Brüsseli büroo edastatavad üritused (juuni-september 2016)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.

Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni Teaduse ja Innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni Keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Rahvusvaheline BioHorizon partnerlusüritus 2016
28.06.16 Brüssel, Belgia
Poola Teadusagentuuri kontaktbüroo ning Euroopa Liidu teaduse ja arendustegevuse riiklik kontaktisik kutsuvad Brüsselis toimuvale rahvusvahelisele BioHorizon partnerlusüritusele, mis käsitleb Ühiskonnaprobleeeme II “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus”. Ürituse korraldajad on Euroopa Komisjon ja BioHorizoni projektides osalevate riiklike kontaktisikute võrgustik.

BioHorizon Food Brokerage Event 2016
The PolSCA Office and the Polish EU-RTD Contact Point would like to draw your attention to the „BioHorizon International Brokerage Event 2016” concerning  Societal Challenge 2 (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research,  Bioeconomy and Key Enabling Biotechnologies). The event will take place in Brussels, 28th June 2016. Organizers: European Commission and the network of NCPs participating in the BioHorizon project.

More information: https://www.b2match.eu/foodbrokerage2016

Konverents “Suured pilve andmemahud”
28.06.16 Amsterdam, Holland
EDISON ja Neth-ER korraldavad konverentsi teemal “Olge valmis pilve suurteks andmemahtudeks”. Paul Timmers, digitaalühiskonna, usalduse ja turvalisuse direktor DG CONNECT-is peab kõne avatud teaduspilve teemal. Seejärel arutatakse Hollandi parimaid tavasid ja uusi algatusi andmete ja teadusuuringute infrastruktuuride ühendamisel ning EDISONi projekti, mille raames esitatakse riiklikku tegevuskava andmeteadlaste väljaõppe kiirendamiseks ning andmeteaduse kui majanduskasvu peamise teguri edendamiseks.

Be Prepared for Big Data in the Cloud
Dutch initiatives for personalised medicine and health research & toward a national action programme for data science training.

We invite you to join us on the 28th of June for the conference ‘Be Prepared for Big Data in the Cloud’ organised by EDISON and Neth-ER.
Paul Timmers, Director of Digital Society, Trust and Security, DG CONNECT, European Commission will give a keynote speech on the European Open Science Cloud. We then dive into two tracks. One track will discuss Dutch best practices and new initiatives in connecting data and research infrastructures, which are also strongly embedded in Europe. The other track focuses on the EDISON Project, which will present its National Action Plan on how to accelerate training of data scientists and promoting data science as a key enabler for economic growth.

Marie Skłodowska-Curie 2016 Foorum – seal, kus kohtuvad äri- ja teadustalendid
29.06.16 Brüssel, Belgia
Ürituse eesmärk on arutada Marie Skłodowska-Curie meetmete (MSCA) rolli teadlaste karjääri arendamisel väljaspool akadeemilisi asutusi ning eriti äritegevuses.
Hommikusel sessionil arutavad EL-i institutsioonide esindajad, MSCA stipendiaadid, ettevõtjad ja akadeemikud teadlaste valdkondadevahelist liikuvust ja panustavad programmi tugevdamisse.
Pärastlõunane session pakub MSCA kohta “nippe ja trikke”, eelkõige uue “Ühiskond ja ettevõtlus” individuaalgrandi paneeli puhul, mis käivitati 12. aprill 2016.
Üritusel on ka näitus ning võrgustiku loomise ala ettevõtetele, teadlastele ja ülikoolidele.

Marie Skłodowska-Curie Forum 2016 – Where business and research talent meet
The objective of this event is to discuss the role of the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) in helping researchers to develop their careers outside academia, and in business in particular.

In the morning, representatives of EU institutions, MSCA fellows, businesses and universities will discuss intersectoral mobility of researchers and contribute to strengthening the programme.
The afternoon session will provide “Tips and Tricks” on MSCA and in particular on the new “Society and Entreprise” Individual Fellowships panel launched on 12 April 2016.
The event will also feature an exhibition and networking area with businesses, researchers and universities organisations.

Ühiskonnaprobleemide II samba 2017 taotlusvoorude infonädal
27.-29.06.16 Brüssel, Belgia
Brüsselis toimub 2017. aasta taotlusvoorude infonädal Ühiskonnaprobleemide II samba “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus” valdkonnas.
Nädala jooksul esitletakse edukaid 7. raamprogrammi ja Horisont 2020 projekte ning antakse praktilisi nõuandeid, kuidas kirjutada edukaid taotlusi. BIOHORIZON korraldab partnerlusüritust ning 2015. aasta valitud projektide koordinaatorid on oodatud õppima, kuidas oma projekti edukalt juhtida.

InfoWeek on calls in 2017 for Societal Challenge 2
Learn about the calls and topics, update yourselves on relevant past research outcomes and meet partners in the brokerage event.

The Infoweek on calls in 2017 for Societal Challenge 2, “Food security, sustainable agriculture and forestry, maritime and martime inland water research and bio-economy”, will include the following events:

 • 27/06 – Dissemination event – The event will show case results of interesting and successful FP7 and Horizon 2020 projects which can be inspirational for calls open in 2017.
 • 28/06 – Morning – Infoday on SC2 calls 2017 – Practical information to build successful proposals and interactive presentation of topics. Possibility to ask questions on topics will be opened like last year.
 • 28/06 – Afternoon – Brokerage event – The brokerage event is organised by the BIOHORIZON project.
 • 29/06 – Coordinators day – Coordinators of projects selected from the 2015 calls are invited to take part to learn how to run their project successfully.

Töökoda “Digitaalse transformatsiooni standardid”
29.06.16 Brüssel, Belgia

Digitaalne ümberkujundus esitab uusi väljakutseid, mis nõuavad uusi lähenemisviise uute tehnoloogiate, nagu asjade interneti, pilvandmetöötluse, küberjulgeoleku ja suurandmete, integreerimiseks.
Ühepäevane intensiivne töökoda annab osalejatel võimaluse panustada CEN-CELECi digitaalse transformatsiooni standardimise tegevuskava kujundamisesse.
Töökoda on suunatud tööstuse ümberkujundamise juhtidele, innovaatoritele, standardijatele ja poliitikakujundajatele. Osalejad saavad jagada oma teadmisi ja praktilisi soovitusi, et täita oma tööstuse standardimisvajadusi digitaalseks ümberkujunduseks.

Workshop “Standards for Digital Transformation”
Digital transformation presents a new set of challenges that require novel approaches to integrate new technologies including internet of things, cloud computing, cybersecurity and big data.

Contribute to an intensive 1 day event with key-notes, workshop break-outs, audience engagement, and panel discussions.
Your contribution will:

 • define the state of play and challenges for digital transformation in energy, manufacturing and transport;
 • establish a clustering of potential solutions and priorities;
 • outline standards and standardization solutions missing to complete the digital shift

Your input will shape the CEN-CENELEC standardization roadmap for digital transformation.
This workshop is designed for industry’s transformation leaders, digital enablers, innovators, standardizers and policy makers. Participants will contribute their expertise and provide practical recommendations to meet their industry’s standardization needs for digital transformation.

Visioon2020: Teine kliimaheeliksi üritus
29.-30.06.16 Valencia, Hispaania

Horisondi võrgustik Visioon2020 korraldab oma teist kliimaheeliksi üritust Valencia Ülikooli botaanikaaias, mida võõrustab Keraamiliste Tehnoloogiate Instituut ja Hispaania kliima teadmis- ja innovaatikakogukond.
Tasuta ürituse eesmärk on edendada teadlaste ja ettevõtjate vahelist võrgustikku, et moodustada konsortsiume eelseisvateks Horisont 2020 rahastamisvõimalusteks.

Vision2020: Second Climate Helix Event
Vision2020: The Horizon Network will hold its second Climate Helix Event at University of Valencia Botanic Garden, on 29th and 30th June, kindly hosted by Institute for Ceramic Technology (ITC-Instituto de Tecnología Cerámica) and Climate KIC Spain.

The objective of the event, which is free to all attendees, is to promote networking between researchers and business representatives in order to form consortia for the forthcoming Horizon 2020 funding opportunities.

Ühendkuningriikide Teadusbüroo (UKRO) aastakonverents 2016
30.06.-01.07.16 Glasgow, Šotimaa

Igal aastal korraldab Ühendkuningriikide Teadusbüroo (UKRO) kahepäevase aastakonverentsi, mis on peamiselt suunatud Euroopa kontaktbüroodele, Euroopa teadusjuhtidele, teadusagentuuridele ja poliitikakujundajatele. 2016. aasta konverents keskendub aktuaalsetele teemadele nagu EL-i teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine. Eelkõige arutatakse Horisont 2020 esimest 2,5 aastat, rakendamist, eelseisvaid võimalusi ja poliitilisi arenguid, kuid ka tulevikku vaatavat innovatsiooni integreerimist.

UK Research Office (UKRO) Annual Conference 2016
Each year the UK Research Office (UKRO) organises a two-day Annual Conference aimed primarily at European Liaison Officers, European research managers, Research Councils and policy makers.

The 2016 edition of the UK Research Office (UKRO) Annual Conference will take place at Glasgow Caledonian University (GCU) in Glasgow, Scotland on Thursday 30 June and Friday 1 July 2016.
The focus of the Conference will be on the current hot topics concerning EU research and innovation funding. In particular, a reflection on the first two and a half years of Horizon 2020, implementation, upcoming opportunities and policy developments, as well as a forward look to include the continued integration of innovation.

Horisont 2020 infopäev “Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu”
08.07.16 Brüssel, Belgia

Infopäeval tutvustatakse tööprogrammi 2017. aasta taotlusvooru jaoks, mis avaneb 19. juulil 2016 ja mille eelarve on 400 miljonit eurot. Infopäev aitab osalejatel:

 • saada olulist informatsiooni Ühiskonnaprobleemid I 2017 tööprogrammi teemadest;
 • kuulda edukatelt taotlejatelt ja Euroopa Komisjoni töötajatelt, kuidas koostada hea projektitaotlus ja kuidas taotlusprotsess toimib samm-sammult;
 • leida usaldusväärseid projektipartnereid;
 • saada vastuseid oma küsimustele;
 • leida uusi ärivõimalusi;
 • aktiivselt osaleda diskussioonides.

Päev enne infopäeva, 7. juulil, toimub Brüsselis ka partnerlusüritus, kus on võimalik potentsiaalsete projektipartneritega silmast-silma kohtuda, esitada 5-minutiline ettekanne enda projektiideest ja jälgida teiste ettekandeid.

Info Day, Horizon 2020 – ‘Health, demographic change and wellbeing’
With the principle of research for better health for all at its core, Horizon 2020’s Societal Challenge 1 (SC1) related to Health Demographic Change and Wellbeing focuses on personalised health and care. Its updated Work Programme 2017 offers calls for proposals with an overall budget of about € 400 million.

This Info Day will help the participants:

 • find out essential information on the call topics in the SC 1 2017 Work Programme
 • hear from successful applicants and Commission staff how to develop a good project proposal and take them through the application process, step by step
 • find reliable project partners
 • get articulate answers to their questions
 • find new business opportunities
 • actively take part in customised sessions

Biomajanduse kolmikheeliksi konverents
19.-20.07.16 Budapest, Ungari

Biomajanduse kolmikheeliksi konverents on üks suuremaid 7. raamprogrammi rahastatud Danube-INCO.NET-i projekti üritusi. Selle peamine eesmärk on toetada ülikoolide, ettevõtete ja valitsuse koostööd (kolmikheeliksi mudel), et parandada sihtriikides biomajanduse partnerluse loomist ja arendamist, lahendada ühiskondlikke probleeme valdkondades nagu toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus ja metsandus, veeuuringud, biomajandus ja bioenergia.
Esimesel päeval toimub konverents, teise päeva hommikul on partnerlusüritus. Samal ajal konverentsiga toimub Danube-INCO.NET-i neljas töökoda, mille eesmärk on luua uusi makropiirkondlikke partnerlusi biomajanduse arendamiseks.

Triple-Helix Conference on Biobased Economy
The “Triple-Helix Conference on Biobased Economy” is one of the major events of the FP7 funded Danube-INCO.NET project. Its main objective is to support the university-business-government cooperation (triple-helix model) to enhance the establishment and development of biobased economy partnerships in the target countries, tackling societal challenges in the field of food security, sustainable agriculture and forestry, water research, biobased economy and bioenergy.

The conference will include a plenary round table and three parallel sessions (on food, materials and environmental technologies and energy) during the first day, while a brokerage event to facilitate matchmaking between researchers, industry and government will be organised in the morning of day 2.
Back to back with the conference, the Danube-INCO.NET 4th Clustering Workshop will be held, aiming at the formation of new macro-regional partnerships towards the development of biobased economy, with particular focus on linking challenge-oriented research, innovation networks, industry and government. Organizer Regional Centre for Information and Scientific Development – www.rcisd.eu on behalf of Danube-INCO.NET.

EuroTeaduse Avatud Foorum
23.-27.07.16 Manchester, Suurbritannia

EuroTeaduse Avatud Foorum on kord kahe aasta jooksul toimuv, üleeuroopaline, üldteaduslik konverents pühendatud teadusuuringutele ja innovatsioonile. Iga konverentsi eesmärk on pakkuda põnevat sisu ja elavat arutelu viimaste uuenduste ja avastuste üle loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteadustes.
Konverents on üks parimaid võimalusi kõigile alates juhtivatest ja varase karjääriga teadlastest, ärimeestest, poliitikutest ja tehnoloogia vahendajatest kuni üldsuseni, et rohkem teada saada, kuidas teadus viib meid edasi.

EuroScience Open Forum (ESOF)
ESOF is one of the best opportunities for everyone from leading scientists, early careers researchers, business people, policy makers, science and technology communicators to the general public to come together to find out more about how science is helping us advance today.

The EuroScience Open Forum (ESOF) is a biennial, pan-European, general science conference dedicated to scientific research and innovation. Each conference aims to deliver stimulating content and lively debate around the latest advancements and discoveries in the sciences, humanities and social sciences.

Horisont 2020 infopäev “Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained”
14.09.16 Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjon korraldab infopäeva, et esitada 2017. aasta taotlusvoore Horisont 2020 Ühiskonnaprobleemid 5 valdkonnas “Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained”. Euroopa Liidu Charlemagne’i hoones toimuvale üritusele on oodatud esindajad teaduskogukonnast, äri- ja avalikust sektorist. Üritusele registreerimine algab juulis.

Horizon 2020 Information Day: Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials
The European Commission is organising an Information Day to present the 2017 calls for proposals of Horizon 2020’s Societal Challenge 5 “Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials”.

Representatives of the research community, business, and public authorities are invited to join the event on Wednesday, 14 September 2016 in the European Commission’s Charlemagne building.

IKT taotlejate päev 2016
26.-27.09.16 Bratislava, Slovakkia
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) taotlejate päev 2016 on võrgustikuüritus, mis edendab Euroopa IKT teadusuuringuid ja innovatsiooni ning keskendub IKT teemale Horisont 2020 2016-2017 tööprogrammis. Üritus on osa Bratislavas toimuvast digitaalnädalast. Üritus pakub unikaalset võimalust luua partnerlusi õppejõududega, teadlastega, tööstuse sidusrühmadega, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega ja valitsusega üle kogu Euroopa.

ICT Proposers’ Day 2016
ICT Proposers’ day 2106 in Bratislava, Slovakia on 26 and 27 September is a networking event promoting European ICT Research & Innovation and focusing on the Horizon 2020 Work Programme for 2016-17.

ICT Proposers’ Day 2016 is organised on Monday & Tuesday the 26-27 September 2016, as part of Digital Week in Bratislava.
The event will focus on the Horizon 2020 Work Programme 2016-17 in the field of Information & Communication Technologies. It will offer a unique and exceptional opportunity to build quality partnerships with academics, researchers, industrial stakeholders, SMEs and government actors from all over Europe.

2. rahvusvaheline konverents valitsuse teaduslikust nõustamisest
29.-30.09.16 Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjon ja rahvusvahelise valitsuse teadusliku nõustamise võrgustik (INGSA) korraldavad kahepäevase konverentsi Euroopa Komisjoni Charlemagne’i hoones, mis toob kokku kriitiliste, globaalsete teemadega seotud teadusliku nõustamise tarbijad ja pakkujad. Poliitikakujundajad, juhtivad erialatöötajad, teadlased ja teised sidusrühmad, kes tegelevad valitsusele pakutava teadusliku nõustamise valdkonnaga, uurivad põhimõtteid ja tavasid erinevates praegustes ja keerulistes poliitika kontekstides. Rahvusvahelisele kogukonnale esitatakse ka Komisjoni Teaduslikku nõuandvat mehhanismi. Konverentsi eesmärk on astuda suur samm selle poole, et vastata Maailma teadusfoorumi 2015. aasta deklaratsioonis esitatud väljakutsele.

2nd International Conference on Science Advice to Government
The International Network for Government Science Advice (INGSA) and the European Commission will hold the 2nd International Conference on Science Advice to Government in Brussels, Belgium on 29-30 September 2016.

Jointly organised by the European Commission and the International Network for Government Science Advice (INGSA), the conference will bring together users and providers of scientific advice on critical, global issues. Policy-makers, leading practitioners and scholars in the field of science advice to governments, as well as other stakeholders, will explore principles and practices in a variety of current and challenging policy contexts. It will also present the new Scientific Advice Mechanism of the European Commission to the international community. Through keynote lectures and plenary discussions and topical parallel sessions, the conference aims to take a major step towards responding to the challenge best articulated by the World Science Forum Declaration of 2015.

Hollandi ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

“Euroopa andmete foorum”
29.-30.06.16 Eindhoven, Holland

Euroopa andmete foorum on iga-aastane üritus, mis toob kokku tööstuse, teaduse, riigiasutused ja teised algatused, et arutada andmete väljakutseid ja võimalusi Euroopas. Foorum toob kokku uuenduslikud teadmised teadusuuringutest ja tehnoloogiast, ärist ja innovatsioonist, rakendustest, sotsiaal-majanduslikest tendentsidest ja poliitikast.

European Data Forum 2016
The European Data Forum is the annual European meeting place for industry, research, public authorities and other initiatives to discuss the challenges and opportunities of data in Europe. The Forum will bring together innovative insights of research and technology, business and innovation, applications, socio-economic trends and policies from participants and visitors from all over Europe.

 

Koostajad
Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud