Avalik konkurss lühiajalisteks õppevisiitideks Eesti TA büroosse Brüsselis 2020. a esimeseks poolaastaks

Avalik konkurss lühiajalisteks õppevisiitideks (kuni 4 nädalat) Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA)  büroosse Brüsselis 2020. a esimeseks poolaastaks.
Põhjendatud juhtudel on võimalik esitada taotlus õppevisiitideks II poolaastal (näiteks seonduvalt Brüsselis teisel poolaastal toimuva konkreetse üritusega).

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste,  ministeeriumite ja nende allasutuste ning teadusmahukate ettevõtete töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine, administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Lühiajalise õppevisiidi käigus on võimalik:

  • osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis;
  • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
  • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis;
  • osaleda büroo ja Brüsselis asuvate teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) töös;
  • võimalusel osaleda EL institutsioonide töörühmades;
  • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Õppevisiidi kestuseks on kuni 4 nädalat.  Käesoleva 2019. aasta konkursi raames ootame taotlusi stažeerimiseks ennekõike perioodil 6. jaanuar kuni 31. juuli 2020. a.

Avaldus tuleb esitada hiljemalt 10. november 2019. a lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt:

  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil maria.alajoe@etag.ee
  • või paberkandjal allkirjastatuna märksõnaga „Konkurss õppevisiitideks Brüsselisse“ aadressil:

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Soola 8
Tartu 51004

Lühiajalise stažööri konkursi avalduse vorm
Lühiajalise stažööri konkursi juhed
Lühiajalise stažööri lähetuse sisuaruandevorm

Lühiajalisi õppevisiite rahastab ETAg läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainformatsioon konkursi ja büroo tegevuse kohta:

Maria Alajõe
Büroo juhataja
Eesti TA büroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel
e-mail: maria.alajoe@etag.ee
Telefon:+372 730 0330Mobiil: +3725113284

Kommenteerimine on suletud