Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised (juuni 2019)

 

Üldised teadusuudised
2019. aasta innovatsiooni tulemustabelid: Euroopa Liidu ja selle piirkondade innovatsiooni tulemuslikkus paraneb
Energialiit: Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles seadma Pariisi kokkuleppe rakendamist käsitlevates kavades kõrgemaid eesmärke
Digitaalne ühtne turg: Euroopa valis välja kaheksa asukohta maailmaklassi superarvutite majutamiseks
ELi 2020. aasta eelarve: Komisjoni ettepanek keskendub tööhõivele, majanduskasvule ja julgeolekule
MCAA ja Eurodoc kutsuvad teadusasutusi, rahastamisasutusi ja valitsusi tagama jätkusuutlikku teadlaskarjääri ühisdeklaratsioonis
TalTechi laborid edendavad tööstuse digitaliseerimist
Euroopa Komisjon määras innovatsioonijuhte Euroopa innovatsiooninõukogu suunamiseks
Aruanded, analüüsid
Toiduainete kvaliteedierinevused: Komisjon avaldas uuringu, milles hinnatakse ELi toiduainete koostise erinevusi
Konkursid
Ettevõtlusoskuste arendamise programm (ESDP)

Üldised teadusuudised

2019. aasta innovatsiooni tulemustabelid: Euroopa Liidu ja selle piirkondade innovatsiooni tulemuslikkus paraneb

17. juunil avaldatud komisjoni 2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel  ja piirkondliku innovatsiooni tulemustabel näitavad, et ELi innovatsiooni tulemuslikkus paraneb juba neljandat aastat järjest. Esimest korda ületavad Euroopa innovatsioonitulemused Ameerika Ühendriikide omi. EL jääb aga jätkuvalt alla Jaapanile ja Lõuna-Koreale ning Hiina on kiiresti järele jõudmas. Andmed täiendavad komisjoni hiljutisi Euroopa poolaasta raames antud riigipõhiseid soovitusi, milles rõhutati teadusuuringute ja innovatsiooni rolli ning esitati soovitusi tootlikkuse kasvu ja konkurentsivõime suurendamiseks.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2991_et.htm

2019 Innovation Scoreboards: The innovation performance of the EU and its regions is increasing

The European Commission’s 2019 European Innovation Scoreboard and Regional Innovation Scoreboard published today show that the EU’s innovation performance has been improving for four years in a row. For the first time ever, Europe’s innovation outperforms that of the United States. However, the EU continues to lose some ground to Japan and South Korea, and China is catching up fast. The data complements the Commission’s recent country-specific recommendations (CSRs) in the framework of the European Semester, which highlight the role of research and innovation and include recommendations to enhance productivity growth and competitiveness.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2991_en.htm

Energialiit: Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles seadma Pariisi kokkuleppe rakendamist käsitlevates kavades kõrgemaid eesmärke

18. juunil avaldas Komisjon hinnangu, milles käsitletakse liikmesriikide koostatud esialgseid kavasid ELi energialiidu eesmärkide, eelkõige ELi 2030. aastaks kokku lepitud energia- ja kliimaeesmärkide elluviimiseks.

Komisjoni hinnangus leitakse, et riiklikud kavad on juba märkimisväärselt töömahukad, kuid osutatakse mitmele valdkonnale, kus on veel arenguruumi, eelkõige seoses sihipäraste ja individuaalsete poliitikameetmetega, et tagada 2030. aasta eesmärkide täitmine ja pikemas perspektiivis liikumine kliimaneutraalsuse poole. Euroopa Liit on esimene suurem majandusjõud, kes on loonud õiguslikult siduva raamistiku, et täita Pariisi kokkuleppest tulenevaid kohustusi, ning see on esimene kord, kui liikmesriigid koostasid lõimitud riiklike energia- ja kliimakavade projektid. Kuna praegu on kavades puudujääke nii taastuvenergia kui ka energiatõhususe osas, on ELi üldiste kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks vaja ühiselt seada kõrgemad eesmärgid.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2993_et.htm

Energy Union: Commission calls on Member States to step up ambition in plans to implement Paris agreement

On 18th of June the Commission published its assessment of Member States’ draft plans to implement the EU’s Energy Union objectives, and in particular the agreed EU 2030 energy and climate targets.

The Commission’s assessment finds that the national plans already represent significant efforts but points to several areas where there is room for improvement, notably as concerns targeted and individualised policies to ensure the delivery of the 2030 targets and to stay on the path towards climate neutrality in the longer term. The European Union is the first major economy to put in place a legally binding framework to deliver on its pledges under the Paris Agreement and this is the first time that Member States have prepared draft integrated national energy and climate plans (NECPs). Yet, with plans currently falling short both in terms of renewables and energy efficiency contributions, reaching the EU’s overall climate and energy goals will require a collective step up of ambition.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2993_en.htm

Digitaalne ühtne turg: Euroopa valis välja kaheksa asukohta maailmaklassi superarvutite majutamiseks

ELis on välja valitud kaheksa superandmetöötluskeskust, mis hakkavad majutama Euroopa esimesi superarvuteid. Arvutid toetavad Euroopa teadlasi, tööstust ja ettevõtjaid uute rakenduste loomisel paljudes valdkondades alates ravimite ja uute materjalide väljatöötamisest kuni kliimamuutuse vastu võitlemiseni. Keskused asuvad Sofias (Bulgaaria), Barcelonas (Hispaania), Bolognas (Itaalia), Bissenis (Luksemburg), Minhos (Portugal), Mariboris (Sloveenia), Kajaanis (Soome) ja Ostravas (Tšehhi).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2868_et.htm

Digital Single Market: Europe announces eight sites to host world-class supercomputers

Eight sites for supercomputing centres have been selected across the EU to host the first European supercomputers. They will support Europe’s researchers, industry and businesses in developing new applications in a wide range of areas, from designing medicines and new materials to fighting climate change.

The hosting sites will be located in Sofia (Bulgaria), Ostrava (Czechia), Kajaani (Finland), Bologna (Italy), Bissen (Luxembourg), Minho (Portugal), Maribor (Slovenia), and Barcelona (Spain). 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2868_en.htm

ELi 2020. aasta eelarve: Komisjoni ettepanek keskendub tööhõivele, majanduskasvule ja julgeolekule

Euroopa Komisjon tegi 5. juunil ettepaneku määrata ELi 2020. aasta eelarve mahuks 168,3 miljardit eurot, et toetada Euroopa majanduse konkurentsivõimet ning solidaarsust ja julgeolekut nii ELi sees kui ka väljaspool seda.

Sellest läheb:

 • 13,2 miljardit eurot teadus- ja uuendustegevusele kogu Euroopas: see on Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ viimane ja suurim eraldis (+6,4% võrreldes 2019. aastaga), sealhulgas Euroopa Innovatsiooninõukogu viimasele katseetapile, et toetada tipptasemel innovaatoreid, väikeettevõtteid ja teadlasi, kellel on eeldused saavutada kiiresti edu nii Euroopas kui ka ülejäänud maailmas;
 • 2,8 miljardit eurot haridusele programmi „Erasmus+“ raames

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_et.htm

EU budget 2020: Commission focuses its proposal on jobs, growth and security

The Commission has today proposed an EU budget of €168.3 billion for 2020 for a more competitive European economy, and for solidarity and security in the EU and beyond.

More than €83 billion in commitments will boost economic growth, European regions and will support young people. Of them:

 • €13.2 billion for research and innovation across Europe under Horizon 2020 – the biggest and final tranche of the EU research and innovation programme (+6.4% compared to 2019) – including the final pilot phase of the European Innovation Council to support top-class innovators, small companies and scientists with the potential to scale up rapidly in Europe and globally;
 • €2.8 billion for education under Erasmus+;

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_en.htm

MCAA ja Eurodoc kutsuvad teadusasutusi, rahastamisasutusi ja valitsusi tagama jätkusuutlikku teadlaskarjääri ühisdeklaratsioonis

Täna avaldasid kaks suurt teadlasi esindavat organisatsiooni jätkusuutliku teadlaskarjääri ühise deklaratsiooni. Marie Curie vilistlaste assotsiatsiooni (MCAA) ja Euroopa doktorikandidaatide ja noorte teadlaste nõukogu (Eurodoc) deklaratsioon pakub konkreetseid soovitusi teadlaste volitamiseks ja ülemaailmselt konkurentsivõimelise Euroopa teadusruumi ja kõrghariduse sektori kindlustamiseks.
https://medium.com/marie-curie-alumni/ensure-sustainable-researcher-careers-2d7be43ea2e6

MCAA and Eurodoc call on research institutions, funding bodies and governments to ensure sustainable researcher careers in a joint declaration

A joint declaration on sustainable researcher careers was today published by two large organizations representing researchers. The declaration by the Marie Curie Alumni Association (MCAA) and the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) offers concrete recommendations to empower researchers and secure a globally competitive European Research Area and Higher Education sector.
https://medium.com/marie-curie-alumni/ensure-sustainable-researcher-careers-2d7be43ea2e6

TalTechi laborid edendavad tööstuse digitaliseerimist

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) aitavad kaasa tööstussektori tõhususe suurendamisele tööstuse digitaliseerimise lahenduste leidmisel koostöös ülikooliga.
Suur osa Eesti ärimaastikust koosneb väikestest ja keskmise suurusega tööstusettevõtetest, mis nõuavad sageli välisekspertiisi tehnoloogiliste lahenduste kiiremaks juurutamiseks ja rakendamiseks,” selgitas TelTechi mehaanika- ja tööstustehnoloogia osakonna juhataja Kristo Karjust.
https://sciencebusiness.net/network-updates/taltech-laboratories-promote-digitalisation-industry

TalTech laboratories promote the digitalisation of industry
Tallinn University of Technology (TalTech) and Enterprise Estonia help to boost the efficiency of the industrial sector by finding solutions for digitalising industry in collaboration with the university.

A significant part of the Estonian business landscape is made up of small and medium-sized industrial enterprises, which often require external expertise for faster introduction and implementation of technological solutions,’ explained Kristo Karjust, Director of the Department of Mechanical and Industrial Engineering. Tallinn University of Technology (TalTech) and Enterprise Estonia help to boost the efficiency of the industrial sector by finding solutions for digitalising industry in collaboration with the university.
https://sciencebusiness.net/network-updates/taltech-laboratories-promote-digitalisation-industry

Euroopa Komisjon määras innovatsioonijuhte Euroopa innovatsiooninõukogu suunamiseks

27. juunil nimetas Komisjon Euroopa innovatsiooninõukogu nõuandekomisjonile ettevõtlus-, riskikapitali-, teadus- ja tehnoloogiasektoritest 22 innovaatorit, kes annavad EIC-le strateegilise juhtimise. Juhatus vaatab praeguse piloodi kasutuselevõtu järele ning juhib EIC strateegiat ja kujundust Euroopa Horisondis.

Eestist valiti kaks inimest:

 • Heidi Kakko, BaltCap Growth Fund partner
 • Martin Villig, Bolt kaasasutaja (endine Taxify)

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_et

European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council

 Today, the Commission has appointed 22 exceptional innovators from the worlds of entrepreneurship, venture capital, science and technology to the European Innovation Council Advisory Board, which will provide strategic leadership to the EIC. The Board will oversee the roll out of the current pilot and lead the strategy and design of the EIC under Horizon Europe.
From Estonia two people were elected:

 • Heidi Kakko, Partner of BaltCap Growth Fund
 • Martin Villig, Co-founder of Bolt (formerly Taxify)

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_et

Aruanded, analüüsid

Toiduainete kvaliteedierinevused: Komisjon avaldas uuringu, milles hinnatakse ELi toiduainete koostise erinevusi

24. juunil avaldas Komisjon üleeuroopalise toiduainete analüüsikampaania tulemused, mis näitavad, et mõned tooted on identse või sarnase kaubamärgiga, kuigi nende koostis on erinev.

 • Enamikul juhtudel vastas koostis toodete esitlusviisile: 23% toodetel olid pakendikujundus ja koostis identsed ning 27% toodetest viitas erinev pakendikujundus koostise erinevusele ELi eri liikmesriikides.
 • 9% toodetel, mida esitleti ühesugusena kogu ELis, oli erinev koostis: neil oli identne pakendikujundus, kuid erinev koostis.
 • Veel 22% sarnaselt esitletud toodetest oli erinev koostis: neil oli sarnane pakendikujundus, kuid koostis siiski erinev.
 • Erineva koostisega toodete jaoks sama või sarnase pakendi kasutamisel puudus järjepidev geograafiline seaduspära. Peale selle ei tähenda analüüsitud toodetes leitud koostise erinevus tingimata erinevust tootekvaliteedis.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3332_et.htm

Dual Food Quality: Commission releases study assessing differences in the composition of EU food products 

On 24th of June the Commission published the results of a pan-European testing campaign of food products showing that some products are identically or similarly branded while having a different composition.

 • In the majority of cases, the composition matched the way products were presented: 23% of products had an identical front-of-pack and an identical composition, and 27% of products signaled their different composition in different EU countries with a different front-of-pack.
 • 9% of products presented as being the same across the EU had a different composition:they had an identical front-of-pack, but a different composition.
 • A further 22% of products presented in a similar way had a different composition: they had a similar front-of-pack, yet a different composition.
 • There is no consistent geographical patternin the use of the same or similar packaging for products with different compositions. Moreover, the difference in the composition found in the products tested do not necessarily constitute a difference in product quality.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3332_en.htm

Konkursid

Ettevõtlusoskuste arendamise programm (ESDP)

ENRICH võrgustik kuulutas välja uue taotlusvooru teadlastele, iduettevõtetele ja VKE-dele, kes soovivad siseneda USA turule.

See teenus annab teile võimaluse:

 • Ühineda USA institutsioonide, mentorite, IP-ekspertide ja potentsiaalsete partneritega
 • Mõista tehnoloogiasiiret, IP-kaitset, litsentseerimist ja teadusuuringute turustamisprotsesse USA innovatsiooni ökosüsteemis
 • Õppida, kuidas muuta teadusuuringute avastused üldsusele turustatavateks toodeteks ja kuidas meelitada ligi rahastamist ja sponsoreerimist
 • Kuulata praktilisi näiteid
 • Praktika läbirääkimisteks
 • Leida pärast karjääri oma karjääri jätkusuutlikuks toetamiseks spetsiaalne mentor

Veebilnk

Entrepreneurial Skills Development Program (ESDP)

A new call is launched on the ENRICH in the USA (European Network of Research and Innovation Centres and Hubs, USA) project website.

European researchers, start-ups and SME-s can get support through this call for entering the US-market.

This service gives you the opportunity to:

 • Connect with US institutions, mentors, IP experts, and potential partners
 • Understand technology transfer, IP-protection, licensing, and the research commercialization processes in the US innovation ecosystem
 • Learn how to convert research discoveries into marketable products for the public and how to attract funding and sponsoring
 • Hear Lessons Learned from practical examples
 • Practice negotiations
 • Find a dedicated mentor for sustainable support on your career after the program

For more information about the call please see here; Webpage

Koostajad

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

 

 

Kommenteerimine on suletud