Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (november-detsember 2016)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Euroopa Parlamendi tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuse seminar ja näitus – uus ajastu neuroteaduses
29.11.16 Brüssel, Belgia

Euroopa Parlamendi tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksus korraldab interaktiivse näituse inimaju projekti põhitulemustest. Kõrgetasemeline seminar annab võimaluse teada saada globaalsetest aju algatustest (Human Brain Project, U.S. Brain, Jaapani Brain/MINDS project) ja kuidas nad kavatsevad edendada tuleviku aju-uuringuid.
Üritus mahutab kuni 100 osalejat.

European Parliament Science and Technology Options Assessment (STOA)
Workshop and Exhibition
Find out about the Human Brain Project’s key results at an interactive exhibition from 10:00 – 14:30.

Learn about the global brain initiatives (Human Brain Project, U.S. BRAIN, Japan’s Brain/MINDS Project) and how they plan to drive forward future brain research at a high-level workshop from 14:30 – 17:00.
Participation is limited to the first 100 registrations.

Konverents ja töötuba “TECHITALY 2016 – Ringmajanduse väljakutsed ja võimalused Itaalia puhta tehnoloogia tööstusel”
29.-30.11.16 Brüssel, Belgia

Konverentsil arutatakse ELi uue ringmajanduse strateegia tuleviku väljakutseid ja ärivõimalusi ning selle mõju ELi siseturul, eriti Itaalia turul, kõigile sidusrühmadele, nagu poliitika kujundajad, puhta tehnoloogia tööstused, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, ülikoolid ja uurimiskeskused. Töötuba pakub Itaalia ja Belgia ettevõtetele, uurimiskeskustele ja ülikoolidele võimalust partnerluse loomiseks.

TECHITALY 2016 – Circular economy

TECHITALY 2016 will debate the future challenges and the business opportunities of the new circular economy strategy and its impact in the EU internal market, in particular the Italian market, for all different stakeholders involved as policy makers, clean-tech industries, SME’s, universities and research centers.
The 2nd day workshop will give the opportunity to Italian and Belgian enterprises, research centers and universities to get in touch with each other and to implement partnerships and collaborations on innovative and sustainable projects.

Rahvusvaheline partnerlusüritus “ICTurkey 2016”
30.11.16 Istanbul, Türgi

ICTurkey 2016 on rahvusvaheline partnerlusüritus, mis toob kokku 300 Euroopa ja Türgi teaduse ja tööstuse kogukondade info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna esindajat.
Üritus annab võimaluse Türgi ja Euroopa teadlastel koos arutada IKT projektide ideid, rääkida Türgi Teadus- ja Tehnoloogiaagentuuri (TUBITAKi) esindajatega ja riiklike kontaktpunktidega, et saada esmast teavet tulevastest Horisont 2020 IKT taotlusvoorudest.
Üritus on suunatud viiele Horisont 2020 taotlusvooru teemale, mis on seotud  IKT ja valdkondavaheliste meetmetega: asjade internet, suurandmed, robootika, fotoonika, mikro- ja nanoelektroonika.

ICTurkey 2016 International Brokerage Event

The ICTurkey 2016 International Brokerage will bring together 300 participants from Europe and Turkey, coming from both research and industrial communities in the ICT domain.
This will not only give you the unique opportunity to connect with Turkish and European researchers to discuss ICT project ideas, but also to talk to TUBITAK H2020 representatives (and National Contact Points) to get first-hand information about the upcoming H2020 ICT calls.
The event will target five calls of the Information & Communication Technologies (ICT) and Cross-cutting Activities themes of H2020: IoT, Big Data, Robotics, Photonics, Micro- and Nano-electronics.

Euroopa klastrite konverents
30.11.-02.12.16 Brüssel, Belgia

Tänavune konverents keskendub klastritele 4.0 – tarkade tööstusharude kujundamine. Üritus sisaldab kõrgetasemelisi paneeldiskussioone ning interaktiivseid sessioone, kus osalejatel on võimalus jagada oma kogemusi ja väljakutseid. Paralleeldiskussioonid keskenduvad 4 tööstuse moderniseerimisega seotud peamisele teemale: arukas tootmine ja digitaalne transformatsioon; ringmajandus; progressi võimaldavad tehnoloogiad; loovad ja andmetele orienteeritud teenused.
Enne konverentsi, 30. novembril, toimub Euroopa klastrite partnerlusüritus.

European Cluster Conference 2016

This year’s conference will focus on Cluster 4.0 – Shaping Smart Industries and include high-level plenary speeches, panel discussions and interactive sessions where participants will have the chance to share their experiences and challenges. Parallel discussions will take place in 4 priority areas related to industrial modernisation, namely: smart manufacturing and digital transformation; the circular economy; key enabling technologies; creative and data-driven services.
The parallel discussions will all cover the same key horizontal topics in different sessions. These include the role of clusters in boosting the innovation uptake and growth opportunities through strengthening cross-sectoral value chain linkages, strategic European partnering, international collaboration and skills towards shaping smart industries.
To kick off the conference the European Cluster Collaboration Platform is organising a  large-scale European cluster matchmaking event on 30 November 2016. This will be a unique opportunity for European Clusters to explore common areas of interest for cooperation and build complementarities in terms of sectoral, value chain and market focus.

Horisont 2020 projekti lõppüritus “Tuleviku tehased – innovatsiooni elluviimine”
01.12.16 Brüssel, Belgia

FoF-Impact, mis on Horisont 2020 tuleviku tehaste partnerluse projekt, korraldab lõppürituse, kus keskendutakse tuleviku tehaste projektide tulemuste edukale tööstuslikule kasutusele ja teenuste edendamisele. Üritusel esitatakse lühikesi presentatsioone innovatiivsetest tootmistehnoloogiatest ja projektide lähenemisviisidest. Üritus pakub ka head võimalust huvitatud organisatsioonidel kontakti leida Euroopa juhtivate tööstusettevõtete ja teadusasutustega.

Factories of the Future – Making Innovation Happen

Since its launch in 2010, the EU’s Factories of the Future partnership has been responsible for the launch of 248 pre-competitive projects which are transforming manufacturing.
The event is focused on the successful industrial exploitation of results from these projects. This event will include ‘Pitch’ sessions which will focus on providing short and to-the-point presentations (‘pitches’) about innovative manufacturing technologies and approaches by projects.
Factories of the Future – Making Innovation Happen is also an excellent opportunity for interested organisations to connect with some of Europe’s leading industrial companies and research organisations.

Konverents “Jätkusuutliku toidu tulevik”
05.-06.12.16 London, Ühendkuningriigid

Chatham House’i iga-aastane toidu konverents keskendub konkreetsetele väljakutsetele, mida tuleb ületada, et parandada jätkusuutlikkust, toiduga kindlustatust ja ellu viia süsinikdioksiidi heitmete vähendamine toidutööstuses. Samuti arutatakse poliitika, tööstuse ja kodanikuühiskonna rolli nende eesmärkide saavutamisel.

Arutelu teemad on järgmised:
–          säästva arengu eesmärgid ja COP21 kliimamuutustega seotud kohustused;
–          demograafilised muutused ja kasvav linnastumine;
–          säästev areng ja vastupidavus.

A Sustainable Food Future 2016 – Climate change, Urbanization and Innovation

The annual Chatham House food conference will address the specific challenges that need to be overcome to improve sustainability and food security, deliver carbon reductions in the food system, and the role of policy, industry and civil society in achieving these goals.

Discussion topics will include:
–          Sustainable Development Goals (SDGs) and the COP21 climate change commitments;
–          Demographic shifts and increasing urbanization;
–          Sustainable development and resilience.

Euroopa tippkohtumine “Aktiivse ja tervena vananemise innovatsioon”
05.-08.12.16 Brüssel, Belgia

Üritus keskendub aktiivse ja tervena vanemise Euroopa innovatsioonialase partnerluse tulemustele, Horisont 2020 varasematele ja käimasolevatele teadusuuringutele ja innovatsioonile, ELi liikmesriikide ühisele aktiivse ja intelligentse elukeskkonna programmile ning tervisliku eluviisi ja aktiivse vananemise EIT-KICile.
Ürituse eesmärk on koondada asjakohased sidusrühmad, et saavutada ühine visioon innovatsiooni suurendamiseks tervise ja aktiivse vananemise vallas, töökohtade ja kasvu tegevuskavaks, riiklike ja piirkondlike asutuste, kodanikuühiskonna ja tööstuse koosloomise tugevdamiseks laiendamiskõlblike turuvuvõimaluste loomisel Euroopas ja mujal maailmas. Eriti on diskussioon suunatud suure kasvupotentsiaaliga valdkondadele, nt iseseisvat elu ja vanusesõbralikku nutikat kodu toetavatele info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele, sotsiaalrobootikale, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande teenuseid toetavatele digitaallahendustele.

European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing
The event will build on the achievements on the European Innovation Partnership on Active and Healthy ageing (EIP AHA), past and current research & innovation in Horizon 2020, the Active and Assisted Living Joint Programme with Member States and the EIT-KIC on healthy living and active ageing. It intends to mobilise the relevant stakeholders around a common vision for scaling up innovation in Health and Active Ageing, the agenda for jobs and growth, strengthening the co-creation across national and regional authorities, civil society, and industry on creating scalable market opportunities within Europe and Globally. In particular high growth-potential areas such as ICT supported independent living and age-friendly smart homes, social robotics, digitally supported integrated health and social care services will be targeted.

Euroopa teadusülikoolide liidu positsioonipaberi esitlus “Interdistsiplinaarsus ja 21. sajandi teadusmahukas ülikool
14.12.16 Brüssel, Belgia

Euroopa teadusülikoolide liit esitleb oma uut positsioonipaberit “Interdistsiplinaarsus ja 21. sajandi teadusmahukas ülikool” ning viib läbi arutelu sidusrühmade ja üldsusega. Positsioonipaberis analüüsitakse, kuidas Euroopa teadusülikoolide liidu ülikoolid mõtlevad, kohandavad ja parandavad süsteemi, mis on põhinenud tugevale valdkondlikule spetsialiseerumisele, kuid mis on muutumas aina rohkem interdistsiplinaarseks ja koostööl põhinevaks. Arutatakse ka, milliseid strateegiaid rakendatakse, et käsitleda uuringute läbiviimisega seotud muutusi ja ühiskondlikke probleeme. Positsioonipaberis esitatakse tõendeid hiljutistest Euroopa teadusülikoolide liidu ülikoolide algatustest, struktuuridest ja projektidest interdistsiplinaarsuse toetamiseks. Positsioonipaber esitab ka soovitusi ülikoolidele, akadeemikutele, rahastajatele ja poliitikakujundajatele.

Launch event: Interdisciplinarity & the 21st century research-intensive university

The League of European Research Universities (LERU) will present its new position paper “Interdisciplinarity and the 21st century research-intensive university” in Brussels on 14 December 2016 during a breakfast launch event.
Yet, implementing such a vision of interdisciplinarity presents significant challenges. This paper analyses how LERU universities reflect on, adapt and improve a system that was shaped by strong disciplinary specialisation and is now increasingly collaborative and interdisciplinary in nature, and what strategies they adopt in dealing with changing ways of conducting research and pressing societal challenges. The paper provides evidence of recent initiatives, structures and projects at LERU universities to support interdisciplinarity. It also provides a rich set of recommendations for universities, academics, journals, funders and policy makers on how interdisciplinarity can be fostered.
Presented by its lead authors and discussed with different stakeholders and the public.

Kolmas iga-aastane globaalne avatud innovatsiooni konverents – avatud innovatsioon digitaalajastul
15.-16.12.16 Barcelona, Hispaania

Konverentsi eesmärk on välja selgitada ja arendada parimad uued teoreetilised ja rakenduslikud uuringud avatud innovatsioonis. Konverents toob kokku avatud innovatsiooni ruumi tunnustatud akadeemikud, juhtivad ettevõtted ja innovaatorid. Konverentsile saabunud parimad tööd avaldatakse R&D Management journal’i erinumbris.

The 3rd Annual World Open Innovation Conference – Open Innovation in the Digital Age

The 3rd annual World Open Innovation Conference (WOIC) will help identify and develop the best new theoretical and applied research in open innovation. Theconference co-hosted with ESADE in Barcelona, Spain, brings together renowned academic scholars, leading companies and innovators in the Open Innovation space.  R&D Management has agreed to provide a Special Issue comprised of the best papers submitted to the conference.

Slovakkia ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Konverents “Revolutsiooniline innovatsioon: kuidas võib innovatsioon meie maailma muuta?”
07.12.16 Brüssel, Belgia

Slovakkia ELi Nõukogu eesistumine korraldab koostöös Slovakkia T&A kontaktbüroo ja Slovakkia teaduse ja tehnilise teabe keskusega konverentsi, kus leiutajad ja teadlased arutavad, kuidas uued tehnoloogiad ja innovatsioonid muudavad meie igapäevaelu.
Konverentsi eesmärk on:

 • esitada revolutsioonilisi innovatsioone valitud valdkondades;
 • tuua kokku teadlased, innovaatorid, ärimehed, ettevõtjad ja poliitika kujundajad, et arutada innovatsiooni mõju tulevikus ja muudatusi, millega peab tegelema;
 • algatada arutelu revolutsioonilise innovatsiooni sotsiaalsel ja majanduslikul mõõtmel.

Revolutionary innovation: how could innovation change our world?

Join us to discuss with inventors and scientists new technologies and innovations and how they will change our daily lives.
This conference aims to:

 • present revolutionary innovations in selected spheres;
 • bring together researchers, innovators, businessmen, entrepreneurs and policy-makers to discuss the impact of innovation in the future and changes we will have to address;
 • open up discussion on social and economic dimensions of revolutionary innovation.

The Slovak Presidency of the Council of the EU is co-organising this conference with the Slovak Liaison Office for Research and Development in Brussels and the Slovak Centre of Scientific and Technical Information. The General Secretariat of the Council is providing support for this event.

 

Koostajad
Kadri Sirg

ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud