Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised (oktoober 2016)


Üldised teadusuudised

Euroopa Komisjoni Horisont 2020 vahehindamise konsultatioon ja 9. raamprogrammi ettevalmistamine
Euroopa teadusülikoolide liidu ja Kesk-Euroopa ülikoolide ühine teadus- ja hariduspoliitika algatus
Tartu Ülikooli liitumine Euroopa teadusülikoolide võrgustikuga GUILD
Euroopa Komisjoni ettepanek esimesest teadusuuringute partnerlusest Vahemere piirkonnas – PRIMA
ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi mereuuringute kavatsuste deklaratsioon
ELi ja Vietnami partnerlus- ja koostööleping
Euroopa Komisjoni ettepanek taaskäivitada ühtne konsolideeritud maksustamisbaas
Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogramm
Euroopa Parlamendi toetus teaduse eelarve suurendamise ettepanekul

Aruanded, analüüsid

Horisont 2020 vahehindamise seisukohad
Avatud teaduspilve kõrgetasemelise eksperdirühma esimene raport
Science Europe’i raport liikmesorganisatsioonide avatud juurdepääsu poliitikast
Euroopa Komisjoni teine rahvusvahelise koostöö strateegia rakendamise raport ja uued rahvusvahelised kokkulepped
Science Business’i raport “10 tehnoloogiakeskust”
Raport tulevastest ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatustest
Euroopa Ülikoolide Liidu veebipõhine rakendus ja raport ülikoolide rahastamisest
Euroopa teadusülikoolide liidu raport harrastusteadusest ülikoolides
Science Europe’i raport järeldoktoriõppe rahastamisskeemidest

Konsultatsioonid

Horisont 2020 vahehindamise konsultatsioon

 

Üldised teadusuudised

Euroopa Komisjoni Horisont 2020 vahehindamise konsultatsioon ja 9. raamprogrammi ettevalmistamine

Euroopa Komisjonil on plaanis esitada 9. raamprogrammi ettepanek 2018. aasta alguses. Selleks kogutakse sisendit ja seisukohti.
Sisendit raamprogrammi saadakse Horisont 2020 vahehindamisest. Hetkel toimub Horisont 2020 vahehindamise konsultatsioon sidusrühmadega, mis kestab kuni 15.01.2017. Eesti teadus- ja arendusasutused on oodatud konsultatsioonis osalema.
Euroopa Komisjon annab vahehindamise raames välja ka töödokumendi ja teatise ning korraldas konkursi kõrgetasemelise rühma (ingl. High-Level Group) liikmete leidmiseks. Novembri lõpus teatatakse kõrgetasemelise rühma, nn Lamy grupi, liikmed. Rühm lõpetab töö juunis 2017, kui avaldab raporti soovitustega.
Samuti saadakse raamprogrammi sisendit Euroopa Komisjonis algatatud Bohemia uuringust. Uuring on tulevikuanalüüs tagamaks, et järgmine raamprogramm adresseerib õigeid väljakutseid, kuid vaatab ka kaugemale tulevikku – 2030. aastasse. Uurimisrühm vaatleb kahte stsenaariumi, mõlemad põhinevad tulevikku suunatud raportitel ja analüüsidel. Üks stsenaarium on ambitsioonikas ning kirjeldab Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringuid kui peamisi edasiviivaid jõude. Teine stsenaarium on pessimistlikum ning analüüsib praeguste trendide edasist kulgu. Bohemia uuring viiakse lõpule 2017. aasta teises pooles. Huvilised võivad tutvuda Science|Business’i artikliga.
12. oktoobril toimus Science|Business’i konverents, kus arutati järgmise raamprogrammiga seonduvaid teemasid. Huvilised võivad tutvuda Science Business’i kokkuvõtva artikliga. Konverentsil rõhutasid Euroopa Teadusnõukogu grandisaajad, et märkimisväärne osa järgmisest ELi raamprogrammist peaks olema suunatud alusuuringutele. Huvilised võivad tutvuda Science Business’i uudisega. Konverentsil arutati ka arenguid ELi suhetes Ühendkuningriikide ja Šveitsiga ning võimalikke tagajärgi, kui nad jäävad järgmisest raamprogrammist kõrvale. Huvilised võivad tutvuda Science Business’i uudisega.
10. oktoobril pidas Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas kõne Euroopa Teadusruumi konverentsil Saksamaal, kus ta esitas esimest korda oma vaateid järgmisest raamprogrammist. Ta rõhutas, et Horisont 2020 ja järgmine raamprogramm peaksid põhinema kolmel põhiväärtusel – tipptase, avatus ja mõju. Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega. C. Moedas on avaldanud ka videosõnumi, milles esitab tulevikuplaane ELi innovatsioonipoliitikast. Eesmärgiks on lihtsam ja kiirem innovatsioon, mis aitab ületada lõhet turguloovas innovatsioonis. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) instrument peaks olema täielikult alt üles lähenemisviisiga, hindamisel peaks rohkem toetama riskantseid projekte ja läbi viima näost näkku intervjuusid ning vältima peaks kattumusi olemasolevate algatustega. Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.

Euroopa teadusülikoolide liidu ja Kesk-Euroopa ülikoolide ühine teadus- ja hariduspoliitika algatus

Euroopa teadusülikoolide liidu (ingl. League of European Reseach Universities – LERU) ja Kesk-Euroopa ülikoolide delegatsioonid kohtusid Prahas, et arutada ühist algatust. LERU-t esindasid Freiburgi, Helsingi, Leuveni, Utrechti ja Zürichi ülikoolide rektorid, Kesk-Euroopa ülikoole esindasid Tartu, Belgradi, Eötvös Lorandi, Ljubljana, Praha, Varssavi ja Zagrebi ülikoolide rektorid.
Esiteks on koostöö eesmärk arutada ühiseid probleeme, seisukohti ja võimalikke lähenemisviise. Teiseks tahetakse jagada teadmisi Euroopa teadusruumi ja avatud teaduse poliitika teemadel nii riiklikul kui ka ELi tasandil. Kolmandaks arutatakse Euroopa Komisjoni osaluse laiendamise meetmeid.
Huvilised võivad tutvuda Euroopa teadusülikoolide liidu (LERU) uudisega.

Tartu Ülikooli liitumine Euroopa teadusülikoolide võrgustikuga GUILD
Tartu Ülikool on vastu võtnud kutse liituda Euroopa teadusülikoolide võrgustikuga GUILD (ingl. The Guild of European Research-Intensive Universities).
GUILDi eesmärk on suurendada teaduspoliitika rahastust, suurendada humanitaar- ja sotsiaalteaduste rolli teaduse ja tehnoloogia kõrvalt ning arendada ärisuhteid ja innovatsiooni.
21. novembril toimus Brüsselis avaüritus.

Euroopa Komisjoni ettepanek esimesest teadusuuringute partnerlusest Vahemere piirkonnas – PRIMA

18. oktoobril teatas Euroopa Komisjon ettepanekust luua esimene teadusuuringute ja innovatsiooni partnerlus Vahemere piirkonnas (ingl. Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA). Partnerluse eesmärk on arendada uusi vajalikke lahendusi jätkusuutliku veemajanduse ja toiduainete tootmise valdkonnas. Partnerluse eelarve on 400 miljonit eurot, millest 200 miljonit eurot panustab Horisont 2020 ning 200 miljonit eurot osalevad riigid. Partnerlust kavandatakse kümneks aastaks, alates 2018. aastast.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria Portaali uudisega.

ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi mereuuringute kavatsuste deklaratsioon

3. oktoobril sõlmisid Euroopa Komisjon ja Lõuna-Aafrika Vabariigi teaduse ja tehnoloogia ministeerium kavatsuste deklaratsiooni (ingl. Declaration of Intent) mereuuringutes ja innovaatilises koostöös. Deklaratsiooni eesmärk on arendada ühist arusaama ja süvendada teadmisi mereökosüsteemidest. Mõlemad osapooled on uurinud võimalust Lõuna-Aafrika Vabariigi osalemiseks tulevikus Atlandi Ookeani Teadusuuringute Liidus.
Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni pressiteatega.

ELi ja Vietnami partnerlus- ja koostööleping

1. oktoobril jõustus ELi ja Vietnami vahel partnerlus- ja koostööleping. Lepe laiendab koostööd mitmetes valdkondades, k.a. teaduse ja tehnoloogia vallas.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.

Euroopa Komisjoni ettepanek taaskäivitada ühtne konsolideeritud maksustamisbaas

26. oktoobril teatas Euroopa Komisjon ettepanekust maksureformiks – ühtseks konsolideeritud maksustamisbaasiks (ingl. Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB). CCCTB hõlmab maksuvabastust teadus- ja arendustegevuse (T&A) investeeringutele.
Kõik ettevõtted, kes investeerivad teadus- ja arendustegevusse võivad maha arvata kõik kulud ja lisaks täiendava protsendi kuludest, sõltuvalt kulutuste suurusest.
Ettepanek on suunatud ettevõtetele, kelle aastane käive on üle 750 miljoni euro ja kes on maksuresidendid Euroopas. Väikesed ettevõtted, kes liituvad vabatahtlikult skeemiga võivad maha arvata kuni 200% oma T&A kuludest.
Ettepaneku eesmärk on soodustada investeeringuid, andes omakapitalile ja võlgadele võrdsed maksuvabastused, julgustada ettevõtteid rahastama oma tegevusi turgude ja mitte võlgade kaudu.
Ühtlustatud eeskirjad T&A stiimulitel moodustavad ühe osa CCCTB-st, mis on uus tõuge kõikehõlmava ettevõtete maksustamise korra loomiseks, eesmärgiga kontrollida rahvusvaheliste firmade agressiivset maksuplaneerimist.
CCCTB tingimuste kohaselt toetuksid rahvusvahelised firmad tulu arvutamisel ühele meetodile. Sellega väldiksid nad kulusid, mis on seotud erinevate eeskirjade täitmisega igas ELi liikmesriigis, kus nad maksudeklaratsiooni esitavad.
Mainitud ettepanek tehti juba 2011. aastal, aga jäeti toona kõrvale, kuna mitmed riigid osutasid vastuseisu, põhiliselt Iirimaa ja Ühendkuningriigid, kes soovisid säilitada riiklikku kontrolli oma maksusüsteemi üle.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaaliuudisega ja Science Business’iuudisega.

Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogramm

25. oktoobril avaldas Euroopa Komisjoni 2017. aastatööprogrammi, milles esitatakse plaane Euroopa Komisjoni presidendi seatud poliitiliste prioriteetide elluviimiseks järgmise 12 kuu jooksul. Tööprogramm informeerib avalikkust ja kaasseadusandjaid Euroopa Komisjoni poliitilistest kohustustest esitada uusi algatusi, võtta tagasi menetluses olevaid ettepanekuid ja läbi vaadata olemasolevaid ELi õigusakte. See keskendub 10 prioriteedile, mis on esitatud poliitilistes suunistes Euroopa suurimate väljakutsetega tegelemiseks.
Teadusuuringuid on mainitud järgnevate prioriteetide puhul:

  • Soodsa keskkonna loomine innovatsiooniks Euroopas ja uute tööstuste ja töökohtade loomine.
  • Puhta energia innovatsiooni stimuleerimine, et toetada tehnoloogilise innovatsiooni uuringuid ja turulejõudmist, mis on vajalik dekarboniseerimise eesmärkide saavutamiseks.
  • Euroopa Komisjon kavatseb esitada Euroopa kaitsealast tegevuskava, sealhulgas teha ettepaneku Euroopa Kaitsefondi loomiseks, et edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni ning panustada Euroopa kaitsealaste tehnoloogiate ja tööstuste tugevdamisesse.

Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni pressiteatega ja ERA Austria portaaliuudisega.

Euroopa Parlamendi toetus teaduse eelarve suurendamise ettepanekul

26. oktoobril võttis Euroopa Parlament vastuseisukoha ELi järgmise aasta majanduslikest prioriteetidest. Euroopa Parlamendi liikmed toetavad Komisjoni esialgset ettepanekut ELi 2017. aasta majanduslike prioriteetide resolutsioonis. Resolutsioon kinnitab raha eraldamist teadusuuringutesse, selle edasist kasvu ja täielikku hüvitamist Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (ingl. European Fund for Strategic Investments – EFSI) tõttu tehtud kärbetest Horisont 2020-s ning on vastu ELi rahandusministrite kärpimisettepanekutele.
Euroopa Parlamendi seisukoht erineb ELi Nõukogu omast. Parlamendi seisukoha vastuvõtmisega algas ametlikult kolmenädalane lepitusmenetlus (ingl. conciliation procedure).
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaaliuudisega ja Euroopa Teadusülikoolide Liidu (LERU)uudisega.

Aruanded, analüüsid

Horisont 2020 vahehindamise seisukohad

Seoses Horisont 2020 vahehindamisega on mitmed sidusrühmad esitanud oma seisukohad:

  • Euroopa teadusülikoolide liidu (ingl. League of European Reseach Universities – LERU) seisukoht. Huvilised võivad tutvuda LERU pressiteatega.
  • Science Europe’i seisukoht. Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.
  • CESAER (ingl. the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) seisukoht. Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.
  • Austria 9. raamprogrammi mõttekoja seisukoht. Huvilised võivad tutvuda Science|Business’i uudisega ja ERA Austria portaali uudisega.

ERA Austria portaal koondab mitmed seisukohad ühele lehele.

Avatud teaduspilve kõrgetasemelise eksperdirühma esimene raport

Euroopa Komisjoni avatud teaduspilve kõrgetasemeline ekspertrühm (ingl. Commission High Level Expert Group on the European Open Science Cloud – HLEG EOSC) on avaldanud oma esimese raporti soovitustega.
Raportis soovitatakse viivitamatult tegeleda Euroopa avatud teaduspilve elluviimisega tihedas koostöös ELi liikmesriikidega, toetudes olemasolevale võimekusele ja oskusteabele. Soovitatakse luua selged tegevuseeskirjad teaduspilve ligipääsule ning teadusandmete teenuste osutamisele (nt teksti- ja andmekaeve, andmete analüüs).
Hinnatakse, et pool miljonit andmeteadlast oleks vaja, et kasutada avatud teadusandmeid parimal võimalikul viisil Euroopas. Soovitatakse radikaalselt muuta teadusandmete rahastusmudelit – liikuda traditsioonilisest ja jäigast rahastamisskeemist (väike osa grante, mis on piiratud aja ja ruumiga) kaasfinantseeritud riiklikkusse-ELi skeemi. Hinnatakse, et keskmiselt 5% kogu teadusuuringute kuludest peaksid minema integreeritud viisil andmete haldamisele.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.

Science Europe’i raport liikmesorganisatsioonide avatud juurdepääsu poliitikast

Science Europe on avaldanud raporti, mis annab ülevaate Science Europe’i liikmesorganisatsioonide avatud juurdepääsu poliitika arengust kuni aastani 2014. Raport toob esile Euroopa avalik-õiguslike teadusasutuste viimaste aastate pingutused arendada ja rakendada avatud juurdepääsu poliitikat. Raport nimetab ka probleeme, mida tuleb lahendada, et hõlbustada ja kiirendada üleminekut täielikult avatud juurdepääsule kõigile akadeemilistele väljaannetele 2020. aastaks.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.
Science Business’is on avaldatud uudis Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni voliniku Carlos Moedase sõnavõtust Frankfurdis toimunud konverentsilt, kus ta kinnitas pühendumist avaliku sektori rahastatud teadusuuringute avatud juurdepääsule ja peab seda heaks võimaluseks teaduskirjastustele.

Euroopa Komisjoni teine rahvusvahelise koostöö strateegia rakendamise raport ja uued rahvusvahelised kokkulepped

Euroopa Komisjon avaldase teise raporti rahvusvahelise koostöö strateegia rakendamisest. Raport rõhutab Euroopa jõupingutusi parandada poliitilisi ja raamtingimusi globaalseks koostööks teadusuuringutes ja innovatsioonis. Üheks näiteks on ELi ja Hiina kaasrahastamismehhanism 2015. aastast, mis on olnud pöördepunktiks nende koostöös.  Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni pressiteatega ja ERA Austria portaali uudisega.
Hiljutised näited ELi rahvusvahelise koostöö edendamisest hõlmavad lepinguid Ameerika Ühendriikide ja Brasiiliaga:

  • 13. oktoobril kirjutasid Euroopa Komisjon ja Brasiilia rahastavate asutuste riiklik nõukogu alla kokkuleppele, mis hõlbustab noortel Brasiilia teadlastel osalemist Euroopa Teadusnõukogu uurimisrühmades. Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.
  • 17. oktoobril kirjutasid Euroopa Komisjon ja Ameerika Ühendriikide valitsus alla kokkuleppele, mis hõlbustab koostööd Ameerika Ühendriikide organisatsioonide ja Horisont 2020 osalejate vahel. Lepe võimaldab Ühendriikide teadlastel osaleda Horisont 2020 projektides väljaspool grandilepingu raamistikku. Huvilised võivad tutvuda Science|Business’i uudisega.

Science Business’i raport “10 tehnoloogiakeskust”

Science Business on avaldanud raporti 10 kõrgtehnoloogilisest digitaalkeskusest Euroopas, kuhu hulka kuulub ka Tallinn. Raportis kirjeldatakse trendi, kuidas Euroopas arenevad digitaalsed ja traadita klastrid, mis on kaasatud kindlasse tööstussektorisse ning pole tervet majandust hõlmavad megaklastrid. Huvilised võivad tutvuda Science|Business’i pressiteatega raportist.
Science Business on avaldanud ka artikli 5G traadita side tulevikust, mida arutati Science Business’i konverentsil, kus esitati eelmainitud raportit. Ekspertide sõnul on tehnoloogia 5G kasutuselevõtmiseks olemas, aga Euroopas puudub raha, poliitika ja reguleeriv raamistik.

Raport tulevastest ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatustest

Euroopa Komisjon ja kaks tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatust (ingl. Future and Emerging Technologies (FET) flagships), Graphene ja Human Brain Project, on ühiselt avaldanud raporti õppetundidest pärast 3 aastat kollektiivset tööd juhtalgatustega. Kahe juhtalgatuse käivitamisperiood kestis oktoobrist 2013 kuni aprill 2016.
Euroopa Komisjon on käivitanud ka tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatuste instrumendi hindamise, mida viivad läbi sõltumatud kõrgetasemelised eksperdid Horisont 2020 vahehindamise raames.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.

Euroopa Ülikoolide Liidu veebipõhine rakendus ja raport ülikoolide rahastamisest

Euroopa Ülikoolide Liit (ingl. European University Association – EUA) on avaldanud andmed Euroopa ülikoolide viimastest rahastamistrendidest. EUA on avaldanud veebipõhise rakenduse, mis näitab ülikoolide riikliku rahastuse andmeid. Andmed on esitatud riigiti ja aasta kohta (2008-2016). EUA on avaldanud ka raporti, milles tuuakse esile olulisemad trendid ja lühiajalised arengud.
Huvilised võivad tutvuda EUA pressiteatega ja ERA Austria portaali uudisega.

Euroopa teadusülikoolide liidu raport harrastusteadusest ülikoolides

Euroopa teadusülikoolide liit (ingl. League of European Reseach Universities – LERU) on avaldanud raporti, milles analüüsib harrastusteaduse (ingl. citizen science) trende, sõnastab teadlastele suuniseid ja annab soovitusi ülikoolidele, poliitika kujundajatele ja rahastajatele. LERU soovib toetada viimase aja trende harrastusteaduses kui positiivseid arenguid, mis aitavad edendada teadust ja toovad kasu teadlastele ja ühiskonnale laiemalt.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.

Science Europe’i raport järeldoktoriõppe rahastamisskeemidest

Science Europe’i teadlaskarjääri töörühm on avaldanud raporti, milles on kaardistanud järeldoktorite toetuse võimalused, et parandada arusaamist, mida rahastajad teevad teadlaste karjääri toetamiseks pärast doktoriõppe läbimist ja teha ettepanekuid, kuidas olemasolevates rahastamisskeemides toetuste andmist täiustada.
Huvilised võivad tutvuda ERA Austria portaali uudisega.

Konsultatsioonid

Horisont 2020 vahehindamise konsultatsioon

20. oktoobril algatas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni, et saada erinevatelt sidusrühmadelt sisendit Horisont 2020 vahehindamisesse. Vahehindamise eesmärk on parandada Horisont 2020 toimimist. Vahehindamisel on ka oluline roll järgmise ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi ettevalmistamisel.
Vahehindamise konsultatsioon kestab kuni 15.01.2017.
Paralleelselt toimub ka konsultatsioon EURATOMi teadus- ja koolitusprogrammil, mis kestab kuni 15.01.2017. Lähiajal käivitatakse ka konsultatsioon avaliku sektori sisese partnerluse (ingl. public-public partnerships) ning erasektori ja avaliku sektori vahelise partnerluse (ingl. public-private partnerships) teemadel.
Vahehindamine saab ka sisendit olemasolevatest uuringutest ja konsultatsioonidest, k.a. lihtsustamise ja võimaliku Euroopa Innovatsiooni Nõukogu (ingl. European Innovation Council – EIC) teemadel.
Huvilised võivad tutvuda Science Business’i uudisega.

Koostajad
Kadri Sirg

ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud