Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Soome EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

BBI sidusrühmade foorum 2019

4.12.2019, Brüssel, Belgia

EL biomajanduse edendamise programmi Bio-Based Industries (BBI) sidusrühmade foorum toimub Brüsselis 4. detsembril 2019. Foorum annab ülevaate BBI mõjust, saavutustest ja tulevikuplaanidest ning on toredaks kokkusaamiskohaks kõigile biomajandushuvilistele.

BBI JU Stakeholder Forum 2019 (4.12.2019, Brussels, Belgium)

The second edition of the Stakeholder Forum is a one-day public event that will bring together the bio-based industries community and facilitate open discussion on the impact, achievements and strategic direction of the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) programme, as well as the latest developments in the bio-based industries sector.

Toiduraiskamise aeg on läbi! ELi arengukava läbimõtlemine aastaks 2030

12.12.2019, Brüssel, Belgia

Komisjon korraldab avaliku konverentsi, mis on pühendatud toidu raiskamisele ja jäätmetekke vältimisele. Seitsmenda konverentsi raames määratletakse ELi tegevuskava toiduraiskamise vähendamiseks poole võrra 2030. aastaks. Konverentsi osalejad arutavad interaktiivses formaadis toiduraiskamise ning jäätmetekke vähendamiseks esitatud ettepanekuid ning nende rolli ELi tegevuse mobiliseerimisel säästva arengu eesmärgi 12.3 saavutamiseks.

Time’s up for food waste! Setting the EU action agenda towards 2030  (12.12.2019, Brussels, Belgium)

The Commission is organizing a public conference dedicated to food loss and waste prevention. The event, held on occasion of the 7th meeting of the EU Platform on Food Losses and Food Waste, will help define the EU action agenda and path towards the global target of halving food waste by 2030. In an interactive format, speakers and audience will discuss the Platform’s recommendations for action in food loss and waste prevention, published on that day, and their role in mobilising EU action towards Sustainable Development Goal (SDG) Target 12.3.

Nutikamad eeskirjad ohutuma toidu ja taimetervise jaoks

13.12.2019, Brüssel, Belgia

13. detsembriks rakendatakse uued õigusaktid, mis aitavad ELis kaitsta inimeste, loomade ja taimede tervist. Nende uute eeskirjade tutvustamiseks korraldab komisjon antud konverentsi.
See on ka hea võimalus vahetada kogemusi, tõsta teadlikkust ja valmisolekut ELi riikides ja teiste sidusrühmade seas.

Smarter rules for safer food and plant health  (13.12.2019, Brussels, Belgium)

Some new acts that represent major elements of the overall legal framework contributing to the protection of public, animal and plant health in the EU will become applicable by the 13th of December. To present these new rules the Commission organizes this conference.
The conference will also be a good occasion to share best practices, increase the level of awareness and preparedness among EU countries, interested parties and trading partners.

ESFRI 71. foorum

17.-18.12.2019, Tervuren, Belgia

Rohkem infot pole hetkel saadaval!

The 71st ESFRI Forum Meeting  (17.-18.12.2019, Tervuren, Belgium)

ELi energiapäev – teel kliimaneutraalsuseni

13.01.2020, Brüssel, Belgia

EL-i kaheksandal energiapäeval tutvustatakse Euroopa rohelist ettevõtmist ning teed maailma esimeseks kliima-neutraalseks mandriks. Konverents annab võimaluse arutada uusi Green Deal-i ettepanekuid.

EU Energy Day – on the road to becoming a climate-neutral continent  (13.01.2020, Brussels, Belgium) 

The 8th EU Energy Day is part of the EU side events at the World Future Energy Summit and will feature the European Green Deal and the road to becoming the world’s first climate-neutral continent. There will be a chance to discuss the new policy proposals under the Green Deal.

Linnade foorum 2020

30.-31.01.2020, Porto, Portugal

Linnade Foorum 2020 -“Kujundame koos jätkusuutlikku linna tulevikku” on Euroopa Komisjoni kahepäevane suursündmus, mis toob kokku peamised sidusrühmad nii Euroopa, riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Antud foorum on koht, kus kõik sidusrühmad saavad rääkida saavutustest ning  arutada linnaarenduse tulevasi suundi ühtekuuluvuspoliitika raames, sealhulgas EL-i Urban Agenda tulevikku.

Cities Forum 2020  (30.-31.01.2020, Porto, Portugal)

The CITIES Forum 2020 – “Together we shape a sustainable urban future” is a two-day major event of the European Commission bringing together key stakeholders from European, national and local levels. The Forum is a place for all stakeholders to capitalise on common achievements and reflect on the future directions of urban development within Cohesion Policy including the future of the Urban Agenda for the EU.

GRANteD sidusrühmade konverents

24.02.2020, Viin, Austria

GRANteD teadusprojekti eesmärk on suurendada (võimalikke) sooliste eelarvamuste empiirilisi tõendeid teadusuuringuid rahastavate organisatsioonide otsustamisprotseduurides, protsessides ja tavades. Konverentsi eesmärk on jagada soovitusi menetluste läbipaistvamaks, objektiivsemaks ja lõppkokkuvõttes sooliselt õiglasemaks muutmiseks.
Esimese GRANteD sidusrühmade konverentsiga tahame kaasata oma uurimistöösse erinevaid sidusrühmi ja alustada nendega koostööd.

GRANteD Stakeholder Conference  (24.02.2020, Vienna, Austria)

The purpose of the GRANteD research project is to increase the empirical evidence regarding (potential) gender bias in decision-making procedures, processes and practices in research funding organisations.
Subsequently we aim to provide recommendations to make these procedures more transparent, objective and ultimately more gender-fair.
With the first GRANteD stakeholder conference, we want to engage different groups of stakeholders into our research and start a co-creation process with diferent Stakeholders.

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

 

Kommenteerimine on suletud