Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised Juuli 2017

Üldised teadusuudised
ELi teadusministrite 25. juuli mitteametlik kohtumine Tallinnas
Ühendkuningriikide valitsuse Horisont 2020 tagatis
Horisont 2020 osalejate portaali partneriotsingu uus funktsioon
2018. aasta ELi eelarve läbirääkimised
ELi, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariigi uus Lõuna-Atlandi TAI juhtalgatus
Aruanded, analüüsid
Kõrgetasemelise rühma raport ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide mõju suurendamisest
Sidusrühmade seisukohad kõrgetasemelise rühma ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide mõju suurendamise raportist
Science Europe’i positsioonipaber teadusuuringute mõju hindamisest
Teadus- ja innovatsioonipoliitika kõrgetasemelise ekspertrühma (RISE) avatud teaduse seisukoht
ERA-LEARN 2020 poliitikaülevaade sidusrühmade kaasamisest ühise kavandamise algatustes (JPIs)
Konkursid
Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 2018. aasta taotlusvoorud
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2018. aasta teadmis- ja innovaatikakogukondade (KIC) taotlusvoorud ja hindamiskriteeriumid
Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) avab juurdepääsu oma teadustaristule
Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI 2) taotlusvoorud
FET juhtalgatuse Human Brain Project’i taotlusvoorud

Üldised teadusuudised

ELi teadusministrite 25. juuli mitteametlik kohtumine Tallinnas

25. juulil toimus Tallinnas ELi teadusministrite mitteametlik kohtumine, kus arutati, kuidas suurendada teaduse ja innovatsiooni mõju Euroopas ning muuta teaduskoostöö rahastamine lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Kohtumist juhtis haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Ministrite hommikune arutelu keskendus küsimustele, kuidas saavutada teadusinvesteeringute kasv ning kuidas tuleks muuta järgmise perioodi teadusprogrammi, et tagada selle suurem mõju. Ettekanded tegid EL teaduspoliitika tulevikku analüüsinud kõrgetasemelise ekspertgrupi juht Pascal Lamy ja Soome Akadeemia president Heikki Mannila. Lõunalaua peaesinejaks oli Taavet Hinrikus, TransferWise’i asutaja ning Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) kõrgetasemelise nõuandva kogu liige. Pärastlõunal keskendusid arutelud küsimusele, kuidas muuta Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni rahastusmaastik lihtsamaks ja avatumaks teaduskoostöös osaleda soovijatele. Ettekannetega esinesid Kesk-Euroopa Teadustaristu Konsortsiumi (CERIC-ERIC) juht Jana Kolar ja Maastrichti Ülikooli professor Luc Soete.

Arutelu tulemused on sisendiks nõukogu järeldustele Horisont 2020 vahehindamise ja järgmise raamprogrammi kohta, mis on kavas vastu võtta Eesti eesistumisperioodi lõpuks.

Teaduse mõju ja väärtus on peamiseks teemaks ka Eesti eesistumise teaduskonverentsil European Research Excellence – Impact and Value for Society“, mis toimub 12. oktoobril 2017 Tallinnas. Konverentsil esitletakse Tallinna üleskutset, kus tuuakse välja sammud peamiste valdkondlike sidusrühmade ühiseks liikumiseks Euroopa teaduse suurema mõju ja ühiskondliku väärtuse suunas.

Huvilised võivad tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi uudisega.

Ühendkuningriikide valitsuse Horisont 2020 tagatis

Ühendkuningriikide valitsus on avaldanud küsimuste ja vastuste lehe Horisont 2020 tagatise kohta, mis garanteerib edukatele Horisont 2020 Briti kandidaatidele rahastuse, kui taotlus on esitatud enne Brexitit.

Tagatis kehtib kõikidele juhtumitele, kus Briti kandidaadid on taotluse esitanud enne Ühendkuningriikide lahkumist EList ning saavad teada edust hiljem, k.a. pärast Brexitit. Tagatis kehtib ka kaheetapiliste taotluste puhul, kui esimese etapi taotlus on saadetud enne Brexitit ja taotlus hiljem osutub edukaks. Tagatis hõlmab ka Horisont 2020 programme, mida hallatakse mittestandardsetel viisidel, k.a. ühiseid tehnoloogiaalgatusi (JTI), ühise kavandamise algatusi (JPI) ja ERA-NETe.

Ühendkuningriikide teadusminister Jo Johnson rõhutas, et Ühendkuningriikide jaoks on teaduskoostöö Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega jätkuvalt oluline ning kinnitas Horisont 2020 tagatise parameetreid.

Huvilised võivad tutvuda ka Ühendkuningriikide TA büroo korduma kippuvate küsimustega.

Horisont 2020 osalejate portaali partneriotsingu uus funktsioon

Euroopa Komisjon on käivitanud Horisont 2020 osalejate portaalis partneriotsinguks uue funktsioon. Sisestades otsingukriteeriumeid, nagu organisatsiooni liik, geograafiline asukoht (riik ja/või linn), teemad ja taotlusvoorud, on nüüd võimalik leida 7. raamprogrammi ja Horisont 2020 edukaid kandidaate sihipärasemal viisil ning nendega on võimalik portaali kaudu otse ühendust võtta. Otsingutulemused saadakse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistuse CORDISe andmebaasist.

Huvilised võivad tutvuda eestikeelse Horisont 2020 veebilehe uudisega.

2018. aasta ELi eelarve läbirääkimised

12. juulil kiitsid ELi suursaadikud heaks ELi Nõukogu positsiooni 2018. aasta ELi eelarve osas. ELi Nõukogu peaks ametliku seisukoha vastu võtma 2017. aasta septembri alguses. See annab Eestile kui eesistujariigile volituse pidada Euroopa Parlamendiga eelarve osas läbirääkimisi, mis algavad oktoobris 2017.

ELi Nõukogu 2018. aasta positsioon hõlmab 158,9 miljardit eurot kulukohustustena ja 144,4 miljardit eurot maksetena, mis on vastavalt 0,6% ja 7,4% rohkem kui 2017. aasta ELi eelarves. ELi Nõukogu on tungival seisukohal, et keskenduma peab meetmetele, mis stimuleerivad töökohti ja majanduskasvu, tugevdavad turvalisust ja tegelevad migratsiooniga.

Majanduskasv ja töökohtade loomine on jätkuvalt ELi Nõukogu kõige olulisemate prioriteetide seas. 2018. aastal tahab ELi Nõukogu toetada arukat ja kaasavat majanduskasvu 76,5 miljardi euroga kulukohustustena ja 66,4 miljardit euroga maksetena, mis on vastavalt 2,1% ja 17,5% rohkem kui 2017. aastal. Horisont 2020 eelarvet suurendatakse samuti. Horisont 2020 2018. aasta eelarve näeb ette 10,6 miljardit eurot kulukohustustena ja 10,8 miljardit eurot maksetena, mis on vastavalt 2,6% ja 5,8% rohkem kui 2017. aastal.

Huvilised võivad tutvuda ELi Nõukogu pressiteatega.

Euroopa teadusülikoolide liit LERU (ingl. League of European Research Universities) tegi avalduse, milles kritiseerib ELi suursaadikute positsiooni, kuna teadusuuringute rahastust tahetakse kärpida 491,47 miljonit eurot kulukohustusena ja 116,91 miljonit eurot maksetena. LERU kutsub üles liikmesriike muutma oma seisukohta enne 2018. aasta eelarve vastuvõtmist septembris ja Euroopa Parlamendiga läbirääkimiste algust oktoobris.

ELi, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariigi uus Lõuna-Atlandi TAI juhtalgatus

EL tihendab teaduskoostööd strateegiliste partnerite Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariigiga, et paremini mõista mere ökosüsteeme ja kliimat. 13. juulil käivitasid kolm osapoolt Lõuna-Atlandi TAI juhtalgatuse ja kirjutasid alla ühisavaldusele ookeaniuuringute ja innovatsiooni koostööst. Ühisavaldusele kirjutasid alla Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas, Brasiilia teadusminister Gilberto Kassab ja Lõuna-Aafrika Vabariigi teadusminister Naledi Pandor kõrgetasemelisel ministrite ja teadusüritusel.

Uue juhtalgatuse eesmärk on parandada teaduslikke teadmisi mere ökosüsteemidest ja seostest ookeanide ja kliimamuutuste, toidu ja energiasüsteemide, Atlandi ookeani dünaamika ja sellega seotud Antarktika ja Artika vahelise ringlussüsteemide vahel.

Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni uudisega.

Aruanded, analüüsid

Kõrgetasemelise rühma raport ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide mõju suurendamisest

Kõrgetasemeline rühm, mis koosneb 12 liikmest ja mida juhib Jacques Delors’ Instituudi emeriitpresident Pascal Lamy, avaldas 3. juulil Brüsselis toimunud sidusrühmade konverentsil raporti „Lab-Fab-App“ ELi teadusuuringute ja innovatsiooni tulevikusuundadest ja raamprogrammide mõju suurendamisest, et parandada heaolu ja lahendada suuri ühiskondlikke väljakutseid. Raport tugineb Horisont 2020 vahehindamisele ja sidusrühmade konsultatsioonile ning esitab visiooni 9. raamprogrammist.

Raporti peamine sõnum on see, et investeerimine teadusuuringutesse ja innovatsiooni on muutumas aina olulisemaks parema Euroopa tuleviku kujundamiseks kiiresti globaliseeruvas maailmas, kus edu sõltub üha enam teadmiste tootmisest ja teadmiste üleviimisest innovatsiooni.

Rühm esitab 11 soovitust:

 1. Seada teadusuuringud ja innovatsioon ELi ja riiklike eelarvete prioriteediks. Meede: kahekordistada ELi TAI raamprogrammi eelarve pärast aastat 2020!
 2. Luua tõeline ELi innovatsioonipoliitika, mis loob tulevikus turgusid. Meede: edendada ökosüsteeme teadlaste, innovaatorite, tööstuste ja valitsuste jaoks; edendada ja investeerida Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) kaudu innovatiivsetesse ideedesse, millel on skaleerimise potentsiaal.
 3. Harida tuleviku jaoks ja investeerida inimestesse, kes viivad muutusi ellu. Meede: moderniseerida, premeerida ja rahastada haridust ja inimeste koolitamist loomingulise ja innovatiivse Euroopa saavutamiseks.
 4. Kujundada ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programm mõju suurendamiseks. Meede: tugineda järgmise raamprogrammi sambad eesmärgile ja mõjule; viimistleda taotluste hindamissüsteem ja suurendada paindlikkust.
 5. Vastu võtta missioonile orienteeritud ja mõjule keskendunud lähenemisviis, et tegeleda globaalsete väljakutsetega. Meede: kehtestada teadusuuringute ja innovatsiooni missioonid, mis tegelevad globaalsete väljakutsetega ja mobiliseerivad teadlasi, innovaatoreid ja teisi sidusrühmi missioonide realiseerimiseks.
 6. Ratsionaliseerida ELi rahastusmaastik ja saavutada sünergia struktuurifondidega. Meede: kärpida vähemalt 1/3 TAI rahastamisskeemidest ja –instrumentidest, panna ülejäänud instrumendid üksteist toetama ja sünergiad teiste programmidega toimima.
 7. Rohkem lihtsustamist. Meede: saada kõige atraktiivsemaks TAI rahastajaks maailmas, eelistades mõju üle protsessi.
 8. Kaasata kodanikke. Meede: stimuleerida kaaskujundamist ja kaasloomet kodanike kaasamise kaudu.
 9. Viia ELi ja riiklike teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringud omavahel vastavusse. Meede: tagada ELi ja liikmesriikide vahel vastavus kohtades, kus on lisandväärtust ELi TAI ambitsioonidele ja missioonidele.
 10. Teha rahvusvaheline teaduse ja innovatsiooni koostöö ELi kaubamärgiks. Meede: avada TAI raamprogramm assotsieerumiseks parimatele ja osalemiseks kõigile, põhinedes vastastikusel kaasrahastusel või juurdepääsul kaasrahastusele partnerriigis.
 11. Parem teavitus mõjust. Meede: muuta ELi teadusuuringud ja innovatsioon kaubamärgiks ning tagada laiem kommunikatsioon selle tulemustest ja mõjudest.

Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas tervitas konverentsi lõpukõnes kõrgetasemelise rühma soovitusi ja pidas neid ambitsioonikateks, kuid vajalikeks. TAI raamprogrammi eelarve kahekordistamine tähendaks reforme ja see on, mida ülejäänud 10 soovitust välja pakuvad. Raport ei keskendu ainult TAI raamprogrammile ja kindlatele teadusharudele, vaid vaatab üldpilti. Moedas toetab mõtteid luua Euroopa Innovatsiooninõukogu, mis toetab individuaalset innovaatorit, ja missioonipõhist lähenemisviisi, mis on valdkondadevaheline, rahvusvaheline ja kaasab kodanikke. Moedas kavatseb kasutada raportis antud soovitusi selleks, et alustada järgmise ELi eelarvetsükli arutelu varakult ja argumenteerida TAI rahastuse suurendamise olulisust.

Järgmise sammuna vastab Euroopa Komisjon kõrgetasemelise rühma soovitustele teatisega, mis avaldatakse aasta lõpu poole. Rühma soovitusi ja konverentsi tulemusi kasutatakse järgmise TAI raamprogrammi ettevalmistamisel, mille ettepanekuga tuleb Komisjon avalikuks 2018. aastal.

Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni uudisega, pressimemoga ja Youtube’i videotega, kus kõrgetasemelise rühma liikmed teevad lühikokkuvõtte oma soovitustest.

Huvilised võivad tutvuda ka Science|Business’i kokkuvõtva artikliga.

Sidusrühmade seisukohad kõrgetasemelise rühma ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide mõju suurendamise raportist

Mitmed sidusrühmad on avaldanud vastukaja kõrgetasemelise rühma raportile ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide mõju suurendamisest.

Science|Business’i artikli kohaselt toetavad ülikoolid laialdaselt raporti soovitust kahekordistada järgmise TAI raamprogrammi eelarvet. Samuti toetatakse ELi riigiabi reeglite leevendamist. Artikli kohaselt kritiseerivad ülikoolid raporti soovitust toetada rohkem ettevõtlust, digitaliseerimise kiirendamist ja valdkondadevahelisi teadusuuringuid, kuna see jätab tahaplaanile ülikoolide rolli ühiskonnas, kultuuris ja majanduses ning vihjab sellele, et ülikoolid ei paku tudengitele vajalikke oskusi.

Euroopa teadusülikoolide liit LERU (ingl. League of European Research Universities) tervitab oma avalduses raporti peamiseid sõnumeid, kuna need on kooskõlas LERU 9. raamprogrammi positsioonipaberi sõnumitega ning aitavad edendada laiemat arutelu Euroopa teaduspoliitika maastiku tulevikust. LERU toetab raporti soovitusi seada TAI olulisemaks prioriteediks ELi ja riiklikus eelarves, suurendada Euroopa Teadusnõukogu ja Marie Skłodowska-Curie (MSC) meetmete eelarvet ning võtta vastu missioonipõhine ja mõjule keskendunud lähenemisviis. LERU ei nõustu aga kõigi soovitustega. LERU positsiooni kohaselt peaks Euroopa Innovaatsiooninõukogusse (EIC) kuuluma vähemalt üks akadeemiline innovatsiooniekspert, EIC eesmärk peaks olema nõustada ja sellest ei peaks saama rahastamisasutus. LERU positsiooni kohaselt ei peaks MSC meetmetesse lisama eraldiseisvaid skeeme tööstuse jaoks. LERU kutsub üles järgmises raamprogrammis keskenduma piiratud arvule eesmärkidele. Huvilised võivad tutvuda LERU poliitikaülevaatega, milles vastatakse üksikasjalikult igale raporti soovitusele.

Euroopa Ülikoolide Liit (ingl. European University Association – EUA) toetab raportit, kuna see on heaks aluseks järgmise raamprogrammi arutelule. EUA toetab TAI raamprogrammi eelarve kahekordistamist, nagu EUA tegi üleskutse oma 9. raamprogrammi positsioonipaberis, kuid rõhutab, et ka riiklikud investeeringud peaksid kasvama ja jätkuma peaks arutelu konkreetsetest rahastusallikatest ja edasistest sünergia võimalustest tulevase raamprogrammi ja teiste instrumentide vahel. EUA toetab raporti soovitust lihtsustada raamprogrammi vähendades rahastamisskeeme ja pakkudes paindlikke sätteid. EUA tunnustab samuti tipptasemel teaduskoostöö ELi lisandväärtust ja toetab selle rahastamist ning soovitab vältida liigseid investeeringuid Euroopa Teadusnõukogusse ja Euroopa Innovatsiooninõukogusse.

Euroopa teadusülikoolide võrgustik Guild tervitab oma avalduses raportit ja nõustub, et TAI peaks saama riiklikus ja ELi eelarves prioriteetsemaks ning ELi rahastus peaks keskenduma ELi lisandväärtusele ehk tagama rahvusvahelise tipptaseme ja lubama parimatel teha piiriülest koostööd. Guild nõustub, et raamprogrammi eelarvet peaks kahekordistama, Euroopa Teadusnõukogu ja Marie Skłodowska-Curie (MSC) meetmete eelarvet peaks suurendama, tihedamat seost peaks looma teadusuuringute, hariduse ja innovatsiooni vahel ning raamprogrammi ja struktuurifondide vahel. Euroopa Innovatsiooninõukogu pakub uusi võimalusi innovaatoritele, kuid peab pidama arutelu selle üle, kuidas Euroopa Innovatsiooninõukogu saaks kõige rohkem lisandväärtust tekitada innovatsiooni toetamisel.

Guildi peasekretär Jan Palmowski kirjutab blogipostituses, et teaduslikku tipptaset ei tohiks kodanike kaasamisel kompromiteerida. Projektide teaduslikku tipptaset peaksid hindama inimesed, kes tunnevad teadust, see aga ei tähenda, et ei võiks teisi kriteeriume lisaks kasutada. Palmowski kutsub üles pidama arutelu mõju definitsioonist ja mõju osakaalust teadusliku tipptaseme kõrval.

Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide Assotsiatsioon (ingl. European Association of Research and Technology Organisations – EARTO) tervitab raportit, kuna see käsitleb teadusuuringuid ja innovatsiooni kui Euroopa tuleviku olulist geopoliitilist tegurit. EARTO toetab eesmärki saavutada TAI kulutuste määraks 3% SKP-st ja muuta ELi riigiabi reeglid innovatsioonisõbralikumaks. EARTO on väga toetaval seisukohal, et järgmine TAI raamprogramm ja struktuurifondid peaksid olema üksteist täiendavad ja toetavad ning koostalitusvõimelised.

Raporti esitamise raames tegi Science Europe avalduse, milles kordas 8 peamist mõtet oma 9. raamprogrammi positsioonipaberist. Science Europe on seisukohal, et TAI raamprogrammi lisandväärtust on näha Euroopa Teadusnõukogu rollist üleeuroopalise konkurentsi edendamises, teadustaristu kui Euroopa teadussüsteemi olulise osa toetamises, MSC meetmete rahastamises, mobiilsuse edendamises teadlaskarjääri hüvanguks ja ühiskondlike probleemide lahendamises teaduskoostöö toetamise kaudu.

Science Europe’i positsioonipaber teadusuuringute mõju hindamisest

11. juulil avaldas Science Europe oma positsioonipaberi “Uuest visioonist tähendusrikkama teadusuuringute mõju hindamiseks”. Arvestades erinevaid viise, kuidas teadus toob ühiskonnale väärtust, toetab Science Europe pigem mõiste “väärtus” kui “mõju” kasutamist. Positsioonipaberi kohaselt ei peegelda mõiste “mõju” teadusuuringute tegelikku väärtust ja selle võimekust luua uusi teadmisi. Teadusuuringute laiem mõiste, mida rikastab ühiskondlik väärtus, aitaks mõju hindamist tähendusrikkamaks muuta.

Positsioonipaberis esitatakse poliitikakujundajatele ja teadusasutustele mitmeid põhimõtteid ja meetmeid, et aidata edasi viia uut nägemust mõju hindamisest. Science Europe’i eesmärk on aidata paremini mõista mõju ja selle hindamist, mis on selle saavutamise ja kommunikeerimise eeltingimus. Positsioonipaber on teatud määral vastuseks 3. juulil avaldatud kõrgetasemelise rühma raportile ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide mõju suurendamisest.

Teadus- ja innovatsioonipoliitika kõrgetasemelise ekspertrühma (RISE) avatud teaduse seisukoht

Euroopa ülikoolide liit EUA (ingl. European University Association) on avaldanud teadus- ja innovatsioonipoliitika kõrgetasemelise ekspertrühma (ingl. high-level expert group of Research, Innovation and Science Policy experts – RISE) Euroopa avatud teaduse alarühma esimehe professor Mary Ritteri seisukoha „Avatud teadus praktikas: barjäärid ja soovitused“. RISE on rühm, mis on moodustatud Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni voliniku Carlos Moedase nõustamiseks avatud innovatsiooni, avatud teaduse ja avatus maailmale teemadel.

Professor Ritteri sõnul peab teadus olema avatud, kui me soovime avaldada mõju tänapäeva probleemidele nagu kliimamuutused, energia, toit ja napid ressursid.

Teadusuuringute tulemustele peaks olema avatud juurdepääs, et neid saaks võimalikult kiiresti rakendada ja nende kaudu mõju avaldada. Need mõtted on kooskõlas hiljutiste EUA soovitustega.

RISE rühma järeldused ja soovitused hõlmavad nelja põhilist avatud teaduse barjääri ja soovitusi nende lahendamiseks:

 • Esimene barjäär: suur konkurents nappide ressursside üle, mis on negatiivne stiimul avatud teaduse praktiseerimiseks. RISE soovitab kohandada rahastamismäärasid ja hindamiskriteeriume.
 • Teine barjäär: publitseerimise monopoliseerimine ja turustamine, mis pole kooskõlas avatud teadusega. RISE soovitab arendada rahastamis- ja ärimudeleid, et pakkuda taskukohast ja jätkusuutlikku avatud juurdepääsuga publitseerimissüsteemi.
 • Kolmas barjäär: avaandmete ehk avatud teaduse põhikomponendi praktiseerimiseks pole piisavalt pädevust ja usaldust. RISE soovitab teha koolitusi, tunnustada andmete taaskasutamist karjääri hindamisel ja luua karjääre andmete ja tarkvara spetsialistide jaoks.
 • Neljas barjäär: teadusuuringute tulemused peavad olema usaldusväärsed ja reprodutseeritavad. RISE soovitab teadusuuringute usaldusväärsust parandada innovatiivsete koolitusprogrammide kaudu.

ERA-LEARN 2020 poliitikaülevaade sidusrühmade kaasamisest ühise kavandamise algatustes (JPIs)

ERA-LEARN 2020, mis on avaliku sektori siseste partnerluste tugiplatvorm, on avaldanud poliitikaülevaate sidusrühmade kaasamisest. Poliitikaülevaade teeb kokkuvõtte sidusrühmade kaasamise hetkeseisust ühise kavandamise algatustes (ingl. Joint Programming Initiatives – JPIs), toob esile olemasolevad kaasamise viisid ja tutvustab võimalusi kaasamise parandamiseks.

Poliitikaülevaade on koostatud hiljutise ühise kavandamisprotsessi (ingl. Joint Programming Process) hindamise valguses, milles järeldati, et ühiskondlike väljakutsete lahendamisel ja maksimaalse mõju saavutamiseks on teaduses ja innovatsioonis suur vajadus lõppkasutaja ja tööstuse kaasamise järele. Paljud JPId juurdlevad selle üle, mis on parim viis kaasamiseks.

Konkursid

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 2018. aasta taotlusvoorud

Euroopa Teadusnõukogu (ingl. European Research Council – ERC) on avaldanud oma 2018. aasta tööprogrammi ja taotlusvoorud, mille eelarve on 1,86 miljardit eurot.

Esimesed 2018. aasta taotlusvoorud käivitati 3. augustil:

 • Alustava teadlase grante (ingl. ERC Starting Grant) jagatakse karjääri alguses olevatele tippteadlastele (2-7 aastat doktorikraadi kaitsmisest). Grandi suurus on kuni 2 miljonit eurot 5 aastaks. Taotluste tähtaeg on 17.10.17.
 • Sünergia grante (ingl. ERC Synergy Grant) jagatakse 2-4 tippteadlasest koosnevatele rühmadele. Grandi suurus on kuni 10 miljonit eurot 6 aastaks. Sünergia grandid on uudsed, sest neid jagati 2012-2013 aastatel pilootkonkursside raames ja eraldatakse taas 2018. aastal. Taotluste tähtaeg on 14.11.17.

24.10.17 käivitatakse juba iseseisvuse saavutanud tippteadlaste grandi (ingl. ERC Consolidator Grant) taotlusvoor nende karjääri edasise arengu toetamiseks (7-12 aastat doktorikraadi kaitsmisest). Grandi suurus on kuni 2,75 miljonit eurot 5 aastaks. Taotluste esitamise tähtaeg on 15.02.18.

17.05.18 käivitatakse kogenud teadlase grandi (ingl. ERC Advanced Grant) taotlusvoor juhtivatele tippteadlastele, kes on  viimase 10 aaasta jooksul saavutanud väljapaistvaid teadustulemusi. Grandi suurus on kuni 3,5 miljonit eurot 5 aastaks. Taotluste esitamise tähtaeg on 30.08.18.

06.09.17 käivitatakse taotlusvoor, mille raames jagatakse grante ERC grandihoidjatele eelpool nimetatud projektidest sündinud teadustulemuste innovatsiooni- ja turupotentsiaali uurimiseks (ingl. ERC Proof of Concept Grant). Grandi suurus on kuni 150 000 eurot 12 kuuks. Taotluste esitamise tähtajad on 16.01.18, 18.04.18 ja 11.09.18.

Huvilised võivad tutvuda ERC uudisega.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2018. aasta teadmis- ja innovaatikakogukondade (KIC) taotlusvoorud ja hindamiskriteeriumid

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (ingl. European Institute of Innovation and Technology – EIT) käivitab 12.01.18 taotlusvoorud kahe teadmis- ja innovaatikakogukonna (ingl. Knowledge and Innovation Communities – KICs) loomiseks:

 • tootmise (ingl. manufacturing) KIC, mille eesmärk on tugevdada ja parandada Euroopa töötleva tööstuse konkurentsivõimet.
 • linnalise liikuvuse (ingl. urban mobility) KIC, mille eesmärk on edendada arukat, rohelist ja integreeritud transporti.

EIT on avaldanud taotlusvoorude hindamiskriteeriumid, mis tuginevad EIT määruses sätestatud põhimõtetele ning EIT mõjuga, tipptasemega ja partnerlusega seotud põhiväärtustele.

Järgmiste sammudena avaldatakse taotlusvoorude juhiste raamistik novembris 2017 ja 13.02.18 toimub EIT infopäev. Taotlusvooru tähtajaks plaanitakse 12.07.18 ning konsortsiumi väljavalimist detsembriks 2018.

Huvilised leiavad taotlusvoorude kohta rohkem infot EIT kodulehelt.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) avab juurdepääsu oma teadustaristule

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (ingl. Joint Research Centre – JRC) on teatanud, et avab oma teaduslaborid ja –rajatised inimestele, kes töötavad avalikus ja erasektoris, ülikoolides, teadusasutustes, tööstussektoris ja väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes.

JRC pakub juurdepääsu oma rajatistele (v.a. tuumarajatised) teadlastele ELi liikmesriikidest, kandidaatriikidest ja Horisont 2020 assotsieerunud riikidest. Tuumarajatised on avatud ELi liikmesriikidele, kandidaatriikidele (vastavalt asjakohase kokkuleppe ja otsuse tingimustele) ja riikidele, mis on assotsieerunud Euratomi.

Teadlastel on võimalik töötada järgmistes valdkondades:

 • Tuumaohutus ja –julgeolek.
 • Keemia.
 • Bioteadused.
 • Füüsikateadused.
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad.
 • Prognoosimine.

Tulemused on osa JRC missioonist toetada ELi poliitikakujundamist.

Pilootprojekti raames pakuvad visiite 3 rajatist Ispras, ehituste ja nanobiotehnoloogiate ohutuse ja julgeoleku vallas:

 • Reaction Wall, European Laboratory for Structural Assessment (ELSA). Taotlusvoor algab 18.09.17 ja lõpeb 29.12.17.
 • Hopkinson Bar facility (HopLab), European Laboratory for Structural Assessment (ELSA). Taotlusvoor algas 26.06.17 ja lõpeb 20.10.17.
 • Nanobiotechnology laboratory. Taotlusvoor algas 26.06.17 ja lõpeb 29.09.17.

Teised JRC rajatised Belgias, Saksamaal ja Hollandis plaanivad järk-järgult pakkuda visiite pärast seda, kui 2017-2018 pilootfaas on lõppenud.

Huvilised leiavad rohkem infot JRC kodulehelt.

Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI 2) taotlusvoorud

19. juulil käivitas innovatiivsete ravimite algatus (IMI 2) oma 11. ja 12. taotlusvooru.

IMI 2 11. taotlusvoor keskendub lõpetatud IMI projektidele ja nende tulemuste edasisele kasutamisele ja jätkusuutlikkusele.

12. taotlusvoor keskendub seitsmele teadusuuringute ja innovatsiooni meetmele (ingl. Research and Innovation Action – RIA), mida esitame inglise keeles:

 • Development and validation of technology enabled, quantitative and sensitive measures of functional decline in people with early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD);
 • FAIRification of IMI and EFPIA data;
 • Development of sensitive and validated clinical endpoints in primary Sjögren’s Syndrome (pSS);
 • European Health Data Network (EHDN);
 • Analysing the infectious disease burden and the use of vaccines to improve healthy years in aging populations;
 • Discovery and characterisation of blood-brain barrier targets and transport mechanisms for brain delivery of therapeutics to treat neurodegenerative & metabolic diseases;
 • European Screening Centre: unique library for attractive biology (ESCulab).

Taotluste esitamise tähtaeg on 24.10.17.

Huvilised saavad tutvuda veebipõhiste seminaridega, mis toimusid juulikuus.

FET juhtalgatuse Human Brain Project’i taotlusvoorud

Euroopa Komisjoni tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate (ingl. Future and Emerging Technologies – FET) juhtalgatus Human Brain Project (HBP) on käivitanud taotlusvoorud, et leida projekte, mis panustaksid HBP platvormide arendamisesse ja nende rakendamise ulatuse suurendamisse neuroteaduses ja kliinilistes uuringutes. Taotlusvoorude teemad esitame inglise keeles.

10.07.17 käivitati 4 taotlusvooru:

 • Co-designing the HBP digital infrastructure for advancing the understanding of multilevel brain organisation;
 • Data Protection Officer;
 • Modelling allosteric drugs;
 • Coordination of gender equality activities.

01.08.17 käivitati 2 taotlusvooru:

 • Comparative single cell analyses of principal neurons and interneurons in mice and humans;
 • Medical Informatics Platform – exact topic(s) to be defined.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30.09.17. Rohkem infot HBP kodulehel.

Projektid kestavad aprillist 2018 kuni märtsini 2020 ning on osa Euroopa Komisjoni tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate eriotstarbelise grandilepingu 2 (ingl. Specific Grant Agreement 2) rahastamise vahendist. Edukad kandidaadid saavad täieõiguliskuks partneriks HBP konsortsiumis.

 

 

Koostajad
Kadri Sirg

ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud