JPI Linnastunud Euroopa ümarlaud Tallinnas

21. veebruaril toimus Tallinnas JPI Linnastunud Euroopa (Joint Programming Initiative Urban Europe, JPI UE) teemaline ümarlaud, kus osalesid rahastavate organisatsioonide esindajad (SA Eesti Teadusagentuur, Keskkonna-, Sise-, Kultuuri- ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumite esindajad). Kohtumise eesmärgiks oli saada ülevaade JPI UE tegevustest ja selles algatuses osalemise võimalustest. JPI UE tegevusi oli tutvustama kutsutud selle JPI eestvedaja Margit Noll (FFG, Austria), kes rääkis JPIga liitumise tingimustest, JPI põhimõtetest ja tulevikuplaanidest. Oma osalemise kogemusest ja võimalustest väikeriikidele JPI UE tegevustes osalemiseks andis ülevaate Uldis Berkis (SEDA, Läti), kes julgustas Eestit kindlasti tulevikus selle algatuse tegevustes osalema.

Teaduse ühise kavandamise algatused ehk JPIde eesmärk on kooskõlastada ja ühiselt kavandada riikidevahelisi teadusprogramme, mis nõuavad õnnestumiseks rahvusvahelist  koostööd ning rohkem raha, kui seda suudaks pakkuda üksik riik. JPId töötavad oma valdkonnas välja ühise visiooni, määratlevad strateegilise teadusuuringute kava (SR(I)A) ja valmistavad ette selle rakendamise plaani. Ühelt poolt koordineerivad JPId valdkondlikku teadustegevust, teisalt on need aga poliitikakujundamise vahendid. Loe täpsemalt JPIde kohta SIIT.

JPI UE peamised eesmärgid on tagada linnade jätkusuutlik areng ja tulevik. Selleks tegutseb algatus platvormina, mis keskendub teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustele linnades ning sealsetele probleemidele. Seeläbi püütakse nii poliitikakujundajatele, ettevõtluse esindajatele kui ka ühiskonnale laiemalt pakkuda teaduspõhiseid fakte aitamaks kaasa erinevatele linnalist eluviisi puudutavate otsuste langetamisele. Algatus kuulutab välja projektikonkursse läbi Horisont 2020 programmi, kuid ka eraldiseisvalt (põhinevad osalevate liikmesriikide rahastusel).

JPI UE strateegiliste teadusuuringute kavas on välja toodud viis teemat, millele hetkel keskendutakse:

–       Edukad majandusmudelid linnades;
–       Heaolu ja rahandus;
–       Linnade vastupanuvõime keskkonnamuutustele;
–       Ligipääsetavus ja transpordiühendused;
–       Juhtimine ja osalemine.

Hetkel on algatusel käimas uue strateegiliste teadusuuringute kava koostamine. Seega palume kõiki osalema ka JPI UE teise strateegiliste teadusuuringute kava koostamisel (SRIA 2.0).

Seda on võimalik teha aadressil: http://platform.jpi-urbaneurope.eu/t/introduction-to-the-consultation-for-sria-2-0/25. Uus SRIA valmib 2019. a jaanuaris. Hetkel kehtiv SRIA on leitav SIIN.

Kutsume kõiki JPI UE tegevustest huvitatutel võtma ühendust ka Eesti Teadusagentuuriga (ulle.napa@etag.ee), sest koostöös valdkondlike ministeeriumitega soovime saada ülevaadet JPI Linnastunud Euroopa tegevustega kokkupuutuvatest huvigruppidest Eestis.

Ülle Napa
Eesti Teadusagentuur

 

Kommenteerimine on suletud