Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (jaanuar​-aprill 2017)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Šveitsi teadusüritus: “Uue põlvkonna publitseerimismudelite ning reprodutseerimise ja koostöö edendamise poole”
26.01.17 Brüssel, Belgia

Šveitsi esindus ELi juures ja SwissCore korraldavad ürituse “Uue põlvkonna publitseerimismudelite ning reprodutseerimise ja koostöö edendamise poole”, mille eesmärgiks on kajastada publitseerimise uusi võimalusi ning väljakutseid. Ülikoolide esindaja räägib teaduspublitseerimise kriisist ja ülikooli vaatenurgast, Euroopa Komisjon jagab oma visiooni uutest publitseerimise võimalustest, kirjastaja esitab, kuidas need uued võimalused täpselt välja näevad ning teaduse rahastaja räägib rahastaja rollist nende võimaluste toetamisel. Üritus lõpeb diskussiooniga sellest, kuidas me kõik saame Euroopa tasandil osaleda üleminekul järgmise põlvkonna teadusväljaannetele.

Swiss Science Briefing on ‘Towards a new generation of publishing models, fostering reproducibility and collaboration’
The Mission of Switzerland to the European Union and SwissCore kindly invite you to a Swiss Science Briefing on ‘Towards a new generation of publishing models, fostering reproducibility and collaboration’.
The briefing will reflect on the need for new ways of publishing and the underlying challenges.
University representative will elaborate on the crisis in science publishing and on what the universities’ perspective is, European Commission will share their view on new ways of publishing and alternative metrics, representative of a publishing company will present how concretely new ways of publishing could look like and a research funder will elaborate on what role researcher funders play to support new ways of publishing.
During the final session of the briefing, we plan a lively discussion between speakers and audience to figure out how, at European level, we can all engage in the necessary transition towards the next generation of science journals.

Konverents “Ühendkuningriikide teaduse ja innovatsiooni rahastuse ja poliitika tulevik – Brexit, kõrghariduse ja teaduse seaduseelnõu ja murrangulise innovatsiooni toetamine”
02.02.17 London, Ühendkuningriigid
Konverents on hästi ajastatud seoses 2016. aasta lõppu kavandatud riikliku innovatsiooni kavaga ja ebakindlusega ELi referendumi tulemuse pikaajalisest mõjust Ühendkuningriikide teaduse rahastusele ja koostööle. Konverents toob kokku poliitikakujundajad ja mõjutatud sidusrühmad, et arutada teaduse ja innovatsioonipoliitika tulevikku.
Teemad, mida arutatakse, kattuvad riikliku innovatsiooni kava konsultatsiooni teemadega, nt poliitiline suund, mis on vajalik suurandmete poolt pakutavate võimaluste suurendamiseks; intellektuaalomandiõiguste potentsiaalne reformimine; murranguliste idufirmade rahastusele juurdepääsu parandamine; viisid, kuidas Ühendkuningriigid saaksid säilitada ja jätkuvalt ligi meelitada T&A ettevõtteid.

The future for UK science and innovation funding and policy – Brexit, the HE and Research Bill and supporting disruptive innovation
With a National Innovation Plan currently scheduled for release in late 2016 and with huge uncertainty over the long-term impact of the EU referendum result on UK science funding and collaborations this conference will be a timely opportunity to draw together key policymakers and affected stakeholders to discuss the future of science and innovation policy.

Topics for discussion will include those outlined in the consultation for the National Innovation Plan, such as the policy direction needed to maximise the opportunities presented by ‘big data’, potential further reform of IP laws, improving access to finance for disruptive start-ups and ‘challenger businesses’, as well as how the UK can retain and continue to attract R&D-intensive businesses to operate here.

CommBeBiz: biomajanduse mõju 2017 – teekond innovatsioonini
21.-22.02.17 London, Ühendkuningriigid
ELi rahastatud CommBeBiz’i iga-aastase ürituse eesmärk on esitada väljakutseid ning toetada ja informeerida teadlasi nende püüdlustes luua innovatsiooni kaubanduse, sotsiaal- ja poliitikavaldkondades.
Ettekanded ja töötoad edendavad põhioskusi nagu vastutustundlik teadus ja innovatsioon, sotsiaalmeedia, intellektuaalomandiõigused, avalikud suhted ja rahastus, mis on vajalikud innovatsiooni protsessi juhtimiseks ning pakuvad head võrgustumise võimalust ja teadmisi innovatsiooni edulugudest ja komistuskividest biomajanduse alaste teadusuuringute elluviimisel.
Üritusele on oodatud osalema mitte ainult ELi rahastust saanud teadlased, aga kõik, kellel on huvi, et praegustel ja tulevikus avalikult rahastatud teadusuuringutel oleks mõju Euroopa ühiskonnale, nagu teadlased, tööstuse esindajad, poliitikakujundajad, inkubaatorid jne.
Üritus on tasuta, aga osalejaid on maksimaalselt 100.

CommBeBiz: Bioeconomy Impact 2017  – The Journey to Innovation
CommBeBiz’s annual event, funded by the EU, is designed to challenge, support and inform researchers on their quest to innovate in the commercial, social and policy arenas.
Researchers receiving EU public funding have to demonstrate the value they have added to society and commerce from the investment made in them.
Through keynote speakers and workshops, this event will enhance key skills (e.g. RRI, social media, IPR, PR, funding) needed to drive the innovation process, & provide valuable networking opportunities and insights into innovation success stories and stumbling blocks, in bringing Bioeconomy Research to life.
The event should be attended by not just EU funded researchers, but anyone with an interest in ensuring that current or future publicly-funded research has a meaningful impact on European society this includes researchers, industry, policy-makers, incubators etc.

SRA poliitika foorum: progressi võimaldavate tehnoloogiate riskijuhtimine
01.-03.03.17 Veneetsia, Itaalia

SRA poliitika foorumil arutatakse käimasolevaid algatusi, mis on keskendunud uute tehnoloogiate riskijuhtimise parandamisele traditsiooniliste riskianalüüsi vahendite ning sotsiaalsete ja majanduslike kaalutluste kaudu. Sellise lähenemisega on võimalik arvesse võtta objektiivset ja subjektiivset informatsiooni, et edendada uute tehnoloogiate potentsiaalsete riskide tõhusat juhtimist.
Foorumil tehakse kokkuvõtteid tegevustest ja jõupingutustest Ameerika Ühendkuningriikides, Euroopa Liidus, Aasias, Ladina-Ameerikas ja mujal ning näidatakse võimalusi tulevasteks kohtumisteks ja teadusuuringuteks.

SRA Policy Forum: Risk Governance for Key Enabling Technologies
The SRA Forum will provide discussion of current initiatives that are centered on refining the risk governance of emerging technologies through the integration of traditional risk analytic tools alongside considerations of social and economic concerns.

Such an approach will help account for objective and subjective information alike in order to foster effective governance for emerging technologies with uncertain and potentially consequential risks.
The Forum will develop summaries of current activities of multiple efforts in the United States, European Union, Asia, Latin America, and elsewhere, and will indicate opportunities for future meetings and research.

16. Euroopa toidu ja jookide tippkohtumine
02.-04.03.17 Amsterdam, Holland

Euroopa toidu ja jookide konverents on üritus, mis toob kokku rahvusvahelised eksperdid, teadlased ja otsusetegijad nii ülikoolidest kui ka tööstusest, et vahetada teadmisi, kogemusi ja innovatsiooni.
Teemasid, mida kaetakse: toidutehnoloogiad, toidu ja jookide töötlemine, tervis, toiduainete kvaliteet ja ohutus, nanotehnoloogiad, biotehnoloogiad, toiduainete tarneahel, toidujaotussüsteemid, intellektuaalomandiõigused toidutööstuses jne.

16th Euro Global Summit on Food and Beverages
Food Conferences is the premier food event that brings together a unique and international mix of experts, researchers and decision makers both from academia and industry across the globe to exchange their knowledge, experience and research innovations to build a world’s food scientists, industrialists and entrepreneurs meet.

Tööstus 4.0 tippkohtumine
04.-05.04.17 Manchester, Ühendkuningriigid
Tööstus 4.0 konverentsi eesmärk on olla juhtiv rahvusvaheline tippkohtumine tööstus 4.0 liidrite vahel. Kahe päeva jooksul teevad 30 juhtivat eksperti ettekandeid tööstus 4.0-st, asjade Internetist ja nutikast tootmisest rohkete juhtumiuuringu näidetega. Ettevõtjatel on võimalik mõista, kuidas see revolutsioon mõjutab nende äri.
Konverentsile on oodata 300 osalejat ning see toimub paralleelselt tuleviku tehaste näitusega.

Industry 4.0 Summit – Understand the 4th industrial revolution
The Industry 4.0 Summit aims to be the leading international summit for leaders in Industry 4.0. Over two days we will have presentations from 30 leading experts on 4.0, IIoT, smart manufacturing with plenty of case studies of industry 4.0 in action. If you want to understand how this impact your business, you need to be at this event. Can you afford to ignore this revolution?

We are expecting 300 conference attendees to the Summit, and this will run alongside the Factories of the Future Expo.

22. Euroopa teadusjuhtide ja –administraatorite iga-aastane konverents
24.-26.04.17 Valletta, Malta

Euroopa teadusjuhtide ja –administraatorite iga-aastane konverents uurib Euroopa teadlaste väljakutseid ja nendele avalduvaid mõjusid, keskendudes tippteadusele. Arutatakse teemasid nagu muutused Ühendkuningriikide ja ülejäänud ELi ja assotsieerunud riikide vahelises koostöös ning väljakutse säilitada Horisont 2020 üleüldist kättesaadavust, aga parandada edukuse määra.

22nd Annual EARMA Conference
The conference offers an interesting programme exploring the challenges and implications for scientific researchers in Europe, concentrating on ‘Excellent Research’.

It’s no exaggeration to say that European research has taken a seismic blow with the British electorate’s decision to leave the EU. While we will all likely survive and thrive in the future, there is little doubt that the fundamental nature of the open collaboration between UK researchers and researchers in the rest of the EU and Associated States will change very dramatically.
In many ways this conference will be the first opportunity to explore the implications for European science.
It is increasingly clear that simplification has an evil twin, low success rates. They are inseparable yet the challenge remains to maintain the universal accessibility of H2020 but improve the success rates. The best way to do this may well be to concentrate on ‘Excellent Research’. Is it time to re-examine the idea of research as a public good ‘making the breakthroughs’ in Europe?

Malta ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Eelteade: Kvanttehnoloogiate üritus
16.-17.02.17 Valletta, Malta

Malta ELi Nõukogu eesistumine korraldab kõrgetasemelise ürituse kvanttehnoloogiate valdkonnas. Ürituse raames kohtub kvanttehnoloogiate juhtalgatuse ekspertrühm, kes esitab soovitusi tuleviku juhtalgatuseks.
Rohkem informatsiooni ürituse kohta ilmub hiljem.

Save the date: Presidency event on Quantum Technologies
The Maltese Presidency of the Council of the European Union will organise a high level event on Quantum Technologies. This will include another meeting of the expert group on Quantum Technology Flagship, which will present the status of its work regarding recommendations for the future Flagship. A draft agenda is available, more information will soon be published on this page.

 

Koostajad
ETAg-i Brüsseli büroo juht
kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör
annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud