Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised (veebruar 2019)


Üldised teadusuudised
Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad lepivad kokku avaliku sektori andmete jagamise uutes normides
Paquet tutvustas Horisont Euroopas rahvusvahelise koostöö plaane ScienceBusiness konverentsil
Euroopa Komisjon määrab uued kommunikatsiooni- ja siseturu peadirektorid
Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad saavutavad läbimurde autoriõiguse direktiivi moderniseerimiseks
Autoriõiguse direktiiv: EUA seisukoht enne lõplikku kokkulepet
Euroopa Teadusnõukogu sai praeguse konsolideerimistoetuste projektikonkursil ligikaudu 2500 taotlust
Nõukogu pidas poliitilise debati tehisintellekti mõjust ELi tööstuse konkurentsivõimele
Teadusministrid leppisid kokku Euroopa Horisondi missioonide teemade osas
Aruanded, analüüsid
Erasmus+: Järjekordne rekordaasta 2017
Euroopa Komisjon esitas aruteludokumendi säästvama Euroopa kohta aastaks 2030
Konkurents: Euroopa Komisjoni aruande kohaselt toetab aktiivne konkurentsi tagamine ravimite hinna taskukohasust ja ravimiinnovatsiooni
Konkursid
2019 RISE taotlusvoor on avatud toetamaks lühiajalist töötajate vahetust

Üldised teadusuudised

Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad lepivad kokku avaliku sektori andmete jagamise uutes normides

Andmed hoogustavad paljude digitaalsete toodete ja teenuste kasvu. Riiklikult rahastatavatest teenustest saadavate kvaliteetsete ja väärtuslike andmete laialdane ja vaba kättesaadavus on oluline tegur Euroopa innovatsiooni hoogustamiseks sellises tugeva konkurentsiga valdkonnas nagu tehisintellekt, mis eeldab juurdepääsu tohutule hulgale kvaliteetsetele andmetele.

Uus direktiiv avatud andmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe kohta on täielikult kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega ja hõlmab mitmesuguseid küsimusi alates igasugusest anonüümseks muudetud teabest leibkonna energiatarbimise kohta kuni üldise teabeni hariduse või kirjaoskuse kohta riigis. Direktiiviga muudetakse senist raamistikku ja nähakse ette tingimused, mille alusel tuleks teha avaliku sektori andmed taaskasutamiseks kättesaadavaks, ning pööratakse erilist tähelepanu nüüd kättesaadavate väärtuslike andmete hulga suurendamisele.

Rohkem infot uute normide kohta saab komisjoni lehelt: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_et.htm

Digital Single Market: EU negotiators agree on new rules for sharing of public sector data

Data is the fuel that drives the growth of many digital products and services. Making sure that high-quality, high-value data from publicly funded services is widely and freely available is a key factor in accelerating European innovation in highly competitive fields such as artificial intelligence requiring access to vast amounts of high-quality data.

In full compliance with the EU General Data Protection Regulation, the new Directive on Open Data and Public Sector Information (PSI) – which can be for example anything from anonymised personal data on household energy use to general information about national education or literacy levels – updates the framework setting out the conditions under which public sector data should be made available for re-use, with a particular focus on the increasing amounts of high-value data that is now available.

More info regarding new rules is available on Commission’s website: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_en.htm

https://sciencebusiness.net/news/eus-new-rules-place-restrictions-open-publication-research-data

Paquet tutvustas Horisont Euroopas rahvusvahelise koostöö plaane ScienceBusiness konverentsil

Paquet eeldab, et 20-30 riiki püüavad Euroopa Horisondiga ühineda (16 riigil, s.h. Šveitsil ja Norral, on see staatus juba olemas). Kanada, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Jaapan, Uus-Meremaa, Lõuna-Aafrika ja USA suursaadikud pidasid eelmise aasta detsembris ELi teadusuuringute voliniku Carlos Moedasiga ettevalmistavaid läbirääkimisi.

Komisjon töötab selle nimel, et assotsiatsioonid raamprogrammiga oleksid riikidele palju kiiremad ja vastuvõetavamad, ütles Paquet. Euroopa Horisondi avamine rahvusvaheliseks koostööks on komisjoni jaoks esmatähtis.

Euroopa Komisjon ei ole samas veel võimeline alustama olulisi arutelusid assotsiatsioonikokkulepete üle, sest komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelised läbirääkimised Euroopa Horisondi kohta on veel käimas. Läbirääkimisi kolmandate riikidega ei saa alustada enne Euroopa Horisondi õigusaktide vastuvõtmist. Paquet selgitab, et Euroopa Horisondi assotsiatsioonilepingute sõlmimine  õigeaegselt, enne programmi algust 2021. aastal, on üsna keeruline.

Paquet outlines plans for International Cooperation in Horizon Europe at ScienceBusiness conference

Paquet says he expects 20-30 countries will seek association (Sixteen countries, including Switzerland and Norway, have this status already). Ambassadors of eight countries already held exploratory talks with EU Research Commissioner Carlos Moedas, last December: Canada, Argentina, Australia, Brazil, Japan, New Zealand, South Africa and the US.

The Commission is working on making associations to the Framework Programme “much more agile” and more “palatable” for countries, Mr. Paquet said. Making Horizon Europe open for international collaboration is “a top priority” for the Commission.

However, the EC is not yet able to engage in substantial discussions on association arrangements because the negotiations between the Commission, the Council and the European Parliament on Horizon Europe are ongoing. Negotiations with third countries cannot be started until the Horizon Europe legislation is agreed. Paquet explains that getting association agreements in place in time for the start of Horizon Europe in 2021 will be quite challenging.

https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1379654

Euroopa Komisjon määrab uued kommunikatsiooni- ja siseturu peadirektorid

Euroopa Komisjon on teatanud kahe uue peadirektori ametisse nimetamisest. 16. märtsil 2019 saab praegune asepeasekretär Pia Ahrenkilde Hanseni kommunikatsiooni (DG Communication) peadirektoriks. Taani kodanik Pr. Hansen on esimene naine, kes sellele ametikohale saab. Praegu on ta üks kolmest asepeasekretärist ja EK operatiivjuht (EC’s Chief Operating Officer). Proua Hansen liitus komisjoniga 1995. aastal ja veetis peaaegu kogu oma karjääri Euroopa Liidu ja selle kommunikatsiooni alal, sealhulgas komisjoni pressiesindajana aastatel 2009–2014.

Pr. Hansen tuleb praeguse kommunikatsiooni peadirektori Timo Pesonen asemel, kes saab alates 1. märtsist 2019 siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde (DG GROW) peadirektoriks. Soome kodanik P. Pesonen võtab ameti üle Lowri Evansilt, kes läheb pensionile alates 1. märtsist 2019. Enne kommunikatsiooni peadirektoraadi juhtimist (alates 2015. aastast) oli Hr. Pesonen Olli Rehni kabineti juht, kui viimane oli Majandus- ja rahandusküsimuste ning Euro asepresident aastatel 2010–2014 ja Laienemisküsimuste volinik aastatel 2004–2009.

EC appoints new Directors-General for Communication and Internal Market

The European Commission (EC) has announced the appointment of two new Directors General. With effect of 16 March 2019, current Deputy Secretary-General Pia Ahrenkilde Hansen will become Director-General of DG Communication. Ms. Hansen, a Danish national, will be the first woman to hold this post. She is currently as one of three Deputy Secretaries-General, and the EC’s Chief Operating Officer. Ms. Hansen joined the Commission in 1995 and spent almost her entire career working on communication about the European Union and its policies, including as the Chief Spokeswoman of the Commission from 2009 to 2014.

The second appointment is Timo Pesonen, current Director-General of DG Communication, who will become Director General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) as of 1 March 2019. Mr. Pesonen, a Finnish national, will succeed Lowri Evans in this position, who will retire as of 1 March 2019. Before leading DG Communication from 2015 onwards, Mr. Pesonen was head of the private office of Mr Olli Rehn when the latter was Vice-President for Economic and Monetary Affairs and the Euro between 2010 and 2014 and Commissioner for Enlargement from 2004 to 2009, respectively.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-885_en.htm

Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad saavutavad läbimurde autoriõiguse direktiivi moderniseerimiseks

13.veebruaril jõudsid Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjon poliitilise kokkuleppele, et muuta autoriõiguse eeskirjad Euroopa digitaalajastule sobivamateks ning tuua kasu kõigile loomesektoritele, ajakirjanikele, teadlastele, haridustöötajatele, kultuuripärandi asutustele ja kodanikele.

Saavutatud poliitiline kokkulepe kohandab autoriõiguse eeskirju tänapäeva maailmale, kus muusika voog-edastusteenused, videoteenuste platvormid, uudiste portaalid ja kasutajate poolt üles laaditud sisu platvormid on muutunud peamisteks allikateks loominguliste tööde ja ajakirjandusartiklite kasutamiseks. Järgmiste nädalate jooksul peab Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu selle lepingu kinnitama.

Muudatustega kursisolekuks külastage Euroopa Komisjoni pressiteadet http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm

Digital Single Market: EU negotiators reach a breakthrough to modernise copyright rules

Today, the European Parliament, the Council of the EU and the Commission found a political agreement to make the copyright rules fit for digital era in Europe and bring tangible benefits to all creative sectors, the press, researchers, educators, cultural heritage institutions, and citizens.

The political agreement reached today will adapt copyright rules to today’s world, where music streaming services, video-on-demand platforms, news aggregators and user-uploaded-content platforms have become the main gateways to access creative works and press articles. The agreement needs now to be confirmed by the European Parliament and the Council of the EU in the coming weeks.

For more information follow the link. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm

Autoriõiguse direktiiv: EUA seisukoht enne lõplikku kokkulepet

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (EUA) on avaldanud oma seisukoha, mida ta ootab digitaalse ühtse turu autoriõiguse direktiivist Euroopa kõrghariduse ja teadustöö osas. EUA seisukoht võeti vastu 2019. aasta jaanuaris eesmärgiga luua sobiv raamistik haridusele ja teadusuuringutele.

EUA tervitab haridus- ja teadusasutuste suhtes 14. detsembri 2018. aasta esialgses kokkuleppes sätestatud erandeid, eelkõige seoses tekstide ja andmete kaevandamisega teadusuuringute eesmärgil ning digitaalse ja piiriülese õpetamise valdkonnas. Samuti tervitab ta teadusajakirjade vabastamist. Sellegi poolest kutsub liit üles neid erandeid õiguslikult veelgi tugevdama. EUA on mures selle pärast, et ei ole saavutatud kokkulepet vabastada haridus- ja teadusvaramu artikli 13 raamest, mis käsitleb veebisisu jagamisteenuste osutajate vastutust, mis EUA väitel takistab avatud juurdepääsu tulevikku Euroopas.

https://eua.eu/news/253:copyright-directive-eua-position-ahead-of-a-final-agreement.html

Copyright Directive: EUA position ahead of a final agreement

The European University Association (EUA) has issued its position on the impact it expects the Directive on Copyright in the Digital Single Market to have on European higher education and research. The EUA’s position was adopted in January 2019, with a view to establishing an appropriate framework for education and research.

The EUA welcomes the exemptions for education and research institutions in the provisional agreement of 14 December 2018, in particular with regard to text and data mining for research purposes and digital and cross-border teaching activities. It also welcomes the exemption of scientific journals. Nonetheless, the association calls for further strengthening these exemptions in legal terms. The EUA is concerned that no agreement has been reached to exempt educational and scientific repositories from the scope of Article 13 on the liability of online content sharing service providers, which EUA states impedes the future of Open Access in Europe.

Euroopa Teadusnõukogu sai praeguse konsolideerimistoetuste projektikonkursil ligikaudu 2500 taotlust

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on teatanud, et on saanud 2019. aasta konsolideerimistoetuste konkursil kokku 2 525 ettepanekut. Konkursil on sihtotstarbeline eelarve 602 miljonit eurot hinnanguliselt 314 konsolideerimisprojekti jaoks. Praegune taotluste arv on 2018. Aasta konkursiga võrreldes 2,6% suurem (2389 taotlust).

Kõige rohkem taotlusi esitati füüsikateaduste ja tehnika valdkonnas (1 071), millele järgnesid bioteadused (710) ning sotsiaal- ja humanitaarteadused (672). Naised esitasid 789 ettepanekut (32%), mis on sama suur protsent kui eelmisel konkursil. Euroopa Teadusnõukogu alustab nüüd ettepanekute hindamist. Valitud projektid kuulutatakse välja 2019. aasta lõpus.

ERC receives close to 2,500 applications in current Consolidator Grants call

The European Research Council (ERC) has announced that it has received a total of 2,525 proposals for its current call for Consolidator Grants 2019. The call with an earmarked budget of € 602 million for an estimated 314 Consolidator Grants closed for applications on 7 February 2019. The current number of applications is an increase of 2.6% compared to the 2018 call (2,389 applications).

The largest number of applications were submitted in Physical Sciences and Engineering (1,071), followed by Life Sciences (710), and Social Science and Humanities (672). Women submitted 789 proposals (32%), which is the same share as in the previous call. The ERC is now starting evaluation of the proposals. The selected projects will be announced at the end of 2019.

https://erc.europa.eu/news/applications-erc-consolidator-grants-2019-facts-and-figures

Nõukogu pidas poliitilise debati tehisintellekti mõjust ELi tööstuse konkurentsivõimele

Nõukogu rõhutas, et on oluline edendada tehisintellekti arendamist ja kasutamist Euroopas, suurendades selles valdkonnas tehtavaid investeeringuid, parandades tehisintellekti tehnoloogiaid ja rakendusi ning tugevdades teadusuuringute ja innovatsiooni koostööd tööstuse ja akadeemilise ringkonna vahel. Olulisi avalikke investeeringuid võib hõlbustada olemasoleva riigiabi õigusliku raamistiku kohandamine.

Samuti võttis nõukogu vastu järeldused „Koordineeritud plaan Euroopas valmistatud tehisintellekti arendamise ja kasutamise kohta”, mis on suunised tulevaste ELi meetmete kohta selles valdkonnas ja nende eesmärk on teha EL-i maailma juhitavaks tehisintellekti liidriks.

Rohkem infot debattide tulemustest saab lugeda siin ja (lk 5)

https://www.consilium.europa.eu/media/38231/st06523-en19.pdf ning ka siin https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/en/pdf

The Council held a policy debate on the impact of Artificial Intelligence on the competitiveness of EU industry

The Council underlined the crucial importance of fostering the development and use of artificial intelligence in Europe by increasing investment in that area, by reinforcing excellence in artificial intelligence technologies and applications and by strengthening research and innovation collaboration between industry and academia in this field. The need for considerable public investment might be facilitated by adjustments of the existing legal framework on state aid.

The Council also adopted a set of conclusions on ”The Coordinated Plan on the development and use of artificial intelligence Made in Europe”, to serve as guidelines for future EU actions in this field and aiming at placing the EU among the drivers of AI at global level.

More information from the debate outcome (page 5) and working document.

https://www.consilium.europa.eu/media/38231/st06523-en19.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/en/pdf

Teadusministrid leppisid kokku Euroopa Horisondi missioonide teemade osas

Ministrid jõudsid konsensusele missioonide üldisemate teemade ehk valdkondade osas: kliimamuutus, vähk, ookeanid, süsiniku neutraalsus ning toit. Täpsed pealkirjad on veel teadmata, nagu ka missioonide üksikasjad, mis võiksid muutuda mitmeteks missioonideks iga valdkonna kohta.

Nõukogu püüab enne Euroopa Parlamendi valimisi mais jõuda kokkuleppele Euroopa Horisondi osas. Lisaks missioonidele kuuluvad arutamisele küsimused nagu avaliku ja erasektori partnerluste tingimused, uue Euroopa innovatsiooninõukogu detailid, ning Euroopa Horisondi üldeelarve suurus.

Research ministers agree on broad themes for Horizon Europe missions

Ostensibly, ministers agree on five topics for “mission areas”: climate change, cancer, oceans, carbon neutrality, and food. But the exact titles of each is still to be worked out, as are the details of the missions themselves, which could become several missions per area.

The Council is pushing to reach a provisional agreement on Horizon Europe before the European Parliament elections in May. Besides missions, other issues yet to be settled include the terms under which public-private partnerships would operate, the details of a new European Innovation Council to stimulate fast-growing technology companies, and the size of the overall budget for Horizon Europe.

Aruanded, analüüsid
Erasmus+: Järjekordne rekordaasta 2017

2017. aastal investeeris EL Erasmus+ programmi rekordilisi 2,6 miljardit eurot, mis tähendab 13% rohkem kui 2016. aastal. See võimaldas noortele pakkuda rohkem võimalusi kui kunagi varem. Statistika näitab, et Erasmus + on jätkuvalt õigel teel eesmärgi saavutamiseks toetada aastatel 2014–2020 3,7% ELi noori. Aruandes rõhutatakse ka seda, et programm on muutumas avatumaks nii ebasoodsas olukorras olevate inimeste kui ka väiksemate organisatsioonide jaoks.

2017. aastal toetas Erasmus + rekordiliselt palju, ligi 800 000, inimest välismaal õppimiseks, koolitamiseks või vabatahtliku töö tegemiseks, kasvades 2016. aastaga võrreldes 10% võrra. Samuti Erasmus+ rahastas haridus- ja noorteorganisatsioonide ning ettevõtete koostööd. Kokku osales 84 700 organisatsiooni 22 400 projektis. Programm võimaldas rohkem kui 400 000 üliõpilasel, praktikandil ja personalil välismaal õppida, koolitustel osaleda või õpetada 2016/2017. õppeaastal, sealhulgas umbes 34 000 üliõpilast ja töötajat, kes said stipendiume, et minna maailma partnerriikidesse ja sealt tagasi. Kõige rohkem vahetustudengeid on pärit Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Hispaaniast, samal ajal Hispaania, Saksamaa ja Ühendkuningriik olid kõige populaarsemad sihtkohad.

Erasmus+: Another record year in 2017

In 2017, the EU invested a record €2.6 billion in the programme, which represents an increase of 13% compared to 2016. This made it possible to provide more opportunities for young people than ever before. The figures show that Erasmus+ remains well on track to meetits target of supporting 3.7% of young people in the EU between 2014 and 2020. The report also highlights that the programme is becoming more open for people from disadvantaged backgrounds as well as smaller organisations.

In 2017, Erasmus+ provided support for a record almost 800,000 people to study, train or volunteer abroad, up by 10% compared to 2016. It also funded cooperation between education institutions, youth organisations and businesses. Overall, 84,700 organisations participated in 22,400 projects. The programme enabled more than 400,000 higher education students, trainees and staff to spend a period learning, training or teaching abroad during the 2016/2017 academic year, including around 34,000 students and staff who received grants to go to and from partner countries across the world. France, Germany and Spain were the top three sending countries for students, while Spain, Germany, and the United Kingdom were the three most popular student destinations.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-601_en.htm

Euroopa Komisjon esitas aruteludokumendi säästvama Euroopa kohta aastaks 2030

Euroopa Komisjon (EK) on avaldanud „Aruteludokumendi säästva Euroopa kohta aastaks 2030”. Käesolev dokument on osa arutelust Euroopa tuleviku kohta, mida algatas Komisjoni „Valge paber“ 1. märtsil 2017. aastal. See on samuti osa ELi kohustusest täita ÜRO säästva arengu eesmärke, sealhulgas Pariisi kliimalepingu osas. Artiklis vaadeldakse väljakutseid ja esitatakse tuleviku stsenaariumid Euroopa jaoks. Selles antakse juhiseid aruteluks, kuidas säästva arengu eesmärke kõige paremini saavutada ja kuidas Euroopa Liit saab kõige paremini kaasa aidata 2030. aastaks. Viimastel aastatel saavutatud tulemuste põhjal rõhutatakse, et ELi ja maailma jaoks on vaja täiendavaid meetmeid ning tagada kodanike heaolu huvides jätkusuutlik tulevik.

EC presents reflection paper on a more sustainable Europe by 2030

The European Commission (EC) has published a “Reflection Paper on a Sustainable Europe by 2030” today. The paper is part of the debate on the future of Europe, launched with the Commission’s White Paper of 1 March 2017. It is also part of the EU’s commitment to deliver on the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), including on the Paris Agreement on Climate Change. The paper reviews the breadth of challenges for Europe and presents scenarios for the future. It provides guidance for the discussion on how the SDGs can be best achieved and how the European Union can best contribute by 2030. Building on what has been achieved in recent years, these scenarios highlight that further action is needed if the EU and the world are to secure a sustainable future in the interest of citizens’ well-being.

Reflection paper: https://ec.europa.eu/commission/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe_en
Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-towards-sustainable-europe_en

Konkurents: Euroopa Komisjoni aruande kohaselt toetab aktiivne konkurentsi tagamine ravimite hinna taskukohasust ja ravimiinnovatsiooni

Euroopa Komisjon avaldas aruande, millest nähtub, et farmaatsiatööstuses aitab konkurentsiõiguse täitmise aktiivne tagamine ELi ja liikmesriikide tasandil pakkuda patsientidele ja tervishoiusüsteemidele taskukohasemaid ravimeid ja rohkem valikuvõimalusi ning edendab innovatsiooni.

Aruandes antakse ülevaade konkurentsi- ja ühinemiseeskirjade täitmise tagamisest ravimisektoris ja kirjeldatakse, kuidas see tegevus on parandanud Euroopa patsientide juurdepääsu taskukohase hinnaga ja uuenduslikele hädavajalikele ravimitele. Aruandes vaadeldakse 2009. aasta järgset aega. Tol aastal tegi komisjon uuringu konkurentsi kohta ravimisektoris. Aruandest saadud teabe põhjal jätkavad komisjon ja liikmesriikide konkurentsiasutused ravimisektori järelevalve alast tööd. Arvestades sektori majanduslikku olulisust ja suurt mõju inimeste heaolule ja eludele, jääb selles vallas tehtav töö ka edaspidi esmatähtsaks.

Aruande peamised järeldused on saadaval Komisjoni pressiteatel: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_et.htm

Competition: Commission report finds active competition enforcement contributes to affordable and innovative medicines

The European Commission has published a report showing that active competition law enforcement, at EU and national level, in the pharmaceutical sector contributes to delivering more affordable medicines and more choice to patients and healthcare systems, and promotes further innovation. The report provides an overview on the enforcement of antitrust and merger rules in the pharmaceutical sector and describes how competition law enforcement has contributed to improving European patients’ access to affordable and innovative essential medicines. It focuses on the period since 2009, when the Commission carried out an inquiry into competition in the pharmaceutical sector.

On the basis of the insights gained from the report, the Commission and the national competition authorities will continue their enforcement efforts in the pharmaceutical sector, which remains a matter of high priority taking into account the importance of the sector both economically and in terms of impact on peoples’ well-being and lives.  

Main findings of the report are available in the Commission’s press release: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_en.htm

Konkursid

2019 RISE taotlusvoor on avatud toetamaks lühiajalist töötajate vahetust

Kandideerima on oodatud ülikoolid, uurimiskeskused ja ettevõtted, kes soovivad pakkuda oma töötajatele lühiajalist vahetust. Kui vajate oma taotluse kohta nõu, pöörduge oma riikliku kontaktpunkti poole (Eesti Teadusagentuur).

Teadus- ja innovatsiooni personalivahetuses osalemine on üksikisikutele ainulaadne võimalus oma silmaringi laiendamiseks, võrgustike laiendamiseks, uuendusliku teaduskoolituse saamiseks ja uute karjäärivõimaluste arendamiseks. Teadus- ja innovatsioonitöötajate vahetuse kaudu saavad organisatsioonid moodustada partnerlussuhteid juhtivate teadus – ja innovatsiooniorganisatsioonidega üle maailma.

Kandideerimine on avatud kuni 2. aprillini 2019.
Rohkem infot saab siit.

2019 RISE call is open to support short-term exchanges staff

Organisations such as universities, research centres and companies that want to offer a short-term exchange to their staff can now apply on the Funding and Tenders Portal. If you need advice for your application, please contact the National Contact Point (NCP) in your country.

Participating in a Research and Innovation Staff Exchange represents a unique opportunity for individuals to expand their horizons, enlarge their networks, receive innovative research training and develop new career opportunities. By participating in Research and Innovation Staff Exchange, organisations can form partnerships with leading research and innovation organisations from across the world.

The call will remain open until 2 April 2019.

More information here.

 

Koostajad
Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud