Tagasivaade vastutustundlikule aastale

Viimase aasta jooksul oleme kirjutanud mitmel puhul vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist (inglise keeles Responsible Research and Innovation =RRI)[1].  Seega on õige aeg teha lühikokkuvõte vahepealsetest arengutest.  Meeldetuletuseks kordame üle, millistest komponentidest RRI koosneb:

Üldsuse kaasamine, mis tähendab paljude ühiskonnaelus osalejate (teadlased, ettevõtlus, poliitikud, kodanikeühiskonna esindajad) kaasamist teadusuuringutesse ja innovatsiooni.
Avatud juurdepääs tähendab teadusuuringute ja innovatsioonitegevuse läbipaistvamaks ning üldsusele hõlpsasti juurdepääsetavaks muutmist, nt avatud andmete ja trükistele tasuta juurdepääsu kaudu.
Teadusõpe on seotud vajadusega ühiskonna (teaduspõhist) teadlikkust suurendada, nt suurendades laste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu ning varustades kodanikuühiskonna osalisi teaduse ja innovatsiooni protsessis aktiivsemalt osalemiseks vajalike oskustega.
Soolõime on kõigi osapoolte potentsiaali kasutamine.
Eetika eesmärk on toetada ja arendada teadusuuringuis ja innovatsioonitegevuses kõrgeimaid eetikanorme.
Juhtimine on seotud kehtiva õigusliku ja poliitilise raamistikuga, mis toetab vastutustundlikku uurimist ja uuendustegevust.

RRI alaste tegevuste peamiseks rahastajaks on seni olnud EL raamprogramm. Ka Eesti senised praktilised kokkupuuted on seotud eelkõige sealt rahastatud projektide konsortsiumis osalemisega. Räägiksime lähemalt projektist, kus koostööd on teinud SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur.

2017. aastal alanud nelja aastane projekt „Vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni kontseptsiooni omaks võtmine Euroopa teaduse ja innovatsiooni tipptaseme heaks (= NewHorrizon)“[2] on võtnud endale küllaltki ambitsioonika ülesande, kus eesmärgiks on testida RRI rakendamise võimalikkust erinevates valdkondadeks. Projekti tuumaks on 18 erinevat sotsiaalset laborit, mis sisuliselt katavad kõiki Horisont 2020 valdkondi. Sotsiaalsete laborite (SL) elluviimiseks kaasati sinna laiapõhjaline ekspertide ring, kokku osales selles töös ligi 600 erineva geograafilise, soolise, ealise, professionaalse, institutsionaalse tagapõhjaga eksperti. Osalevatele ekspertidele anti võimalus algatada väiksemamahulisi pilootprojekte. Hetkel on lõpetamisjärgus 57 projekti. Tüübilt on need väga erinevad, alates koolitusprogrammidega (veebinarid, moodle), avalikkusele suunatud teavitusüritustega, avalikkuse kaasamisüritustega, institutsionaalsete muutuste algatamine, lõpetades RRI nõude lisamisega rahastamistingimustesse.

Mõned näited pilootidest:

  • Uuenduslik prügikast „Bintelligent“, mida testiti Roskilde Festivalil. Eesmärgiks on välja töötada innovaatiline anduritega prügikonteiner, mis suurendaks teadlikkust jäätmekäitluse osas.
  • RRI nõude sisseviimine rahastamisse – viidi ellu Tampere piirkonna ERDF projektide hindamisel ja rahastamisel.
  • RRI karjääri hindamise maatriks. Eesmärgiks on töötada välja karjääri hindamise raamistik, mis tunnustab teadlaste jõupingutusi kogukonna kaasamiseks teadusuuringute kõrval. Töötada välja visuaalne abivahend individuaalse uurimisprofiili edastamiseks, mida teadlased saaksid kasutada ning aidata muuta praegusi hindamispraktikaid, milles h-indeks on üle tähtsustatud.
  • Roadkill. Eesmärgiks on luua hoiatussüsteem, mis võimaldab juhte informeerida suurte põhjapõtrade karjade liikumissuundadest. See võimaldab oluliselt vähendada loomade hukkumist ning avariide hulka.

Kuna sotsiaalsete laborite ülesanne oli testida RRI rakendamise võimalusi erinevates keskkondades, siis saadud tagasiside oli valdkonniti küllaltki erinev:

  • ERC SL seisukoht oli, et praegune teadusuuringute ja innovatsiooni süsteemi ülesehitus, protsessid ja hindamiskriteeriumid kipuvad takistama ja marginaliseerima RRI.
  • RISK SL ning Euratom SL nentisid, et ettevõtluses ning tuumamaailmas on RRI veel üsna tundmatu mõiste.
  • Tervise SL  jõuti arusaamale, et erinevates kontekstides ning erinevatele sidusrühmadele tähendab RRI erinevaid asju, see pilt on palju rikkam, kui hetkel kasutatav formuleering.
  • Energia SL seisukoht oli, et RRI kuut komponenti ei tajuta süsteemis võrdselt asjakohastena, näiteks avatud juurdepääsu peeti kõige vähem vajalikuks.

Praktiliselt kasutatava vahendina valmis Taani partnerite juhtimisel nn Mõtlemisvahend, mis on elektrooniline tööriist selleks, et oma projekti ühiskonnale suunatuse valmidust testida – https://www.thinkingtool.eu/.  “Mõtlemisvahendi” kolme kuu jooksul on ligi sada  projekti ennast testinud.

Kas projektis saavad kaasa rääkida ka eestlased? Jah, lisaks sotsiaalsetes laborites osalemisele on nüüd võimalus kandideerida nn RRI Suursaadiku positsioonile.

RRI suursaadikult eeldatakse, et ta toetab  vastutustundlikku lähenemist oma valdkonnas ning propageerib neid tavasid. Kui olete kandideerimisest huvitatud, palun saatke kiri ambassadors@newhorrizon.eu 

 

Ülle Must

[1] Koolitus vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist Ukrainas. 7. veebruar, 2019 https://uudiskiri.etag.ee/2019/02/koolitus-vastutustundlikust-teadusest-ja-innovatsioonist-ukrainas/; Tallinnas toimuvad kolm päeva mõttetalgud vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni teemadel. 2. mai, 2018 https://uudiskiri.etag.ee/2018/05/tallinnas-toimuvad-kolm-paeva-mottetalgud-vastutustundliku-teaduse-ja-innovatsiooni-teemadel/; Vastutustundlik teadus ja innovatsioon. 23. mai, 2019. https://uudiskiri.etag.ee/2019/05/10143/; SA Archimedes ja ETAg aitavad Ukrainal võidelda teaduspettusega. 08.11.2019 http://archimedes.ee/sa-archimedes-ja-etag-aitavad-ukrainal-voidelda-teaduspettusega/

[2] https://newhorrizon.eu/

 

Kommenteerimine on suletud