Horisondi taga – toetades Ukraina TAI süsteemi

Eesti Vabariigi Välisministeeriumi rahastatava Eesti-Ukraina bilateraalse projekti „Horisondi taga – toetades Ukraina TAI süsteemi“ raames toimus Eesti Teadusagentuuri konsultantide „Roadshow“ Lääne-Ukraina ülikoolidesse ja teadusasutustesse. Nii nagu projektil, oli ka selle visiidi eesmärgiks Ukraina kolleegide toetamine ning EL teaduse ja innovatsiooni raamprogrammide ning Eesti teaduse edulugude tutvustamine.

Visiit sai teoks koostöös Ukraina Haridus- ja teadusministeeriumiga, mis on ka Eesti Teadusagentuuri partner selles projektis. Viisidil esindas ministeeriumit Valentyna Andrushchenko Ukraina Teaduslik-tehnilise Informatsiooni ja Innovatsiooni edendamise Agentuuri Ukraina-EL Teaduse ja Tehnoloogia Koostöökeskusest.

Visiidi käigus külastati Lvivi Ivan Franko nimelist Ülikooli, Ivan Pulyi nimelist Ternopili Tehnikaülikooli, Vasyl Stefanyki nimelist Prekarpaatia Ülikooli Ivano-Frankivskis ning Vlokh’ Füüsikalis Optika Instituuti Lvivis. Programm oli kõikides asutustes sama: Argo Soon selgitas, miks peaks üldse Horisont 2020-s ja tulevases Euroopa Horisondi programmis osalema; Aavo Kaine tutvustas Eesti teaduse ja tehnoloogia alaseid edulugusid; Valentyna Andrushchenko andis ülevaate Ukraina senisest osalusest raamprogrammis ning Ukraina riigi tugisüsteemist EL raamprogrammides osalemiseks; ning Katrin Saar tutvustas uue raamprogrammi (Euroopa Horisondi) ettevalmistuskava.

Kõikides asutustes kohtuti ka juhtkonna esindajatega, kes andsid ülevaate nende asutuste rahvusvahelisest koostööst ning selle edendamise plaanidest.

Ilma esitlusteta külastati Ukraina Teaduste Akadeemia Rakubioloogia Instituuti Lvivis, kus Rostislav Pantchuk andis ülevaate Ukraina teadlaste argipäevast ja raskustest teadusrahastusega. Nii tema kui kõik teised vestluskaaslased teistes asutustes tundsid elavat huvi Eesti teadusrahastamise vastu ning olid mõneti üllatunud Eesti taasiseseivmise algaastail teostatud teadusasutuste reformi edukuse üle, mille käigus Teaduste Akadeemia uurimisasutused liideti ülikoolidega ning lõpetati kahe paralleelse teadusasutuste süsteemi eksistents.

Ka Ivano-Frankivskis külastatud materjaliteaduse laboris, mida juhtis Ukraina Nano-NCP Lyubomyr Nykyruy, said selgemaks Ukraina teadusrahastuse eripärad, mis väljenduvad eeskätt ülikoolide teadusrahastuse ülimas nappuses. Teadus ülikoolides on võimalik üksnes tänu väliskoostööprojektidele ja välisrahastusele.

Ukraina liitus 2015. aastal EL teaduse ja innovatsiooni raamprogrammiga Horisont 2020 ning Ukraina teadlased ja ettevõtjad saavad selles osaleda samadel alustel nagu nende kolleegid EL liikmesriikidest. Ehkki Ukrainas on Horisont 2020 konsultantide (NCP-de) võrgustik olemas, toimub NCP töö vabatahtlikkuse alusel ning NCP-sid on Ukraina suurust ja haridus- ning teadusasutuste hulka arvestades ebapiisavalt. Seetõttu olid visiidist rõõmsalt huvitatud nii kohalikud NCP-d (Lvivis ja Ivano-Frankivskis) kui ka külastatud ülikoolide ja teadusasutuste töötajad.

Ehkki visiiti ette valmistades eeldasime, et toimuma saavad pigem vähema kuulasjaskonnaga seminarid, siis Lvivi Ivan Franko nimelises Ülikoolis ja Ternopili Tehnikaülikoolis oli kuulajaid nelikümmend ning seminarist kujunes infopäeva laadne sündmus. Ivano-Frankivskis kanti seminar üle ülikooli veebis ja seetõttu võis sealgi selle jälgijaid olla lisaks seminariruumis viibinud 15-le inimesele mõnevõrra rohkem.

Lisamaterjalid: Üritused leidsid kajastamist ühismeedias nii ETAgi kui külastatud asutuste ja osalejate veebilehtedel:

https://www.facebook.com/taltek.space/posts/10217964046465103
https://www.facebook.com/ICO.TNTU/posts/946931132336858
https://www.facebook.com/ncp.nmp/posts/1204215453099496
https://www.facebook.com/groups/2272355612820503/permalink/2694560503933343/
https://www.etag.ee/en/event/horizon-europe-better-life-for-everyone-in-europe/

Kommenteerimine on suletud