Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (aprill 2019)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Rumeenia EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

Euroopa Biomajanduse Konverents 2019 (8.05-10.05.2019, Helsinki, Soome)

Konverentsi eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust ja edendada dialoogi biomajanduse suunas. Seda saavutatakse akadeemikute, teadlaste, sidusrühmade, poliitikakujundajate, ettevõtete esindajate ja kodanikuühiskonna koondamise kaudu kogu biomajanduse sektoris, et vahetada teadmisi, koordineerida tegevusi ja arutada uusi meetmeid. Osalejaid oodatakse kogu Euroopa Liidust ja Soomest.

Rohkem infot ja registreerimine asuvad siin: http://www.bioeconomy.fi/EUBioScene19/

European Bioeconomy Scene 2019 (8.05-10.05.2019, Helsinki, Finland)

A Bioeconomy Conference is being organised to contribute to achieving an inclusive and sustainable bioeconomy for Europe. Finland’s Ministry of Agriculture and Forestry and the European Commission are jointly organising the conference, and it is one of the events to be held in Helsinki under Finland’s Presidency of the Council of the European Union.
More information and registration are available here: http://www.bioeconomy.fi/EUBioScene19/

Euroopa Superarvutite Konverents 2019 (EuroHPC 2019) (13.05-17.05.2019, Poznan, Poola)

EuroHPC konverents 2019 viib kokku peamised HPC sidusrühmad Euroopas. PRACEdays19 on osa EuroHPC konverentsist. Sarnaselt varasemate aastatega pakub see mitmesuguseid seminare, mis hõlmavad tehnoloogiad ja infrastruktuuri ning teisi rakendusalasid, kus superarvutid on esmatähtsusega.

Konverents annb suurepärase võimaluse võrgustiku loomiseks teiste Euroopa HPC sidusrühmadega, alates tehnoloogia tarnijatest kuni erinevate HPC kasutajateni Euroopas.

Rohkem infot ja registreerimine: https://events.prace-ri.eu/event/850/overview

The EuroHPC Summit Week 2019 (13.05-17.05.2019, Poznan, Poland)

The EuroHPC Summit Week 2019 will gather together the main HPC stakeholders in Europe. PRACEdays19 will be part of the EuroHPC Summit Week 2019. Similar to previous years, this edition will offer a wide variety of workshops covering a number of application areas where supercomputers are key, as well as HPC technologies and infrastructures.
The EuroHPC Summit Week 2019 will also provide a great opportunity to network with all relevant European HPC stakeholders, from technology suppliers and HPC infrastructures to scientific and industrial HPC users in Europe.
More information and registration: https://events.prace-ri.eu/event/850/overview

EL-i Roheline Nädal (15.05-17.05.2019, Brüssel, Belgia)

Keskkonnaseadused mõjutavad tugevalt meie elu. Nad parandavad vee ja õhu kvaliteeti, kaitsevad loodust ning soodustavad taaskasutamist ja jäätmekäitlust. Märgatavateks muutusteks tuleks aga need ELi õigusaktid täielikult rakendada. ELi Rohelisel Nädalal arutletakse keskkonnamõju hindamise aruande tulemuste üle ja jagatakse soovitusi seaduste paremaks rakendamiseks tulevikus.
https://www.eugreenweek.eu/en

EU Green Week  (15.05-17.05.2019, Brussels, Belgium)

Environmental laws have a huge impact on our life. They improve water and air quality, they protect nature, and they encourage recycling and waste management. But to really make an appreciable difference, these EU laws must be implemented in full. The week will be built around the findings of the Environmental Implementation Review, and its suggestions for the future of these laws. https://www.eugreenweek.eu/en

Euroopa kliimamuutustega kohanemise konverents 2019 (28.05-31.05.2019, Lissabon, Portugal)

Konverentsi eesmärk on:

 • Pakkuda ruumi, mis hõlbustab erinevate akadeemiliste ringkondade, valitsuste, ettevõtete ja kogukonna osalejate vahelist dialoogi kliimamuutustega kohanemisega seotud aspektides
 • Edendada teadlaste, poliitikakujundajate ja praktikute vahelist suhtlemist ja teadmiste vahetust
 • Leida lahendusi ja inspireerida tegevusi
 • Arutada peamiste väljakutsete ja lahenduste üle linnades
 • Teavitada järgmist Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise raamistikku

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.ecca2019.eu/conference/

European Climate Change Adaptation Conference 2019 (28.05-31.05.2019, Lisbon, Portugal)

The conference aims to:

 • Provide a space that facilitates a dialogue among a diverse range of actors from academia, government, business and community on the multiple aspects of climate change adaptation
 • Promote the communication and knowledge exchange between researchers, policymakers and practitioners
 • Find integrated solutions and inspire action
 • Support ongoing efforts to enhance the coherence and synergy between CCA and DRR research, policy and practice
 • Discuss key challenges and solutions in cities
 • Inform the next European funding framework for Research & Innovation

More information and registration are available here: https://www.ecca2019.eu/conference/

Euroopa merenduse päevad (16.05.17.05.2019, Lissabon, Portugal)

2019. aastal keskendutakse sinisele ettevõtlusele, innovatsioonile ja investeeringutele traditsiooniliste merendussektorite ümberkujundamiseks ning uute tehnoloogiate ja väärtusahelate edendamiseks. Erilist tähelepanu pööratakse plastivaba ookeani teadusuuringutele ja innovatsioonile.

Konverents toimub Lissabonis. Lisainfo ja registreerimine asuvad siin: https://european-maritime-day.b2match.io/

European Maritime Day (16.05.17.05.2019, Lisbon, Portugal)

The focus of the European Maritime Day 2019 in Lisbon, Portugal, will be on blue entrepreneurship, innovation and investment to transform traditional maritime sectors and boost emerging technologies and value chains. A specific focus will be put on research and innovation for a healthy ocean.
The EMD is the annual EU meeting point on maritime affairs and blue growth. It targets maritime professionals, entrepreneurs and ocean leaders from businesses, governments, public institutions, NGOs and academia.
More information and registration on the website: https://european-maritime-day.b2match.io/

24. Biotehnoloogia konverents (08.08-.09.08.2019, Pariis, Prantsusmaa) 

Konverentsi teema: “Biotehnoloogia viimaste edusammude ja rakenduste esiletõstmine tuleviku väljakutsetele”, mis keskendub biotehnoloogiaga seotud uudsete lähenemisviiside jagamisele ja teadusuuringute tipptasemega seotud probleemide uurimisele. Konverentsile kutsutakse biotehnikuid, professoreid, teadlasi, ärimehi, tegevjuhte, direktoreid, asepresidente, tööstuse ohutusametnikke, keskkonna- ja taimeteadlasi, järeldoktoreid, ravimiteadlasi, biotehnoloogia ja teiste alade üliõpilasi.

Konverents on tasuline. Rohkem infot saab veebilehelt. https://biotechnology.euroscicon.com/

24th Edition of International Conference on Biotechnology (08.08-09.08.2019, Paris, France)

The theme of the conference: “Highlighting Latest Advancements and Applications of Biotechnology for Future Challenges” that focuses to share novel approaches related to biotechnology and exploring the challenges concerning excellence in research and advancements. We are pleased to invite all Biotechnologists, Professors, Researchers, scientists, Business Giants, CEOs, COOs, Directors, Vice Presidents, Co-directors, Managing Directors, Industry Safety Officers, Environmental & Plant Scientists, Post Doctorate Fellows, Vendors of Consumer Products/ Managers, Pharmaceutical Scientists, Students from the Biotechnology and its allied areas. Conference participation fee rates and registration can be found on the website. https://biotechnology.euroscicon.com/  

Euroopa regioonide ja linnade nädal (7.10-10.10.2019, Brüssel, Belgia)

Euroopa regioonide ja linnade nädal on iga-aastane neljapäevane üritus, kus linnad ja regioonid esitlevad oma suutlikkust tagada majanduskasvu ja töökohti, rakendada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning tõestada kohalikul ja piirkondlikul tasandil hea Euroopa juhtimise tähtsust. Heade tavade vahetus majandusarengus ja sotsiaalses kaasatuses, piiriülene koostöö, avaliku ja erasektori partnerlus ja piirkondlik innovatsioon on mõned näited teemadest, millest konverentsil räägitakse.
https://europa.eu/regions-and-cities/_en

European Week of Regions and Cities (7.10-10.10.2019, Brussels, Belgium)

The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics. More information and registration are here: https://europa.eu/regions-and-cities/_en

Euroopa Klastrikonverents 2019 (14.05-16.05.2019, Bukarest, Rumeenia)

Euroopa Klastrikonverents 2019 on ainulaadne võimalus kuulda ja arutada hiljutisi ja tulevasi prioriteete klastripoliitika ja -arengu valdkonnas, selleks et toetada uuendusliku, jätkusuutliku tööstuse moderniseerimist ja regioonidevahelist koostööd, pöörates tähelepanu sildade loomisele klastriühenduse erinevate osalejate vahel.

Selle aasta interaktiivne konverents keskendub teemadele nagu digiteerimine ja vajalike oskuste puudus, ringmajandus, ühised väärtused ja sotsiaalne mõju.

Registreerimine algas veebruari lõpus. Lisainfo konverentsi veebilehel: https://www.eucluster2019.eu/

European Cluster Conference 2019 (14.05-16.05.2019, Bucharest, Romania) 

The European Cluster Conference 2019 is a unique chance to hear and discuss about recent and future priorities for cluster policies and developments to support an innovative, sustainable industrial modernisation and interregional cooperation, with the spotlight on building bridges among the different actors of the cluster community. This year’s interactive, participatory conference will focus on topics such as digitisation and skills gap, circular economy, shared value and social impact. Registration opens in the end of February. More information on the website: https://www.eucluster2019.eu/

Kujutage ette tuleviku tehnoloogiaid (19.06.2019, Bukarest, Rumeenia)

 • Saa rohkem teada rollist, mida FET/Pathfinder mängib EIC piloodis
 • Aita koostada EIC Pathfinder selle rakendamiseks Euroopa Horisondis
 • Kuula hämmastavatest tulemustest, elumuutvatest kogemustest ja 30-aastase FET-uuringu mõjust
 • Arutle praeguste suundumuste ja tulevaste „deep tech“ arengusuundade üle
 • Uuri praeguseid ja tulevasi rahastamisvõimalusi EIC Pathfinder programmi raames

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-imagine-technologies-future

Imagine the Technologies of the Future (19.06.2019, Bucharest, Romania)

 • Learn about the unique role that FET/Pathfinder is playing the EIC enhanced pilot
 • Help to co-design the EIC Pathfinder for its future implementation in Horizon Europe.
 • Hear about amazing results, life-changing experiences and impacts of 30 years of FET research.
 • Debate current directions and upcoming trends in deep tech for the future.
 • Explore current and future funding opportunities in the EIC Pathfinder programme

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-imagine-technologies-future

EuroNanoForum 2019  (12.06-14.06.2019, Bukarest, Rumeenia)

 • Euroopa suurim võrgustikukonverents, mis keskendub nanotehnoloogiatele ja edasijõudnud materjaliteadusele, innovatsioonile ja ettevõtlusele
 • avatud teadusringkondadele, tööstuse, teadusuuringute ja innovatsiooni esindajatele ning poliitikakujundajatele
 • pakub suurepäraseid võimalusi teadusuuringute ja edukate tööstuslike rakenduste aruteluks

https://www.euronanoforum2019.eu/

EuroNanoForum 2019  (12.06-14.06.2019, Bucharest, Romania)

 • Europe’s largest networking conference focusing on nanotechnologies and advanced materials science, innovation and business
 • Open to the scientific community, representatives from industry, research and innovation, and policy makers
 • Offers excellent opportunities to debate on cutting edge research and successful industrial implementations in the field

https://www.euronanoforum2019.eu/

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud