Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised ja -üritused

Jaanuar 2020

Alates 2020. aastast on kõik Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused leitavad Horisont 2020 kalendris.

Euroopa Liidu teadusürituste kalendrid:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Hetkel aktuaalne

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa Komisjoni esitletud Euroopa roheline kokkulepe on meetmete pakett, mis peaks võimaldama Euroopa kodanikel ja ettevõtjatel saada kasu jätkusuutlikust üleminekust rohelisele majandusele ning muutma Euroopa aastaks 2050 kliimaneutraalseks.

A European Green Deal

The European Commission has presented the European Green Deal, a package of measures that should enable European citizens and businesses to benefit from sustainable green transition and help Europe become climate-neutral by 2050.

Üldised uudised

ELi nõukogu eesistujariik on nüüd Horvaatia

1. jaanuaril võttis Horvaatia Soomelt üle Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi rolli. Horvaatia eesistumise prioriteetide puhul on lähtutud juhtlausest „Tugev Euroopa keset väljakutseid täis maailma“. Eesistujariigi tööprogramm keskendub neljale peamisele valdkonnale:

 • arenev Euroopa
 • ühendav Euroopa
 • kaitsev Euroopa
 • mõjukas Euroopa

Croatia has taken over EU Council Presidency

On 1 January 2020, Croatia took over the Presidency of the Council of the European Union from Finland. The priorities of Croatia’s presidency are driven by its motto: “A strong Europe in a world of challenges”. The presidency programme focuses on four main areas:

 • A Europe that develops
 • A Europe that connects
 • A Europe that protects
 • An influential Europe

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank teatasid 200 miljoni euro investeerimisest Euroopa Liidu kosmosektorisse

Euroopa kosmosepoliitika konverentsil Brüsselis teatasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank (EIP) 200 miljoni euro investeerimisest Euroopa Liidu kosmosesektorisse, toetades nii murrangulist innovatsiooni kosmosetööstuses.
EIP ja ArianeGroup allkirjastavad kokkuleppe 100 miljoni euro suuruse laenu andmiseks uue Ariane 6 programmi käivitamiseks. Ariane 6 on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uus kanderakett, mis on välja arendatud ESA mitmeaastase programmi raames vastamaks kõige uuematele trendidele satelliitide seas ja samal ajal tootmiskulusid oluliselt vähendades.
Lisaks tutvustasid Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) InnovFin kosmose omakapitali pilootprojekti (ingl k InnovFin Space Equity Pilot) ja selle poolt toetatud esimest kosmosele orienteeritud fondi Euroopas. InnovFin kosmose omakapitali pilootprojekt on 100 miljoni euro suurune programm toetamaks kosmosetehnoloogia sektoris tegutsevate väikeettevõtete innovatsiooni ja arengut.

Commission and EIB announce €200 million of investments into the EU space sector

During the European Space Policy Conference in Brussels, the European Commission and the European Investment Bank (EIB) Group announced their intention to invest EUR 200 million into the EU space sector, supporting ground-breaking innovation in the industry.
EIB and ArianeGroup are signing an agreement to confirm a €100 million contingent loan for the new Ariane 6 launcher programme. Ariane 6 is the new European heavy launcher developed in the framework of a large European Space Agency (ESA) multi-annual programme for a new European family of space launchers to respond to the latest trends in the satellite market while significantly lowering production costs.
In addition, the Commission and the European Investment Fund (EIF) presented an EU-backed InnovFin Space Equity Pilot and the first space-focused tech fund supported under the pilot in Europe. The InnovFin Space Equity Pilot is a €100 million programme, and it is specifically dedicated to support the innovation and growth of European SMEs operating in the sector of space technologies.

Euroopa komisjon avaldas ESIR ekspertgrupi uued liikmed

27. jaanuaril avaldas Euroopa Komisjon „Teadusuuringute ja innovatsiooni mõju majandusele ja ühiskonnale“ (ESIR) ekspertgrupi uued liikmed ja mandaadi. Gruppi kuulub 16 eksperti, kes annavad sõltumatut nõu kuidas EL-i teadus- ja innovatsioonipoliitika toetaks kõige paremini jätkusuutlikku arengut ja von der Leyeni Komisjoni prioriteete. Ekspertgruppi hakkab juhatama Sandrine Dixson-Declève, kes on Rooma Klubi kaaspresident.

EC announces new members and mandate for ESIR expert group

On 27 January 2020, the European Commission announced the new members and mandate of the “Economic and Societal Impact of Research and Innovation” (ESIR) expert group. This body will consist of 16 experts that will provide independent advice on how future EU research and innovation policy can best support sustainable development and the von der Leyen Commission’s priorities. The group will be chaired by Sandrine Dixson-Declève, co-President of the Club of Rome.

Rohelisele majandusele ülemineku rahastamine: Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanism

Euroopa Liit on võtnud eesmärgi saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks ühenduseks. See nõuab nii ELilt kui ka liikmesriikide avalikult ja erasektorilt märkimisväärseid investeeringuid. 14. jaanuaril esitatud Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ehk kestliku Euroopa investeerimiskavaga käivitatakse avaliku sektori investeeringud ja kaasatakse ELi rahastamisvahendite, eelkõige InvestEU abil erasektori vahendid, et teha kättesaadavaks vähemalt 1 triljon eurot.

Financing the green transition: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism

The European Union is committed to becoming the first climate-neutral bloc in the world by 2050. This requires significant investment from both the EU and the national public sector, as well as the private sector. The European Green Deal’s Investment Plan – the Sustainable Europe Investment Plan – presented on the 14th of January will mobilise public investment and help to unlock private funds through EU financial instruments, notably InvestEU, which would lead to at least €1 trillion of investments.

Riigiabi: Eestil tuleb põllumajandusettevõtjalt AS Tartu Agro tagasi nõuda siseturuga kokkusobimatu riigiabi

Euroopa Komisjon on kindlaks teinud, et põllumajandusettevõtja AS Tartu Agro on saanud Eestilt siseturuga kokkusobimatut riigiabi, kuna talle on turuhinnast madalama hinnaga rendile antud põllumajandusmaa. Nüüd peab Eesti selle ebaseadusliku abi AS Tartu Agrolt tagasi nõudma.

State aid: Estonia to recover incompatible aid from agricultural company AS Tartu Agro

The European Commission has found that agricultural company AS Tartu Agro received incompatible aid from Estonia through the rent of agricultural land at a rate below market price. Estonia must now recover this illegal aid from AS Tartu Agro.

Raportid, dokumendid ja aruanded

Euroopa Komisjon avaldas orientatsioonidokumendi Euroopa Horisondi esimese strateegilise plaani suunas

Euroopa Komisjon avaldas hiljuti dokumendi nimega „Suunad Euroopa Horisondi esimese strateegilise plaani poole“, mis võtab kokku eelmise aasta suvel ja sügisel toimunud ühise kaasamisprotsessi tulemused esimese strateegilise plaani kokku panemiseks.
Antud dokument ei ole strateegia või selle mustand, aga loob kindla põhja Euroopa Horisondi esimestele strateegilistele plaanidele ja töögruppidele.

Commission publishes orientation document towards the first Strategic Plan for Horizon Europe

The European Commission has recently published the document “Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe” which summarises the results of the co-design process towards the first Strategic Plan.
The current document published by the Commission is not the Strategic Plan itself or its draft, but provides a solid foundation for the first Strategic Plan and the first Work Programmes of Horizon Europe.

ERAC seisukoht ERA tuleviku osas avaldatud

24. jaanuaril avaldas Euroopa teadusruumi ja innovatsiooni komitee (ERAC) oma seisukoha Euroopa teadusruumi (ERA) tuleviku osas. ERAC võttis seisukoha vastu eelmise aasta detsembris toimunud kohtumisel. Seisukoht põhines selle loomiseks kokku pandud töögrupi raporti põhjal, kes töötas antud teemaga intensiivselt kuus kuud. Raportis esitletakse ERA uut narratiivi põhinedes kaasamise, relevantsuse, efektiivsuse ja nähtavuse printsiipidel.

ERAC Opinion on the Future of the ERA published

On 24 January 2020, the ERAC Opinion on the Future of the European Research Area (ERA) was published. The Opinion was adopted by ERAC at its meeting in December 2019. The paper was based on a report from an Ad-hoc Working Group that had worked intensively on the issue for six months. It outlines a new narrative for ERA, based on the principles of Inclusiveness, Relevance, Effectiveness and Visibility.

Erasmus+ ja programmi eelkäijad: elu muutev kogemus kümnele miljonile Euroopa noorele!

28. jaanuaril avaldatud 2018. aasta aruandest Erasmus+ programmi kohta selgub, et möödunud kolme aastakümne jooksul on üle 10 miljoni inimese osalenud programmis, mis paljude jaoks on osutunud elu muutvaks kogemuseks.
2018. aastal rahastati Erasmus+ programmist rohkem kui 23 500 projekti ja toetati kokku üle 850 000 üliõpilase, praktikandi, õpetaja ja noorsootöötaja liikuvust. Ajavahemikuks 2014–2020 on Erasmus+ programmi eelarveks ette nähtud 14,7 miljardit eurot ning programmi kaudu saab 3,7% ELi noortest võimaluse välismaal õppida, koolitust või töökogemust saada või vabatahtlikku tööd teha.

Erasmus+ and its predecessors: a life-changing experience for 10 million young Europeans

The 2018 annual report on Erasmus+, published on the 28th of January, shows that over the last three decades, more than 10 million people have participated in what turned out to be a life-changing experience for many of them.
In 2018 Erasmus+ funded more than 23,500 projects and overall, it supported the mobility of over 850,000 students, apprentices, teachers, and youth workers. The current Erasmus+ programme, running from 2014 to 2020, has a budget of €14.7 billion and will provide opportunities for 3.7% of young people in the EU to study, train, gain work experience, and volunteer abroad.

Inimkeskne linn. Linlaste võimaluste parandamine läbi teadus- ja arendustegevuste

Euroopa Komisjoni toel on valminud kõrgetasemelise ekspertgrupi raport teemal inimkesksed linnad. Raport pakub visiooni Euroopa linnade tuleviku osas ja annab soovitusi, kuidas teadus-ja arendustegevused võiksid aidata kaasa linnade arengule.

The Human-Centered City. Opportunites for citizens through research and innovation

With the support of the European Commission, a high-level expert group has put together a report on innovating cities. The report presents a vision regarding the European cities and suggests how research and innovation could help the development of cities.

EL tulemustabel enim TA tegevustesse investeerinud ettevõtetest

2019. aasta Euroopa Liidu tulemustabel teadus-ja arendustegevustesse investeerivatest ettevõtetest hõlmab 2018/2019 aastatel 2500 enim TA tegevusi rahastanud ettevõtet. Need 40-st eri riigist pärit ettevõtet investeerisid igaüks TA tegevustesse üle 30 miljoni euro ja kokku 823,4 miljardit eurot, mis on ligi 90% erasektori poolsest TA rahastusest maailmas.

The 2019 EU industrial R&D investment scoreboard

The 2019 edition of the EU Industrial R&D Investment Scoreboard comprises the 2500 companies investing the largest sums in R&D in the world in 2018/19. These companies, based in 44 countries, each invested over €30 million in R&D for a total of €823.4 billion which is approximately 90% of the world’s business-funded R&D.

Kõned

Euroopa Komisjoni president von der Leyeni kõne Maailma Majandusfoorumil

22. jaanuaril pidas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen 50ndal Maailma Majandusfoorumil Davoses kõne, rõhutades Euroopa ambitsioonikat rolli maailmas.

Keynote Speech by President von der Leyen at the World Economic Forum

On the 22nd of January, President of the European Commission Ursula von der Leyen delivered a keynote speech at the 50th edition of the World Economic Forum in Davos, underlining Europe’s ambitious role in the world.

Komisjoni liikme Simsoni avasõnad ITRE Komisjonis

23. jaanuaril toimunud Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetika (ITRE) komisjoni kohtumisel esitles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson Euroopa Rohekokkuleppe energeetikaga seotud külgi. Ettekandele järgnes arutelu.

Opening remarks from Commissioner Simson at the ITRE Committee

In the ITRE committee meeting on the 23rd of January the Commissioner in charge of Energy, Ms Kadri Simson, made a presentation of energy-related aspects of the European Green Deal. The presentation was followed by an exchange of views.

Koostajad

Kerli Reintamm
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, kerli.reintamm@etag.ee

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Kommenteerimine on suletud