Uuel aastal keskendub teadusagentuur uurimistoetuste süsteemi ja rahvusvahelise koostöö arendamisele

Eesti Teadusagentuuri (ETAg) nõukogu kinnitas täna 2020. aasta tegevuskava ja eelarve. Järgmisel aastal on ETAg-i prioriteetsed tegevussuunad uurimistoetuste süsteemi arendamine, rahvusvahelise teaduskoostöö aluste uuendamine ja teadusagentuuri tuleviku kavandamine.

Uurimistoetuste süsteemi paremaks toimimiseks on uuel aastal kavas ette valmistada taotluste hindamissüsteemi paremaks muutmine, minnes alates 2021. aasta taotlusvoorust üle nn paneelhindamisele. Lisaks on plaanis määratleda ja rakendada taotluste hindamisel  valdkondlikud kvaliteedilävendid ning muuta protsessi efektiivsemaks taotlejate bibliomeetriliste andmete kogumise automatiseerimisega.

„On väga tähtis, et uurimistoetuste süsteem tagab teaduse mitmekesisuse ja mõjususe, uurimistoetuste otsused on hästi kommunikeeritud ja otsustuse alused läbipaistvad. Ja avalikkusele tuleb teha paremini kättesaadavaks uurimistoetuste jagunemine valdkondade, alavaldkondade ja teemade lõikes,“ ütles ETAg-i nõukogu esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand.

Rahvusvahelise koostöö paremaks suunamiseks on kavas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumiga välja töötada ETAg-i rahvusvahelise teaduskoostöö strateegiline raamistik ja uuendada partnerluste osaluskava protsessi vastavalt 2021. aastast algavale raamprogrammile Euroopa Horisont.

Kuna ETAg-i praegune arengukava kehtib uue aasta lõpuni, koostatakse järgmine arengukava aastateks 2021–2027. Lähtealuse sellele annavad riigi tasandil kokkulepitud teadus- ja arendustegevuse eesmärgid.

Lisaks ETAg-i iga-aastastele regulaarsetele ja erinevatele arendustegevustele saab uue aasta tegevuskavast esile tuua veel teaduskommunikatsiooni valdkonna arendamise, uute programmide käivitamise ja tõukefondide uue perioodi meetmete kavandamise. Ettevõtete ja ministeeriumide teadus- ja arendustegevuse toetamiseks on kavas käivitada sektoritevahelist mobiilsust toetav meede ja ressursside (toit, puit, maavarad) väärindamise programm.

Teadusagentuuri järgmise aasta eelarve on 59,6 miljonit eurot. Sellest 16,1 miljonit on tõukefondide programmide elluviimiseks. Teadustöö toetamiseks on eelarvesse planeeritud 47,8 miljonit eurot.

Järgmise aasta tegevuskava lähtub arengukavas püstitatud strateegilistest eesmärkidest, sel aastal läbiviidud välishindamise raportis väljatoodud soovitustest ja ettepanekutest, asutuse põhikirjalistest  ülesannetest ja Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias sätestatud prioriteetidest.

Kommenteerimine on suletud