Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused

Oktoober 2019

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Soome EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

Toorainete nädal 2019

18.-22.11.2019, Brüssel, Belgia

Konverents põhineb Euroopa Komisjoni korraldatud eelnevatel üritustel. Konverentsil käsitletakse värskeimaid toorainete uudiseid ELis.
Toorainetekogukonna jaoks on see ainulaadne võimalus arutada ja vahetada kõiki olulisi küsimusi: poliitika, tehnoloogia, rahvusvaheline koostöö, raamtingimused, teadmistebaas jne.

Raw Materials Week 2019
18-22.11.2019, Brussels, Belgium
This conference builds up on a series of events organised by the European Commission addressing the latest news on raw materials in the EU.
It will be a unique opportunity for the raw materials community to discuss and exchange on all relevant issues: policy, technology, international cooperation, framework conditions, knowledge base etc.

Säästev toit – süsteemne lähenemisviis ELi poliitikale

19.11.2019, Brüssel, Belgia

Üritusel uuritakse süsteemsete lähenemisviiside vajadust ELi toidupoliitikas, suurema bioloogilise mitmekesisuse ja püsiva saagikuse vajadust, uusi keskkonnasõbralikke maakorralduse süsteeme ja ühiskonna kaasamist.

Sustainable Food – A systems approach for EU Policy
19.11.2019, Brussels, Belgium
At this event, we will examine the need for a systems approach to EU food policy including the tensions between agro-ecological approaches and advocates of ‘sustainable intensification’, the need for enhanced biodiversity and steady crop yields, new systems for environmental land management and public engagement in this process.

Seminar terviseuuringute väljakutsetest, mis tulenevad GDPR-ist

19.11.2019, Brüssel, Belgia

Kohtumisel uuritakse GDPR-i mõju üksustele, mis tegelevad terviseuuringutega, sealhulgas mõju ülikoolidele, bioteaduste ettevõtetele, meditsiinikoolidele ja akadeemilistele meditsiinikeskustele.  Täpsemalt käsitletakse seminaril andmete edastamist ja andmetöötlust.

Seminar on challenges for health research arising from the GDPR
19.11.2019, Brussels, Belgium
The meeting will examine impacts of GDPR on entities conducting health and related research, including universities, life sciences companies, medical schools, and academic medical centers, all of whose research activities are subject to the GDPR. Specifically, the seminar will address data transfers, data processing and national derogations.

Sidusrühmade foorum “Liikumine puhta vesinikumajanduse poole”

21.11.2019, Brüssel, Belgia

Selle aasta üritus ” Liikumine puhta vesinikumajanduse poole” hõlmab paneeldiskussioone järgmistel teemadel:

 • FCH JU: mõju avaldamine, toetades innovatsiooni ja tagades konkurentsivõime
 • Turu aktiveerimine ja sünergiad
 • Majanduskasv ja töökohad: vesiniku potentsiaali maksimaalne ärakasutamine
 • Vesinik rahvusvahelisel tasandil

Konverentsil osalevad Euroopa Komisjoni kõrgetasemelised esindajad, riikide valitsused, Euroopa tööstuse juhid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Stakeholder Forum, “Racing towards a clean hydrogen economy”
21.11.2019, Brussels, Belgium

This year’s event , “Racing towards a clean hydrogen economy” will include panel discussions around the following themes:

 • FCH JU: making an impact by accelerating innovation and securing competitiveness
 • Market activation and synergies
 • Growth and Jobs: making the most out of hydrogen’s potential
 • Hydrogen at international scale​

The conference will enjoy the participation of high-level representatives of the European Commission, national governments, European industry leaders and international organisations.

EL-i puhta õhu foorum

28-29.11.2019, Bratislava, Slovakkia

Foorum keskendub neljale teemale: õhukvaliteet ja tervis; õhukvaliteet ja energia; õhukvaliteet ja põllumajandus; ja puhta õhu rahastamismehhanismid. Foorum toob kokku kahepäevasele konverentsile eespool nimetatud teemade otsustajaid, sidusrühmi ja eksperte, et arutada tõhusate Euroopa riiklike ja kohalike õhupoliitika, projektide ja programmide väljatöötamist ning rakendamist.

EU Clean Air Forum
28-29.11.2019, Bratislava, Slovakia

This Forum will focus on four themes: air quality and health; air quality and energy; air quality and agriculture; and clean air funding mechanisms. It will bring together decision-makers, stakeholders and experts on the above topics in a two-day conference to reflect on the development and implementation of effective European, national and local air policies, projects and programmes.

BBI sidusrühmade foorum 2019

4.12.2019, Brüssel, Belgia

EL biomajanduse edendamise programmi Bio-Based Industries (BBI) sidusrühmade foorum toimub Brüsselis 4. detsembril 2019. Foorum annab ülevate BBI mõjust, saavutustest ja tulevikuplaanidest ning on toredaks kokkusaamiskohaks kõigile biomajandushuvilistele.

BBI JU Stakeholder Forum 2019
4.12.2019, Brussels, Belgium

The second edition of the Stakeholder Forum is a one-day public event that will bring together the bio-based industries community and facilitate open discussion on the impact, achievements and strategic direction of the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) programme, as well as the latest developments in the bio-based industries sector.

Toiduraiskamise aeg on läbi! ELi arengukava läbimõtlemine aastaks 2030

12.12.2019, Brüssel, Belgia

Komisjon korraldab avaliku konverentsi, mis on pühendatud toidu raiskamisele ja jäätmetekke vältimisele. Seitsmenda konverentsi raames määratletakse ELi tegevuskava toiduraiskamise vähendamiseks poole võrra 2030. aastaks. Konverentsi osalejad arutavad interaktiivses formaadis toiduraiskamise ning jäätmetekke vähendamiseks esitatud ettepanekuid ning nende rolli ELi tegevuse mobiliseerimisel säästva arengu eesmärgi 12.3 saavutamiseks.

Time’s up for food waste! Setting the EU action agenda towards 2030
12.12.2019, Brussels, Belgium

The Commission is organizing a public conference dedicated to food loss and waste prevention. The event, held on occasion of the 7th meeting of the EU Platform on Food Losses and Food Waste, will help define the EU action agenda and path towards the global target of halving food waste by 2030. In an interactive format, speakers and audience will discuss the Platform’s recommendations for action in food loss and waste prevention, published on that day, and their role in mobilising EU action towards Sustainable Development Goal (SDG) Target 12.3.

Nutikamad eeskirjad ohutuma toidu ja taimetervise jaoks

13.12.2019, Brüssel, Belgia

13. detsembriks rakendatakse uued õigusaktid, mis aitavad ELis kaitsta inimeste, loomade ja taimede tervist. Nende uute eeskirjade tutvustamiseks korraldab komisjon antud konverentsi.
See on ka hea võimalus vahetada kogemusi, tõsta teadlikkust ja valmisolekut ELi riikides ja teiste sidusrühmade seas.

Smarter rules for safer food and plant health
13.12.2019, Brussels, Belgium

Some new acts that represent major elements of the overall legal framework contributing to the protection of public, animal and plant health in the EU will become applicable by the 13th of December. To present these new rules the Commission organizes this conference.
The conference will also be a good occasion to share best practices, increase the level of awareness and preparedness among EU countries, interested parties and trading partners.

 

 

Koostajad
Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud