Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (aprill 2018)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

Antibiootikumiresistentsus: Kriisi ennetamine
10.04.2018 Brüssel, Belgia

Seitsekümmend viis aastat tagasi olid antibiootikumid oma aja imeravimid, kuid antibiootikumide ülekasutamise tulemusel on mitmetel bakteritel nende vastu resistentsus tekkinud. Suurbritannias töötava hindamiskomisjoni hinnangul sureb maailmas umbes 700 000 inimest aastas antibiootikumiresistentne haiguste tõttu. Sealjuures on antibiootikumide kuritarvitamise kontrollimisel põllumajanduses natuke edu saavutatud, kuid antibiootikumide uuendamisele pühendatud tähelepanu on murettekitavalt väike.
Sellega seoses hoiatas ELi tervishoiuvolinik Vytenis Andriukaitis: „Me seisame silmitsi tulevikuga, milles rutiinsed operatsioonid, sünnitus, kopsupõletik, isegi nahanakkused võivad taaskord seada elud ohtu.“
Science|Businessi ümarlaual kogutakse probleemiga seotud informatsiooni ning arutatakse võimalikke lahendusi.
Üritus on avatud Science|Business liikmetele.
Lisainfo saamiseks palutakse kirjutada Lysiane Ponsile aadressil lysiane.pons@sciencebusiness.net

Antibiotic resistance: Preventing a crisis
10.04.2018 Brussels, Belgium

Seventy-five years ago, antibiotics were the wonder drugs of the age; today, they are the worry drugs. Through over-use, antibiotics have prompted many bacteria to develop resistance to them – so much so that, a UK review panel estimated, about 700,000 people a year die due antibiotic-resistant disease around the world. In response, we have made a little progress in controlling antibiotic overuse in farming; but the innovation pipeline of new antibiotics is worryingly small. At this rate, EU Health Commissioner Vytenis Andriukaitis recently warned, “we face a frightening future where routine surgery, childbirth, pneumonia and even skin infections could once again become life threatening.” This Science|Business roundtable discussion will gather latest information on the problem, and brainstorm for new solutions.
The event is open to members of Science|Business.
For more details, please contact Lysiane Pons at lysiane.pons@sciencebusiness.net

Digipäev 2018 (veebis jälgitav)
10.04.2018 Brüssel, Belgia

Tänu 2017. aasta märtsis Roomas toimunud digipäeva edule on Euroopa Komisjon otsustanud Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise egiidi all korraldada 2018. teise iga-aastase digipäeva. Selle ainulaadse ürituse eesmärk on saada Komisjonilt, liikmesriikidelt ja huvigruppidelt ühiseid lubadusi digitaalarengu väljakutsetega tegelemiseks ja selle tagamiseks, et digitehnoloogiast saaksid kasu kõik.
Digipäeval keskendutakse eelkõige Euroopa digitaalsele tulevikule ning Euroopa Liidu suutlikkusele digitaalse innovatsiooni kasutamisel eurooplaste elu parandamisel. Lisaks oodatakse liikmesriikide panust tehisintellekti, blokiahela, 5G ja ühenduvuse teemade arengusse.
Täiskogu istungit on võimalik veebi teel jälgida ning digipäev on meediale avatud. Üritus on avatud kutsutud külalistele.

Digital Day 2018 (livestreamed)
10.04.2018 Brussels, Belgium

Following the success of the first Digital Day in Rome in March 2017, the European Commission is organising the second Digital Day in Brussels on 10 April 2018 under the auspices of the Bulgarian Presidency. This unique event will focus on getting joint commitments between the European Commission, the Member States and stakeholders that will address the challenges related to digital development and ensure the digital technology will bring benefits to all.
The Digital Day will put Europe’s digital future in the spotlight. It will focus on how the European Union can make the most of digital innovation in order to further its objectives and by working together improve the life of Europeans.
This year, we plan to make progress with interested Member States on artificial intelligence, blockchain, 5G and connectivity. The plenary sessions will be web streamed live and the Digital Day is open to the press.
articipation to the Digital Day is by invitation only. 

Transpordialaste teadusuuringute ja innovatsiooni konverents TRA 2018 – “Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks – lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale”
16.-19.04.2018 Viin, Austria

Euroopa Komisjon korraldab koostöös Austria transpordi- ja innovatsiooniministeeriumiga 7. Transport Research Arena (TRA) konverentsi. TRA on suurim transpordialane teadusuuringute ja innovatsiooni konverents Euroopas. Seitsmenda iga kahe aasta järel toimuva konverentsi teema on “Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks – lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale”.
Konverents toob kokku kõik transpordisüsteemi sidusrühmad, nagu teadlased, tööstused ja avaliku sektori asutused, et pakkuda neile platvormi, kus nad saavad poliitikakujundajatega arutada väljakutseid ja võimalusi, millega tööstus silmitsi seisab.

Konverentsi peamised teemad on:

 • Uue transpordimaastiku kujundamine – nägemus transpordist ja liikuvusest Euroopas.
 • Kuidas digitaliseerimine muudab transpordisüsteeme.
 • Dekarboniseerimine ja edasine kasv – kuidas muuta transpordisüsteemi ja jääda konkurentsivõimeliseks.
 • Euroopa tuleviku transpordiuuringute kujundamine.

Konverentsil on ka näituseruum, kus demonstreeritakse uusimaid tehnoloogiaarenguid (näiteks elektriautosid, akusid, automatiseerimist). Euroopa Komisjonil on oma ala, kus kõik transpordiga seotud peadirektoraadid ja agentuurid esitlevad ELi rahastatud TAI projektide tulemusi.

TRA 2018 “A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy and Environment”
16-19.04.2018 Vienna, Austria

European Commission’s DG RTD and DG MOVE are co-organising with the Austrian Ministry for Transport and Innovation, the 7th edition of Transport Research Arena (TRA), to be held in Vienna from 16 to 19 April 2018.
TRA is the largest Transport Research and Innovation Conference in Europe. The seventh edition of this biennial event will have as overarching theme “A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy and Environment”.
The Conference brings together all the stakeholders of the transport system, bringing researchers, industries and public bodies closer to each other and providing a forum where they can exchange with policy makers on the challenges and opportunities the industry faces. The main TRA sessions fully reflect the multimodal and multidisciplinary nature of the transport sector and, for this reason, address all stakeholders regardless of mode.

The four main themes of the conference will be:

 • Shaping the new mobility landscape – a vision for transport & mobility for Europe
 • How digitalisation is transforming transport & mobility systems
 • Decarbonisation & future growth – how to change our mobility system & remain competitive
 • Shaping future transport research in Europe

There will be also an important exhibition area with both static and live demonstrations on latest technology developments (e.g. on electric vehicles, batteries, automation, etc.). The European Commission will have its own stand with the involvement of all transport-relevant services (DG RTD, DG MOVE, DG CNECT, DG JRC, INEA; EASME, etc.) presenting the results of EU-funded research and development projects.

Bioplastmass: parim lahendus plastmassi kasutamiseks
17.04.2018 Brüssel, Belgia

Slovakkia Teaduse ja tehnoloogia Brüsseli kontaktbüroo korraldab töötoa, kus arutatakse bioplastmassi valmistamist ning kuidas see materjal võiks meie planeedile kasulik olla. Üritusel osalevad teadlased, poliitikakujundajad ning eksperdid, kes arutavad alternatiivsete plastmasside tootmisallikaid, biopõhiseid plastmasse ja biolagunevate omadustega plastmasse reguleeriva raamistiku loomist.
Töötoas tutvustatakse uut bioplastmassi materjali ingliskeelse nimega nonoilen, mis on praeguseks ainus turul olev biolagunev plastmass, mis sisaldab mitte petrooleumil põhinevat polümeeri.
Programmiga on võimalik tutvuda siin. Üritusele palutakse registreerida hiljemalt 15. aprilliks 2018 siin.

Bioplastics – the optimal solution for the use of plastic
17.04.2018 Brussels, Belgium

The aim of the workshop is to discuss what the bioplastics are made of and how they can save our Planet. The workshop will bring together scientists, policy makers and experts to discuss the alternative plastics production sources, bio-based plastics and the establishment of a regulatory framework for plastics with biodegradable properties.
The workshop will give the opportunity to introduce a new bioplastic material – NONOILEN – the only real biodegradable bioplastics on the market which contain non-petroleum-based polymer.
The program is available here.
To confirm your participation, please register by 15th April 2018 the latest.

TEN-T Päevad 2018
25.-27.04.2018 Ljubljana, Sloveenia

Euroopa Komisjoni Mobiilsuse ja Transpordi peadirektoraadi (DG MOVE) korraldatud üritusel arutatakse kuidas edendada nutikat, jätkusuutlikku ja turvalist mobiilsust, toetudes Euroopaülesele transpordivõrgustikule ja investeeringutele transpordi ühendamisele. Noortel Euroopa ettevõtjatel on võimalik esitleda enda innovaatilisi transpordilahendusi. TEN-T Päevade raames toimub asutuste vaheline tippkohtumine, kus arutatakse transpordi, energia ja digitaalse ühenduvuse vaheliste seoste tugevdamist ning kirjutatakse Ljubljana deklaratsioon, mis keskendub kõikide huvigruppide poolt kokku lepitud põhimõtetele nutikasse, jätkusuutlikusse ja turvalisse mobiilsusesse investeerimisel. Tippkohtumiste seas toimub ka ministrite arutelu Lääne-Balkani, Türgi ja Vahemere lõunakalda riikidega.
Registreerida on võimalik siin.

TEN-T Days 2018
25.-27.04.2018 Ljubljana, Slovenia

Organised by the European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), this event will be the place to be to discuss how to contribute to smart, sustainable and safe Mobility, relying on the trans-European transport network and investments in transport connectivity. Young European entrepreneurs and companies will be able to showcase innovative mobility solutions. There will be a high-level Inter-institutional meeting to discuss further synergies between transport, energy and digital connectivity, and the investment support with highest EU value-added in the post-2020 framework, leading to a Ljubljana declaration by all relevant stakeholders on key principles for investment in smart, sustainable and safe mobility. Among the high-level events, there will be Ministerial sessions with Western Balkans and Turkey, and with Southern Mediterranean countries.
Registration is available here.

Toidupõhised haigustekitajad: farmist apteegini
26.04.2018 Kinsale, Iirimaa

H2020 MSCA ETN võrgustiku List_MAPS korraldab ajaloolises Kinsale’i linnas Lõuna-Iirimaal 26. aprillil 2018 sümpoosioni, mis käsitleb toidupõhiste haigustekitajate ökoloogiat. Toidu saastumine on tõsine risk ning toidutööstusele lisakoorem.
Lisainfo on kättesaadav siin.

Foodborne pathogens: from farm to pharmacy
26.04.2018 Kinsale, Ireland

The H2020 MSCA ETN Network List_MAPS welcomes you to its symposium which will be held in the historic town of Kinsale, on the south coast of Ireland on Thursday 26th April 2018. The symposium will address several facets of the ecology of foodborne pathogens. Contamination of foodstuff by pathogenic microorganisms is a major safety issue and a burden to the food industry.
Further information is available here.

Avatud andmed jätkusuutliku tervishoiu jaoks
24.04.2018 Brüssel, Belgia

Avatud teaduse platvorm Frontiers korraldab teise andmeteenuste töötoa, mis toimub koostöös EL-i Horisont 2020 programmi kaudu rahastatud projektide OpenMinTed ja OpenUp-iga ning Šveitsi teaduse Brüsseli kontaktbüroo SwissCore’iga.
Töötuba keskendub avatud teadusandmete kasutamisele jätkusuutlike tervishoiuinitsiatiivide loomiseks. Üritusel esinevad eksperdid juhtivatest asutustest ning ettevõtetest, mis on spetsialiseerunud andmekesksele tervishoiuteadusele. Osalejate seas on ka akadeemiliste raamatukogude esindajad, patsiendi õiguste kaitsjad, teaduse rahastajad, ülikoolide ning Euroopa Komisjoni esindajad.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

Open Research Data to Support Sustainable Health Initiatives
24.04.2018 Brussels, Belgium
The open science platform – Frontiers – is pleased to announce its second Data Services Workshop organized in collaboration with the EU Horizon 2020 projects OpenMinTed and OpenUp, and SwissCore.
This year’s workshop focuses on the application of open research data to support sustainable health initiatives. The event features panelists from leading institutions and companies specializing in this data-driven health research, together with representatives from academic libraries, patient advocacy, research funders, universities and the European Commission.
Further information and registration is available here. 

Kuues rahvusvaheline konverents “Põllumajandus ja toit”
20.-24.06.2018 Elenite, Bulgaaria

Kuuenda „Põllumajandus ja toit“ konverentsi korraldavad koostöös Bulgaaria Teaduste Akadeemia, Bulgaaria Teadlaste Ühing, Teaduse ja Hariduse Fond, Põllu- ja Köögiviljainstituut Serbias ning Kasahstani Rahvuslik Põllumajandusülikool.
Ürituse eesmärk on kokku tuua teadlased, kes töötavad põllumajanduse, ökoloogia või toidutootmise valdkondades, et arutada hiljutisi teadustöö tulemusi ning esitada enda ideid, teooriaid, tehnoloogiaid, süsteeme, vahendeid, rakendusi, käimasolevat tööd ning kogemusi.
Esitatud artiklid avaldatakse avatud juurdepääsuga väljaandes, mida indekseerib AGRIS. 2017. aastal toimunud konverentsil osalesid 76 ülikooli, instituudi, labori ning teise organisatsiooni esindajat kokku kolmekümne viiest riigist.
Lisainfo ja registreerimine asub siin. 

The sixth International Conference on Agriculture and Food
20.-24.06.2018 Elenite, Bulgaria

The event is organized jointly by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation, Institute of Field and Vegetable Crops (Serbia) and Kazakh National Agrarian University.
The purpose of this meeting is to bring together researchers and scientists with interests in agriculture, ecology and food production to address recent research results and to present and discuss their ideas, theories, technologies, systems, tools, applications, work in progress and experiences.
The papers presented will be published in open access journal indexed by AGRIS. Representatives of 76 universities, institutes, laboratories and other organizations from 35 countries took part in the previous edition of the conference in 2017.
Further information is available here.

Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Euroopa digitaalse tuleviku suunas: kõrgjõudlusega andmetöötlus
19.04.2018 Sofia, Bulgaaria

Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumise ja Euroopa Komisjoni koostöös korraldatav üritus kõrgjõudlusega andmetöötluse ehk HPC (ingl. High Performance Computing) teemal toimub 19. aprillil 2018.
Üritusele oodatakse üle 250 teadlase ja tööstusvaldkonna ettevõtjaid ning Lõuna- ja Ida-Euroopa ministeeriumite esindajaid. Konverentsi eesmärk on suurendada teadlikkust kõrgjõudlusega andmetöötluse rollist Euroopa digitaalses tulevikus. Paneeli liikmed arutavad HPC panust kohandatud meditsiini ja inimaju mõistmisesse ning HPC seoseid teiste andmetöötluse vormidega nagu kvantandmetöötlemine. d
Registreerimine avaneb varsti Bulgaaria eesistumise kodulehel.
Küsimuste korral palutakse kirjutada aadressil CNECT-C2@ec.europa.eu.

Shaping Europe’s Digital Future: High Performance Computing
19.04.2018 Sofia, Bulgaria
This event on High Performance Computing co-organised by the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union and the European Commission will take place on the 19th of April 2018.
Gathering more than 250 scientists and industrialists as well as representatives of ministries from the South and Eastern Europe, the event aims to raise awareness on the role of High Performance Computing (HPC) to transform Europe’s digital future. Panellists will discuss the role of HPC in personalised medicine and in understanding the human brain and the link of HPC with other emerging computing paradigms, such as quantum computing.
Registration to this event will open soon on the Bulgarian Presidency website.
Save the date and stay tuned on this space for more information.
If you have any questions, please send us an email.

Konverents “Toit 2030: toidu kindlustatus ning toitumisalased teadusuuringud ja innovatsioon”
14.-15.06.2018 Plovdiv, Bulgaaria

Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumise raames korraldatakse tippkonverents teaduse ja innovatsiooni rollist jätkusuutliku toidusüsteemi loomisel. Sellise transformatsiooni ellu viimiseks on vaja teadustöös ja innovatsioonis seada uusi prioriteete, mis keskenduksid toidusüsteemile kui viisile, kuidas tagada toidu ja toitainete kindlustatus maailmas, kus kliimamuutused, ressursivaesus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, alatoitumus, muutuv demograafia ja ränne kõik seda kindlustatust ähvardavad.
Toit 2030 programmis välja toodud süstemaatiline lähenemisviis nõuab maa ja mere ühendamist ning tootjate ühendamist tarbijatega, et saavutada neli üldist eesmärki: tervislike ja jätkusuutlike toitumusharjumuste edendamine; kliima ja keskkonna jätkusuutlikkus, ringmajanduse ja ressursside efektiivne kasutamine; innovatsioon ja kogukondade mõjuvõimu suurendamine.
Konverentsi raames esitleb Euroopa Komisjon Toit 2030 programmi edusamme ja tulevikuvisioone, et saavutada programmi neli põhieesmärki ja ÜRO säästva arengu eesmärgid.

Ürituse eesmärk on olla dialoogi toetaja ning tagasiside ja soovituste andmise platvorm järgnevatel teemadel:

 • Toidusüsteemi keerukuse mõistmine ja seotud mõju teadusele ja innovatsioonile
 • Teaduse ja innovatsiooni ökosüsteemide loomine ja territoriaalsete lahenduste leidmine toidusüsteemide muutmiseks
 • Teaduse ja innovatsiooni kooskõlastamine ja investeeringute suurendamine parema juhtumise kaudu
 • Tuleviku teaduse ja innovatsiooni investeeringute suurendamine, erainvestorite meelitamine ja sünergia suurendamine avaliku sektori rahastusega
 • Kindlaks teha kuidas, keda ja mida on vaja teaduses ja innovatsioonis, et toidusüsteem ümber kujundada

Konverentsi osana toimuvad täiskogud peaesinejatega, paralleelselt toimuvad seminarid ja interaktiivsed paneeldiskussioonid, kultuuriüritused ja näitus, mille raames esitletakse innovaatilisi teadusuuringuid, võrgustikke, ettevõtteid ja jätkusuutlike toidutehnoloogiaid. Lisainformatsiooni on võimalik lugeda Food 2030 Komisjoni veebilehel.
Registreerimine avaneb varsti. Lisainfo asub Bulgaaria eesistumise kodulehel.

Food 2030: Research and Innovation for Food and Nutrition Security Conference
14.-15.06.2018 Plovdiv, Bulgaria

The Bulgarian Presidency of the Council of EU is organising a Flagship Conference dedicated to Research and Innovation (R&I) as a driver of sustainable food systems transformation. Such a transformation requires a new way of doing science, research and innovation that puts the food system at the centre as a means to ensure food and nutrition security in a changing world affected by the combined effects of climate change, resource scarcity, biodiversity decline, malnutrition, shifting demographics and migration. The systemic approach, as called for by FOOD 2030, requires linking land and sea; connecting producers to consumers – and back, towards achieving four overarching priorities: nutrition for healthy and sustainable diets, climate and environmental sustainability, circularity and resource efficiency, innovation and empowering communities.
During this event the European Commission will present an update of the FOOD 2030 process and vision to deliver on the four FOOD 2030 priorities and Sustainable Development Goals.

The event will provide a platform for dialogue, feedback and recommendations towards:

 • Understanding the complexity of food systems and implications for R&I 
 • Building R&I ecosystems and place-based solutions to support food systems transformation,
 • Strengthening R&I alignment and investments through better governance
 • Boosting future investments in R&I in Europe, leverage private investments and increase synergies with public funding
 • Identifying how, who and what R&I is needed to transform our food systems.

The conference program will feature plenaries with keynote speakers, parallel breakout sessions with interactive panel debates, a cultural performance and an exhibition space showcasing innovative research initiatives, networks, start-ups and sustainable food technologies.
Food 2030 (Commission Website)
Registration will open soon. Further information is available on the Bulgarian Presidency website.

Muud teadus- ja innovatsiooniüritused (rohkem infot selgub hiljem):

 • Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teavituspäev 19.04.18 Sofia, Bulgaaria
 • Konverents “Finantsinstrumendid teadusuuringute ja innovatsiooni edendamiseks” 13.-15.06.18 Sofia, Bulgaaria

Other R&I events (more information to follow):

 • EIT Awareness Day 19.04.18 Sofia, Bulgaria
 • Conference “Financial Instruments for boosting R&I” 13.-15.06.18 Sofia, Bulgaria

 

Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Ingrid Annilo
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, ingrid.annilo@etag.ee

 

 

 

 

Kommenteerimine on suletud