Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised

Üldised teadusuudised
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut: komisjon teeb ettepaneku aastate 2021–2027 strateegia kohta
„Horisont 2020”: komisjon investeerib 11 miljardit eurot uutesse viisidesse ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks
ITRE komisjon valib uue esimehe ja aseesimehed
Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus avab maailmatasemel laborite uksed teadlastele
Kas plastik võiks olla roheline?
Komisjon valis Euroopa Horisondi missiooninõukogude liikmeid
EITi juhatus nimetas ametisse uue EITi direktori
Konkursid
Tehisintellekt Euroopas: 50 miljonit eurot, et tuua parimad teadlased kokku
Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon otsib uut Peasekretäri
Euroopa innovatsiooni liidreid kutsutakse EIT juhatusse

Üldised teadusuudised

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut: Komisjon teeb aastate 2021–2027 strateegia ettepaneku

Euroopa Komisjon tegi 11. juulil ettepaneku ajakohastada Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) õiguslikku alust ning esitas EIT uue strateegilise innovatsioonikava aastateks 2021–2027. Kavandatud 3 miljardi euro suurusest eelarvest, mis on praeguse strateegilise innovatsioonikava (2014–2020) omast 600 miljoni euro võrra ehk 25% suurem, rahastab EIT olemasolevate ja uute teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevust ning toetab 750 kõrgharidusasutuse innovatsioonivõimet.

Aastate 2021–2027 strateegiline innovatsioonikava on koostatud järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

 1. Teadmis- ja innovaatikakogukondade piirkondliku mõju suurendamine
 2. Kõrgharidusvaldkonna innovatsioonisuutlikkuse suurendamine 
 3. Uute teadmis- ja innovaatikakogukondade loomine

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_et.htm

European Institute of Innovation and Technology: Commission proposes strategy for 2021-2027

On July 11th, the European Commission has proposed an update of the legal base of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) as well as its new Strategic Innovation Agenda for 2021-2027.  With a proposed budget of €3 billion, which represents an increase of €600 million or 25% compared to the current Strategic Innovation Agenda (2014-2020), the EIT will fund activities of existing and new Knowledge and Innovation Communities (KICs) and support the innovation capacity of 750 higher education institutions.

The EIT currently supports eight KICs which bring together companies, universities and research centres to form cross-border partnerships. The Strategic Innovation Agenda proposed for 2021-2027 is designed to achieve the following goals:

 1. Increasing the regional impact of Knowledge and Innovation Communities
 2. Boosting the innovation capacity of higher education
 3. Launch of new KICs

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_en.htm

„Horisont 2020”: komisjon investeerib 11 miljardit eurot uutesse viisidesse ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks

Euroopa Komisjon teatas 2. juulil, kuidas ta kulutab ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi „Horisont 2020” viimased 11 miljardit eurot. Viimasel aastal keskendub komisjon vähematele, aga olulistele teemadele – näiteks kliimamuutus, puhas energia, plastmassid, küberjulgeolek ja digitaalne majandus, toetades komisjoni poliitilisi prioriteete. Eelarvekava eesmärk on ette valmistada ka Euroopa Horisonti – järgmise teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi (2021–2027), mille oluliseks osaks saab Euroopa innovatsiooninõukogu.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3570_en.htm

Horizon 2020: Commission to invest €11 billion in new ways to address societal challenges and boost jobs and growth

On July 2nd, the European Commission announced how it will spend the last and biggest annual share of €11 billion of the EU research and innovation funding programme Horizon 2020. In this final year the Commission will focus on fewer and crucial topics such as climate change, clean energy, plastics, cybersecurity and the digital economy, supporting further the Commission’s political priorities. The budget plan will also be geared towards preparing the way for Horizon Europe, the next framework programme (2021-2027) for research and innovation that will feature an important novelty, the European Innovation Council. The latter is a one-stop-shop for innovation funding aimed to turn science into new business and accelerate the scale-up of companies.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3570_en.htm

ITRE komisjon valib uue esimehe ja aseesimehed

10. juulil 2019 pidasid Euroopa Parlamendi 20 alalist komiteed ja kaks allkomiteed oma esimeeste ja aseesimeeste valimisi. Kahe ja poole aasta ametiajaks valitakse komitee juhatus (esimees ja kuni neli aseesimeest).

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni uus esimees on Adina-Ioana VĂLEAN (EPP) Rumeeniast. Neli valitud aseesimeest on hr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, 1. aseesimees) Poolast, Morten PETERSEN (RE, 2. aseesimees) Taanist, Patrizia TOIA (S&D, 3. aseesimees) Itaaliast ja Lina GALVEZ MUÑOZ (S&D, 4. aseesimees) Hispaaniast.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190709IPR56669/parliament-s-committees-elect-chairs-and-vice-chairs

ITRE Committee elects new Chair and Vice-Chairs

On 10 July 2019, the European Parliament’s 20 standing committees and two subcommittees all held their constitutive meetings to elect their chair and vice-chairs. A committee bureau (chair and up to four vice-chairs) is elected for a two and a half year mandate.

The new Chair of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) is Ms Adina-Ioana VĂLEAN (EPP) from Romania. The four elected Vice-Chairs are Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, 1st Vice-Chair) from Poland, Mr Morten PETERSEN (RE, 2nd Vice-Chair) from Denmark, Ms Patrizia TOIA (S&D, 3rd Vice-Chair) from Italy, and Ms Lina GALVEZ MUÑOZ (S&D, 4th Vice-Chair) from Spain.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190709IPR56669/parliament-s-committees-elect-chairs-and-vice-chairs

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus avab maailmatasemel laborite uksed teadlastele

Nüüd on kogu Euroopa teadlastel veelgi suuremad võimalused kasutada Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) tipptasemel uurimisüksusi: pärast nn avatud juurdepääsu algatuse esimest vooru, mille käigus saadi 92 teadusasutuselt ligikaudu 100 nõuetekohast taotlust, on nüüd antud välisteadlaste käsutusse veel mõned komisjoni teadus- ja teadmustalituse laborid, kus on võimalik teha katsetusi ka heitevabade energialahenduste ja tuumaohutuse alal. Selle algatusega püüab JRC hoogustada teadusuuringuid, suurendada konkurentsivõimet ja tihendada koostööd Euroopa teadlaste vahel.
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4669_et.htm

European Commission Joint Research Centre opens world-class laboratories to researchers

Researchers from across Europe will now have even more opportunities to use the Joint Research Centre’s state-of-the-art facilities: after a first round of the open access initiative, in which nearly 100 eligible proposals were received from 92 research institutions, further laboratories of the Commission’s in-house science and knowledge service are now available to external scientists. They will now also be able to run experiments on zero emission energy solutions and nuclear safety. With this initiative, the JRC aims to boost scientific research and competitiveness as well as increasing cooperation between European researchers.
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4669_en.htm

Kas plastik võiks olla roheline?

Toidu plastpakenditele rohelisemate alternatiivide leidmine on kasvava surve all. Samal ajal kui maailma ookeanidesse satub igal aastal miljoneid tonne peaaegu hävimatut plastikut, põletatakse pakkekilesid või saadetakse need pärast kasutamist prügilasse, põhjustades edasist reostust.

Ideaalses maailmas vahetataks toidu ja joogi pakkimiseks kasutatavad õlipõhised polümeerid biopõhiste polümeeride vastu, mis lagunevad kiiresti, looduskeskkonda kahjustamata. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) materjalide ja keskkonnatehnoloogia osakonna professor Andres Krumme üritab seda ellu viia.
https://sciencebusiness.net/news/can-plastic-go-green

Can Plastic Go Green?

Pressure is building to find greener alternatives to plastic food packaging. While millions of tonnes of almost indestructible plastic enter the world’s oceans each year, malleable packing films are burned or sent to landfill after use, causing further pollution.

In an ideal world, the oil-based polymers used to pack food and drink would be swapped out for bio-based polymers that will quickly degrade without causing any harm to the natural environment. Andres Krumme, a professor in the Department of Materials and Environmental Technology, Tallinn University of Technology (TalTech) in Estonia, is trying to make that happen.
https://sciencebusiness.net/news/can-plastic-go-green

Komisjon valis Euroopa Horisondi missiooninõukogude liikmeid

30. juulil avaldas Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas Euroopa Horisondi missiooninõukogude liikmete nimed. Eestist valiti välja kolm inimest.

1) Prof Andres Metspalu – Eesti Geenivaramu, Tartu Ülikool
2) Ann Runnel – pöördressursid
3) Anne Sulling – endine Eesti väliskaubandus- ja ettevõtlusminister ning Riigikogu liige

Pikem uudis SIIN

Commission announces top experts to shape Horizon Europe missions

On July 30th, Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas announced the names of the experts who have been selected as members of the mission boards to work on five major European research and innovation missions.
Three people from Estonia were chosen:

 • Andres Metspalu – Estonian Genome Centre, University of Tartu
 • Ms Ann Runnel – Reverse Resources
 • Ms Anne Sulling – Former Estonian Minister of Foreign Trade and Entrepreneurship and Member of Parliament of Estonia

Read more HERE

EITi juhatus nimetas ametisse uue EITi direktori

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) teatas 23. augustil, et EITi juhatus nimetas Martin Kerni EITi direktoriks. See otsus aitab EITil täita oma ülesannet suurendada Euroopa innovatsioonivõimet 2020. aastal ja ka edaspidi.

Martin Kernil on 20 aastat kogemust Euroopa Komisjonis ja Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudis. Enne 2014. aastal EITi tööle asumist ajutise direktori ja operatiivjuhina töötas ta 15 aastat Euroopa Komisjonis erinevatel ametikohtadel.
https://eit.europa.eu/sites/default/files/pr_eit_director_2019.pdf

EIT Director appointed by EIT Governing Board

On the 23rd of August, The European Institute of Innovation and Technology (EIT) announced that Martin Kern has been appointed as EIT Director by the EIT Governing Board. This decision will help the EIT deliver on its mission to increase Europe’s ability to innovate in 2020 and beyond.

Martin Kern brings extensive EU experience with 20 years at the European Commission and the European Institute of Innovation and Technology (EIT).  Prior to joining the EIT as Interim Director and Chief Operation Officer in 2014, he worked at the European Commission for 15 years in a variety of posts.
https://eit.europa.eu/sites/default/files/pr_eit_director_2019.pdf

Konkursid

Tehisintellekt Euroopas: 50 miljonit eurot, et tuua kokku parimad teadlased

Euroopa Komisjon avaldas üleskutse luua Euroopa tehisintellekti tippkeskuste võrgustik. Projektide rahastamise ettepanekuid saab esitada programmi Horisont 2020 tööprogrammi 2018–2020 raames kuni 13. novembrini 2019.

Konkursil on kaks kategooriat:

 1. Teadusuuringud ja innovatsioonimeetmed (koondamaks parimad teadlased tippkeskuste võrgustikesse, mis saavutavad kriitilise massi olulistel tehisintellekti teemadel)
 2. Kooskõlastamine ja toetusmeetmed (valitud projektide ja muude asjakohaste algatuste koostöö edendamiseks)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-eu50-million-bring-world-class-researchers-together

AI Excellence in Europe: €50 million to bring world-class researchers together

The European Commission has launched its call to develop a vibrant European Network of Artificial Intelligence Excellence Centres. Proposals can be submitted until 13 November 2019 to finance projects under the Horizon 2020 Work Programme 2018-2020.

The call articulates in two actions:

 1. Research and Innovation Action to mobilise the best researchers into networks of excellence centres that will reach a critical mass on key AI topics.
 2. Coordination and Support Action to foster exchange between the selected projects, and other relevant initiatives.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-eu50-million-bring-world-class-researchers-together

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon otsib uut peasekretäri

EUA juhatus soovib selle aasta lõpus tagasi astuva Lesley Wilsoni asemel ametisse nimetada uue peasekretäri. Aruandes EUA presidendile ja juhatusele töötab peasekretär välja ja rakendab uut strateegilist kava, keskendudes ülikoolidele suurema mõju avaldamisele; sügavamatele töösuhetele ja partnerlussuhetele; samuti liikmeskonna kasvule.
https://sciencebusiness.net/jobs/eua-seeks-secretary-general-brussels

EUA seeks Secretary General

The EUA Board seeks to appoint a new Secretary General to succeed Lesley Wilson, who will step down later this year, having served since the foundation of the Association. Reporting to EUA’s President and Board, the Secretary General will co-develop and implement a new strategic plan with a focus on delivering greater impact for universities; deeper working relationships and partnerships; as well as membership growth.
https://sciencebusiness.net/jobs/eua-seeks-secretary-general-brussels

Euroopa innovatsiooni liidreid kutsutakse EIT juhatusse

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) valib oma juhatusse uued liikmed. Juhtivaid akadeemikuid, ettevõtete esindajaid, ettevõtjaid, uuendajaid ja teadlasi julgustatakse kandideerima ja aitama edendada Euroopa innovatsioonivõimet.

Konskursil valitakse kaheksa uut liikmet. Kandideerimine on avatud kuni 7. oktoobrini.

Calling Europe’s innovation leaders to join the EIT Governing Board 

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) is selecting new members for its Governing Board. Leading academics, business representatives, entrepreneurs, innovators and researchers are encouraged to apply and help drive Europe’s ability to innovate.

The Call of expression of interest for up to eight new members is open now and until 7 October.

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud