Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused

September 2019

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Soome EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

Rahvusvaheline ringmajanduse teemaline parterlusüritus

09.10.2019, Varssavi, Poola

NCPs CaRE projekti kaaskorraldamisel toimub ringmajanduse teemal partnerlusüritus Varssavis 09.10.2019.
See on hea võimalus leida endale Horisont 2020 taotlusvoorude projektipartner .

International Brokerage Event Horizon 2020 for Circular Economy & Transforming Industry
09.10.2019, Warsaw, Poland

The purpose of the event will be to bring together potential applicants for Horizon 2020 calls related to the Circular Economy and Transforming Industry to help them build consortium and develop their proposals. The event is notably targeting participants from Eastern and Central European Countries and from the European Neighbourhood Policy Countries to foster international cooperation, but participants from all countries are welcome: Horizon 2020 is “Open to the world”!  

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal

7.10-10.10.2019, Brüssel, Belgia

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal on iga-aastane nelja päevane üritus, kus linnad ja regioonid esitlevad oma suutlikkust tagada majanduskasvu ja töökohti, rakendada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning tõestada hea Euroopa juhtimise kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust. Heade tavade vahetamine majandusarengus ja sotsiaalses kaasatuses, piiriülene koostöö, avaliku ja erasektori partnerlus ning piirkondlik innovatsioon on mõned näited teemadest, millest konverentsil räägitakse.

European Week of Regions and Cities
7.10-10.10.2019, Brussels, Belgium

The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics.

More information and registration are HERE

EARTO Poliitikaüritus

8.10.2019, Brüssel, Belgia

EARTO korraldab igal aastal poliitikaürituse, et arutada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni asjakohaseid poliitikaküsimusi. Kuues üritus keskendub teemale “Euroopa Horisont: ELi piiriülene koostöö- ja rakendusuuringud”. Üritus kutsub kokku teadusorganisatsioonide, EL-i institutsioonide, tööstuse  ja teiste teaduse ja innovatsiooni esindajate peamisi sidusrühmi.

EARTO Policy Event
8.10.2019, Brussels, Belgium

EARTO organises every year a Policy Event to discuss relevant policy issues on RD&I. This sixth edition will focus on “Towards Horizon Europe: EU Cross-Border Collaborative & Applied Research”. The event gathers representatives from RTOs, EU institutions, industry as well as other key R&I stakeholders.

EIT Innovatsiooni Foorum

15.10.2019, Budapest, Ungari

Igal aastal koguneb EIT ühendus, et tähistada oma liikmete ettevõtlikke ja sotsiaalseid saavutusi. Edukate innovatsioonide ja neid loovate meeskondade esiletõstmisega inspireerib iga-aastane INNOVEIT üritus uue põlvkonna noori spetsialiste ja võimaldab isiklikku kontakti ettevõtlusmudelitega. INNOVEIT näitab ka seda, kuidas EIT aitab ettevõtluskarjääri arendada.
INNOVEIT 2019 toob kokku ettevõtjaid, kõrghariduse ja teaduse esindajaid, ELi, rahvusliku ja piirkondliku poliitikakujundajaid, samuti EIT lõpetajaid ja peamisi innovatsioonitöötajaid.

EIT Innovation Forum
15.10.2019, Budapest, Hungary

Each year, the EIT Community comes together to celebrate the entrepreneurial and social achievements of its members. By highlighting successful innovations and the teams that created them, the annual INNOVEIT event inspires a new generation of young professionals and enables personal contact with entrepreneurial role models. INNOVEIT also showcases how the EIT can help develop entrepreneurial careers.
INNOVEIT 2019 will bring together entrepreneurs, representatives of higher education and research, EU, national and regional policy makers, as well as EIT graduates and key innovation actors.

Piiriülesed innovatsioonihanked tervise valdkonnas: ELi rahastamisvõimalused ja parimad näited

17.10.2019, Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjon korraldab koolitusseminari innovatsioonihankest Horisont 2020 tervise valdkonnas.
Registreerimine ja lähem teave SIIN

Cross-border Innovation Procurement in Health: EU funding opportunities & best practices
17.10.2019, Brussels, Belgium

The European Commission’s Directorates-General for Research and Innovation (RTD) and for Communications Networks, Content and Technology (CNECT) are hosting the workshop ‘Cross-border Innovation Procurement in Health: EU funding opportunities & best practices’.

5. Euroopa Grafeeni Foorum 2019

23.10-25.10.2019, Lissabon, Portugal

See üritus hõlmab uusimaid grafeeni ja 2D materjalide tehnoloogiaarendusi, rakendusi, turustamisprotsesse, lõppkasutaja nõudmisi ja väljakutseid. Ära jäta seda suurt võimalust grafeeni potentsiaali uurimiseks kasutamata.

The 5th Edition of the European Graphene Forum 2019
23.10-25.10.2019, Lisbon, Portugal

This event will cover the latest technology developments, applications, commercialization progress, end user requirements and challenges for Graphene and 2D Materials. Don’t miss on this great opportunity to explore the graphene potential.

Jätkusuutlik toit – süsteemne lähenemisviis ELi poliitikale

19.11.2019, Brüssel, Belgia

Üritusel uuritakse vajadust süsteemse lähenemisviisi järele ELi toidupoliitikasse, vajadust suurema bioloogilise mitmekesisuse ja püsiva saagikuse järele, uusi keskkonnasõbralikke maakorralduse süsteeme ja ühiskonna kaasamist.

Sustainable Food – A systems approach for EU Policy
19.11.2019, Brussels, Belgium

At this event, we will examine the need for a systems approach to EU food policy including the tensions between agro-ecological approaches and advocates of ‘sustainable intensification’, the need for enhanced biodiversity and steady crop yields, new systems for environmental land management and public engagement in this process.

Seminar terviseuuringute väljakutsetest, mis tulenevad GDPR-ist

19.11.2019, Brüssel, Belgia

Kohtumisel uuritakse GDPR-i mõju terviseuuringutega tegelevatele üksustele, sealhulgas ülikoolidele, bioteaduste ettevõtetele, meditsiinikoolidele ja akadeemilistele meditsiinikeskustele.  Täpsemalt käsitletakse seminaris andmete edastamist ja andmetöötlust.

Seminar on challenges for health research arising from the GDPR
19.11.2019, Brussels, Belgium

The meeting will examine impacts of GDPR on entities conducting health and related research, including universities, life sciences companies, medical schools, and academic medical centers, all of whose research activities are subject to the GDPR. Specifically, the seminar will address data transfers, data processing and national derogations.

Uued võimalused soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks T&I-s

23.-24.10.2019, Helsingi, Soome

Konverentsi eesmärk on arutada ja kavandada järgmisi samme soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks teadus- ja arendustegevuses ning panustada programmi “Euroopa Horisont” planeerimisele. Teemad hõlmavad teadusuuringute ja innovatsiooni struktuurilisi ja institutsionaalseid muutusi, valdkondade vahelisust või võrdsuse laiemat kontseptsiooni teadus- ja arendustegevuses, soolist võrdõiguslikkust digitaliseerimisel ja tehisintellekti valdkondades ning naisi innovatsiooni valdkonnas.

New pathways into gender equality in research and innovation
23.-24.10.2019, Helsinki, Finland

The aim of the conference will be to discuss and plan the next steps for advancement of gender equality in R&I and to contribute to the ongoing Horizon Europe planning process. The themes will include structural and institutional change in research and innovation, intersectionality or broader concept of equality in R&I, gender equality in digitalization and artificial intelligence and women in innovation.

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud