Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Soome EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Grafeeni nädal 2019

23.09-27.09.2019, Helsinki, Soome

Grafeeni nädal on Euroopa suurim grafeeni konverents, mis koondab rohkem kui 190 ala eksperte, et uurida kuumimaid valdkonda mõjutavaid teemasid ning tutvustada grafeeni innovatsioone ja uuringuid grafeeni.

Graphene Week 2019
23.09-27.09.2019, Helsinki, Finland

Graphene Week is Europe´s Leading Graphene Conference, bringing together the latest innovations and leading-edge technology and research on graphene from more than 190 experts related to industry and academia meeting to explore the hottest topics influencing the field (industry).

CONCORDi 2019

25.09-27.09.2019, Seville, Hispaania

JRC koostöös OECDga korraldab CONCORDi 2019 konverentsi mille eesmärgiks on tuvastada teadus-, äri- ja poliitilisi väljakutseid ettevõtete TA majandus- ja poliitikaküsimustes järgmise aastakümne jaoks ning anda ELile juhiseid tööstusuuringute ja innovatsioonipoliitika tegevuskava jaoks.
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2019/index.html

CONCORDi 2019
25.09-27.09.2019, Seville, Spain

Organised by the Joint Research Centre in association with the OECD, CONCORDi 2019 aims to identify the research, business and policy challenges on issues related to the economics and policy of corporate R&D and innovation for the decade to come, and to provide guidance to the EU industrial research and innovation policy agenda.

Rahvusvaheline ringmajanduse teemaline parterlusüritus

09.10.2019, Varssavi, Poola

NCPs CaRE projekti kaaskorraldamisel toimub ringmajanduse teemal partnerlusüritus Varssavis 09.10.2019.
See on hea võimalus leida endale projektipartner Horisont 2020 taotlusvoorude jaoks.
http://www.ncps-care.eu/?p=3538&fbclid=IwAR27wCbxTF5lZs25lRIkIIVn3RHhWCc41Ph4bXWqs5PdQhOCzKWY4FcWmFs

International Brokerage Event Horizon 2020 for Circular Economy & Transforming Industry
09.10.2019, Warsaw, Poland

The purpose of the event will be to bring together potential applicants for Horizon 2020 calls related to the Circular Economy and Transforming Industry to help them build consortium and develop their proposals. The event is notably targeting participants from Eastern and Central European Countries and from the European Neighbourhood Policy Countries to foster international cooperation, but participants from all countries are welcome: Horizon 2020 is “Open to the world”!

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal

7.10-10.10.2019, Brüssel, Belgia

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal on iga-aastane nelja päevane üritus, kus linnad ja regioonid esitlevad oma suutlikkust tagada majanduskasvu ja töökohti, rakendada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning tõestada kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust hea Euroopa juhtimise jaoks. Heade tavade vahetus majandusarengus ja sotsiaalses kaasatuses, piiriülene koostöö, avaliku ja erasektori partnerlus ja piirkondlik innovatsioon on mõned näited teemadest, millest konverentsil räägitakse.

European Week of Regions and Cities
7.10-10.10.2019, Brussels, Belgium

The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics.

EARTO Poliitikaüritus

8.10.2019, Brüssel, Belgia

EARTO korraldab igal aastal poliitikaürituse, et arutada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni asjakohaseid poliitikaküsimusi. Kuues üritus keskendub teemal “Euroopa Horisont: ELi piiriülene koostöö- ja rakendusuuringud”. Üritus kutsub kokku teadusorganisatsioonide, EL-i institutsioonide, tööstuse esindajaid ja teisi teaduse ja innovatsiooni peamisi sidusrühmi.

EARTO Policy Event
8.10.2019, Brussels, Belgium

EARTO organises every year a Policy Event to discuss relevant policy issues on RD&I. This sixth edition will focus on “Towards Horizon Europe: EU Cross-Border Collaborative & Applied Research”. The event gathers representatives from RTOs, EU institutions, industry as well as other key R&I stakeholders.

EIT Innovatsiooni Foorum

15.10.2019, Budapest, Ungari

Igal aastal koguneb EIT ühendus, et tähistada oma liikmete ettevõtlikke ja sotsiaalseid saavutusi. Edukate innovatsioonide ja neid loovate meeskondade esiletõstmisega inspireerib iga-aastane INNOVEIT üritus uue põlvkonna noori spetsialiste ja võimaldab isiklikku kontakti ettevõtlusmudelitega. INNOVEIT näitab ka seda, kuidas EIT aitab ettevõtluskarjääri arendada.

INNOVEIT 2019 toob kokku ettevõtjaid, kõrghariduse ja teaduse esindajaid, ELi, rahvusliku ja piirkondliku poliitikakujundajaid, samuti EIT lõpetajaid ja peamisi innovatsioonitöötajaid.

EIT Innovation Forum
15.10.2019, Budapest, Hungary

Each year, the EIT Community comes together to celebrate the entrepreneurial and social achievements of its members. By highlighting successful innovations and the teams that created them, the annual INNOVEIT event inspires a new generation of young professionals and enables personal contact with entrepreneurial role models. INNOVEIT also showcases how the EIT can help develop entrepreneurial careers.

INNOVEIT 2019 will bring together entrepreneurs, representatives of higher education and research, EU, national and regional policy makers, as well as EIT graduates and key innovation actors.

5. Euroopa Grafeeni Foorum 2019

23.10-25.10.2019, Lissabon, Portugal

See üritus hõlmab uusimaid tehnoloogiaarendusi, rakendusi, turustamisprotsessi, lõppkasutaja nõudmisi ja väljakutseid grafeeni ja 2D materjalide jaoks. Ära jäta seda suurt võimalust grafeeni potentsiaali uurimiseks.

The 5th Edition of the European Graphene Forum 2019
23.10-25.10.2019, Lisbon, Portugal

This event will cover the latest technology developments, applications, commercialization progress, end user requirements and challenges for Graphene and 2D Materials. Don’t miss on this great opportunity to explore the graphene potential.

Uued võimalused soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks T&I-s

23.-24.10.2019, Helsingi, Soome

Konverentsi eesmärk on arutada ja kavandada järgmisi samme soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks teadus- ja arendustegevuses ning panustada programmi Euroopa Horisont planeerimisele. Teemad hõlmavad teadusuuringute ja innovatsiooni struktuurilisi ja institutsionaalseid muutusi, valdkondade vahelisust või võrdsuse laiemat kontseptsiooni teadus- ja arendustegevuses, soolist võrdõiguslikkust digitaliseerimisel ja tehisintellekti valdkondadel ning naisi innovatsiooni valdkonnas.

New pathways into gender equality in research and innovation
23.-24.10.2019, Helsinki, Finland

The aim of the conference will be to discuss and plan the next steps for advancement of gender equality in R&I and to contribute to the ongoing Horizon Europe planning process. The themes will include structural and institutional change in research and innovation, intersectionality or broader concept of equality in R&I, gender equality in digitalization and artificial intelligence and women in innovation.

Euroopa jätkusuutliku ringmajanduse päevad

30.09.-1.10.2019, Helsingi, Soome

Euroopa jätkusuutliku ringmajanduse päevade eesmärk on edendada vähese süsihappegaasiheitega ja kliima suhtes vastupidavat ringmajandust. See üritus toimub 30. septembrist 1. oktoobrini Helsingis seoses Soome eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus. Üritus koosneb kolmest paralleelsest konverentsist.

European Days for Sustainable Circular Economy
30.09.-1.10.2019, Helsinki, Finland

The aim of the European Days for Sustainable Circular Economy event is to promote a low-carbon, climate resilient circular economy. This flagship event will be held 30 September–1 October in Helsinki in connection with Finland’s Presidency of the Council of the European Union. The event will consist of three parallel conferences.

 

Koostajad
Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud