: T&A ning innovatsiooni globaliseerumist ja kontsentreerumist, sotsiaalsetele väljakutsetele reageerimist, teaduse tipptaset ja konkurentsi, globaalseid võrgustikke ning avatud innovatsiooni. I osa lõpeb aruteluga ühiskonna teadusevajadusest (On society’s need for research).

II osa analüüsib põhjalikult esimeses osa puudutatud väljakutseid.

 

Et anda siiski väike ülevaade Euroopa teaduspoliitika suundumustest ja võimalikest arengutest, toome ära raporti soovitused:

1. soovitus
Püstitada uus ELi 3% siht investeeringutele teadmistesse

Saavutada see, et liikmesriigid võtaksid kohustuse suurendada investeeringuid teadmistesse ja seaksid eesmärgid nii, et aastaks 2020 avaliku sektori poolsed investeeringud T&Asse Euroopas moodustaksid 1% SKPst ning investeeringud kõrgharidusse moodustaksid 2% SKPst. Nii oleks riiklike eesmärkide täitmine valitsuste kontrolli all ega sõltuks erasektori investeerimisotsustest.

2. soovitus
Vähendada investeerimisriske

Vähendada erasektori T&A investeeringute loodetava tagasisaamise määra määramatust, parandades koordineerimist erinevate poliitikavaldkondade vahel, mis toetavad teadusuuringuid, stimuleerivad innovatsiooni ning reguleerivad turgude arengut.

3. soovitus
Euroopa Teadusruumi avamine

Teha Euroopa Teadusruum atraktiivsemaks kõigile teadlastele ja innovatiivsetele ettevõtjatele, astudes samme selles suunas, et integreerida neid, kes asuvad väljaspool Euroopat. Aktiivsemalt osaleda globaalses teadmisteringluses.

4. soovitus
Fokusseerida nii poliitikate suund kui ka oodatavate tehniliste muudatuste kiirus

Suunata ELi ja riiklikud T&A rahalised vahendid põhiliste sotsiaalsete väljakutsete lahendamisele.

5. soovitus
Parendada rahvusvahelist koostööd,
eriti globaalse iseloomuga väljakutsetele vastamiseks. Ehitades see koostöö üles selgemale Euroopa tugevuste ja ambitsioonide hindamisele.

6. soovitus
Luua tugevam koordineerimissüsteem
vastavate poliitikate vaheliseks koordineerimiseks, et innovatiivsed tegevused vastaksid paremini ühiskonna vajadustele. See peaks hõlmama tugevamat koordineerimist T&A toetamise ja juhtturgude instrumendi vahel (nagu näiteks regulatsioonid, standardid ja avalik tellimus) ning astmelise lähenemise kasutamist, kus seotakse toetus uue lahenduse väljaarendamiseks järgneva avaliku hankega.

7. soovitus
Juurutada Euroopa tasandil kvaliteedil ja konkurentsil põhinevat individuaalsete institutsioonide toetamist 
ning viise, mis lubaksid ülikoole paremini diferentseerida nii ülikoolide endi kui ka teiste teadusasutuste hulgas. Suurem autonoomia ja arvestus on vajalikud suurema diversiteedi toetamiseks.

8. soovitus
Luua tõeliselt üleeuroopalised institutsioonid

Tugevdada ja laiendada ERCi ning EITi teadmiste ja innovatsiooniühenduste mõju. Jätkata teaduse infrastruktuuride euroopastamist, kasutades nende asutamisel uut õiguslikku raamistikku, ja käivitada uus ühisuuringute initsiatiivi (Joint Research Initiative) skeem.

9. soovitus
Toetada noori innovatiivseid ettevõtteid ka pärast nende alustusfaasi

Käivitada üleeuroopaline excellence-through-competition-skeem noorte innovatiivsete ettevõtete julgustamiseks võtma kõrge riskiga radikaalse innovatsioonini viivaid projekte.

10. soovitus
Fokusseerida toetus koostööprojektidele

Kasutada valikukriteeriume, mis rõhutavad uurimistöö tipptaset, radikaalse innovatsiooni võimalikkust ja võimekust tegutseda globaalselt.

11. soovitus
Aidata kaasa avatud innovatsioonile

Jõuda kiiresti ühenduse patendisüsteemi rakendamiseni, suurendada pingutusi teadlaste mobiilsust takistavate barjääride taandamiseks ning vähendada teadmiste ja tehnoloogia vahetuse tehingute maksumust.

12. soovitus

Julgustada nutika spetsialiseerumise poliitikate kombinatsioone, mis toetavad ja kasutavad regionaalsete ettevõtete võimalusi.

13. soovitus
Suurendada ELi struktuuritoetuste rakendamisel teadusuuringute ja innovatsiooni võimekuse suurendamiseks eraldatud vahendite proportsiooni

Seada ELi struktuuritoetuste kasutamine sõltuvusse nutika spetsialiseerumise strateegiate arendamisest.

14. soovitus
Parandada finantsregulatsioone,
sätestades  2010. a tingimused, mis võtavad arvesse teaduse spetsiifilisi iseärasusi (iseloomu) ja sellega seotud riske.

 


[i] The role of community research policy in the knowledge-based economy, Expert Group Report, October 2009

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/community_research_policy_role.pdf

[ii] Samaaegselt on ilmunud veel samuti küllaltki mahukad raportid: ERA indicators and monitoring, Expert group chaired by Prof. Rémi Barré; A Knowledge-intensive future for Europe, Expert group chaired by Mr Bjorn von Sydow ja Knowledge for Growth, Prospects for science, technology and innovation, Selected papers from Research Commissioner Janez Potocnik’s Expert Group

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga