Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised

Märts 2020

Kõik Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused on leitavad Horisont 2020 kalendris.

Euroopa Liidu teadusürituste kalendrid:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Leia kiirelt

 

Hetkel aktuaalne

Von der Leyeni Komisjoni esimesed 100 päeva

6. märtsil täitus uuel, Ursula von der Leyeni juhitaval, Euroopa Komisjonil 100 esimest ametipäeva. Selle aja jooksul on esitletud Euroopa rohelist kokkulepet, rohelisele majandusele ülemineku mehhanismi, Euroopa andmestrateegiat ning tehisintellekti valget raamatut.

Von der Leyen Commission’s first 100 days

6th of March marked the first 100 days of Ursula von der Leyen’s new European Commission. During that time the Commission has presented the European Green Deal, the Just Transition Mechanism, the European Data Strategy and the white paper on artificial intelligence.

Koroonaviiruse levik Euroopas

Värskete Euroopa Komisjoni meetmetega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning sellest tingitud sotsiaalmajanduslike mõjude vähendamiseks saab jooksvalt kursis püsida Komisjoni koroonaviiruse veebilehel. Lisaks peab koroonaviiruse alasest teadustööst ülevaatlikku blogi Science|Business.

Coronavirus outbreak in Europe

For the latest news on the European Commission’s response to containing the virus and reducing the socio-economic impact in the European Union stay up to date on the Commission’s coronavirus webpage. Follow Science|Business live blog for the latest updates on R&D responses to fight the virus.  

Soovitused uueneva Euroopa Teadusruumi kohta

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon ja Guild on avaldanud oma soovitused uueneva Euroopa teadusruumi kohta. Mõlemad ülikoolide võrgustikud toetavad varem esitletud ERAC ettepanekuid.

Recommendations for a stronger European Research Area

The European University Association and the Guild have published their recommendations for a newer European Research Area. Both university networks support the ERAC opinion published earlier this year.

Üldised uudised

EIT strateegilise innovatsioonikava osas kokkulepe saavutatud

Veebruari lõpus jõudis Euroopa Liidu Nõukogu kokkuleppele Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) tulevase strateegilise innovatsioonikava suhtes. Koos EIT määrusega, mis annab EIT-le õigusliku aluse, täiendab strateegiline innovatsioonikava EIT toimimise õigusraamistikku aastateks 2021–2027. Strateegilise innovatsioonikavaga tagatakse EIT sidusus tulevase Euroopa Horisondi raamprogrammiga ning eeldatakse, et see edendab sünergiaid teiste ELi programmidega.

Agreement on EIT Strategic Innovation Agenda

At the end of February the Council reached an agreement on the future Strategic Innovation Agenda (SIA) of the European Institute of Innovation and Technology (EIT). Together with the EIT regulation, which provides the legal basis for the EIT, the SIA complements the legislative framework for the functioning of the EIT for the years 2021 to 2027. The SIA ensures the coherence of the EIT with Horizon Europe and is expected to foster synergies with other EU programmes.

RegioStars auhindadele 2020 kandideerimine avatud

2. märtsil kuulutas Euroopa Komisjon välja kandidaatide esitamise juba 13. korda toimuvale RegioStars auhindadele, millega tunnustatakse ELi kõige uuenduslikumaid piirkondlike projekte viies teemakategoorias: nutikas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv, linnaarendus ja aasta teema. Taotluste esitamise veebiplatvorm on avatud kuni 9. maini. Võitjad saavad auhinnad kätte 2020. aasta oktoobris Euroopa piirkondade ja linnade nädalal Brüsselis.

Launch of the RegioStars Awards 2020

On the 2nd of March, the European Commission announced the opening of the 13th edition of the RegioStars competition to award the best EU cohesion policy projects in five thematic categories: smart, sustainable and inclusive growth, urban development and a topic of the year. The online application platform is open until the 9th of May 2020. The winners will be crowned in Brussels in October 2020 during the European Week of Regions and Cities.

Quantum Flagship esitles oma strateegilist teadusuuringute kava

3. märtsil esitlesid Quantum Flagshipi strateegilise nõuandva kogu liikmed strateegilise teadusuuringute kava (SRA, ingl k strategic research agenda) dokumenti Euroopa Komisjonile. SRA dokumendis tehakse põhjalik ülevaade Quantum Flagshipi visioonist ja eesmärkidest kvanttehnoloogia alases teadustöös, innovatsioonis ja arendustegevuses, andes samal ajal aimduse initsiatiivi oodatud saavutuste kohta nii lähiajal kui ka kaugemas tulevikus.

Quantum Flagship presents its Strategic Research Agenda

On the 3rd of March, the Quantum Flagship members of the Strategic Advisory Board presented the Strategic Research Agenda (SRA) document to the European Commission. The SRA document provides a thorough review on the vision and goals for the Quantum Flagship in quantum technologies research, innovation and development, giving insights and expected achievements of the initiative in the short, mid and long-term future. 

Euroopa innovatsioonipealinn 2020 tiitli taotlemine avatud

5. märtsil kuulutas volinik Mariya Gabriel välja kandidatuuride esitamise Euroopa innovatsioonipealinn 2020 tiitlile. Iga-aastaselt väljaantava auhinnaga tunnustatakse Euroopa linnu, mis tegelevad uuenduslike ökosüsteemide loomisega parandamaks oma linna elanike elukvaliteeti. Auhindade rahastus tuleb Horisont 2020 raamprogrammist ning kokku tunnustatakse kuut Euroopa linna. Esimese koha omanikku premeeritakse 1 miljoni ning paremuselt järgmist viit linna 100 000 euroga. Kandidaate saab esitada kuni 23. juunini.

European Capital of Innovation 2020 contest launched

On 5 March 2020, Commissioner Mariya Gabriel launched the European Capital of Innovation 2020 contest. The annual prize recognizes European cities that develop innovative ecosystems in order to improve the lives of their citizens. The prize is funded by Horizon 2020 and awards six European cities in total. The first prize winner will receive €1 million and the first five runner-ups will be rewarded with €100 000. The applications are open until the 23rd of June.

Euroopa Innovatsiooninõukogu pilootprojekt toetab 107 uuenduslikku projekti

12. märtsil teatas Euroopa Komisjon 107 uuendusliku projekti toetamisest 344 miljoni euroga läbi Euroopa Innovatsiooninõukogu pilootprojekti. Edukad taotlused, mis saavad rahastuse Horisont 2020 raamprogrammist, hõlmavad mitmete teiste seas näiteks kirurgilise täpsuse parandamist vähi eemaldamisel operatsiooni teel ning lokaalse ja globaalse õhukvaliteedi seire moderniseerimist.

European Innovation Council pilot supports 107 innovative projects

On the 12th of March, the European Commission announced that 107 innovative projects will be supported with €344 million through the European Innovation Council (EIC) pilot. Funded by Horizon 2020, the selected proposals comprise project concepts aimed at improving surgical precision during cancer-removal surgery, modernising local and global air quality monitoring, and many other innovative ideas.

ELi ühtekuuluvuspoliitika raames investeeritakse roheprojektidesse üle 1,4 miljardi euro

17. märtsil kiitis Euroopa Komisjon heaks üle 1,4 miljardi euro suuruse investeerimispaketi 14 suure taristuprojekti jaoks 7 liikmesriigis – Horvaatias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Poolas, Portugalis, Rumeenias ja Hispaanias. Projektid hõlmavad mitut olulist valdkonda, nagu keskkond, tervishoid, transport ja energeetika süsinikuneutraalse Euroopa nimel. Projektide eesmärk on elavdada majandust, kaitsta keskkonda ning parandada kodanike elukvaliteeti ja sotsiaalset heaolu.

EU Cohesion Policy invests over €1.4 billion in green projects

On the 17th of March, the European Commission approved an investment package worth more than €1.4 billion of EU funds in 14 large infrastructure projects in 7 Member States, namely Croatia, Czechia, Hungary, Poland, Portugal, Romania and Spain. The projects cover several key areas such as environment, health, transport and energy for a carbon neutral Europe. The aim of these projects is to boost the economy, protect the environment and improve citizens’ quality of life and social well-being.

Euroopa Komisjon esitles idapartnerluse poliitikaeesmärkide ettepanekuid

18. märtsil esitasid Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekud idapartnerluse pikaajaliste poliitikaeesmärkide kohta pärast 2020. aastat. Nende eesmärk on suurendada kaubavahetust, tugevdada ühendusi ja süvendada majanduslikku integratsiooni Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariigi ja Ukrainaga, tugevdada demokraatlikke institutsioone ja õigusriiki, suurendada vastupanuvõimet kliimamuutuste ja keskkonna valdkonnas, toetada digiüleminekut ning edendada õiglast ja kaasavat ühiskonda.

European Commission proposes new policy objectives for the Eastern Partnership

On the 18th of March, the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy presented new proposal for the long-term policy objectives of the Eastern Partnership beyond 2020. These aim at increasing trade, strengthening connectivity and deepening economic integration with Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, strengthening democratic institutions, the rule of law, environmental and climate resilience, supporting the digital transformation, and promoting fair and inclusive societies.

Dokumendid, videod ja raportid

Euroopa Komisjon esitles Euroopa kliimaseadust

4. märtsil esitles Euroopa Komisjon uut Euroopa kliimaseaduse eelnõu, mille eesmärk on Euroopa rohelises kokkuleppes seatud sihtide muutmine siduvateks juriidilisteks kohustuseks. Kliimaseadusega soovitakse saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ning pannakse paika tegevussuund kogu ELi poliitikale ja tagatakse avaliku sektori asutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks prognoositavus.

European Commission presents European Climate Law

 On the 4th of March the European Commission presented the European Climate Law, which will transform the goals set in the European Green Deal into a binding legal obligation. The Climate Law sets the target to become climate neutral by 2050 and the direction of travel for all EU policy, and gives predictability for public authorities, businesses and citizens.

Komisjon esitles soolise võrdõiguslikkuse strateegiat

5. märtsil esitles Euroopa Komisjon Euroopa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiat. Strateegia eesmärk on adresseerida valdkondi, kus ebavõrdsus on jätkuvalt suur, nagu näiteks soopõhine vägivald või soolised stereotüübid. Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025 sätestab kõige olulisemad toimingud järgmiseks viieks aastaks ning kohustab Komisjoni tagama võrdõiguslikkuse perspektiivi kõigis EL poliitikavaldkondades.

Commission presents gender equality strategy

On 5 March 2020, the European Commission presented its strategy for equality between women and men in Europe. The strategy aims at addressing fields where inequality still persists, like gender-based violence or gender stereotypes. The Gender Equality Strategy 2020-2025 sets out key actions for the next 5 years and commits to ensure that the Commission will include an equality perspective in all EU policy areas.

Komisjon tegi ettepaneku tugevamale EL-Aafrika koostööle

9. märtsil esitlesid Euroopa Komisjon ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut uue Aafrika-strateegia aluste kohta. Teatises esitatakse ettepanekud koostöö suurendamiseks viies valdkonnas: üleminek rohemajandusele, digiüleminek, kestlik majanduskasv ja töökohad, rahu ja valitsemine ning ränne ja liikuvus. Selle dokumendi alusel alustab Euroopa Aafrika partneritega arutelusid uue ühise strateegia üle, mis kinnitatakse 2020. aasta oktoobris toimuval Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumisel.

Commission proposes intensified EU-African Cooperation in R&I

On the 9th of March, the European Commission and the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy proposed the basis for a new strategy with Africa. The communication sets out proposals to intensify cooperation in five key areas: green transition; digital transformation; sustainable growth and jobs; peace and governance; and migration and mobility. Based on this document, Europe will engage discussions with African partners towards a new joint strategy to be endorsed at the European Union – African Union Summit in October 2020.

Komisjon esitles uut Euroopa tööstusstrateegiat

10. märtsil esitles Komisjon algatuste paketti, milles pannakse alus uuele lähenemisele Euroopa tööstuspoliitikas. Tööstuspoliitika pakett sisaldab endas tööstusstrateegiat, väikestele ja keskmistele ettevõtetele suunatud strateegiat ning ühtse turu normide parema rakendamise ja täitmise tagamise tegevuskava. Viimane aitab kõrvaldada ühtse turu ees seisvad takistused. Nende meetmetega aidatakse Euroopa tööstusel üle minna kliimaneutraalsusele ja digitaalsele juhtpositsioonile.

Commission presents new European Industrial Strategy

On the 10th of March, the Commission presented a package of initiatives which outlines a new approach to European industrial policy. The industrial policy package includes a new Industrial Strategy, a new SME strategy and an Action Plan for Better Implementation and Enforcement of single market rules. The last one helps to eliminate a broad range of obstacles in the single market. This range of actions helps Europe’s industry lead the twin transitions towards climate neutrality and digital leadership.

Komisjon esitles ringmajanduse tegevuskava

11. märtsil tutvustas Euroopa Komisjon uut ringmajanduse tegevuskava, mille eesmärgiks on muuta toodete valmistamisviise ning suunata tarbijad tegema jätkusuutlikke valikuid. Tegevuskava on Euroopa rohelise kokkuleppe üheks olulisemaks ehituskiviks.

Commission adopts Circular Economy Action Plan

On the 11th of March, the European Commission adopted a new Circular Economy Action Plan which aims to transform the way products are made and empower consumers to make sustainable choices. The action plan is one of the main building blocks of the European Green Deal.

 

Koostajad

Kerli Reintamm
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, kerli.reintamm@etag.ee

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Kommenteerimine on suletud