Sotsiaal- ja humanitaarteadlaste võimalustest Horisondis ja teistes Euroopa Liidu programmides

5. novembril avanesid Funding & Tenders portaalis Horisont 2020 ühiskonnavaldkonna (SC6 ehk „Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond“) taotlusvoorud.

Kolme teema – MIGRATION, TRANSFORMATIONS ja GOVERNANCE – konkursside tähtaeg on 12. märtsil 2020 kell 17.00 Brüsseli aja järgi. Tegu on viimaste selle teemavaldkonna taotlusvoorudega Horisont 2020 (2014–2020) raames.

Nende konkursiteemade, aga ka sotsiaal- ja humanitaarteadlaste laiemate võimaluste tutvustuseks on viimastel kuudel toimunud mitmeid üritusi.

Infoseminarid Tartus ja Tallinnas

24. septembril toimus Tartus ja 2. oktoobril Tallinnas infoseminar „Mitte ainult Horisondist: Euroopa Liidu rahastusvõimalustest sotsiaal- ja humanitaarteadlastele“. Seminari korraldas Eesti Teadusagentuur koostöös TÜ grandikeskuse, Loova Euroopa, Archimedese ja kogenud projektitaotlejatega. Kõneks olid nii erinevad Euroopa Liidu programmid kui ka SSH võimalused Horisondi erinevate valdkondade taotlusvoorudes. Üritus jätkas 2016. ja 2017. toimunud, samale sihtrühmale suunatud seminaride traditsiooni. Seekord keskenduti esimest korda laiemale pildile, kaasates Loova Euroopa, Erasmus+, ERA-NET võrgustike, COSTi ja väiksemate Euroopa Komisjoni programmide võimaluste tutvustuse.

Infoseminari materjalid on saadaval siin. Eriti soovitame tutvuda seminari lisamaterjaliga, mis sisaldab ETAgi valdkondlike konsultantide valitud ja kommenteeritud teemasid erinevatest Horisont 2020  2020 temaatilistes, st ülalt alla paikapandud teemadega taotlusvoorudes, mis on veel aktuaalsed. Lisamaterjal annab ülevaate sotsiaal- ja humanitaarteadlaste (SSH) võimalustest Horisont Sellised taotlusvoorud paiknevad peamiselt Horisont 2020 kolmandas sambas Societal Challenges.

Tallinna kuulajad (Foto: Aavo Kaine)

Tallinna arutelu (Foto: Aavo Kaine)

Info- ja tutvumisüritused Brüsselis ja Bratislavas

5. novembril tutvustasid äsja avanenud taotlusvoorusid Euroopa Komisjoni töötajad Brüsselis. Sellest üritusest saab vaadata videojäädvustust ning saadaval on ka ettekannete slaidid (Related documentation > Presentation).

12. ja 13. novembril toimusis samadele teemadele fokuseerunud üritused ka Bratislavas. Net4Society korraldatud infopäeva ja partnerlusürituse (12.-13.11.19) ettekanded on samuti kõigile saadaval.

Sotsiaal- ja humanitaarteadlaste laiemad võimalused

Väljaspool nn kuuendat väljakutset ehk „ühiskonnaprobleemide ühiskonnavaldkonda“ (Societal Challenge 6 ehk Euroopa muutuvas maailmas) on praegu aktuaalsed mitmed teisedki sotsiaal ja humanitaarteadlaste jaoks huvipakkuvad konkursid nii Horisondis kui väljaspool seda.

Siinkohal võib veelkord viidata eestikeelsetele materjalidele sotsiaal- ja humanitaarteadlaste võimaluste kohta erinevates Horisont 2020 valdkondades (infoseminari ettekanded ja huvipakkuvamaid teemasid tutvustav „lisamaterjal“). Net4Society võrgustik on koostanud ka ammendava ülevaate sotsiaal- ja humanitaarteadlaste võimaluste kohta Horisondi eelseisvates konkurssides.

Potentsiaalselt huvipakkuvad taotlusvoorud on avanud ka Loova Euroopa ja Kodanike Euroopa programmid.

Täpsem info ja spetsiifilisem nõu: katrin.kello@etag.ee

Kommenteerimine on suletud