Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised

September 2019

Üldised teadusuudised
Von der Leyeni komisjon: kõrgemaid sihte seadev liit
Mariya Gabriel Bulgaariast on valitud juhtima Euroopa Horisonti
Plasti ringlussevõtu liit: üle saja allakirjutanu võtab 2025. aastaks kohustuse kasutada uutes toodetes kümme miljonit tonni ringlussevõetud plasti
Eesti küberturbefirma Guardtime saab Euroopa Komisjoni poolt ligi 2 miljonit eurot toetust uue innovatiivse tootega turule tulemiseks
Guild annab ITRE-le teadusuuringute ja hariduse prioriteetide soovitusi
Europarlamendi saadikud suurendavad toetust ELi teadusuuringutele ja programmile Erasmus+
Aruanded, konsultatsioonid
PSF avaldas Eesti T&I süsteemi eksperthinnangute lõpparuande
Euroopa Komisjon käivitas Euroopa Horisondi partnerluste konsultatsiooni
Science | Business avaldas 10. septembril Brüsselis toimunud ürituse “Euroopa Horisont: uus parlament, uus komisjon, uus tegevuskava” eriaruande

Üldised teadusuudised

Von der Leyeni komisjon: kõrgemaid sihte seadev liit

Ametisseastuv president Ursula von der Leyen esitles 10. septembril oma meeskonda ja järgmise Euroopa Komisjoni uut struktuuri.
Uus komisjoni koosseis peegeldab von der Leyeni poliitilistes suunistes esitatud prioriteete ja sihte. Selle struktuur tugineb eesmärkidele, mille alusel Euroopa Parlament von der Leyeni komisjoni presidendiks valis.
Kõige olulisemad teemad komisjoni töös on kliimamuutused, tehnoloogia ja demograafia, mis muudavad ühiskonda ja inimeste eluviisi.
Mariya Gabriel (Bulgaaria) on praeguse Euroopa Komisjoni volinik. Seni on ta pühendunult ja tarmukalt tegelenud digitaalküsimustega ning nüüd asub ta looma uusi väljavaateid noortele (innovatsiooni ja noorte valdkond).
Kadri Simson (Eesti) on Eesti Riigikogu kauaaegne liige ning endine majandus- ja kommunikatsiooniminister. Tema hakkab vastutama energeetikaportfelli eest.

The von der Leyen Commission: for a Union that strives for more

On 10th of September, President-elect Ursula von der Leyen presented her team and the new structure of the next European Commission.
The new Commission will reflect the priorities and ambitions set out in the Political Guidelines. The Commission is structured around the objectives President-elect von der Leyen was elected on by the European Parliament.
At the heart of our work is the need to address the changes in climate, technology and demography that are transforming our societies and way of life.
Mariya Gabriel (Bulgaria) is a current European Commissioner. She worked with dedication and energy on the digital portfolio, and is now moving on to create new perspectives for the young generation (‘Innovation and Youth’ portfolio).
Kadri Simson (Estonia) is a long-serving member of the Estonian parliament and Minister for Economic Affairs and Infrastructure. She will be in charge of the ‘Energy’ portfolio.

Mariya Gabriel Bulgaariast on valitud juhtima Euroopa Horisonti

Euroopa Komisjoni ametisse astuv president Ursula von der Leyen nimetas teadusuuringute, innovatsiooni ja hariduse eest vastutama Mariya Gabrieli, kuid esimest korda on portfellinimetusest kadunud sõna „teadusuuringud”, ning uueks portfelliks sai „Innovatsioon ja noored”.
Ehkki seda ametinimetuses ei peegeldu, võtab Gabriel üle ELi kõigi aegade suurima teadusprogrammi „Euroopa Horisont“ juhtimise. Kui Euroopa Parlament kiidab Gabrieli ametisse, siis ta lahkub oma praeguse Digitaalmajanduse ja Ühiskonna voliniku ametikohalt ning võtab Carlos Moedasi portfelli üle 1. novembril.
Lisaks  Euroopa Horisondile täidab Gabrieli laialivalguv portfell haridusalaseid ülesandeid, mida täidab praegu haridusvolinik Tibor Navracsics.

Bulgaria’s Mariya Gabriel picked to run Horizon Europe

The incoming president of the European Commission, Ursula von der Leyen, nominated Bulgaria’s Mariya Gabriel to take charge of research, innovation and education, but has scotched research from the name of the brief for the first time, relabelling it the ‘Innovation and Youth’ portfolio.
While it won’t be in the job title, Gabriel will take over management of the €94.1 billion Horizon Europe, the EU’s largest ever research programme. Assuming the European Parliament approves the appointment, she will move over from her current post as European commissioner for digital economy and society, to take over from the outgoing Carlos Moedas on November 1.
In addition to Horizon Europe, Gabriel’s sprawling portfolio will absorb education duties, currently performed by education commissioner Tibor Navracsics.

Plasti ringlussevõtu liit: üle saja allakirjutanu võtab 2025. aastaks kohustuse kasutada uutes toodetes kümme miljonit tonni ringlussevõetud plasti

Rohkem kui sada avaliku ja erasektori partnerit, kes esindavad plasti kogu väärtusahelat, allkirjastavad 20. septembril plasti ringlussevõtu liidu deklaratsiooni. Selle eesmärk on edendada vabatahtlikke meetmeid, et luua ELis hästi toimiv ringlussevõetud plasti turg.
Deklaratsioonis selgitatakse, kuidas liit kavatseb saavutada eesmärgi, mille kohaselt kasutatakse Euroopas aastaks 2025 igal aastal uute toodete valmistamiseks kümne miljonit tonni ringlussevõetud plasti. Sellise eesmärgi püstitas Euroopa Komisjon oma 2018. aasta plastistrateegias osana jõupingutustest edendada plasti ringlussevõttu Euroopas.

Circular Plastics Alliance: 100+ signatories commit to use 10 million tons of recycled plastic in new products by 2025

On 20th September, more than 100 public and private partners covering the whole plastics value chain will sign the declaration of the Circular Plastics Alliance, which promotes voluntary actions for a well-functioning EU market in recycled plastics.
The declaration lays out how the alliance will reach the target of 10 million tons of recycled plastic used to make new products every year in Europe, by 2025. This target was set by the European Commission in its 2018 Plastics Strategy, as part of its efforts to boost plastics recycling in Europe.

Eesti küberturbefirma Guardtime saab Euroopa Komisjoni poolt ligi 2 miljonit eurot toetust uue innovatiivse tootega turule tulemiseks

Eesti küberturbefirma Guardtime saab ligi 2 miljonit eurot toetust Euroopa Komisjoni innovatsiooni rahastamisvahendist. Saadud toetust kasutab Guardtime innovatiivse plokiahelal põhineva logiturbelahenduse turule toomiseks.
Guardtime on üks 108 innovaatilisest ettevõttest, millesse Euroopa Komisjon investeerib kokku üle 200 miljoni euro, et aidata neil kiiremini turule jõuda. Rahastamine toimub läbi Euroopa Innovatsiooninõukogu, millega toetatakse innovaatoreid, ettevõtjaid ja teadlasi eesmärgiga oma murranguliste ning suure äripotentsiaaliga lahendustega rahvusvahelisele turule jõuda.

Estonian cyber security company Guardtime receives nearly EUR 2 million in support from the European Commission to launch new innovative product

The Estonian cyber security company Guardtime receives nearly EUR 2 million from the European Commission’s Innovation Facility. The support received will be used by Guardtime to bring an innovative chip-based security solution to the market.
Guardtime is one of the 108 innovative companies in which the European Commission invests over € 200 million to help them reach the market faster. Funding is provided through the European Innovation Council, which supports innovators, entrepreneurs and researchers with the aim of breaking through to the international market with their breakthrough and high business potential solutions.

Guild annab ITRE-le teadusuuringute ja hariduse prioriteetide soovitusi

Guildi ülikoolid kutsuvad ITRE-d üles:

 • kaitsta Euroopa Horisondi ambitsioonikat eelarvet vähemalt 120 miljardi euro ulatuses ja jätkata teaduse ja innovatsiooni valdkonnas tipptasemel koostöö edendamist;
 • kindlustada tasakaal alusuuringute ja innovatsiooni investeeringute vahel;
 • tutvustada teadlastele ja ekspertidele uusi struktuure, et osaleda teadus- ja arendustegevuse poliitika väljatöötamises ning anda nõu Euroopa Horisondi rakendamiseks;
 • toetada Euroopa Innovatsiooninõukogu kaudu nii järkjärgulist kui ka läbimurdelist innovatsiooni, kuna mõlemad on vajalikud kodanike elukvaliteedi parandamiseks;
 • olema rahvusvahelise koostöö osas ambitsioonikad ja saavutama tihedad suhted Suurbritannia ja Šveitsiga, et võimaldada täielikku koostööd ERA ja Euroopa haridusruumi raames.

The Guild makes recommendations on research and education priorities to ITRE

The Guild universities call on ITRE to:

 • defend an ambitious budget for Horizon Europe of at least €120bn and continue fostering excellence-based collaboration in R&I;
 • ensure a balance in investments for fundamental research and innovation;
 • introduce new structures for scientists and experts to take part in the development of R&I policy and advice on the implementation of Horizon Europe;
 • provide support for incremental innovation as well as breakthrough innovation through the European Innovation Council, as both are needed to improve the quality of life of citizens;
 • be ambitious about international collaboration and reach close association with the UK and Switzerland to enable a full collaboration within ERA and the European Education Area.

Europarlamendi saadikud suurendavad toetust ELi teadusuuringutele ja programmile Erasmus+

18. septembril kiitsid Europarlamendi saadikud 614 poolthäälega, 69 vastu ja 10 erapooletuga heaks 100 miljoni euro suuruse lisatoetuse ELi juhtprogrammidele Horisont 2020 (teadusuuringute rahastamiseks 80 miljonit eurot) ja Erasmus + (20 miljonit eurot).

http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20190912IPR60931/meps-boost-support-for-eu-research-and-erasmus

MEPs boost support for EU research and Erasmus

On 18th of September, MEPs approved, by 614 votes in favour, 69 against and 10 abstentions, a €100 million boost to the EU’s flagship programmes Horizon 2020 (€80 million for research funding) and Erasmus+ (€20 million for youth mobility), as decided by the European Parliament and the Council in their agreement on the 2019 EU budget in December 2018.

Aruanded, konsultatsioonid

PSF avaldas Eesti T&I süsteemi eksperthinnangute lõpparuande

Paneeli üldised soovitused Eesti valitsusele on:

 • Tagada poliitiline pühendumus teadus- ja arendustegevuse olulisusele riigi poliitikas ning 1%-line eesmärk valitsuse kulutusteks teadus- ja arendustegevusele.
 • Kehtestada ja rakendada teadus- ja arendustegevuse poliitika temaatilised prioriteedid, pidades silmas ühiskondlikke väljakutseid ja Eesti nutika spetsialiseerumise strateegiat.
 • Luua innovatsiooniagentuuri teadus- ja arendustegevuse toetamiseks ning absorbeerimisvõime suurendamiseks.
 • Tugevdada „vahendavate organisatsioonide“ süsteemi, mis toetaksid tööstusliku innovatsiooni.
 • Ajakohastada ja profiilida teadusuuringuid ülikoolides, muutes need paremini innovatsiooni ja inimkapitali tootmiseks, et rahuldada riiklikke vajadusi

PSF publishes final report of Peer Review of Estonian R&I system

The panel’s overall recommendations are that the government should:

 • Ensure political commitment to the importance of R&I in national policy and the 1% target for government spend on R&D.
 • Establish and implement thematic priorities for R&I policy, in the light of the societal challenges and Estonia’s smart specialisation strategy.
 • Establish an innovation agency to support R&D and build absorptive capacity.
 • Strengthen the system of ‘intermediary organisations’ able to support industrial innovation.
 • Modernise and ‘profile’ research at the universities, making them better adapted to innovation and the production of human capital to meet national needs.

Euroopa Komisjon käivitas Euroopa Horisondi partnerluste konsultatsiooni

Euroopa Komisjon (EK) käivitas 11. septembril Euroopa Horisondi raames kavandatud 12 institutsionaliseeritud konsultatsiooni partnerluste kohta. Arutelu eesmärk on koguda seisukohti, kuidas EL saaks paremini toetada T&I partnerlusi tööstuse, liikmesriikide ja muude sidusrühmadega. EK peab konsultatsioone tähtsaks etapiks konkreetsete teadus- ja innovatsioonipartnerluste vajaduse ja fookuse hindamisel.

EC launches consultation on R&I Partnerships in Horizon Europe

On 11 September 2019, the European Commission (EC) launched a consultation on the 12 proposed institutionalised partnerships under Horizon Europe. The consultation aims at collecting view on how the EU can best support impactful, inclusive research and innovation partnerships with industry, Member States and other stakeholders. The EC regards the consultation as a key step in assessing the overall need for and focus of specific research and innovation partnershi

Science | Business avaldas 10. septembril Brüsselis toimunud ürituse “Euroopa Horisont: uus parlament, uus komisjon, uus tegevuskava” eriaruande

Science|Business published special report on the event “Horizon Europe: New Parliament, new Commission, new agenda” which took place in Brussels on September 10th.

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud