Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised

Üldised teadusuudised
Komisjon ja OECD esitavad soovitused, et aidata ELi riikidel ja piirkondadel tööstussektor ümber korraldada
Tööstuspoliitika: soovitused Euroopa juhtrolli toetamiseks kuues strateegilises tegevusvaldkonnas
Kokkulepe ELi 2020. aasta eelarve kohta: kliimamuutustega võitlemine ja teiste ELi prioriteetide elluviimine
ELi 2020. aasta eelarve: nõukogu ja parlament jõudsid kokkuleppele
Eurogrupp arutab teadus- ja arendustegevust kui konkurentsi suurendamise vahendit
EUA nimetab uueks peasekretäriks Amanda Crowfooti
EIT Linnaliiklus käivitati ametlikult Barcelonas
Aruanded, konsultatsioonid
EIT esitas 2018. aasta regionaalse innovatsioonisüsteemi aruande
EUA avaldas aruande mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse kohta Euroopa kõrgkoolides
Konkursid
Euroopa Komisjon kuulutab programmi Erasmus + raames välja teise pilootprojekti Euroopa ülikoolidele

Üldised teadusuudised

Komisjon ja OECD esitavad soovitused, et aidata ELi riikidel ja piirkondadel tööstussektor ümber korraldada

14. novembril esitasid komisjon ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) aruande 2017. aastal käivitatud algatuse kohta, mille eesmärk on aidata ELi kümnel piirkonnal ja kahel liikmesriigil korraldada tööstussektor ümber ja hoida oma kohta globaliseeruvas majanduses.
Koostöös kümne piirkonna ja kahe liikmesriigiga selgitasid OECD ja komisjoni ekspertidest koosnevad töörühmad välja takistused, mis piiravad seal töökohtade loomist ja majanduskasvu. Eesmärk oli täiustada pikaajalise arengu strateegiat, et võtta arvesse konkurentsivõimelisi valdkondi ja aruka spetsialiseerumise võimalusi. Kõnealuses strateegias käsitletakse sotsiaalse õigluse tagamist, majanduse ajakohastamist ja kliimaeesmärkide saavutamist.

Commission and OECD present recommendations to help EU countries and regions achieve industrial transition

On November 14th, the Commission and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) present a report on an initiative launched in 2017 to help 12 EU regions and Member States achieve industrial transition and hold their own in a globalised economy.
Teams of OECD and Commission experts worked with the regions and the two Member States to identify what was holding back job creation and growth in these areas. The goal was to reinforce their long-term development strategies based on areas of competitive strength – their ‘smart specialisation’ assets. These strategies encompass social fairness, economic modernisation and climate ambitions.

Tööstuspoliitika: soovitused Euroopa juhtrolli toetamiseks kuues strateegilises tegevusvaldkonnas

Komisjon avaldas 5. novembril üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide strateegilise foorumi eksperdirühma soovitused, et tugevdada Euroopa konkurentsivõimet ja üleilmset juhtpositsiooni kuues strateegilises ja tulevikku suunatud tööstussektoris: ühendatud, keskkonnasõbralikud ja autonoomsed sõidukid; vesinikupõhised tehnoloogiad ja süsteemid; arukas tervishoid; tööstuslik asjade internet; vähese CO2-heitega tööstus ja küberturvalisus.

Industrial policy: recommendations to support Europe’s leadership in six strategic business areas

On November 5th, the Commission publishes recommendations by a group of experts, the Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest, to boost Europe’s competitiveness and global leadership in six strategic and future-oriented industrial sectors: Connected, clean and autonomous vehicles; Hydrogen technologies and systems; Smart health; Industrial Internet of Things; Low-carbon industry; and Cybersecurity.

Kokkulepe ELi 2020. aasta eelarve kohta: kliimamuutustega võitlemine ja teiste ELi prioriteetide elluviimine

18. novembril leppisid kolm ELi institutsiooni kokku ELi 2020. aasta eelarves. See võimaldab ELil suunata oma vahendid kodanike jaoks olulistesse prioriteetidesse: kliimamuutused, töökohad, noored, julgeolek ja solidaarsus ELis. Järgmise aasta eelarvega valmistatakse ette ka üleminekut järgmisele eelarvetsüklile, kuna sellest saab seitsmes ja viimane eelarve praeguse, 2014.–2020. aasta pikaajalise ELi eelarvetsükli raames.

Agreement on EU budget for 2020: Tackling climate change and delivering on other EU priorities

Оn November 18th, the three EU institutions agreed on the EU’s budget for 2020. This will allow the EU to focus its resources on the priorities that matter to citizens: climate change, jobs, young people, security and solidarity in the EU. Next year’s budget will also prepare the transition to the next budgetary cycle as it will be the seventh and last one under the current 2014-2020 long-term budgetary cycle.

ELi 2020. aasta eelarve: nõukogu ja parlament jõudsid kokkuleppele

Kulukohustuste kogusummaks kehtestati 168,7 miljardit eurot. Võrreldes muudetud 2019. aasta eelarvega tähendab see 1,5% kasvu. 1,5 miljardit eurot on jäetud kättesaadavaks mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) kulude ülemmäärade all, mis võimaldab ELil reageerida ettenägematutele vajadustele.
Majanduskasvu ja konkurentsivõime toetamiseks on alamrubriigi 1a (konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) programmidele eraldatud 25,3 miljardit eurot (+7,9% võrreldes 2019. aastaga). See hõlmab rohkem vahendeid programmile „Horisont 2020“ (kokku 13,5 miljardit eurot, +8,8%), Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemidele (EGNOS ja Galileo) (1,2 miljardit eurot, +74,8%) ja Euroopa ühendamise rahastu energeetika tegevussuunale (1,3 miljardit eurot, +35,0%). Programm „Erasmus+“ saab 2,9 miljardit eurot (+3,6%) noortevahetuse toetuseks.

2020 EU budget: Council and Parliament reach agreement

Total commitments are set at €168.7 billion. This is an increase of 1.5% compared to the 2019 budget as amended. €1.5 billion have been kept available under the expenditure ceilings of the multiannual financial framework for 2014-2020, allowing the EU to react to unforeseeable needs.
In order to support growth and competitiveness, €25.3 billion (+7.9% compared to 2019) have been allocated to programmes under subheading 1a (competitiveness for growth and jobs). This includes more funds for Horizon 2020 (€13.5 billion in total, +8.8%), European satellite navigation systems (EGNOS and Galileo) (€1.2 billion, +74.8%) and the energy strand of the Connecting Europe Facility (€1.3 billion, +35.0%). Erasmus+ will receive €2.9 billion (+3.6%) to support youth exchanges.

Eurogrupp arutab teadus- ja arendustegevust kui konkurentsi suurendamise vahendit

Eurogrupp pidas 7. novembril 2019 temaatilise arutelu majanduskasvu ja tööhõive teemal. Ministrid vahetasid arvamusi innovatsiooni ja teadusuuringutesse investeerimise kui tootlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise vahendi kohta euroalal. Euroopa Komisjon rõhutas, et euroala on konkurentidega võrreldes teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas tugevalt mahajäänud. Võrreldes Jaapani, USA või Hiinaga on erasektori kulutused teadus- ja arendustegevusele üsna väikesed. Grupp teatas, et teadmistemahuka ja jätkusuutliku kasvu edendamine, sealhulgas toetuste ja teadus- ja arendustegevusse investeerimise stiimulite kaudu võib aidata investeeringutasuvust suurendada.
Nesta innovatsiooni kasvulabori direktor Albert Bravo-Biosca jagas konkreetseid soovitusi innovatsioonipoliitika tõhususe suurendamiseks. Ta julgustas innovatsioonipoliitikat olema eksperimentaalsem. Uute väljakutsetega silmitsi seismine, millega me pole varem kokku puutunud, nõuaks kujutlusvõimelisi lahendusi.

Eurogroup discusses R&I as means to boost competitiveness

On 7 November 2019, the Eurogroup held a thematic discussion on growth and jobs. Ministers exchanged views on investment in innovation and research as a means to boost productivity and competitiveness in the euro zone. The European Commission underlined that the eurozone underinvests in research and innovation compared to its competitors. Expenditure on research & development from the private sector remains low compared to Japan, the US or China. The group stated that fostering knowledge-intensive and sustainable growth, including via subsidies and incentives for investment in R&D can help increase the returns on investment.
Albert Bravo-Biosca, Director of the Innovation Growth Lab at Nesta, shared concrete recommendations on how to increase the efficiency of innovation policy. He encouraged innovation policy to be more experimental. Facing new challenges that we have not encountered before would require imaginative solutions.

EUA nimetab uueks peasekretäriks Amanda Crowfooti

Euroopa ülikoolide liit (EUA) nimetas 5. novembril 2019 uueks peasekretäriks Amanda Crowfooti. Amanda Crowfoot vahetab välja Lesley Wilsoni, kes on juhtinud EUA-d alates selle asutamisest 2002. aastal.

EUA appoints Amanda Crowfoot as its new Secretary General

On 5 November 2019, the European University Association (EUA) announced the appointment of Amanda Crowfoot as its new Secretary General. Ms Crowfoot will replace Lesley Wilson, who has led EUA since its foundation in 2002.

EIT Linnaliiklus käivitati ametlikult Barcelonas

19. novembril 2019 käivitati Barcelonas Smart City Expo maailmakongressil Euroopa algatus EIT linnaliiklus. Avaüritus esindab EIT innovatsioonikogukonna ametlikku algust, mida koordineerib Barcelona. Algatuse eesmärk on rahastada projekte, mis aitavad kaasa liikuvuslahendustele, et kiirendada üleminekut elatavamale linnaruumile.

EIT Urban Mobility is officially launched in Barcelona

On 19 November 2019, the European initiative EIT Urban Mobility was launched at the Smart City Expo World Congress in Barcelona. The launch event represents the official start of this EIT Innovation Community which is coordinated by Barcelona. The initiative aims to finance projects that contribute to mobility solutions to accelerate the transition towards more liveable urban spaces.

ELi liikmed arutavad, kas ja kui palju avatakse Horisont maailmale

Enne kui EL avab oma teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi kogu maailmale, kutsuvad Kesk- ja Ida-Euroopa teadlased ja poliitikakujundajad üles toetama mahajäänud vaesemate liikmesriikide riiklikke süsteeme.

EU members debate whether, and how much, to open Horizon to the world

Before the EU further opens its research and innovation funding programme to countries all over the world, researchers and policy makers in central and eastern Europe call for help strengthening national systems in poorer member states which are lagging behind.

Aruanded, konsultatsioonid

EIT esitas 2018. aasta regionaalse innovatsioonisüsteemi aruande

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut on avaldanud EIT 2018. aasta regionaalse innovatsiooniskeemi aruande. Regionaalne innovatsioonisüsteem (RIS) on vahend laiema sidusrühmaga suhtlemiseks. Aruandes kirjeldatakse peamisi tegevusi ning tuuakse esile idufirmade ja innovaatorite edulugud Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopast.

EIT presents Regional Innovation Scheme Report for 2018

The European Institute of Innovation and Technology has published its report for the EIT Regional Innovation Scheme for 2018. The Regional Innovation Scheme (RIS) is a tool to engage with a broader range of stakeholders. The report outlines the main on-the-ground activities and highlights success stories of start-ups and innovators in parts of Central, Eastern and Southern Europe.

EUA avaldas aruande mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse kohta Euroopa kõrgkoolides

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (EUA) on avaldanud raporti teemal “Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus Euroopa kõrgharidusasutustes: projekti INVITE tulemused”. Aruanne avaldati 19. novembril 2019 ja see põhineb 159 kõrgharidusasutuste andmetel 36 Euroopa haridussüsteemides. See näitab erinevaid institutsionaalseid strateegiaid ja mõõtmeid ning analüüsib edutegureid, väljakutseid ja tugivajadusi institutsionaalse suutlikkuse suurendamiseks. Aruanne on suunatud ülikoolide juhtidele, kes töötavad välja oma institutsioonilist strateegiat, töötajatele, kelle ülesandeks on strateegiate rakendamine, teemas huvitatud teadlastele ja üliõpilastele, samuti poliitikakujundajatele ja halduritele Euroopa ja riiklikul tasandil.

EUA publishes report on diversity, equity and inclusion in European higher education institutions

The European University Association (EUA) has published a report on “Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Instititons: Results from the INVITED project”. The report was published on 19 November 2019 and is based on data of a total of 159 higher education institutions in 36 European systems. It shows different institutional strategies and measures and analyses success factors, challenges and needs for support to build institutional capacity. The report addresses university leaders and managers developing their institutional strategy, staff charged with implementation, researchers and students interested in the topic, as well as policy makers and administrators at European and national levels as they develop new policies for higher education and research.

Konkursid

Euroopa Komisjon kuulutab programmi Erasmus + raames välja teise pilootprojekti Euroopa ülikoolidele

Euroopa Ülikoolide teine pilootkutse on nüüd avatud. Kutse avaldati 5. novembril 2019 ja seda tutvustati 7. novembril 2019 Brüsselis toimuval konverentsil “Euroopa ülikoolide algatus: tulevikuülikoolide rajamine”. Teise katseprojekti eelarve on 120 miljonit eurot.  24 Euroopa ülikooli saavad 5 miljonit eurot toetust kolmeks aastaks. Esimese pilootprojekti raames rahastati kokku 17 Euroopa ülikooli. Käesoleva konkursikutse tähtaeg on 26. veebruar 2020. Ettepanekute hindamise järel loodab Euroopa Komisjon, et valitud algatused kuulutatakse välja juulis 2020.

EC launches second pilot call for European Universities under Erasmus+

The second pilot call for the European Universities is now open. The call was published on 5 November 2019 and presented at the conference “European Universities Initiative: Building the universities of the future” on 7 November 2019 in Brussels. The second pilot call has a budget of € 120 million and is due to fund 24 European Universites with € 5 million for three years each. A total of 17 European Universities were funded under the first pilot call. The deadline for the current call is 26 February 2020. After evaluation of the proposals, the European Commission expects the selected initiatives to be announced in July 2020.

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud