Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (jaanuar 2019)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Rumeenia EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

EU industry days 2019
05/02/2019 to 06/02/2019, Brussels, Belgium

As in previous editions, the EU Industry Days conference will include various sessions organised by different Commission departments and industrial stakeholders.

High profile industry speakers will attend the event with the purpose of influencing and inspiring future industry leaders, and prompting discussion and debate amongst different audience categories.

The thematic areas selected for 2019 are:

 • industry and sustainability
 • industry and globalisation
 • innovation and digitalisation

For more information click here.

EL-i tööstuse aastakonverents 2019
05/02/2019 to 06/02/2019, Brüssel, Belgia

Nagu eelmistelgi kordadel, hõlmab Tööstuse Aastakonverents erinevaid sessioone, mida korraldavad nii Komisjoni osakonnad kui erinevad tööstusharude organisatsioonid.

Kõrge tasemega esinejad tööstuspoolelt osalevad üritusel eesmärgiga mõjutada ja inspireerida tulevasi tööstusharu juhte ning innustada arutelu.

 1. aastaks valitud temaatilised valdkonnad on järgmised:
 • tööstus ja jätkusuutlikkus
 • tööstus ja globaliseerumine
 • innovatsioon ja digitaliseerimine

Rohkem infot ja registreerimine siin.

Successful R&I in Europe 2019 – 10th European Networking Event
14.02.19-15.02.19, Düsseldorf, Germany

The networking event will be structured in parallel workshops focussing on seven topics:

 • Information and Communication Technologies (ICT)
 • Nanotechnology, Materials and Manufacturing (NMM)
 • Energy
 • Circular Economy
 • Life Sciences
 • Transport
 • Innovative Public Procurement (PCP/PPI)

For more information click here.

Edukas teadus- ja arendustegevus Euroopas 2019 – 10. Euroopa võrgustikuüritus
14.02.19-15.02.19, Düsseldorf, Saksamaa

Võrgustikuüritus korraldatakse paralleelsetel seminaridega, mis keskenduvad seitsmele teemale:

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
 • Nanotehnoloogia, materjalid ja tootmine
 • Energia
 • Ringmajandus
 • Eluteadused
 • Transport
 • Innovaatilised riigihanked (PCP / PPI)

Lühike ettekanne (ideed ja/või tulemused) või partneri leidmine avab uksed uutele teadus- ja innovatsiooniprojektidele Euroopas, keskendudes Horisont 2020-le.

Rohkem infot ja registreerimine siin.

The 5th International Conference of the Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’
20.02.19, Brussels, Belgium

The objective of JPI HDHL is to improve the impact of R&I investments in food, nutrition, health and physical activity to counter the increasing burden of diet-related non-communicable diseases. There is a lot we do not know yet about the relation between diet and health as well as to influence dietary behavior. Research and innovation efforts in close collaboration with policy are needed to fill these knowledge gaps.

For more information click here.

Ühise programmitöö algatuse 5 rahvusvaheline konverents „Tervislik toit tervislikuks eluks”
20.02.19, Brüssel, Belgia

Konverentsi eesmärgiks on arendada  teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute mõju toidule, toitumisele, tervisele ja kehalisele aktiivsusele, selleks et võidelda toitumisega seotud haigestumiste arvu kasvaga. See on seotud teiste ühiskondlike probleemidega, eelkõige toiduainete tootmise ja tarbimise mõjuga bioloogilisele mitmekesisusele ja kliimamuutusele, ning vastupidi.

Rohkem infot saab konverentsi veebilehelt.

EARTO Annual Conference 2019
19.03.2019 – 20.03.2019, Espoo, Soome

The conference will focus on “RD&I Ecosystems for Industrial Leadership and Sustainable Future”. It will feature high-level speakers from the European institutions, RTOs around the globe, industry, as well as EARTO members. Further information, including programme and registration, are available on the conference website.

EARTO aastakonverents 2019
19.03.2019 – 20.03.2019, Espoo, Soome

Konverentsi fookuses on “T&A ökosüsteem juhtrolliks tööstuses ja jätkusuutlikuks tulevikuks”. Konverentsil osalevad kõrgetasemelised kõnelejaid Euroopa institutsioonidest, ülemaailmsetest T&A organisatsioonidest, tööstusest ja EARTO liikmetest. Täiendav teave, sealhulgas programm ja registreerimine, on saadaval veebilehel.

2019 EUA Annual Conference
11.04.19-12.04.19, Paris, France

EUA’s 2019 Annual Conference will focus on how universities can develop strategies to shape innovation today and in the future. Through plenary and breakout sessions of various formats, including audience participation, the conference will provide insights into the policies and practices that empower universities to be places where innovation and entrepreneurship thrive.

The event will be of interest to institutional leaders (rectors, vice-rectors and heads of administration), higher education researchers and analysts, as well as representatives of other bodies involved in educational policy.

For more information and registration click here.

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni aastakonverents 2019
11.04.19-12.04.19, Pariis, Prantsusmaa

EÜA 2019. aasta konverentsil keskendutakse sellele, kuidas ülikoolid saavad välja töötada strateegiaid innovatsiooni kujundamiseks täna ja tulevikus. Läbi plenaaristungite ja erinevas formaadis töötubade, kus kaasatakse aktiivselt publikut, pakub konverents sissevaadet poliitikatele ja praktikale, mis jõustavad ülikoole olema innovatsiooni ja ettevõtlikkuse eestvedajaks.

Osalema on oodatud ülikoolide juhid, teadlased ja analüütikud ning teised hariduspoliitikas osalevate organite esindajad.

Rohkem infot ja registreerimine siin.

Integrating genomics into personalised healthcare: a science-for-policy perspective
12.02.19-13.02.19, Brussels, Belgium

This conference will bring together experts from around the world to discuss the potential of genomics in the prevention, diagnostics, and therapy for cancer and the new opportunities it may bring for citizens and patients in the EU.

The focus will be on supporting patient-centric policies, covering important aspects such as quality assurance, ownership and security of the genetic information produced, ethics and the impact of the genomics market on healthcare systems.

For more information and registration click here.

Genoomika integreerimine personaalsesse meditsiini: teadus poliitika jaoks

See konverents toob kokku eksperte, et arutada genoomika potentsiaali vähihaiguste ennetamisel, diagnostikas ja ravis ning uusi võimalusi, mida see võib tuua ELi kodanikele ja patsientidele.

Keskendutakse patsiendikeskse poliitika toetamisele, hõlmates selliseid olulisi aspekte nagu geneetilise informatsiooni kvaliteedi tagamine, omamine ja turvalisus, eetika ning genoomika turu mõju tervishoiusüsteemidele.

Rohkem infot ja registreerimine kuni 31. jaanuarini asub siin.

 

Rumeenia ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Startup Europe Summit 2019
21.03.19 – 22.03.19, Cluj-Napoca, Romania

Known as an evolving tech hub in Romania, the city of Cluj-Napoca will host the fourth edition of Startup Europe Summit in 2019.

More information about content and agenda will follow.

Startup Europe Summit 2019
21.03.19 – 22.03.19, Cluj-Napoca, Rumeenia

Cluj-Napoca linn, mis on tuntud kui arenev tech-hub Rumeenias, korraldab neljanda Startup Europe tippkohtumise 2019. aastal.

Rohkem infot tuleb hiljem kuid eelregistreerimine on avatud.

 

Koostajad
Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

 

 

Kommenteerimine on suletud