Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (november 2017- aprill 2018)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Eesti EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

LERU innovatsiooni- ja ettevõtlusteemaline vastuvõtt
30.11.17 Brüssel, Belgia

Euroopa teadusülikoolide liit LERU (ingl. League of European Research Universities) korraldab Brüsselis vastuvõtu ELi teadusalastele sidusrühmadele. Üritus pakub inimestel ainulaadset võimalust võrgustuda ja viia ennast kurssi aktuaalse teemaga, mida analüüsib ELi juhtiv teaduspoliitika ekspert.

Õhtu peakõneleja on Dr Daria Tataj, kes keskendub oma ettekandes innovatsioonile ja ettevõtlusele kui kriisist väljapoole jääva Euroopa uue majanduskasvu mudelile. Tataj esitleb oma nägemuse, peamised järeldused ning rõhutab teadusmahukate ülikoolide olulist rolli innovatsiooniprotsessis. Ettekandele järgneb küsimuste ja vastuste voor.

LERU autumn reception on Innovation and Entrepreneurship

On Thursday 30 November 2017, LERU will organise an autumn reception for its EU research stakeholders in Brussels. The event will provide a unique opportunity for LERU’s Brussels-based network of people and organisations to mingle while being briefed about a subject of topical interest as analysed by a leading EU research policy expert.

Keynote speaker for the evening will be Dr. Daria Tataj. She will focus on ‘Innovation and entrepreneurship. A new growth model for Europe beyond the crisis’.

At the LERU autumn reception, Dr. Tataj will present her vision, key findings and emphasize the important role of research-intensive universities in the innovation process. Afterwards there is plenty of time for a Q&A with the audience.

LERU esitlus “Uuring LERU ülikoolide majanduslikust mõjust Euroopas”
01.12.17 Brüssel, Belgia

Euroopa teadusülikoolide liit LERU (ingl. League of European Research Universities) esitleb uuringut, millega mõõdeti LERU 23 liikmesülikooli majanduslikku mõju Euroopas. Uuring, mida viis läbi  BiGGAR Economics, mõõtis LERU ülikoolide panust arvestades nende kogulisandväärtust majanduses ja pakutavate töökohtade arvu.

Üritus on suunatud ELi institutsioonide esindajatele, riiklikele asutustele, (mitte)tulundussektorile ja teistele organisatsionidele.

Launch event: The economic impact of LERU universities across Europe

On Friday 1 December, LERU will present the results of a study which assesses the economic impact of its 23 member universities across Europe.

The study, carried out by BiGGAR Economics, measured LERU universities’ contributions in terms of Gross Value Added (GVA) to the economy and the number of jobs supported by the institutions.

We would be happy to welcome you at this event, and join other representatives of the EU institutions, national authorities, (non-)profit sector, and other stakeholder organisations.

ELi teaduse ühise kavandamise algatuse „Tervislik toitumisviis täisväärtuslikuks eluks“ (JPI HDHL) 4. rahvusvaheline konverents
01.12.17 Brüssel, Belgia

ELi teaduse ühise kavandamise algatus „Tervislik toitumisviis täisväärtuslikuks eluks“ (JPI HDHL) korraldab 4. rahvusvahelist konverentsi. Konverentsi peamine teema on toitumisteaduse ühiskondliku mõju suurendamine.

Konverentsi sihtrühmaks pole ainult rahastamisasutused ja teadlased, vaid ka tervise ja põllumajanduse poliitikakujundajad, tööstussektor ja tervisevaldkonna professionaalid.

4 paralleelset töötuba käsitlevad avaliku ja erasektori teaduse ja innovatsiooni alast koostööd ning seda, kuidas parandada toitumisteaduse mõju ja korraldada mitmeid sidusrühmi hõlmavaid dialooge.

Publikuga toimuv arutelu keskendub sellele, kuidas parandada teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringute mõju toidu, toitumise, tervise ja kehalise aktiivsuse valdkonnas.

Noored teadlased 20 erinevast JPI HDHL riigist, kes on seotud algatuse rahastatud projektiga teevad lühikese ettekande oma projekti olulisusest toitumisega seotud krooniliste haiguste ühiskondlikule väljakutsele.

Huvilised võivad tutvuda ühisalgatuse loodud lühikese videoga toitumise ja tervise uuringute olulisusest.

JPI HDHL: 4th International Conference

The Joint Programming Initiative “A Healthy Diet For A Healthy Life” (JPI HDHL) is organising its 4th international conference which will take place on 01 December 2017 in Brussels.

Intensifying the societal impact of nutritional science will be the main theme of the 4th JPI HDHL conference. The target audience is broad and includes not only funders and scientists, but also policy makers of health & agriculture, industry and health professionals.

Four parallel workshops are foreseen e.g. on public-private R&I collaboration; how to improve the impact of nutrition science; how to organize multi-stakeholder dialogues and a decision room session to provide input for the update of the SRA.

The audience debate will focus on how to improve the impact of R&I investments in the area of food, nutrition health & physical activity.

Young scientists from about 20 JPI HDHL countries that are involved in one of the JPI HDHL funded projects will provide a short elevator pitch. They will address the relevance of their project for the societal challenge of diet related chronic diseases.

Horisont 2020 “Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu” valdkonna infopäev
08.12.17 Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjon korraldab Horisont 2020 “Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu” valdkonnas infopäeva. Lisaks infopäevale toimub 7. detsembril kaks üritust:

 • Üritus teemal innovaatilised hanked tervishoiu valdkonnas.
 • ELi rahastatud projekti Health-NCP-Net 2.0 partnerlusüritus, mis pakub võimalust leida 2018. aasta tervise valdkonna konkurssideks partnereid.

Horisont 2020 2018-2020 “Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu” valdkonna tööprogrammi raames on oodata 2 miljardi suurust eelarvet. Antud valdkond keskendub teemadele nagu personaalmeditsiin, nakkushaigused, globaalse tervise parandamine, innovatiivsed ja jätkusuutlikud tervishoiusüsteemid, digitaalne transformatsioon ja küberjulgeolek tervishoius.

Info Day, Horizon 2020 – ‘Health, demographic change and wellbeing’

With the principle of better health for all at its core, Horizon 2020’s Societal Challenge 1 (Health, demographic change and wellbeing) focuses on personalised health and care, infectious diseases and improving global health, innovative and sustainable health systems, decoding the role of the environment (including climate change) for health and well-being, digital transformation and cybersecurity in health and care.

Horizon 2020′ Societal Challenge 1 Work Programme 2018-2020 will be expected to offer calls for proposals with an overall budget of about €2 billion.

Related to the Health Open Info Day, the Directorate-General for Research & Innovation supports the following two events which will be organised on 7 December 2017 in Brussels:

 • Satellite event on Innovation Procurement in health care, which is limited to 80 participants – First come, first served basis.
 • Partnering Event organised by the EU-funded project Health-NCP-Net 2.0. The event aims at helping you find the right project partners for the upcoming 2018 health calls

Horisont 2020 transpordi infopäev
13.12.17 Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjon korraldab Horisont 2020 “Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport” valdkonnas infopäeva, kus tutvustatakse Horisont 2020 uut 2018-2020 tööprogrammi, taotlemise protsessi ja antakse detailset infot 2018. aasta konkursside kohta. Üritus on suunatud potentsiaalsetele taotlejatele.

Üritust on võimalik jälgida ka veebi vahendusel, link on saadaval 48 tundi enne ürituse algust. Osalemine on tasuta, aga registreerimine on kohustuslik ja piiratud kohtade tõttu võetakse vastu ainult üks osaleja organisatsiooni kohta.

Infopäevale järgneb võrgustumis- ja partnerlusüritus, kuhu saab registreerida siin: https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/.

Horizon 2020: WP 2018 – 2020 Transport Info Day

EC services responsible for transport research – DG RTD, DG MOVE and DG CNECT – in collaboration with INEA, are organising an information day to present the new Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 in the area of transport research and innovation.

The event will take place in the morning of 13 December 2017 in Brussels. It will address potential applicants to the 2018 calls for project proposals under the Horizon 2020 challenge ‘Smart, green and integrated transport’ . Presentations will cover the whole Work Programme 2018-2020, application procedures and will provide detailed information on the calls 2018.

The event will be streamed in real time and a webstreaming link will be available 48 hours before the event via a dedicated link (to be activated at a later stage).

Registration is compulsory and free of charge.

Due to the limited number of seats available, only one representative per organisation will be accepted. To secure your seat, register ASAP!

The Info Day will be followed by the ETNA2020 Networking and Brokerage event to take place in the afternoon at the same venue.

For this latter, please register separately at: https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/

Transpordialaste teadusuuringute ja innovatsiooni konverents TRA 2018 – “Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks – lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale”
16.-19.04.18 Viin, Austria

Euroopa Komisjon korraldab koostöös Austria transpordi- ja innovatsiooniministeeriumiga 7. Transport Research Arena (TRA) konverentsi. TRA on suurim transpordialane teadusuuringute ja innovatsiooni konverents Euroopas. Seitsmenda iga kahe aasta järel toimuva konverentsi teema on “Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks – lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale”.

Konverents toob kokku kõik transpordisüsteemi sidusrühmad, nagu teadlased, tööstused ja avaliku sektori asutused, et pakkuda neile platvormi, kus nad saavad poliitikakujundajatega arutada väljakutseid ja võimalusi, millega tööstus silmitsi seisab.

Konverentsi peamised teemad on:

 • Uue transpordimaastiku kujundamine – nägemus transpordist ja liikuvusest Euroopas.
 • Kuidas digitaliseerimine muudab transpordisüsteeme.
 • Dekarboniseerimine ja edasine kasv – kuidas muuta transpordisüsteemi ja jääda konkurentsivõimeliseks.
 • Euroopa tuleviku transpordiuuringute kujundamine.

Konverentsil on ka näituseruum, kus demonstreeritakse uusimaid tehnoloogiaarenguid (näiteks elektriautosid, akusid, automatiseerimist). Euroopa Komisjonil on oma ala, kus kõik transpordiga seotud peadirektoraadid ja agentuurid esitlevad ELi rahastatud TAI projektide tulemusi.

TRA 2018 “A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy and Environment”
16-19 April 2018, Vienna, Austria

European Commission’s DG RTD and DG MOVE are co-organising with the Austrian Ministry for Transport and Innovation, the 7th edition of Transport Research Arena (TRA), to be held in Vienna from 16 to 19 April 2018.

TRA is the largest Transport Research and Innovation Conference in Europe. The seventh edition of this biennial event will have as overaching theme “A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy and Environment”.

The Conference brings together all the stakeholders of the transport system, bringing researchers, industries and public bodies closer to each other and providing a forum where they can exchange with policy makers on the challenges and opportunities the industry faces. The main TRA sessions fully reflect the multimodal and multidisciplinary nature of the transport sector and, for this reason, address all stakeholders regardless of mode.

The four main themes of the conference will be:

 • Shaping the new mobility landscape – a vision for transport & mobility for Europe
 • How digitalisation is transforming transport & mobility systems
 • Decarbonisation & future growth – how to change our mobility system & remain competitive
 • Shaping future transport research in Europe

There will be also an important exhibition area with both static and live demonstrations on latest technology developments (e.g. on electric vehicles, batteries, automation, etc.). The European Commission will have its own stand with the involvement of all transport-relevant services (DG RTD, DG MOVE, DG CNECT, DG JRC, INEA; EASME, etc.) presenting the results of EU-funded research and development projects.

Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Eesti teadust tutvustav konverents „Embedding Digital into Societal Challenges“
07.12.17  Brüssel, Belgia

Konverentsi eesmärk on suurendada Eesti teaduse ja riigi nähtavust nutika riigina ning arutada selle üle, kuidas peaks praegune ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 ja sellele järgnev programm digiteemasid toetama. Konverentsile on oodatud ELi institutsioonide poliitikakujundajad, otsustajad, liikmesriikide esindajad ja teised Brüsselis asuvad osapooled.

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur ja selle Brüsseli kontaktbüroo, Eesti alaline esindus ELi juures, Haridus- ja Teadusministeerium ning meediapartneritena Science|Business ja Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, UNICA).

Conference „Embedding digital into societal challenges“

This conference, which will take place in Brussels, aims to provide input towards policy discussions relevant to policymakers and decision-makers in the EU institutions, Member States, and stakeholders. It relates to some of the barriers to embedding digital solutions into the societal challenges posed by the EU research and innovation (R&I) framework programme Horizon 2020, and the next framework programme. Another aim is to showcase Estonian scientists’ and research-based enterprises’ contributions in addressing these obstacles. The conference will also be an opportunity to find partners for cooperation.

Organisers: the Estonian Research Council and its Estonian Liaison Office for EU RTD in Brussels, the Permanent Representation of Estonia to the EU and the Ministry of Education and Research in Estonia and the Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), who has an expertise in international cooperation with universities and the field of media and communication.

Target group: 100-150 people, primarily policymakers and decision-makers at the EU institutions, including high officials from the European Commission, representatives of the relevant professional associations, R&I offices, attachés from Member States, representatives of universities, and others in the field.

 

Koostajad
Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud