Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (märts-juuli 2018)

Teaduskohvik mikroskoopiliste robotite teemal
15.03.2018 Brüssel, Belgia

Tšehhi teaduse, arengu ja innovatsiooni kontaktbüroo (ingl. Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation ehk CZELO) ja partnerid kutsuvad teaduskohvikule František Štěpánekiga, et arutleda mikroskoopiliste robotite teemal.
Prof. František Štěpánek on tunnustatud keemiatehnoloogia teadlane. Tema töö on keskendunud peamiselt mikroskoopilistele keemilistele robotitele, mis jäljendavad üherakseid mikroorganisme. Suurima tõuke keemiliste robotite arenguks on onkoloogia ning spetsiaalse ja suunatud kasvajate ravi arendamine. Prof. Štěpánek keskendub ka orgaanilistele ühenditele nt alliin, mida on võimalik leida küüslaugurakkudes. Prof. Štěpánek on töötanud Université Pierre et Marie Curie’s (Paris 6) ja Imperial College Londonis. Hetkel on ta Praha Keemia- ja Tehnoloogiaülikoolis keemiliste robotite labori juht. 2008. aastal oli Prof. Štěpánek esimene ERC grandi saaja Tšehhist. Lisainfot peakülalise kohta on võimalik lugeda siin.
Üritus toimub Pilsen House’is , Place de Jamblinne de Meux 31, Brüssel.
Registreerimine: http://geform.tc.cz/science_cafe9.

Science Café: “Future of microscopic robots”
15.03.2018 Brussels, Belgium

Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation (CZELO) and its partners are pleased to invite you to Science Café with František Štěpánek, an unconventional open discussion with theme “Future of microscopic robots”.
Professor František Štěpánek is a recognized scientist in the field of chemical engineering. His research is focused on microscopic chemical robots that mimic single-cell organisms. One of the main drivers for the development of chemical robots is the area of oncology, and especially controlled and targeted delivery of chemotherapeutics to tumours, along with the related diagnostics and control. Prof. Štěpánek also focuses on organic substances alliin naturally located in garlic cells. Stations in Prof. Štěpánek professional career were the Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) and Imperial College London, UK. Currently he leads the Chemical Robotics Laboratory at the University of Chemistry and Technology, Prague. In 2008, Professor Štěpánek became the first ERC grantee in the Czech Republic. More about our guest can be found here.
We very much hope that you will be able to join us on 15 March 2018 at the Pilsen House, Place de Jamblinne de Meux 31, Brussels. Please register here: http://geform.tc.cz/science_cafe9.

Transpordi- ja logistikakonverents 2018
22.03.2018 Brüssel, Belgia

Sloveenia Äri- ja Teadusorganisatsioon (ingl. Slovenian Business & Research Association ehk SBRA) korraldab koostöös Euroopa Komisjoni ja transpordi valdkonna tegijatega 2018. aasta transpordi- ja logistikakonverentsi.
Üritusel kõnelejate seas on Sloveenia peaminister Dr. Miro Cerar, transpordivolinik Violeta Bulc ja Sloveenia taristuminister Dr. Peter Gašperšič. Lisaks oodatakse esinejaid Euroopa Komisjonist, Euroopa Investeerimispangast, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangast, Ülemaailmse Ühistranspordi Assotsiatsioonist ning Euroopa raudtee-ettevõtetest.
Konverentsil räägitakse Euroopaülesest transpordi- ja logistikatrende, kuid fookusesse võetakse ka Kesk-Euroopa regioon, sealhulgas ka Sloveenia raudteeliin Divača–Koper. Konverentsil käsitletakse e-mobiilsust, transpordi- ja logistikavaldkonna digitaliseerimist, süsinikheidete vähendamist ja „Europe on the Move“ ettevõtmist.
Programmiga on võimalik tutvuda siin.
Registreerida on võimalik siin.

Transport & Logistics Conference 2018
22.03.2018 Brussels, Belgium

Slovenian Business & Research Association ehk SBRA) will organize – alongside European Commission and key Slovenian and European industry players – the Transport & Logistics Conference 2018.
The Prime Minister of Slovenia Dr. Miro Cerar will be one of the keynote speakers, as well as the European Commissioner for Transport Ms. Violeta Bulc and Dr. Peter Gašperšič, the Slovenian Minister of Infrastructure.
Although the event will cover the wider EU agenda on transport and logistics, a special emphasis on the central European region will be given, including the construction of the second track of the Slovenian railway line Divača–Koper.
The conference will also cover important subjects such as e-mobility, digitalization of transport and logistics, decarbonising the European transport sector, as well as touch upon ‘Europe on the Move’, a wide-ranging set of initiatives.
The event will bring together high-level speakers from the  European Commission, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Association of Public Transport, Community of European Railway and Infrastructure Companies, among others.
Take a look at the programme by clicking here.
Register here.

Euroopa Ülikoolide Organisatsiooni (EUA) 2018 aastakonverents
Aktiivsed ja vastutustundlikud ülikoolid Euroopa kujundamisel
05.-06.04.2018 Zürich, Šveits

EUA aastakonverents keskendub ülikoolide määravale rollile teadusloomes, kultuuride vaheliste mõistmisel ja kodanikuosaluse edendamisel.
Registreerumine ja lisainfo asub siin.

EUA 2018 Annual Conference
Engaged and responsible universities shaping Europe
05.-06.04.2018 Zürich, Switzerland

The 2018 EUA Annual Conference will discuss universities’ pivotal role in generating knowledge, developing intercultural understanding and fostering civic engagement through their core missions.
Registration and further information click here.  

Digipäev 2018
10.04.2018 Brüssel, Belgia

Tänu 2017. aasta märtsis Roomas toimunud digipäeva edule on Euroopa Komisjon otsustanud Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise egiidi all korraldada 2018. teise iga-aastase digipäeva. Selle ainulaadse ürituse eesmärk on saada Komisjonilt, liikmesriikidelt ja huvigruppidelt ühiseid lubadusi digitaalarengu väljakutsetega tegelemiseks ja selle tagamiseks, et digitehnoloogiast saaksid kasu kõik.
Digipäeval keskendutakse eelkõige Euroopa digitaalsele tulevikule ning Euroopa Liidu suutlikkusele digitaalse innovatsiooni kasutamisel eurooplaste elu parandamisel. Lisaks oodatakse liikmesriikide panust tehisintellekti, blokiahela, 5G ja ühenduvuse teemade arengusse.
Täiskogu istungit on võimalik veebi teel jälgida ning digipäev on meediale avatud. Üritus on avatud kutsutud külalistele. Registreerimine avaneb varsti.

Digital Day 2018
10.04.2018 Brussels, Belgium

Following the success of the first Digital Day in Rome in March 2017, the European Commission is organising the second Digital Day in Brussels on 10 April 2018 under the auspices of the Bulgarian Presidency. This unique event will focus on getting joint commitments between the European Commission, the Member States and stakeholders that will address the challenges related to digital development and ensure the digital technology will bring benefits to all.
The Digital Day will put Europe’s digital future in the spotlight. It will focus on how the European Union can make the most of digital innovation in order to further its objectives and by working together improve the life of Europeans.
This year, we plan to make progress with interested Member States on artificial intelligence, blockchain, 5G and connectivity. The plenary sessions will be web streamed live and the Digital Day is open to the press.
Participation to the Digital Day is by invitation only.
Logistical details including the registration process for the Digital Day will also follow shortly.

TEN-T Päevad 2018
25.-27.04.2018, Ljubljana, Sloveenia

Euroopa Komisjoni Mobiilsuse ja Transpordi peadirektoraadi (DG MOVE) korraldatud üritusel arutatakse kuidas edendada nutikat, jätkusuutlikku ja turvalist mobiilsust, toetudes Euroopaülesele transpordivõrgustikule ja investeeringutele transpordi ühendamisele. Noortel Euroopa ettevõtjatel on võimalik esitleda enda innovaatilisi transpordilahendusi. TEN-T Päevade raames toimub asutuste vaheline tippkohtumine, kus arutatakse transpordi, energia ja digitaalse ühenduvuse vaheliste seoste tugevdamist ning kirjutatakse Ljubljana deklaratsioon, mis keskendub kõikide huvigruppide poolt kokku lepitud põhimõtetele nutikasse, jätkusuutlikusse ja turvalisse mobiilsusesse investeerimisel. Tippkohtumiste seas toimub ka ministrite arutelu Lääne-Balkani, Türgi ja Vahemere lõunakalda riikidega.
Registreerida on võimalik siin: https://www.tentdays.eu/2018/#pricing

TEN-T Days 2018
25.-27.04.2018, Ljubljana, Slovenia

Organised by the European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), this event will be the place to be to discuss how to contribute to smart, sustainable and safe Mobility, relying on the trans-European transport network and investments in transport connectivity. Young European entrepreneurs and companies will be able to showcase innovative mobility solutions. There will be a high-level Inter-institutional meeting to discuss further synergies between transport, energy and digital connectivity, and the investment support with highest EU value-added in the post-2020 framework, leading to a Ljubljana declaration by all relevant stakeholders on key principles for investment in smart, sustainable and safe mobility. Among the high-level events, there will be Ministerial sessions with Western Balkans and Turkey, and with Southern Mediterranean countries.
Registration is available here: https://www.tentdays.eu/2018/#pricing

Teaduskohvik Michal Hejcmaniga
23.05.2018 Brüssel, Belgia

Teaduskohvik Michal Hejcmaniga keskendub teemale „kui botaanika ja keemia kohtuvad arheoloogiaga“.
Professor Hejcman on tunnustatud interdistsiplinaarne teadlane, kelle valdkondadeks on keemia, agronoomia ja botaanika. Tema teadustöö keskmes on inimeste toimetulek ajaloo jooksul ning ta uurib mahajäetud inimasustusi Iisraelist Islandini. Professor Hecjman juhib inimeste kohanemise uuringute töögruppi Tšehhi Bioteaduste Ülikoolis Prahas.
Lisainfo ja registreerimine: https://www.czelo.cz/en/rdi-policy/european-research-area/mobility-and-human-resources/events-1/science-cafe-with-michal-hejcman

Science Café with Michal Hejcman
23.05.2018 Brussels, Belgium
Science Café with Michal Hejcman is an unconventional open discussion with theme “When botany and chemistry meet archaeology”.
Professor Michal Hejcman is a recognized interdisciplinary scientist and works in the fields of environmental chemistry, agronomy and botany. His research is focused on patterns of human subsistence across time and space. He conducts investigations of deserted human settlements and has participated in various archaeological excavations from Israel to Iceland. Professor Hejcman leads the research group Human Adaptability Studies at the Czech University of Life Sciences Prague.
Further information and registration: https://www.czelo.cz/en/rdi-policy/european-research-area/mobility-and-human-resources/events-1/science-cafe-with-michal-hejcman

ITF iga-aastane Transpordi turvalisuse ja julgeoleku tippkohtumine
23.-25.05.2018 Leipzig, Saksamaa
Alates 2008. aastast on Rahvusvahelise Transpordi Foorumi (ingl. International Transport Forum ehk ITF) iga-aastane kohtumine toonud transpordiministrid igast ITF-i 59-st liikmesriigist ja mujalt kokku ärijuhtidega, rahvusvaheliste organisatsioonide juhtide, tippteadlaste ja sektorite esindajatega, et arutada ja võrgustikke luua.
Sel aastal on ürituse keskmes turvalisus ja julgeolek transpordi vallas. Turvalisus ja julgeolek on olulised teemad igale transpordisüsteemile, mõjutades reisijaid ja teenusepakkujaid. Inimeste õigus reisida ilma hirmuta ning toodete usaldusväärne ja tõhus transport põhinevad nendel kahel omadusel. Ohutu ja turvaline transport on ÜRO säästva arengu eesmärkide ja Pariisi kliimaleppe COP21 saavutamiseks hädavajalik.
Registreerimine ja lisainfo: https://2018.itf-oecd.org/ 

ITF 2018 Annual Summit on Transport Safety and Security
23-25.05.2018 Leipzig, Germany

Since 2008, the Annual Summit of the International Transport Forum (ITF) brings together transport ministers from the ITF’s 59 member countries, and beyond, with business leaders, heads of international organisations, top researchers and sector representatives for discussion and networking. This year the Summit will focus on safety and security in transport. Safety and security are primary concerns for any transport system, affecting passengers and service providers. They are the basis for an individual’s right to travel without fear, and critical for the reliable and efficient transport of goods. Fostering more safe and secure transport is essential for a successful implementation of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement (COP21).
For registration and further information please visit https://2018.itf-oecd.org/

EuroScience avatud foorum
09-14.07.2018 Toulouse, Prantsusmaa

ESOF (ingl. EuroScience Open Forum) on suurim interdistsiplinaarne teaduskohtumine Euroopas. Üritus keskendub teadustööle ja innovatsioonile ning pakub unikaalset raamistikku suhtlemiseks ja debateerimiseks, mis hõlmab teadlasi, uuendajaid, poliitikakujundajaid, ettevõtjaid, meediat ja avalikkust.
2004. aastal EuroScience’i poolt loodud iga kahe aasta tagant toimuv foorum toob kokku üle 4000 osaleja üle maailma, et arutada teaduses toimunud läbimurdeid.

Üle 40% osalejatest on üliõpilased ja noored teadlased. ESOF-il osalemine annab võimaluse:

 • Täiendada teadmisi teaduse ja innovatsiooni vallas toimunud läbimurretest ja väljakutsetest ning nende suhestumisest ühiskonnaga;
 • Suhelda ja pidada debatti teadusilma juhtivate tegijatega interdistsiplinaarses kontekstis;
 • Edastada uudiseid teadusvaldkondadest rahvusvahelisele publikule;
 • Luua teaduskarjääri toetav võrgustik.

Eesti Teadusagentuuri algatus Research in Estonia tutvustab koostöös Eesti teadusasutustega ESOF-il Eesti teadust läbi IKT valdkonna. Lisaks on esitatud Eesti poolne blokiahela tehnoloogiale keskenduv sessiooni ettepanek ESOF-i programmiosasse „Science to Business“.
Eesti Teadusagentuuri esindaja Kristin Kraav osaleb Saksamaa poolt koordineeritud sessioonil „Recent Trends in Scientific Mobility? – Shaping a (Continental) European Position“ moderaatorina.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

EuroScience Open Forum
09-14.07.2018, Toulouse, France

ESOF (EuroScience Open Forum) is the largest interdisciplinary science meeting in Europe. It is dedicated to scientific research and innovation and offers a unique framework for interaction and debate for scientists, innovators, policy makers, business people, media and the general public.
Created in 2004 by EuroScience, this biennial European forum brings together over 4 000 participants from all over the world to discuss breakthroughs in science.
More than 40% of the participants are students and young researchers.

Taking part in ESOF is a unique opportunity to:

 • Further knowledge on the challenges and breakthroughs in research, innovation and their relation to society;
 • Create links, exchange and debate with leaders of the scientific community worldwide in an interdisciplinary context;
 • Communicate the latest news on scientific research and innovation to an international audience;
 • Develop a network in view of building a research career.

Research in Estonia (an initiative of the Estonian Research Council) together with Estonian research institutions will present Estonian research through the ICT field. Furthermore, a session on Estonian blockchain technology has been proposed as a part of the “Science to Business” section of the event. Kristin Kraav from the Estonian Research Council will moderate the session on „Recent Trends in Scientific Mobility? – Shaping a (Continental) European Position“, which will be organized by Germany.
Further information and registration can be found here.

Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Euroopa digitaalse tuleviku suunas: kõrgjõudlusega andmetöötlus
19.04.2018 Sofia, Bulgaaria

Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumise ja Euroopa Komisjoni koostöös korraldatav üritus kõrgjõudlusega andmetöötluse ehk HPC (ingl. High Performance Computing) teemal toimub 19. aprillil 2018.
Üritusele oodatakse üle 250 teadlase ja tööstusvaldkonna ettevõtjaid ning Lõuna- ja Ida-Euroopa ministeeriumite esindajaid. Konverentsi eesmärk on suurendada teadlikkust kõrgjõudlusega andmetöötluse rollist Euroopa digitaalses tulevikus. Paneeli liikmed arutavad HPC panust kohandatud meditsiini ja inimaju mõistmisesse ning HPC seoseid teiste andmetöötluse vormidega nagu kvantandmetöötlemine. d
Registreerimine avaneb varsti Bulgaaria eesistumise kodulehel.
Küsimuste korral palutakse kirjutada aadressil CNECT-C2@ec.europa.eu.

Shaping Europe’s Digital Future: High Performance Computing
19.04.2018 Sofia, Bulgaaria

This event on High Performance Computing co-organised by the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union and the European Commission will take place on the 19th of April 2018.
Gathering more than 250 scientists and industrialists as well as representatives of ministries from the South and Eastern Europe , the event aims to raise awareness on the role of High Performance Computing (HPC) to transform Europe’s digital future. Panellists will discuss the role of HPC in personalised medicine and in understanding the human brain and the link of HPC with other emerging computing paradigms, such as quantum computing.
Registration to this event will open soon on the Bulgarian Presidency website.
Save the date and stay tuned on this space for more information.
If you have any questions, please send us an email.

Konverents “Toit 2030: toidu kindlustatus ning toitumisalased teadusuuringud ja innovatsioon”
14.-15.06.18 Plovdiv, Bulgaaria

Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumise raames korraldatakse tippkonverents teaduse ja innovatsiooni rollist jätkusuutliku toidusüsteemi loomisel. Sellise transformatsiooni ellu viimiseks on vaja teadustöös ja innovatsioonis seada uusi prioriteete, mis keskenduksid toidusüsteemile kui viisile, kuidas tagada toidu ja toitainete kindlustatus maailmas, kus kliimamuutused, ressursivaesus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, alatoitumus, muutuv demograafia ja ränne kõik seda kindlustatust ähvardavad.
Toit 2030 programmis välja toodud süstemaatiline lähenemisviis nõuab maa ja mere ühendamist ning tootjate ühendamist tarbijatega, et saavutada neli üldist eesmärki: tervislike ja jätkusuutlike toitumusharjumuste edendamine; kliima ja keskkonna jätkusuutlikkus, ringmajanduse ja ressursside efektiivne kasutamine; innovatsioon ja kogukondade mõjuvõimu suurendamine.
Konverentsi raames esitleb Euroopa Komisjon Toit 2030 programmi edusamme ja tulevikuvisioone, et saavutada programmi neli põhieesmärki ja ÜRO säästva arengu eesmärgid.

Ürituse eesmärk on olla dialoogi toetaja ning tagasiside ja soovituste andmise platvorm järgnevatel teemadel:

 • Toidusüsteemi keerukuse mõistmine ja seotud mõju teadusele ja innovatsioonile
 • Teaduse ja innovatsiooni ökosüsteemide loomine ja territoriaalsete lahenduste leidmine toidusüsteemide muutmiseks
 • Teaduse ja innovatsiooni kooskõlastamine ja investeeringute suurendamine parema juhtumise kaudu
 • Tuleviku teaduse ja innovatsiooni investeeringute suurendamine, erainvestorite meelitamine ja sünergia suurendamine avaliku sektori rahastusega
 • Kindlaks teha kuidas, keda ja mida on vaja teaduses ja innovatsioonis, et toidusüsteem ümber kujundada

Konverentsi osana toimuvad täiskogud peaesinejatega, paralleelselt toimuvad seminarid ja interaktiivsed paneeldiskussioonid, kultuuriüritused ja näitus, mille raames esitletakse innovaatilisi teadusuuringuid, võrgustikke, ettevõtteid ja jätkusuutlike toidutehnoloogiaid. Lisainformatsiooni on võimalik lugeda Food 2030 Komisjoni veebilehel.
Registreerimine avaneb varsti. Lisainfo asub Bulgaaria eesistumise kodulehel.

Food 2030: Research and Innovation for Food and Nutrition Security Conference
14.-15.06.18 Plovdiv, Bulgaria

The Bulgarian Presidency of the Council of EU is organising a Flagship Conference dedicated to Research and Innovation (R&I) as a driver of sustainable food systems transformation. Such a transformation requires a new way of doing science, research and innovation that puts the food system at the centre as a means to ensure food and nutrition security in a changing world affected by the combined effects of climate change, resource scarcity, biodiversity decline, malnutrition, shifting demographics and migration. The systemic approach, as called for by FOOD 2030, requires linking land and sea; connecting producers to consumers – and back, towards achieving four overarching priorities: nutrition for healthy and sustainable diets, climate and environmental sustainability, circularity and resource efficiency, innovation and empowering communities.
During this event the European Commission will present an update of the FOOD 2030 process and vision to deliver on the four FOOD 2030 priorities and Sustainable Development Goals.

The event will provide a platform for dialogue, feedback and recommendations towards:

 • Understanding the complexity of food systems and implications for R&I 
 • Building R&I ecosystems and place-based solutions to support food systems transformation,
 • Strengthening R&I alignment and investments through better governance
 • Boosting future investments in R&I in Europe, leverage private investments and increase synergies with public funding
 • Identifying how, who and what R&I is needed to transform our food systems.

The conference program will feature plenaries with keynote speakers, parallel breakout sessions with interactive panel debates, a cultural performance and an exhibition space showcasing innovative research initiatives, networks, start-ups and sustainable food technologies.
Food 2030 (Commission Website)
Registration will open soon. Further information is available on the Bulgarian Presidency website.

Muud teadus- ja innovatsiooniüritused (rohkem infot selgub hiljem)

 • Konverents “Teadustaristud” 22.-23.03.18 Sofia, Bulgaaria
 • Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teavituspäev 19.04.18 Sofia, Bulgaaria
 • Konverents “Finantsinstrumendid teadusuuringute ja innovatsiooni edendamiseks” 13.-15.06.18 Sofia, Bulgaaria

Other R&I events (more information to follow)

 • Conference “Research Infrastructures” 22.-23.03.18, Sofia, Bulgaria
 • EIT Awareness Day 19.04.18 Sofia, Bulgaria
 • Conference “Financial Instruments for boosting R&I” 13.-15.06.18 Sofia, Bulgaria

 

Koostajad
Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Ingrid Annilo
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, ingrid.annilo@etag.ee

Kommenteerimine on suletud