Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised (jaanuar 2019)

Üldised teadusuudised
Pilootprojekt annab tipp-innovaatoritele €173.4 miljonit innovatsioonide kiiremini turule viimiseks
2018 Tööstuse T&A Edetabel: ELi ettevõtted suurendavad teadus- ja arendustegevuse investeeringuid tulenevalt globaalsest tehnoloogia võidujooksust
Euroopa Komisjoni uus 9,2 miljardi euro suurune hankeplaan seab eesmärgiks haarata ELile juhtpositsioon superarvutite valdkonnas.
Julge plaan viia Euroopa avatud juurdepääsu initsiatiiv  globaalsele tasandile 2019. aastal
Küsimused ja vastused: mida soovib Eesti Euroopa Horisondilt?
Euroopa Parlament toetas teaduslaenude garanteerimist  mahus 11,25 miljardi eurot
Komisjon plaanib ümber korraldada oma suure teadusuuringute osakonna
Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad lepivad kokku avaliku sektori andmete vahetuse
EL-i toiduohutuse süsteem on  ülekoormatud
Aruanded, analüüsid
Teadus- ja arendustegevuse kulud kasvasid 2017. aastal ELis 2,07%ni SKTst
Investeeringut innovatsiooni Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopas: Ehitades tulevast rikkust ja luues pinnast jätkusuutlikuks ülespoole suunatud konvergentsiks
Konkursid
2019 RISE taotlusvoor on avatud toetamaks lühiajalist töötajate vahetust

Üldised teadusuudised

EIC pilootprojekt annab tippinnovaatoritele 173.4 miljonit eurot innovatsioonide kiiremini turule viimiseks

Euroopa Komisjon toetab 283 innovaatilist projekti Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) piloodi raames, et viia nende innovatsioonid kiiremini turule. 278 väikese ja keskmise suurusega ettevõtet (VKEd) 27 riigist saavad toetuse VKE rahastusinstrumendi kaudu. 2. etapi raames jagatakse ettevõtetele 129 miljonit eurot ja 1. etapi raames 10 miljonit eurot, ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Horisont 2020”. Lisaks Fast Track to Innovation viimase etapi tulemustel saavad 15 projekti 16 riigist 34,4 miljonit eurot. Arvestades viimaseid tulemusi, on EIC pilootprojekt tänaseks toetanud kokku 1276 projekti, summas 731,15 miljonit eurot.

https://ec.europa.eu/info/news/eic-pilot-eu1734-million-top-class-innovators-bring-their-innovations-faster-market-2018-dec-20_en

EIC pilot: €173.4 million for top-class innovators to bring their innovations faster to market

The European Commission will support 283 innovative projects under the European Innovation Council (EIC) pilot to bring their innovations faster onto the market. 278 small and medium-sized enterprises (SMEs) from 27 countries have been selected for funding in the latest round of the SME Instrument. Between them, the companies will receive a total amount of €129 million under Phase 2 and €10 million under Phase 1, from the EU’s research and innovation programme, Horizon 2020. In addition, 15 projects from 16 countries will receive €34.4 million under the latest round of the Fast Track to Innovation scheme. Including the latest results, the EIC Pilot has to date supported a total of 1276 projects with €731.15 million in funding.

https://ec.europa.eu/info/news/eic-pilot-eu1734-million-top-class-innovators-bring-their-innovations-faster-market-2018-dec-20_en

2018 Tööstuse T&A edetabel: ELi ettevõtted suurendavad teadus- ja arendustegevuse investeeringuid tulenevalt globaalsest tehnoloogia võidujooksust

Euroopa Liidu ettevõtted on suurendanud oma investeeringuid teadus- ja arendustegevusse kaheksandat aastat järjest. 2017. aastal investeeriti teadus- ja arendustegevusse 5,5% rohkem kui aasta varem. Seda kasvu veavad autotööstus, tervishoid ja IKT sektorid.

2017. aastal suurendasid 2500 suurimat tööstusettevõtet üle maailma oma teadus- ja arendustegevuse investeeringuid 8,3% võrra. ELi ettevõtete investeeringute kasv on aga USA ja Hiina kolleegidega võrreldes madalam: esimene suurendas oma teadus- ja arendustegevuse investeeringuid eelmisel aastal 9%, viimane 20% võrra.

Edetabelist ilmneb, et 2500 suurima ettevõtte koguinvesteeringud teadus- ja arendustegevusse moodustavad 90% maailma ärisektori investeeringutest teadus- ja arendustegevusse, mis 2017. aastal oli 736,4 miljardit eurot. 577 ettevõtetest asuvad Euroopa Liidus ja moodustavad üle neljandiku (27%) ülemaailmsetest investeeringutest. USA ettevõtted (778) moodustavad 37% ettevõtete teadus- ja arendustegevuse investeeringutest, jaapani (339) 14%, hiina (438) 10% ja ülejäänud maailma ettevõtted (368) 12%.

https://ec.europa.eu/info/news/2018-industrial-rd-scoreboard-eu-companies-increase-research-investment-amidst-global-technological-race-2018-dec-17_en

2018 Industrial R&D Scoreboard: EU companies increase research investment amidst a global technological race

Companies in the European Union have increased their investment in research and development (R&D) for the eighth consecutive year. In 2017, they invested 5.5% more in R&D activities than the year before. This growth is driven by the automobile, health and ICT sectors.

In a telling sign of an ever more dynamic global technological race, the top 2500 industrial players worldwide increased their R&D investment by 8.3% last year. The growth in investment by EU-based companies is, however, outpaced by their US and Chinese counterparts: the former increased their R&D investment last year by 9%, the latter by 20%.

The Scoreboard shows that the total investment into R&D of the top 2500 companies, accounting for 90% of the world’s business-funded R&D, amounted to €736.4 billion in 2017. 577 firms based in the EU ranked within the 2500 world’s top industrial R&D players and account for more than a quarter (27%) of global investment. US companies (778) constitute 37% of business R&D investment, Japanese (339) 14%, Chinese (438) 10% and companies from the rest of the world (368) 12%.

https://ec.europa.eu/info/news/2018-industrial-rd-scoreboard-eu-companies-increase-research-investment-amidst-global-technological-race-2018-dec-17_en

Euroopa Komisjoni uus 9,2 miljardi euro suurune hankeplaan seab eesmärgiks haarata ELile juhtpositsioon superarvutite valdkonnas

Euroopa Komisjoni ametniku sõnul paneb 9,2 miljardit eurot maksev Digital Europe programm ELi „paremale positsioonile“ kui USA ja Hiina kõrgejõudlusega andmetöötlus.

Digital Europe näeb ette, et komisjon ja liikmesriigid eraldavad ühiseid ressursse kõrgtehnoloogilise infrastruktuuri hankimiseks kogu ELis viies valdkonnas: superarvutid, tehisintellekt, küberjulgeolek, digitaalsed oskused ja digitaalne transformatsioon.

https://sciencebusiness.net/news/commissions-new-eu92b-procurement-programme-aims-grab-eu-lead-supercomputing

Commission’s new €9.2B procurement programme aims to grab EU the lead in supercomputing

The €9.2 billion Digital Europe programme will put the EU in a “better position” than the US and China in high-performance computing (HPC), according to a senior European Commission official.

The Digital Europe programme will see the Commission and member states commit joint resources to procure high tech infrastructure for use throughout the EU, in five areas of supercomputing, artificial intelligence (AI), cybersecurity, digital skills, and digital transformation.

https://sciencebusiness.net/news/commissions-new-eu92b-procurement-programme-aims-grab-eu-lead-supercomputing

Julge plaan viia 2019. aastal Euroopa avatud juurdepääsu initsiatiiv  globaalsele tasandile

Septembris 2018 käivitatud Plan S algatus nõuab vaba juurdepääsu kõigile teaduslikele artiklitele nende avaldamise hetkel. See on saanud toetust 13 rahastamisasutusest, sealhulgas riiklikest asutustest Prantsusmaal, Hollandis ja Ühendkuningriigis. Liitunud on ka kaks suurt filantroobist rahastajat: Wellcome Trust ja Bill & Melinda Gates Foundation.

Euroopa varajane ja entusiastlik toetus  on inspireerinud Smits-i kui selle initsiatiivi liikuma panevat jõudu pakkuma Plan S-i rahastajatele, teadusasutustele ja akadeemilistele raamatukogudele teistesse riikides, sealhulgas Lõuna-Aafrikas, Indias, Jaapanis ja USAs.

Paljusid hämmastanud Hiina lubadus toetada plaani eelmise aasta detsembris, on suurendanud ootusi, et teised teadusvaldkonna suurriigid liituvad plaaniga lähikuudel. Plan S näeb ette, et järgmise kahe aasta jooksul tekib vaba juurdepääs teaduskirjandusele.

https://sciencebusiness.net/news/bold-plan-take-european-open-access-initiative-global-2019

Bold plan to take European open access initiative global in 2019

The Plan S initiative launched in September 2018 calls for free access to all scientific papers at the point of publication. It has received backing from 13 funding bodies, including national agencies in France, the Netherlands and the UK. The two large philanthropic funders, Wellcome Trust and the Bill & Melinda Gates Foundation, are also on board.

Early and enthusiastic support in Europe has inspired Smits, the driving force behind the initiative, to sell Plan S to funders, research organisations and academic libraries in countries including South Africa, India, Japan and the US.

China’s pledge of strong support for the plan in December last year, which stunned many, has boosted expectations that other science superpowers will swing behind the plan in the coming months. Plan S envisages there will be free access to scientific literature within the next two years.

https://sciencebusiness.net/news/bold-plan-take-european-open-access-initiative-global-2019

Küsimused ja vastused: mida soovib Eesti Euroopa Horisondilt?

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps räägib oma muredest Euroopa Innovatsiooninõukogu osas ning kuidas panna tööle teadusuuringute missioone.

K: Milline on teie üldmulje programmist?

Väga hea, eriti võttes arvesse keerulisi läbirääkimisi pikaajalise finantsraamistiku üle.

Kui Euroopa tahab olla USA ja Aasia austatud partner, peame seisma integreeritud Euroopa teadusruumi eest. Sellest tulenevalt on ELi teadusuuringute programmides osalemise vahel murettekitav. Kogu Euroopas, eriti uuemates EL 13 riikides, on siiani kasutamata suurepärane teadustöö potentsiaal.

Peame tagama, et suurepäraseid ideid ei lükata tagasi infopuuduse või keeruliste haldusmenetluste tõttu. Seetõttu arvan, et osaluse laiendamise meetmed on üha olulisemad, kuna need avavad uusi võimalusi ja võimaldavad integreerida uustulnukaid väljakujunenud võrgustikesse.

Uurimisprogramm on nagu pusle – Euroopa konkurentsivõime ei saa kunagi täielikuks, kui mõned pusle osad puuduvad. Riiklikud teadusuuringute süsteemid pakuvad neid puuduvaid osi.

https://sciencebusiness.net/news/qa-what-estonia-wants-horizon-europe

Q&A: What Estonia wants from Horizon Europe

Education and research minister Mailis Reps on her concerns for the European Innovation Council, and how to make research missions work

Q: What is your overall impression of the programme?

Very good, especially taking into account difficult negotiations on the so-called multi-financial framework.

If Europe wants to be a respected partner for US and Asia, we need to stand for an integrated European Research Area. In this light, the participation gap in EU research programmes is worrisome. There is still this unexploited potential of excellent research all around Europe, especially in the newer EU-13 countries.

We need to ensure that excellent ideas are not rejected because of a lack of information or complicated administrative procedures. Therefore, I think that measures to widen participation are increasingly important, as they open up new possibilities and allow us to integrate newcomers into established networks.

The research programme is like a puzzle – European competitiveness will never be complete if some parts of the puzzle are missing. National research systems offer these missing pieces.

https://sciencebusiness.net/news/qa-what-estonia-wants-horizon-europe

Euroopa Parlament toetas teaduslaenude garanteerimist  mahus 11,25 miljardi eurot

Euroopa Parlamendi liikmed on heaks kiitnud InvestEU kava, mille kohaselt EL annab tagatise Euroopa Investeerimispanga 38 miljardi euro väärtuses kõrgema riskiga laenudele, sealhulgas on 11,25 miljardi eurot mõeldud teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks.

Laenud on kättesaadavad ülikoolidele, ettevõtetele ja avalik-õiguslikele asutustele (näiteks koolidele ja haiglatele) tingimusel, et nende projektid kuuluvad nelja poliitikakava alla, millest üks on teadusuuringud, innovatsioon ja digiteerimine, mille puhul programm tagab laenud kuni 11,25 miljardi euro väärtuses.

Ülejäänust on 11,25 miljardit eurot on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, 11,5 miljardit eurot jätkusuutlikule infrastruktuurile ja 4 miljardit eurot sotsiaalsetele investeeringutele ja oskustele.

Teadlased saavad kombineerida InvestEU programmi Horizon Europe`i toetustega, kuid ühisfinantseeritavad projektid kuuluksid InvestEU reeglite ja mitte Horizon Europe’i alla.

https://sciencebusiness.net/news/european-parliament-backs-eu1125b-guarantees-research-loans

European Parliament backs €11.25B guarantees for research loans

MEPs have approved the InvestEU scheme under which the EU will guarantee €38 billion in higher risk loans from the European Investment Bank, with €11.25 billion earmarked for research and innovation.

The loans will be available to universities, companies, and public institutions like schools and hospitals, provided their projects fall within four “policy windows”, one of which is research, innovation, and digitisation, for which the programme guarantees loans up to €11.25 billion.

Of the rest, €11.25 billion is for small and medium-sized enterprises (SMEs), €11.5 billion for sustainable infrastructure, and €4 billion for social investment and skills.

Researchers will be able to combine InvestEU with Horizon Europe grants, but projects with joint funding will fall under InvestEU rules, not those of Horizon Europe.

https://sciencebusiness.net/news/european-parliament-backs-eu1125b-guarantees-research-loans

Komisjon plaanib ümber korraldada oma suure teadusuuringute osakonna

Euroopa Komisjon kavandab oma suure teadusuuringute osakonna ümberkorraldamist, püüdes lihtsustada juhtimisstruktuuri ja suurendada koostööd teiste komisjoni üksustega.

Ümberkorraldus jõustub aprillis või mais – täpne ajastus sõltub sellest, kui kaua kulub lõplike kokkulepete sõlmimiseks. Töötajad korraldatakse ümber uuteks rühmitusteks, et saavutada kolm poliitilist prioriteeti: avatud teadus, avatud innovatsioon ja jätkusuutlik areng. Samuti raputab see tavapäraseid komisjoni hierarhiaid ja vähendab üksuste arvu 54-lt 50-le.

Ümberkorraldamine on tähtis sellepärast, et osakond, mida ametlikult nimetatakse teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadiks, kuid asjasse pühendatud inimeste seas on tuntud kui DG RTD, on komisjoni suuruselt viies osakond ning omab suuruselt kolmandat eelarvet – 77 miljardit eurot maksev “Horisont 2020 raamprogramm”. Eelmisel aastal tegi komisjon ettepaneku suurendada programmi eelarvet 94,1 miljardi euroni aastateks 2021–2027 koos uute poliitiliste eesmärkidega.

Rohkem infot saab lugeda siin.

Commission plans to shake up its big research department

The European Commission is planning a reorganisation of its big research department, in an effort billed to the staff as streamlining management and increasing cooperation with other parts of the Commission.

The reorganisation, to take effect in April or May – the precise timing depends on how long it takes to make the final arrangements – reorganises the staff into new groupings to deliver on three policy priorities: open science, open innovation and sustainable development. It also shakes up the usual Commission hierarchies, and reduces slightly the number of staff “units” from 54 to 50.

The reorganisation matters because the department – formally called the Directorate-General for Research and Innovation, but to insiders known as DG RTD – is the Commission’s fifth-biggest, and oversees its third-largest budget: The €77 billion Horizon 2020, or Framework, programme. The Commission last year proposed a budget rise for the programme to €94.1 billion for 2021-2027, with a new set of policy goals.

For more information click here.

Digitaalne ühtne turg: EL läbirääkijad lepivad kokku avaliku sektori andmete vahetuse

Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjoni läbirääkijad on jõudnud kokkuleppele läbivaadatud direktiivi osas, mis hõlbustab avaliku sektori andmete kättesaadavust ja taaskasutamist.

Andmed on “kütus”, mis suurendab paljude digitaalsete toodete ja teenuste kasvu. Kvaliteetsete ja kättesaadavate andmete tagamine on võtmetegur Euroopa innovatsiooni kiirendamisel sellistes väga konkurentsivõimelistes valdkondades nagu tehisintellekt, mis nõuab juurdepääsu suurele hulgale kvaliteetsetele andmetele.

Digitaalse ühtse turu asepresident Andrus Ansip ütles: „Andmed on tänapäeva majanduse elujõud ja avaandmete potentsiaali ärakasutamine võib tuua olulist majanduslikku kasu. Kogu avaliku sektori informatsiooni otsene majanduslik väärtus kasvab eeldatavalt 52 miljardilt eurolt 2018. aastal 194 miljardi euroni 2030. aastaks. Nende uute eeskirjadega tagame, et saame selle kasvu kõige paremini ära kasutada”.
Selleks, et rohkem teada, mida uued reeglid puudutavad kliki siia.

Digital Single Market: EU negotiators agree on new rules for sharing of public sector data

Negotiators from the European Parliament, the Council of the EU and the Commission have reached an agreement on a revised directive that will facilitate the availability and re-use of public sector data.

Data is the fuel that drives the growth of many digital products and services. Making sure that high-quality, high-value data from publicly funded services is widely and freely available is a key factor in accelerating European innovation in highly competitive fields such as artificial intelligence requiring access to vast amounts of high-quality data.

Vice-President for the Digital Single Market Andrus Ansip said: “Data is increasingly the lifeblood of today’s economy and unlocking the potential of public open data can bring significant economic benefits. The total direct economic value of public sector information and data from public undertakings is expected to increase from €52 billion in 2018 to €194 billion by 2030. With these new rules in place, we will ensure that we can make the most of this growth”

Find out what do the new rules cover by clicking here.

ELi toiduohutuse süsteem on  ülekoormatud

ELi toiduohutuspoliitika eesmärk on tagada inimelu ja inimeste tervise kaitse kõrge tase ning kaitsta ELi kodanikke kolme liiki toidualaste ohtude ehk füüsiliste, bioloogiliste ja keemiliste ohtude eest. Käesolevas auditis keskenduti keemilistele ohtudele.

Audiitorid leidsid, et ELi toiduohutuse mudel on pälvinud tunnustust kogu maailmas, kuid see on hetkel ülekoormatud. Toiduainetes, söödas, taimedes ja elusloomades sisalduvate kemikaalide ohutust reguleeriv õigusraamistik on audiitorite sõnul praegu veel lõplikult välja töötamata ega ole saavutanud ELi toidu tootmist reguleerivate õigusnormidega ettenähtud rakendamise ulatust. Peale selle on Euroopa Liidu poliitika kujundamiseks teaduslikku nõu andva Euroopa Toiduohutusameti töös mahajäämusi kemikaalide vallas. See mõjutab osaliselt süsteemi nõuetekohast toimimist ja mudeli jätkusuutlikkust tervikuna.

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1901_15/INSR_FOOD_SAFETY_ET.pdf

EU food safety system overstretched

EU food safety policy aims to guarantee a high level of protection for human life and health, and to protect EU citizens from three types of hazards in food: physical, biological and chemical. This audit concentrated on chemical hazards.

The auditors found that the EU food safety model commands respect worldwide, but that it is currently overstretched. The legal framework governing chemicals in food, feed, and plants and live animals remains a work in progress, they say, and has not yet been implemented to the level envisaged in EU laws governing food production. In addition, the European Food Safety Authority, which provides scientific advice to inform European policymaking, suffers backlogs in its work in connection with chemicals. This affects the proper functioning of parts of the system and the sustainability of the model as a whole.

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1901_15/INSR_FOOD_SAFETY_ET.pdf

Aruanded, analüüsid

Teadus- ja arendustegevuse kulud kasvasid 2017. aastal ELis 2,07%ni SKTst 

2017. aastal kulutasid Euroopa Liidu liikmesriigid (EL) teadusuuringutele ja arendustegevusele kokku peaaegu 320 miljardit eurot.

Teadus- ja arendustegevuse intensiivsus, st teadus- ja arendustegevuse kulud protsendina SKTst, olid 2017. aastal 2,07%, võrreldes 2,04% 2016. aastal. Kümme aastat varem (2007) oli teadus- ja arendustegevuse intensiivsus 1,77%.

Ettevõtlussektor on endiselt peamine sektor, kus kulus 2017. aastal uurimis- ja arendustegevusele 66% kogu teadus- ja arendustegevuse rahastusest, millele järgnesid kõrgharidussektor (22%), valitsussektor (11%) ja era-mittetulundussektor (1%).

Valitsussektori T&A kulud olid kõrgeimad Rumeenias (32%), Leedus (28%), Luksemburgis ja Lätis (mõlemad 26%). Kõige suurem osa teadus- ja arendustegevusest kõrgharidussektoris registreeriti Lätis (47%), Portugalis (43%), Küprosel (42%) ja Eestis (40%).

Aruandega võib tutvuda siin.

R&D expenditure in the EU increased slightly to 2.07% of GDP in 2017

In 2017, the Member States of the European Union (EU) spent all together almost €320 billion on Research & Development (R&D). The R&D intensity, i.e. R&D expenditure as a percentage of GDP, stood at 2.07% in 2017, compared with 2.04% in 2016. Ten years earlier (2007), R&D intensity was 1.77%.

The business enterprise sector continues to be the main sector in which R&D expenditure was spent, accounting for 66% of total R&D disbursed in 2017, followed by the higher education sector (22%), the government sector (11%) and the private non-profit sector (1%).
For the government sector, the highest shares were registered in Romania (32%), Lithuania (28%), Luxembourg and Latvia (both 26%). The highest shares of R&D conducted within the higher education sector were recorded in Latvia (47%), Portugal (43%), Cyprus (42%) and Estonia (40%).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-AP-EN.pdf/856ce1d3-b8a8-4fa6-bf00-a8ded6dd1cc1

Innovatsiooni investeeringud Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopas: ehitades tulevast rikkust ja luues pinnast jätkusuutlikuks ülespoole suunatud konvergentsiks

Digitaaltehnoloogia tõus on toonud kaasa kiireid muutusi innovatsiooni loomisel ja levitamisel, defineerides ümber kogu tööstusharu. Käesolevas dokumendis uuritakse innovatsioonitegevuse rolli Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopas (CESEE), analüüsides innovatsioonitulemusi ja investeeringuid piirkonna riikides. Tuginedes ettevõtte tasandi andmetele EIP investeerimisküsitlusest (EIBIS) ja täiendavatele infoallikatele, püüab ülevaade põhjalikumalt analüüsida rahastamistingimusi innovatsiooni investeerimisel, mis võib selgitada investeerimisstruktuuride erinevusi võrreldes ülejäänud Euroopa Liidu  riikidega.

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/innovation-investment-central-eastern-and-south-eastern-europe-building-future-prosperity

Innovation investment in Central, Eastern and South-Eastern Europe: Building future prosperity and setting the ground for sustainable upward convergence

The rise of digital technologies has brought about rapid changes in the way innovation is created and diffused, redefining entire industries. This paper investigates the role that innovation plays in Central, Eastern and South Eastern Europe (CESEE), analysing the innovation performance and investment efforts in different countries in the region. Building on firm-level data from the EIB Investment Survey (EIBIS) and complementary data sources, the paper dives deeper in analysing the financing conditions of investment in innovation as a key driver that may explain differences in investment patterns compared to the rest of the European Union.

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/innovation-investment-central-eastern-and-south-eastern-europe-building-future-prosperity

Konkursid

2019 RISE taotlusvoor on avatud toetamaks lühiajalist töötajate vahetust

Kandideerima on oodatud ülikoolid, uurimiskeskused ja ettevõtted, kes soovivad pakkuda oma töötajatele lühiajalist vahetust. Kui vajate oma taotluse kohta nõu, pöörduge oma riikliku kontaktpunkti poole (Eesti Teadusagentuur).

Teadus- ja innovatsiooni personalivahetuses osalemine on üksikisikutele ainulaadne võimalus oma silmaringi laiendamiseks, võrgustike laiendamiseks, uuendusliku teaduskoolituse saamiseks ja uute karjäärivõimaluste arendamiseks. Teadus- ja innovatsioonitöötajate vahetuse kaudu saavad organisatsioonid moodustada partnerlussuhteid juhtivate teadus – ja innovatsiooniorganisatsioonidega üle maailma.

Kandideerimine on avatud kuni 2. aprillini 2019.

Rohkem infot saab siit.

2019 RISE call is open to support short-term exchanges staff

Organisations such as universities, research centres and companies that want to offer a short-term exchange to their staff can now apply on the Funding and Tenders Portal. If you need advice for your application, please contact the National Contact Point (NCP) in your country.

Participating in a Research and Innovation Staff Exchange represents a unique opportunity for individuals to expand their horizons, enlarge their networks, receive innovative research training and develop new career opportunities. By participating in Research and Innovation Staff Exchange, organisations can form partnerships with leading research and innovation organisations from across the world.

The call will remain open until 2 April 2019.

More information here.

 

Koostajad

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud