Uued konkursid 7. raamprogrammi alaprogrammis „Teadus ühiskonnas“

„Teadus ühiskonnas“ on raamprogrammi mõistes suhteliselt väikesemahuline programm, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 on vaid 280 miljonit eurot (s.o ~0,55% kogu 7RP eelarvest). 2010. a eelarve on 51,61 miljonit  eurot, sellest enamus ehk 46,55 miljonit eurot jagatakse avatud konkurssidega. Konkursil on kokku avatud 12 teemat ja rahastatakse umbes 26 projekti – seega projekti keskmine eelarve on ~1,79 miljonit eurot.

Tähtaeg 21. jaanuar 2010

Kuigi raha on 2010. aasta konkurssidel jaotamiseks rohkem kui eelmistel aastatel, rahastatakse kokkuvõttes vähem ja suurema mahuga projekte. Projektidelt oodatakse suuremaid konsortsiume ja laiemat partnerite spektrit, pikemat kestust ning suuremat mõju Euroopa üldisele arengule. Ühtlasi on põhjendatud rahvusvaheline koostöö oodatud kõigil teemadel. 2010. aastal rahastatakse rohkem teadusprojekte kui kunagi varem selles alaprogrammis.

2010. a konkursside üldised teemafookused on järgmised:

 • Avalikkuse kaasamine teadusesse, pikaajalised tegevuskavad koostöös erinevate “Teadus ühiskonnas” teemade käsitlemisel
 • Uuringud eetika rollist ELi poliitikas ja seadustes
 • Teaduse evalveerimine – uued lähenemised
 • Ülikoolide moderniseerimine ja kaasamine
 • Teadusharidus – fookus õpetajate täiendkoolitusel, seoste tugevdamine hariduse ja teadlaskarjääri vahel, koostöö tööstusega
 • Koostöö teaduse ja kunsti vahel

Avatud on neli konkurssi:

Konkurss

Tähtaeg

Maht (mln eurot)

Teemade arv

Rahastatavate projektide arv

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-UNIV
The role of universities in the process towards a knowledge-based society

2.12.2009

2,50

1

5

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1

21.01.2010

39,75

9

21

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-CAREERS

21.01.2010

4,00

1

Ei ole määratud, nõutav 50% omafinantseerimist
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-NCP

16.04.2010

0,30

1

1

Pikemalt FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1 teemadest

SiS-2010 1.0-1 Mobilisation and Mutual Learning Actions (CSA)

Tegemist on täiesti uut tüüpi projektidega, mille sisuks peab olema pikaajalise tegevuskava koostamine ühiskonnas oluliste teemade (näiteks kliimamuutused, taastuvad energiaallikad, uued materjalid jms) käsitlemiseks ja selle elluviimine paljude erinevat tüüpi institutsioonide koostööna. Tegevuskavas peaks valitud teemat ühiskonnas kajastama erinevaid aspekte arvesse võttes: kaasates avalikkust ja luues kahepoolse dialoogi, käsitledes kaasnevaid eetilisi probleeme, arvestades soo-stereotüüpidega, kaasates noori ning samuti arvestades teadustulemuste ja teadlaste ekpertiisiga võimalike uute poliitikate ja seadusandluse kujundamisel. Kaasata tuleks võimalikult eri tüüpi institutsioone, näiteks teaduste akadeemiad, uurimisinstituudid, ülikoolid, ministeeriumid, parlamentide juures asuvad S&T-bürood, teadust finantseerivad organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, valitsusvälised organisatsioonid, muuseumid, teaduskeskused, meediaorganisatsioonid jne.

Arvud:

 • 16,5 miljonit eurot – teema kogueelarve
 • 4 aastat – projektide vähim lubatud kestus
 • 10 partnerit, 10 riiki – peavad vähemalt olema projekti partneriteks
 • 4 projekti – saavad maksimaalselt rahastuse

SiS-2010-1.3.3-1 Assessing how research outputs at individual researcher level are evaluated and measured (CP)

Projektide oodatavaks sisuks on teadlaste tegevuse sisulise hindamise analüüs – hetkel kasutusel olevate meetodite (publikatsioonid, tsiteeringud, impact factorid jne) analüüs ja nende parendamise võimalused. Samuti võimalike alternatiivsete hindamiskriteeriumite väljapakkumine, näiteks teadustöö vastavus ühiskonna ootustele ja globaalsetele sotsiaalsetele probleemidele, selle tulemuste kasutusvõimalused poliitiliste otsuste tegemisel ja seadusandluses, töö noortega, teadust populariseeriv tegevus ja panus teadusharidusse, taotletud patendid jne. Projektide lisahindamiskriteeriumiks on konsortiumi ja planeeritavate uuringute üle-euroopaline haardeulatus.

Arvud:

 • 3 miljonit eurot – teema kogueelarve
 • 1,5 miljonit eurot – ühe projekti maksimaalne eelarve
 • 3 projekti – saavad maksimaalselt rahastuse

SiS-2010-2.1.1-1 Implementing structural change in research organisations/universities (CSA)

Projektidelt oodatakse motivatsioonipakette ja tegevuskavu (nais)teadlaste teaduses püsimiseks – nii nende väljapakkumine kui ka elluviimine.  Projekt peaks sisaldama näiteks järgmisi elemente: palkamise, edutamise ja töökoha säilitamise poliitikad, toetusmeetmed abielupaaridele, tagasitulekuskeemid peale karjääripausi jne.  Partnerite seas peaks olema nii neid organisatsioone, kus sellised skeemid juba edukalt on töösse rakendatud, kui ka neid, kel see alles plaanis. Projekti elluviimisplaan peab sisaldama sõltumatu eksperdi kaasamist selle edu hindamisele.

Arvud:

 • 4,5 miljonit eurot – kogueelarve
 • 2 projekti – saavad rahastuse
 • 70% – projektide kogumaksumusest rahastatakse

SiS-2010-2.1.3-1 Women in Science: Euro-Mediterranean Cooperation (SICA)

Teema peamine eesmärk on saada enam teada naisteadlaste olukorrast Vahemeremaades. Detailne uurimisteemade loetelu tööprogrammis. Uuringud peavad hõlmama kõiki rahvusvaheliste koostööriikide nimekirjas (ICPC) loetletud Vahemereriike (MPC): Alžeeria, Egiptus, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina-alad, Süüria, Tuneesia. Kõik nimetatud riigid ei pea olema otseselt projektis partneriteks, aga andmed peavad uuringutes kajastuma.

Arvud:

 • 2 miljonit eurot – teema kogueelarve
 • 2 miljonit eurot – projekti lubatud maksimaalne eelarve (suurema elarvega projektid kõrvaldadakse enne hindamist)
 • 4 organisatsiooni, neist vähemalt 2 erinevatest MPC riikidest ja 2 erinevatest ELi riikidest – peavad olema projektis partneriteks
 • 1 projekt saab rahastuse

SiS-2010-2.2.1-1. Supporting and coordinating actions on innovative methods in science education: teacher training on inquiry based teaching methods on a large scale in Europe (CSA)

Tegemist on juba eelmisel kahel aastal rahastatud teemaga. Kuna huvi teema vastu on olnud tohutu (2009. aastal sai rahastuse kolm projekti neljast), on teema taas tööprogrammis. Projektide sisuks on varem välja töötatud ja kontrollitult edukate avastus- ja probleemõppe meetodite rakendamine Euroopa koolides fookusega õpetajakoolitusel. Projekti tegevuste mõju peaks olema oluliselt laiem kui projekti partnerite ring.

Arvud:

 • 10 organisatsiooni, 10 riiki – peavad vähemalt osalema projektis partneritena
 • 2 miljonit eurot – projekti minimaalne eelarve (väiksema eelarvega projektid ei pääse hindamisele)
 • 3 aastat – projekti minimaalne kestus
 • 6 projekti – saab maksimaalselt rahastuse

SiS-2010-2.2.3-1 Science curricula and their objectives: balancing the needs between training for future scientists and broader societal needs (CP)

Uurimisprojektide sisuks on Euroopa koolide loodusteaduste ja matemaatika õppekavade analüüs – kas õppekavades püstitatud eesmärgid vastavad sellele, mis reaalselt klassiruumis toimub ja milliseid tulemusi saavutatakse. Analüüs peaks katma võimalikult suure hulga riike – analüüsi ulatus on üks hindamiskriteeriumitest.

Arvud:

 • 1,5 miljonit eurot – projekti maksimumeelarve
 • 1 projekt – saab rahastuse
 • 8,25 miljonit eurot – kahe eelneva teema kogueelarve

Lisainfo ja abiks taotlemisel

sis-haber2. oktoobril 2009 toimus Brüsselis 2010. aasta konkursside partnerlusüritus. Kohal oli 170 huvilist 32 riigist.  Kõigil soovijatel oli võimalik kokkutulnutele oma projektiideed tutvustada ning potentsiaalsetel projektide koordinaatoritel ja neil, kes otsisid projekti, milles partnerina osaleda, oli võimalik omavahel kohtuda ja tulevases koostöös kokkuleppele jõuda.

Kõik üritusel esitletud ideed on nähtavad peakorraldaja TUBITAKi veebis.

Partnerlusüritus toimus 7RP „Teadus ühiskonnas“ alaprogrammi rahvuslike kontaktpunktide võrgustiku EuroSiS ja Euroopa Komisjoni koostöös. Kuna üritus oli väga edukas, on sarnaseid plaanis korraldada ka järgmiste konkursside eel.

Konkursside detailne info, tööprogramm ja taotluste koostamiseks vajalikud dokumendid ning juhendid on kättesaadavad CORDISes.

Terje Tuisk
“Teadus ühiskonnas” kontaktisik
terje.tuisk@archimedes.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga