Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised (mai 2019)

Üldised teadusuudised
ELi eelarve: teadusuuringute ja üliõpilaste liikuvuse programmid saavad 2019. aastal juurde 100 miljonit eurot
Euroopa Komisjon nimetab Mauro Ferrari järgmiseks Euroopa Teadusnõukogu presidendiks
Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine 9. mail 2019 Sibius
Esimene pilguheit potentsiaalsetele teaduspartnerlustele Euroopa Horisondis
Milleks on teadus- ja arendustegevuse programm? Kuidas Euroopa Horisondi läbirääkimised näitavad ida-lääne pingeid
Aruanded, analüüsid
Aprill 2019 uudiskiri – TAI andmed ja indikaatorid
Konkursid
Komisjon kutsub tippspetsialiste üles kujundama uusi teadusuuringute ja innovatsiooni missioone
Avalik kutse Start-upidele
Euroopa Kaitseagentuur käivitab 3. kaitsevaldkonna innovatsiooni konkursi

Üldised teadusuudised

ELi eelarve: teadusuuringute ja üliõpilaste liikuvuse programmid saavad 2019. aastal juurde 100 miljonit eurot

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkulepet ELi 2019. aasta eelarve kohta, tegi Euroopa Komisjon 15. mail ettepaneku suurendada ELi juhtprogrammide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ rahastamist 100 miljoni euro võrra. See lisaraha aitab ELil paremini tegeleda selliste oluliste probleemidega nagu kliimamuutused ja hariduse viimine vastavusse tööturu vajadustega. 100 miljonist eurost eraldatakse 80 miljonit eurot kliimaga seotud teadusuuringute toetamiseks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ raames. Ülejäänud 20 miljoni euroga toetatakse programmi „Erasmus+“, mis on ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_et.htm

EU budget: Adding €100 million for research and student mobility programmes in 2019

Following up on the agreement between the European Parliament and the Council on the EU’s 2019 budget, the European Commission is today proposing to add €100 million to the EU’s flagship programmes Horizon 2020 and Erasmus +. This additional money will help strengthen the EU response to key challenges such as climate change and further adapting the education sector to the needs of the labour market. Out of the additional €100 million, €80 million will go to climate-related research under Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme. The remaining €20 million will support the EU’s programme for education, training, youth and sport in Europe, Erasmus+.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_en.htm

Euroopa Komisjon nimetab Mauro Ferrari järgmiseks Euroopa Teadusnõukogu presidendiks

Euroopa Komisjon nimetas 14. mail professor Mauro Ferrari järgmiseks Euroopa Teadusnõukogu (ERC) presidendiks. Euroopa Teadusnõukogu vastutab teadlaste algatatud eesliiniuuringute rahastamise eest Euroopas.
Professor Ferrari asub uude ametisse alates 1. jaanuarist 2020, mil lõppeb praeguse presidendi, professor Jean-Pierre Bourguignon’, ametiaeg. Uus president ühineb Euroopa Teadusnõukoguga selle olulisel arenguetapil.
Professor Ferraril on silmapaistev akadeemiline karjäär, mille jooksul ta on töötanud ka palju aastaid USAs, kus ta tegutses mitmes valdkonnas, sealhulgas matemaatika, inseneriteaduse, meditsiini ja bioloogia alal, ning aitas kaasa uuenduslikule nanomeditsiini arengule.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_et.htm

Commission appoints Mauro Ferrari as next President of the European Research Council

The European Commission has appointed on 14th May 2019 Professor Mauro Ferrari as the next President of the European Research Council (ERC), responsible for funding investigator-driven frontier scientific research in Europe.
Professor Ferrari will take up his new role as of 1 January 2020, when the mandate of current President Professor Jean-Pierre Bourguignon ends. The new President joins the ERC at an important moment for its development.
Professor Ferrari has a distinguished academic career, including many years in the United States, during which he contributed to multiple fields including mathematics, engineering, medicine and biology, and helped pioneer the field of nanomedicine.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_en.htm

Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine 9. mail 2019 Sibius

ELi juhid arutasid ELi järgmist strateegilist tegevuskava aastateks 2019–2024. Nad vahetasid arvamusi eelseisvate aastate ELi väljakutsete ja prioriteetide üle. Arutelud Sibius põhinesid eesistuja Tuski koostatud juhtide tegevuskava dokumendil ning olid jagatud kaheks osaks: ühes osas keskenduti välisaspektidele ja teises siseaspektidele.
Strateegilist tegevuskava kasutatakse Euroopa Ülemkogu töö kavandamisel ja see on teiste ELi institutsioonide tööprogrammide alus.

Praeguses tegevuskavas lepiti kokku Euroopa Ülemkogu 2014. aasta juuni kohtumisel. See keskendub viiele prioriteetsele valdkonnale.

 • töökohad, majanduskasv ja konkurentsivõime
 • kodanike kaasamine ja kaitsmine
 • energia- ja kliimapoliitika
 • vabadus, turvalisus ja õigus
 • EL kui tugev ülemaailmne osaleja

https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2019/05/09/

Informal meeting of heads of state or government, Sibiu, 09/05/2019 

EU leaders discussed the EU’s next strategic agenda for 2019 to 2024. They exchanged views on the challenges and priorities for the EU for the years to come. The discussions in Sibiu were based on the Leaders’ Agenda note prepared by President Tusk and were divided into two parts, the first focusing on the external dimensions and the second on the internal dimensions.
The strategic agenda will be used to plan the work of the European Council, and will provide the basis for the work programmes of the other EU institutions.

The current agenda was agreed in June 2014 by the European Council. It focuses on five priority areas:

 • jobs, growth and competitiveness
 • empowering and protecting citizens
 • energy and climate policies
 • freedom, security and justice
 • the EU as a strong global actor

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/05/09/

Esimene pilguheit potentsiaalsetele teaduspartnerlustele Euroopa Horisondis

Euroopa Horisondi rakendusplaani väga varajane ülevaade pakub esimese pildi 18 võimalikust teemast teaduspartnerlustes tööstuse, riikide valitsuste ja avalike organisatsioonidega.
Euroopa Komisjoni poolt ettevalmistatud, 8. mail dateeritud dokument, on seni avaldamata, et EL liikmesriigid saaksid sellega tutvuda ning see läbib lähikuudel põhjaliku revideerimise. See ei ole täielik eelnõu ja pakub välja partnerluse teemasid ainult tööstuse ja keskkonna jaoks, mis on kaks kuuest sihtvaldkonnast. Kavandatud teemadeks on fotoonika, puhta terase tootmine ja vee turvalisus.
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-partnerships-horizon-europe

First glimpse of potential research partnerships in Horizon Europe

A very early outline of the implementation plan for the Horizon Europe research programme offers the first glimpse of 18 possible topics for EU-funded research partnerships with industry, national governments and public organisations.
The unpublished document, dated 8 May, was prepared by the European Commission for consideration by EU member states, and will be subject to substantial revision over the coming months. It is not a complete draft and suggests partnership topics only for industry and the environment, which are two of the six focus areas. The proposed topics include photonics, clean steel production, and water security.
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-partnerships-horizon-europe

Milleks on teadus- ja arendustegevuse programm? Kuidas Euroopa Horisondi läbirääkimised näitavad ida-lääne pingeid

„See on küsimus lugupidamisest”: Science | Business rekonstrueerib, kuidas vaesematest EL13 riikidest pärit teadlased osalesid vaidlustes võrdse tasu eest järgmise teadus- ja arendustegevuse programmi läbirääkimistel, mille planeeritud mahuks on 94,1 miljardit eurot.
Täismahus artikli saab lugeda veebilehelt. https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east

What’s an R&D programme for? How Horizon Europe negotiations show mounting east-west tensions
‘It’s about the respect’: Science|Business reconstructs how disputes over the demand for equal pay for researchers from poorer EU13 countries played out in negotiations over the planned €94.1 billion R&D programme.
Full text on the website. https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east

Aruanded, analüüsid

Aprill 2019 uudiskiri – TAI andmed ja indikaatorid

Käesolev väljaanne käsitleb eelkõige Eurostati andmeid kiirelt kasvavate ettevõtete, tööjõukulude, kõrghariduse ja tööhõive kohta: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/april-2019-sti-data-and-indicators-newsletter

April 2019 issue of the monthly newsletter on STI data and indicators.
This edition covers notably the Eurostat data on high-growth firms, labour costs, tertiary attainment and employment:  
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/april-2019-sti-data-and-indicators-newsletter

Konkursid

Komisjon kutsub tippspetsialiste üles kujundama uusi teadusuuringute ja innovatsiooni missioone

Euroopa Komisjon kutsub eksperte üles liituma „missioonide nõukogudega”, mis nõustavad komisjoni Euroopa Horisondi missioonide identifitseerimisel ja rakendamisel.
Kokku tuleb viis „missiooni nõukogu”, millest igaüks vastutab ühe valdkonna eest järgmisest nimekirjast:

 • Kliimamuutustega kohanemine, sh ühiskonna muutumine
 • Vähk
 • Terved ookeanid, mered, ranniku- ja siseveed
 • Kliimaneutraalsed ja targad linnad
 • Pinnase tervis ja toit

Tähtaeg on 11. juuni 2019! http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Commission invites top experts to shape new research and innovation missions

The European Commission launched today a call for experts to join ‘Mission Boards’, which will advise the Commission for the identification and implementation of missions in Horizon Europe, the next EU research and innovation programme.
There will be five ‘Mission Boards’, one for each of the following areas:

 • Adaptation to climate change including societal transformation;
 • Cancer;
 • Healthy oceans, seas, coastal and inland waters;
 • Climate-neutral and smart cities;
 • Soil health and food.

Deadline is 11 June 2019! http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Avalik kutse Start-upidele

EDIncubator on Euroopa Komisjoni toetatav inkubatsiooniprogramm, eelarvega 5 miljonit eurot, mis on suunatud suurandmete arendajatele. Otsitakse nutikaid suurandmete start-upe ja VKEsid üle kogu Euroopa.

Startupid saavad:

o Kuni 100 000 eurot,  omakapitalivaba (equity-free)
o Tasuta tugiteenuseid ja mentorite seminare
o Tasuta pilvekeskkonda suurte andmete töötluse jaoks
o Otsese ligipääsu suurtele ettevõtetele erinevatest sektoritest
o Võimaluse lahendada „päris elu“ andmetega seotud väljakutseid

Rohkem infot ja reeglid veebilehel: https://edincubator.eu/startups/

Open Call 2 for Startups

EDIncubator is an incubation programme supported by the European Commission, with a total of €5 million targeted for Big Data developers:

 • We are looking forbright big data startups and SMEs from all over Europe
 • Startups get:
  • Up to €100K equity-free
  • Free support services and workshops by dedicated mentors
  • A free Cloud environment for scalable data processing
  • Direct access to large corporates from different sectors
  • The chance to solve a real-life data challenge

Startups and SMEs can select 1 of 3 tracks available to join the programme, and can find out all about it on the EDI website.

Euroopa Kaitseagentuur käivitab 3. kaitsevaldkonna innovatsioonikonkursi

Selle aasta innovatsiooniauhinna jaoks valitud ala on “AI rakendus kaitsevaldkonnas” ja koosneb järgmistest elementidest:

 • juhtimis- ja kontrollimeetmete toetamine
 • parandada luureandmete kogumist ja töötlemist operatiivse pildi üldiseks parandamiseks
 • mehitamata süsteemide autonoomia toetamine
 • AI efektiivne kasutamine kombinatsioonis 5G-ga ja asjade internetiga.

Võitnud idee / kontseptsioon autasustatakse 30 000 euroga. Taotluse esitamise tähtaeg: 30. august 2019 (kell 17.00 Brüsseli aja järgi). https://eda.europa.eu/defence-innovation-prize-3rd-edition

EDA launches 3rd Defence Innovation Prize

The area that has been selected for this year innovation prize is “AI applications for defence” and will include:

 • Supporting decision-making tools in command and control
 • Improve intelligence gathering and processing of information to improve the common operational picture
 • Supporting the autonomy of unmanned systems
 • Demonstrating the efficient use of AI in combination with 5G and Internet of Things.

The winning idea/concept will be awarded € 30,000. The rules of the contest and the criteria for participation are available here.  Deadline for submissions: 30 August 2019 (5pm Brussels time). https://eda.europa.eu/defence-innovation-prize-3rd-edition

 

Koostajad

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

 

 

Kommenteerimine on suletud