Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (mai 2019)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Rumeenia EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Visegrádi grupi digitaalse transformatsiooni konverents

06.06.2019, Brüssel, Belgia

Konverentsi korraldavad Slovakkia alaline esindus, Slovakkia teaduse ja arendustegevuse kontaktbüroo ning Visegrádi grupi riigid.
Ürituse peamiseks eesmärgiks on tuua kokku eksperdid, teadlased ja arendajad erinevatest sektoritest ja ühiskonnagruppidest, et arutada erinevaid poliitilisi algatusi Euroopa tasandil ja esitada konkreetseid näiteid Visegradi riikidest, mis kinnitavad piirkonna jätkuvat huvi olla aktiivne osaleja digitaalsele ümberkujundamisele vastavatel protsessidel ELi tasandil.
http://slord.sk/sk/aktuality/v4-conference-on-digital-transformation-6-june-2019-brussels.html?page_id=3870

Visegrad 4 Conference on Digital Transformation
06.06.2019, Brussels, Belgium

The aim of the conference is to bring together distinguished experts, professionals, researchers and practitioners from the digital environment to, first, discuss different policy initiatives at the European level and, second, to present concrete examples from the Visegrad group countries that confirm the continuous interest of the region to be an active player in ongoing processes proper to the digital transformation at EU level.

http://slord.sk/sk/aktuality/v4-conference-on-digital-transformation-6-june-2019-brussels.html?page_id=3870

Euroopa Liidu jätkusuutliku energia nädal

17.06-21.06.2019, Brüssel, Belgia

ELi jätkusuutliku energia nädal (EUSEW) on suurim taastuvenergia kasutamise üritus Euroopas. See koosneb kolmepäevasest (18.-24.06) poliitilisest konverentsist, mis pakub erinevaid võrgustamisvõimalusi sidusrühmadega, kes edendavad energiatõhusust ja taastuvaid energiaallikaid, õpivad edukat poliitikat ja innustavad innovatsiooni ELi energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks. Rohkem infot ja registreerimine https://www.eusew.eu/.

EU Sustainable Energy Week
17.06-21.06.2019, Brussels, Belgium

If your work supports an economy built on clean, secure, efficient energy, this event is for you. The EU Sustainable Energy Week is an opportunity to meet stakeholders promoting energy efficiency and renewable energies, learn about successful policies and inspire innovation to meet the EU’s energy and climate goals.
More information and registration https://www.eusew.eu/.

24. Biotehnoloogia konverents

08.08-.09.08.2019, Pariis, Prantsusmaa

Konverentsi teema “Biotehnoloogia viimaste edusammude ja rakenduste esiletõstmine tuleviku väljakutsetele” keskendub biotehnoloogiaga seotud uudsete lähenemisviiside jagamisele ja teadusuuringute tipptasemega seotud probleemide uurimisele. Konverentsile kutsutakse biotehnikuid, professoreid, teadlasi, ärimehi, tegevjuhte, direktoreid, asepresidente, tööstuse ohutusametnikke, keskkonna- ja taimeteadlasi, järeldoktoreid, ravimiteadlasi, biotehnoloogia ja teiste alade üliõpilasi.
Konverents on tasuline. Rohkem infot saab veebilehelt. https://biotechnology.euroscicon.com/

24th Edition of International Conference on Biotechnology
08.08-09.08.2019, Paris, France

The theme of the conference: “Highlighting Latest Advancements and Applications of Biotechnology for Future Challenges” that focuses to share novel approaches related to biotechnology and exploring the challenges concerning excellence in research and advancements. We are pleased to invite all Biotechnologists, Professors, Researchers, scientists, Business Giants, CEOs, COOs, Directors, Vice Presidents, Co-directors, Managing Directors, Industry Safety Officers, Environmental & Plant Scientists, Post Doctorate Fellows, Vendors of Consumer Products/ Managers, Pharmaceutical Scientists, Students from the Biotechnology and its allied areas.
Conference participation fee rates and registration can be found on the website. https://biotechnology.euroscicon.com/  

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal

7.10-10.10.2019, Brüssel, Belgia

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal on iga-aastane nelja päevane üritus, kus linnad ja regioonid esitlevad oma suutlikkust tagada majanduskasvu ja töökohti, rakendada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning tõestada kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust hea Euroopa juhtimise jaoks. Heade tavade vahetus majandusarengus ja sotsiaalses kaasatuses, piiriülene koostöö, avaliku ja erasektori partnerlus ja piirkondlik innovatsioon on mõned näited teemadest, millest konverentsil räägitakse.
https://europa.eu/regions-and-cities/_en

European Week of Regions and Cities
7.10-10.10.2019, Brussels, Belgium

The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics.
More information and registration are here: https://europa.eu/regions-and-cities/_en

Kujutage ette tuleviku tehnoloogiaid

19.06.2019, Bukarest, Rumeenia

 • Saa rohkem teada rollist, mida FET/Pathfinder mängib EIC piloodis
 • Aita koostada EIC Pathfinderi selle rakendamiseks Euroopa Horisondis.
 • Kuula hämmastavatest tulemustest, elumuutvatest kogemustest ja 30-aastase FET-uuringu mõjust.
 • Arutle praeguste suundumuste ja tulevaste „deep tech“ arengusuundade üle.
 • Uuri praeguseid ja tulevasi rahastamisvõimalusi EIC Pathfinder programmi raames

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-imagine-technologies-future

Imagine the Technologies of the Future
19.06.2019, Bucharest, Romania

 • Learn about the unique role that FET/Pathfinder is playing the EIC enhanced pilot
 • Help to co-design the EIC Pathfinder for its future implementation in Horizon Europe.
 • Hear about amazing results, life-changing experiences and impacts of 30 years of FET research.
 • Debate current directions and upcoming trends in deep tech for the future.
 • Explore current and future funding opportunities in the EIC Pathfinder programme

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-imagine-technologies-future

Innovative Enterprise 2019 konverents

19.06-21.06.2019, Bukarest, Rumeenia

Kolme päeva jooksul keskendutakse järgmisele Euroopa Horizondi  kolmele üldisele teemale:

 • Pathfinder
 • Accelerator
 • Financial Instruments

Üritus annab võimaluse arutleda kõrgel tasemel uue Euroopa programmi üle, mis käsitleb teaduse, innovatsiooni ja tehnoloogia ühendamist; tõsta Euroopa Innovatsiooninõukogu poliitilist profiili ning arutleda eelmise Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogia programmi jätkamist.
Registreerimine ja info: https://innoenterprisebucharest2019.eu/register.html

Innovative Enterprise 2019
19.06-21.06.2019, Bucharest, Romania

Over the course of the three days, the conference will focus on three overarching topics for the next EU Research and Innovation Programme (2021-2027) – Horizon Europe:

 • Pathfinder
 • Accelerator
 • Financial Instruments

The event offers a timely opportunity to debate at high level the grand challenges of the new European Programme on connecting science to technology and innovation, as well as to raise the political profile of the European Innovation Council. Moreover, it will provide an opportunity to discuss about the continuation of previous European programmes supporting innovation and technology after several decades of success.
Registration and information: https://innoenterprisebucharest2019.eu/register.html

EuroNanoForum 2019 

12.06-14.06.2019, Bukarest, Rumeenia

 • Euroopa suurim võrgustikukonverents, mis keskendub nanotehnoloogiatele ja edasijõudnud materjaliteadusele, innovatsioonile ja ettevõtlusele
 • avatud teadusringkondadele, tööstuse, teadusuuringute ja innovatsiooni esindajatele ning poliitikakujundajatele
 • pakub suurepäraseid võimalusi aruteluks teadusuuringute ja edukate tööstuslike rakenduste üle

https://www.euronanoforum2019.eu/

EuroNanoForum 2019
12.06-14.06.2019, Bucharest, Romania

 • Europe’s largest networking conference focusing on nanotechnologies and advanced materials science, innovation and business
 • Open to the scientific community, representatives from industry, research and innovation, and policy makers
 • Offers excellent opportunities to debate on cutting edge research and successful industrial implementations in the field

https://www.euronanoforum2019.eu/

Euroopa innovatiivsete regioonide nädal (WIRE)

26.06.-28.06.2019, Iași, Rumeenia

Alates 2010. aastast on WIRE konverents olnud Euroopa peamine innovatsiooni- ja regionaalarengu poliitiline foorum. Konverentsi eesmärk on pakkuda poliitikakujundajatele, riigiasutustele, teabekeskustele ja ettevõtetele platvormi, et arutada teadus- ja innovatsioonialaseid tavasid, väljakutseid ja võimalusi  Euroopas, käsitledes ELi praeguseid ja tulevasi rahastamisprogramme.
http://wire2019.eu/

The Week of Innovative Regions in Europe (WIRE)
26.06.-28.06.2019, Iași, Romania

Starting with 2010 the Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) is the main European policy forum for innovation and regional development. The aim of this conference is to provide a platform for policy makers, public authorities, knowledge centers and enterprises from all over Europe to discuss R&I practices, challenges and opportunities throughout the European regions, with a direct view on the current and future EU funding programs.
http://wire2019.eu/

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud