Järgmise teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi “Euroopa Horisont” jaoks kavandatud eelarve ei ole Euroopa jaoks piisav

Debatt Euroopa Parlamendis Horizon Europe (HE) – Challenges and opportunities. H2020 shortcomings and how to tackle them in HE“

Euroopa Parlamendi Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ( ITRE ) liige Dan Nica  korraldas 26. juunil avaliku debati teemal “Horizon Europe(HE) – Challenges and opportunities. H2020 shortcomings and how to tackle them in HE“.  Debatist võttis osa üle 300 erineva sidusrühma esindaja. Vastajate poolt oli laua taga: Dan Nica (MEP), kes juhib HE kujunemist ITRE komitee kaudu; Carlos Moedas, Teaduse ja Innovatsiooni volinik; Jean-Eric Paquet, Euroopa Komisjoni TTA direktoraadi peadirektor; Ciprian Preda, Rumeenia Teaduse ja Innovatsiooni ministeeriumi asekantsler.

 

Millest räägiti?

Oma avaettekandes rõhutas Dan Nica juba mitmetel eelnevatel kordadel esitatud seisukohta, et Euroopa Parlament peab praegust HE eelarvet globaalsete väljakutsete lahendamiseks ebapiisavaks ning pakub välja 120 biljoni euro suuruse eelarve. Tuginedes H2020 seiretele väljendas Nica muret, et Horisont Euroopast võib kujuneda veelgi keerukam programm, kui H2020. Ta tõi välja viis väljakutset, mis vajavad lahendust: 1) uued spetsiaalsed instrumendid; 2) mõne osaleja jaoks raske juurdepääs; 3) suur hulk spetsiifilisi tegevusi; 4) suur hulk tegevuseesmärke; 5) uue otsustusetapi kasutuselevõtt, mille puhul on liikmesriikidel ebaselge roll.

Ta pakkus välja (küsimärgiga) kaksteist teemat, mida võiks HE ettevalmistamisel parandada ja selgitada:

1) HE jaoks piisav rahastamine. Vajalik eelarve suurendamine!; 2) rohkem alusteadust ja koostööd; 3) tagada kõrge kvaliteet kogu Euroopa Liidus; 4) veelgi tugevdada MSCA -kasulikud, tõhusad ja mõjupõhised meetmed; 5) teadus- ja arendustegevuse esmakordne kaubanduslik kasutamine EL-s? 6) rohkem “Euroopat” ERC-s; 7) rahvusvaheline juurdepääs/avatud juurdepääs põhineb vastastikusel kasul; 8) RP ja SF programmide sünergiate ja eeskirjade vastavusse viimine; 9) kuidas kõige paremini tagada, et II sammas annab positiivseid ühiskondlikke tulemusi? 10) taotluste pimehindamine? 11) eelistada kliimamuutustega seotud teadusuuringute rahastamist? 12) sooline võrdõiguslikkus ja kõigile võrdne tasustamine?

Nica lõpetas oma sõnavõtu deklaratsiooniga „Vajame selgemat, lihtsamat ja ligipääsetavamat raamprogrammi“

Dan Nica palus saata kuni 29. juunini aadressile dan.nica@europa.eu  ettepanekuid uue raamprogrammi kohta

Carlos Moedas keskendus oma sõnavõtus toimunud H2020 hindamisele ning tõi välja need tahud, mida Komisjon on õppinud ning mida püüab muuta. Ta tõi välja neli aspekti: 1) Raamprogrammi tuntus – inimesed tänavalt ei tea sellest midagi. See tõdemus viis missioonide kontseptsioonini. 2) Ületaotlemine. Üheks lahenduseks on suurem eelarve. Samas on vaja ka taotluste protseduurireeglid  üle vaadata. 3) Sünergia RP ja SF vahel ning siit edasi teiste programmidega. 4) Partnerlused – raske ülevaadet omada. Moedas tõi välja ka vajaduse õppida erinevate fondide kogemustest.

Järgnenud küsimuste ja vastuste voor oli oma spektrilt sama lai, kui raamprogramm. Näitena mõned neist: HE ei võimalda jälgida, kuhu eelarve läheb; akadeemia ja teaduse koostöö; II sammas vajaks veel suuremat tuge;  I sammas on tähtis, mure alusuuringute vähese esinemise üle HEs; väikeste organisatsioonide osalemise võimalused; kuidas liikmesriike veenda nõustuma HE eelarvega; taotluste  kaughindamisest peaks loobuma; VKE instrumendi tähtsus, FET Flagship jätkumine HEs; rakendusuuringute tähtsus HEs  jne. Iga küsija/kommenteerija esindas oma huvigruppi ning tihti läksid erinevad seisukohad omavahel konflikti. Tundub, et lobitöö tulemustest lähtudes võib nii mõndagi  raamprogrammis juhtuda.

 

Info Euroopa Horisont  kohta:

https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

Infoleht HE eelarve kohta

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_en.pdf

Video Youtube’s Horizon Europe – the next EU research and innovation programme (2021-2027)

https://www.youtube.com/watch?v=g8BQNnX6_kY&feature=youtu.be

 

ETAg Uudiskirjas ilmunud:

Euroopa Komisjon avalikustas uue raamprogrammi ettepaneku – teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 100 miljardit eurot: https://uudiskiri.etag.ee/2018/06/euroopa-komisjon-avalikustas-uue-raamprogrammi-ettepaneku-teadusuuringuteks-ja-innovatsiooniks-100-miljardit-eurot/

Eesti peab oluliseks Euroopa teaduse raamprogrammi paremat sidustamist Eesti strateegliste arengusihtidega: http://www.etag.ee/eesti-peab-oluliseks-euroopa-teaduse-raamprogrammi-paremat-sidustamist-eesti-strateegliste-arengusihtidega/

 

Ülle Must, Eesti Teadusagentuur

ulle.must@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud