Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (veebruar 2019)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Rumeenia EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

North Star AI konverents
07.03.2019, Tallinn, Eesti

North Star AI on tehnoloogiakonverents, mis keskendub andmeteaduse ja masinõppe tehnilistele aspektidele. Kaks paralleelselt toimuvat sessiooni keskenduvad andmeplatvormidele, algoritmidele, töövahenditele ja mudelitele ning käsitlevad seda, kuidas lahendada kõige raskemaid probleeme, mis massiivsete ja mürarikaste andmekogumite korrastamisel ja analüüsimisel ette tulevad.

Osalejate seas on üle 15 rahvusvahelise tehisintellekti valdkonna superstaarist esinejad ning enam kui 500 arendajat, tehnoloogiaettevõtte juhti, andmeteadlast ja tootespetsialisti. Terve päeva kestval konverentsil on kaks paralleelset sessiooni ja päeva lõpetab tehisintellekti teemapidu.

Lisainfo ja piletid on saadaval konverentsi veebilehelt https://aiconf.tech/

North Star AI konverents
07.03.2019, Tallinn, Estonia

North Star AI brings together best developers, CTOs, AI experts, data scientists, analysts and startup leaders with a focus on the technical aspects of machine learning and data science.
You’ll get a full stack overview of state of the art in machine learning and data science and meet the brightest of the field. You’ll get answers to:

* How to apply machine learning to your business problems?
* How to design better machine learning systems?
* How to achieve cost reduction or revenue increase with machine learning?

More information and tickets are available on event website https://aiconf.tech/

Mahajäetud territooriumide ümberkorraldamine Euroopa Liidu
05.04.2019, Brüssel, Belgia

Linnad muutuvad üha atraktiivsemaks ja tihedamaks, kuid samal ajal avaldab nende kasv survet nii metsadele kui ümbritsevatele põllumajanduslikele ja (pool)looduslikele maa-aladele. Linnade laienemist ja maakasutust saab piirata, tuginedes asjakohasele ruumilisele planeerimisele, mis on üks jätkusuutliku linnaarengu eesmärkidest. Hästi struktureeritud ja jätkusuutlikud linnad vähendavad nende mõju ümbritsevatele aladele ja piiravad maa kasutamist.

Konverentsi eesmärk on edendada mahajäetud territooriumite ümberkorraldamist kui jätkusuutlikku strateegiat, et piirata avatud ruumi või põllumaa muutmist elamu-, kaubandus- või tööstuslikuks kasutuseks ning kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Ürituse ajal tutvustavad Euroopa, piirkondlikud ja kohalikud sidusrühmad inspireerivat poliitikat ja häid tavasid ning uuritakse ELi rahastusfondide potentsiaali.

Registreerimine kuni 28. märts 2019. Osalejate arv on piiratud!
https://ec.europa.eu/info/events/brownfield-redevelopment-eu-2019-apr-05_en

Brownfield redevelopment in the EU
05.04.2019, Brussels, Belgium

Cities are becoming increasingly attractive and dense but their growth at the same time puts pressure on forests, and the agricultural and (semi)natural land that surrounds them. Urban sprawl and land take can be limited by relying on appropriate spatial planning that is one of the objectives of the Urban Sustainable Development approach. Well-structured, sustainable cities minimize their impact on surrounding areas and limit the consumption of land.

The objective of this conference is to promote brownfield redevelopment as a sustainable strategy to limit the conversion of open space or farmland for residential, commercial, or industrial use, and to protect the environment and human health. During the event, European, regional and local stakeholders will be presenting inspiring policies and good practices, and the potential offered by EU funds will be explored.

The online registration will be available until 28 March 2019. Number of participants is limited!

Ringmajanduse sidusrühmade konverents 2019 (webstream)
06.03.2019 – 07.03.2019

Esimene päev, mida korraldab Euroopa Komisjon, uurib tegevuskava ülemineku eduka raamistikuna, arutades samal ajal praegust ülemaailmset poliitikat. Samuti peetakse arutelu ringmajandusest kui 2030. aasta säästva arengu eesmärkide saavutamise soodustajast. 2. päeva korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning see viiakse läbi koostöös Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvormi koordineerimisrühma liikmetega. Sellel päeval on kaheksa erinevat töötuba, mille eesmärk on jagada edulugusid ning leida uusi väljakutseid.

Konverentsi on võimalik jälgida internetis. Registreerimine on lõppenud. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/2019-circular-economy-stakeholder-conference-success-stories-and-new-challenges

2019 Circular Economy Stakeholder Conference: Success Stories and New Challenges
06.03.2019 – 07.03.2019 (online)

Day 1, to be hosted by the Europan Commission, will explore the action plan as a successful framework for the transition, while discussing policies to capitalise on the current global momentum. It will also widen the discussion to consider the circular economy as an enabler to achieve the 2030 Sustainable Development Agenda.

Day 2 will be hosted by the EESC and is being prepared jointly with the Coordination Group members of the European Circular Economy Stakeholder Platform. This day will feature eight different participatory workshops, whose purpose is to share successes and identify new challenges.

You can follow the conference online. Registration is closed. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/2019-circular-economy-stakeholder-conference-success-stories-and-new-challenges

Konverents Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus (ÜAL)
02.-03.04.2019, Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta Euroopa maailma juhtivaks ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse edendajaks. Tehnoloogiline areng on väga kiire ning ühendatud ja automatiseeritud sõidukite turg peaks kasvama eksponentsiaalselt.

EUCAD 2019 on ainus konverents Euroopas, mis ühendab Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide poliitilisi liidreid tööstuse ja maanteeametite kõrgetasemeliste esindajatega, et arutada kõiki automatiseeritud liikuvusega seotud peamisi väljakutseid.

EUCAD 2019 annab kodanikele tugeva sõnumi: nende heakskiitmine on CAD (ÜAL) edu võti.

CONFERENCE Connected and Automated Driving
02-03 April 2019, Brussels, Belgium

It is the ambition of the European Commission to make Europe a world leader in the deployment of connected and automated mobility. Technological progress is very fast and the market for connected and automated vehicles is expected to grow exponentially.

EUCAD 2019 is the only conference in Europe that brings together political leaders from the European Commission and Member States with high-level representatives of industry and road authorities to discuss all the major challenges related to automated mobility.

Taking place just one month before European elections, EUCAD 2019 will also convey a strong message to citizens: their acceptance is key to the success of CAD.

https://connectedautomateddriving.eu/eucad2019/

Euroopa Klastrikonverents 2019
14.05-16.05.2019, Bukarest, Rumeenia

Euroopa Klastrikonverents 2019 on ainulaadne võimalus kuulda ja arutada hiljutisi ja tulevasi prioriteete klastripoliitika ja -arengu valdkonnas, selleks et toetada uuenduslikku, jätkusuutlikku tööstuse moderniseerimist ja regioonidevahelist koostööd, pöörates tähelepanu sildade loomisele klastriühenduse erinevate osalejate vahel.

Selle aasta interaktiivne konverents keskendub sellistele teemadele nagu digiteerimine ja vajalike oskuste puudus, ringmajandus, ühised väärtused ja sotsiaalne mõju.

Registreerimine algab veebruari lõpus. Lisainfo konverentsi veebilehel. https://www.eucluster2019.eu/

European Cluster Conference 2019
14.05-16.05.2019, Bucharest, Romania

The European Cluster Conference 2019 is a unique chance to hear and discuss about recent and future priorities for cluster policies and developments to support an innovative, sustainable industrial modernisation and interregional cooperation, with the spotlight on building bridges among the different actors of the cluster community.

This year’s interactive, participatory conference will focus on topics such as digitisation and skills gap, circular economy, shared value and social impact.

Registration opens in the end of February. More information on the website. https://www.eucluster2019.eu/

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud