Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised (mai 2016)

Üldised teadusuudised
Euroopa Komisjon käivitab 1 miljardi euro suuruse kvanttehnoloogiate juhtalgatuse
Euroopa Komisjoni sammud EL-i standardimise poliitika moderniseerimiseks
Gruusia ja Armeenia ühinesid Horisont 2020-ga
Aruanded, analüüsid
Teadusuuringute Ühiskeskuse raport teaduse tulemuspõhisest rahastamisest
Euroopa Komisjoni raport ülikoolide osalusest raamprogrammides
UAS4EUROPE seisukoht “Arukad partnerlused piirkondlikuks mõjuks”
Euroopa Ülikoolide Liidu aastaaruanne
Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu aruanne kodanikuteaduse andmehaldusest
Uued Euroopa Komisjoni terviseuuringud planeeritud 2016. ja 2017. aastateks
Konsultatsioonid, küsitlused
Horisont 2020 “Toiduga kindlustatuse” 2018-2020 tööprogrammi konsultatsioon
Regioonide Komitee küsitlus EL-i rahastuse veebipõhise kursuse (MOOC) arendamiseks
Konkursid
Suuremahulise Euroopa kliimateenuste teadusuuringute võrgustiku (ERA4CS) taotlusvoor
Esimesed 2017. aasta IKT taotlusvoorud
Euroopa Toiduohutusameti teaduskomitee konkurss
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks
Ühisettevõte Clean Sky 2 käivitab taotlusvooru
Innovatsioon
Science Europe’i avaldus Euroopa teaduspõhise innovatsiooni toetusest
Saksamaa raport teadusuuringutest ja innovatsioonist
Brošüür Horisont 2020 põllumajanduse teadusuuringute ja innovatsiooni võrgustikest

Üldised teadusuudised

Euroopa Komisjon käivitab 1 miljardi euro suuruse kvanttehnoloogiate juhtalgatuse

Euroopa Liidu digitaalmajanduse ja –ühiskonna volinik Günther Oettinger esitles Euroopa Komisjoni plaani 1 miljardi euro suuruse kvanttehnoloogiate juhtalgatuse käivitamiseks. Hollandi EL-i Nõukogu eesistumise raames 17.-18. mail korraldatud Kvant Euroopa konverentsil, koostöös Euroopa Komisjoni ja QuTech keskusega Delftis, tutvustas volinik oma eesmärki tugevdada Euroopa teaduslikku juhtpositsiooni ja tipptaset kvantteaduses ja –tehnoloogias.
Konverentsil esitlesid kõrgkoolide ja tööstuse esindajad kvanttehnoloogiate manifesti Euroopa Komisjoni volinikule Oettingerile ja Hollandi majandusministrile Henk Kampile.
Kvanttehnoloogiate lipulaev on peamine osa andmete ja arvutamise infrastruktuurist, mis toetab Euroopa Komisjoni tööstuse digitaliseerimise strateegia alla kuuluvat pilveandmetöötluse algatust.
Euroopa Komisjon teeb ettevalmistusi 1 miljardi euro suuruse kvanttehnoloogiate juhtalgatuse käivitamiseks 2018. aastal, et viia Euroopa esirinda teiseks kvantrevolutsiooniks, tuues läbimurdelisi arenguid teadusesse, tööstusesse ning ühiskonda. Juhtalgatus peaks ootuste kohaselt viima Euroopa tipptasemel teadusuuringute tulemused, valdkondades nagu kvanttehnoloogia turvaline kommunikatsioon, kvantseire, -simulatsioon ja –arvutamine, konkreetsete tehnoloogiliste võimalusteni, mida tööstus saab kasutusele võtta.
Euroopa Komisjon on seoses kvanttehnoloogiatega välja andud töödokumendi.
Ka Science Business’is ilmus artikkel Komisjoni kvanttehnoloogiate juhtalgatusest.

Euroopa Komisjoni sammud EL-i standardimise poliitika moderniseerimiseks

Euroopa standarditel on vaja sammu pidada muutuva majanduse, teenuste kasvava tähtsusega ja digitaalse revolutsiooniga. 1. juunil võttis Euroopa Komisjon ühtse turu strateegia raames vastu teatise, et tagada Euroopa ülemaailmne tähtsus standardimises. Samuti teatati standardimise ühisalgatuse (ingl. Joint Initiative on Standardisation – JIS) järgmistest sammudest, mille eesmärk on tugevdada partnerlust Euroopa institutsioonide ja standardimise kogukonna vahel.
Teatises esitatakse nägemus ühtsest ja sidusast EL-i standardimise poliitikast, mis on tähtsamal kohal poliitilises tegevuskavas ja kus prioriteete arutatakse regulaarselt Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate standardimise prioriteete esitati aprillis 2016 digitaalse ühtse turu strateegial põhineva tööstusele suunatud paketis, mille raames tahetakse muuhulgas luua Euroopa avatud teaduspilv.
Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni teatega.

Euroopa Parlamendi saadikute kutse taastada Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi suunatud teaduse ja innovatsiooni rahastus

Euroopa Parlamendi tööstuse, energia ja teaduse (ITRE) komitee liikmed kutsuvad üles, et taastataks 2,2 miljardit eurot, mis suunati Horisont 2020-st Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI). ITRE liikmed on mures, et raha eraldamine teaduse ja innovatsiooni rahastusprogrammist on viinud taotluste edukuse määra langemiseni 20-22%-st 7. raamprogrammis 13-14%-ni Horisont 2020-s. Dokumendis, mille koostas ITRE esimees Jerzy Buzek, esitatakse komitee seisukoht Horisont 2020 vahehindamise eel, mis on planeeritud selle aasta lõpuks.
Huvilised võivad tutvuda Science Business’i artikliga.

Gruusia ja Armeenia ühinesid Horisont 2020-ga

Gruusia allkirjastas 29. aprillil 2016 ja Armeenia allkirjastas 19. mail 2016 ühinemislepingu Horisont 2020-ga. Armeenia on 16. assotsieerunud riik Horisont 2020-s. Uute liikmete teadlastel ja innovaatoritel on võimalik osaleda programmis samadel tingimustel nagu Euroopa Liidu liikmesriikidel ja teistel assotsieerunud riikidel.

Aruanded, analüüsid

Teadusuuringute Ühiskeskuse raport teaduse tulemuspõhisest rahastamisest

Teadusuuringute Ühiskeskus on avaldanud raporti, mille kohaselt on viimase kümnendi jooksul teadustulemused järjekindlalt paranenud riikides, kus on tulemuspõhine teadusuuringute rahastamissüsteem. Raport analüüsib erinevaid lähenemisviise 28 EL-i liikmesriigis ja valitud assotsieerunud ja kolmandates riikides, et aidata riigiasutusi sobivate meetodite kindlaks tegemisel.
Raport on sisendiks riiklike teadusasutuste tulemuspõhise rahastuse vastastikuse õppimise harjutuses, mis on plaanitud Horisont 2020 poliitilise toetusvahendi raames.
Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni teatega.

Euroopa Komisjoni raport ülikoolide osalusest raamprogrammides

Seoses 7. raamprogrammi järelhindamisega on Euroopa Komisjon avaldanud raporti ülikoolide osalusest Euroopa raamprogrammides ja selle mõjust teadusuuringutele ja tehnoloogia arengule. Raporti kohaselt on Euroopa raamprogrammides osalemine ja selle rahastus järjekindlalt koondunud konkreetsetesse riikidesse (nt Suurbritannia, Saksamaa ja Holland) ja organisatsioonidesse. See on tingitud taotlejate kogemusest, nende teadusuuringute tulemuste kvaliteedist and tugitöötajate efektiivsusest.

UAS4EUROPE seisukoht “Arukad partnerlused piirkondlikuks mõjuks”

UAS4EUROPE, mis on Euroopa rakendusülikoolide (UAS) võrgustiku ühisalgatus, on avaldanud seisukoha “Arukad partnerlused piirkondlikuks mõjuks”, et tõsta esile erinevaid UASi rolle ja nende väärtust Euroopas. Raport kirjeldab Euroopa rakendusülikoolide rolli, mis ühelt küljelt tegeleb rakendusuuringutega ja teiselt poolt on oluline seos väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja tööstuse, traditsiooniliste ülikoolide, ühiskondlike organisatsioonide ning kutsehariduse ja teiste õppeasutuste vahel. Raportis rõhutatakse, et Euroopa tasandil ei ole rakendusülikoolide potentsiaali ära kasutatud.

Euroopa Ülikoolide Liidu aastaaruanne

Euroopa Ülikoolide Liit (ingl. European University Association – EUA), kuhu kuuluvad ka TTÜ, Tallinna ja Tartu Ülikool, on avaldanud oma 2015. aasta aruande. Aruandes tuuakse valdkonniti välja EUA põhitegevused, sealhulgas üritused, väljaanded ja projektid. Lisaks sisaldab see osasid EUA-st kui organisatsioonist, finantsaruandeid ja kontosid.

Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu aruanne kodanikuteaduse andmehaldusest

Teadusuuringute Ühiskeskus (ingl. Joint Research Centre – JRC) on avaldanud uuringu aruande (ingl. survey report), mis annab ülevaate kodanikuteaduse (ingl. citizen science) projektidest ja nende andmete haldamisest ja taaskasutusest.
Uuring viidi läbi juulist septembrini 2015 kodanikuteaduse ühenduste, Euroopa Komisjoni osakondade ja teiste organisatsioonide ja projektide avaliku konkursi kaudu. 121 projekti andsid vastuseid sellest, kuidas kodanikuteaduse projektid hetkel tegutsevad. Uuringu tulemusena soovitatakse parimaid tavasid, mida edendada, kutsutakse üles tegema suuremat koostööd projektide ja valdkondade vahel ning tehakse ettepanekuid teemadeks, mida edaspidi uurida.
Huvilised võivad tutvuda Teadusuuringute Ühiskeskuse teatega.

Uued Euroopa Komisjoni terviseuuringud planeeritud 2016. ja 2017. aastateks

Paika on pandud esialgne kava 28 liikmesriigi tervishoiusüsteemide aruannete avaldamiseks, mille eesmärk on tõsta esile parimad tavad Euroopas.
Euroopa Komisjoni tervishoiu peadirektoraat (DG Santé) plaanib avaldada uued liikmesriikide tervishoiusüsteemide hinnangud novembris ja järgmisena “Tervise seisund EL-is” seeria, mis on koostatud OECD ja Euroopa vaatluskeskuse (ingl. European Observatory) poolt.
Analüüsile järgnevalt kutsutakse EL-i riike arutama tõendeid Komisjoniga, OECD-ga ja Euroopa vaatluskeskusega, lootusega, et liikmesriigid võtaksid parimad tavad kasutusele.
Huvilised võivad tutvuda Science Business’i artikliga.

Science Europe’i ja Knowledge Exchange’i infodokument teadusuuringute andmehaldusest

Science Europe ja Knowledge Exchange on avaldanud infodokumendi teadusuuringute andmehalduse ja sellega seotud infrastruktuuride rahastamisest (ingl. Funding Research Data Management (RDM) and Related Infrastructures). 26-leheküljeline raport aitab tõsta teadlikkust praegustest väljakutsetest uuringute andmehalduses ja edastab asjakohastele sidurühmadele võimalusi koordineeritud tegevusteks. Mitmed viimaste aastate uuringud on kindlaks teinud, et teadusuuringute andmehaldus ja –taristu peaksid olema paremini määratletud ja koordineeritud. Infodokument jõudis samade järeldusteni ja pakub võimalikke edasisi samme, näiteks vajadust võtta poliitika kujundamisel arvesse kogu teadusuuringute tsüklit.

Konsultatsioonid, küsitlused

Horisont 2020 “Toiduga kindlustatuse” 2018-2020 tööprogrammi konsultatsioon

Euroopa Komisjon on käivitanud konsultatsiooni Horisont 2020 “Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus” valdkonna 2018-2020 tööprogrammi raames. Veebipõhise konsultatsiooni eesmärk on koguda arvamusi ja seisukohti Horisont 2020 Ühiskonnaprobleemid II tööprogrammi strateegia, ulatuse, eesmärkide ja eeldatavate mõjude kohta. Euroopa Komisjon plaanib arendada 2018-2020 tööprogrammi sisu 2016. aasta neljandas kvartalis ja 2017. aasta esimesel poolel ning võtta vastu ja avaldada taotlusvoor 2017. aasta sügisel.
Taotluste esitamise tähtaeg on 28. august 2016.

Regioonide Komitee küsitlus EL-i rahastuse veebipõhise kursuse (MOOC) arendamiseks

Euroopa Regioonide Komitee käivitab novembris 2016 uue massiivse avatud veebipõhise kursuse Euroopa Liidu rahastuse kohta.
Kursuse eesmärk on laiendada osalejate teadmisi Euroopa Liidu eelarve ja rahastamise kohta.
Selleks, et arendada kursuse sisu, soovib Regioonide Komitee teada saada, millised on erinevate huvigruppide teadmiste tasemed antud teemadel ja ootused kursusele. Palun täidke selleks lühike 5-minutiline online-küsitlus: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MOOC-2016-ex-ante-survey. Küsitlust võib julgelt edasi saata huvitatud osapooltele.
Täiendava teabe hankimiseks projekti kohta, palun võtke ühendust welcome@cor.europa.eu.

Konkursid

Suuremahulise Euroopa kliimateenuste teadusuuringute võrgustiku (ERA4CS) taotlusvoor

Euroopa kliimateenuste teadusuuringute võrgustik (ingl. European Climate Services Research Network – ERA4CS) koondab 45 erinevat Euroopa partnerorganisatsiooni 18 riigist ja on kaasrahastatud EL-i poolt. ERA4CS on ühise kavandamise algatuse (ingl. Joint Programming Initiative – JPI) “Kliima” algatus, kus Euroopa riigid kooskõlastavad oma kliimauuringuid, et teavitada ja võimaldada üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise ühiskonnale, mis kattub Euroopa pikaajalise kliimapoliitika eesmärkidega.
Taotlusvoor on avatud kahel teemal: Advanced co-development with users (A) ja Institutional integration (B). Taotlusvooru tähtaeg esimese teema (A) puhul on 30. juuni 2016 ja teisel teemal (B) 15. juuli.

Esimesed 2017. aasta IKT taotlusvoorud

Horisont 2020 “Juhtpositsioon tööstuses” samba all avati 10. mail 5 uut taotlusvooru info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas. Voorud kajastavad järgnevaid teemasid:

  • ICT-04-2017: Smart Anything Everywhere Initiative (CSA, IA)
  • ICT-07-2017: 5G PPP Research and Validation of critical technologies and systems (CSA, IA, RIA)
  • ICT-08-2017: 5G PPP Convergent Technologies (IA, RIA)
  • ICT-09-2017: Networking research beyond 5G (RIA)
  • ICT-19-2017: Media and content convergence (CSA, IA)

Kõikidel teemadel on üheetapiline taotlusvoor, mille tähtaeg on 8. november 2016. Kogu asjakohane teave ja dokumendid on kättesaadaval osalejate portaalis.

Euroopa Toiduohutusameti teaduskomitee konkurss

Euroopa Toiduohutusamet (ingl. European Food Safety Authority – EFSA) on käivitanud konkursi, et leida teadlasi erialaste teadmistega keemiliste ainete riski hindamisest. Edukad kandidaadid saavad toitu lisatud lisaainete ja toitainete komitee (ANS) või toiduga kokkupuutuvate materjalide, ensüümide, lõhna- ja maitseainete ning abiainete komitee (CEF) liikmeks 1. juuli 2017.
EFSA teaduskomiteed koosnevad tavaliselt 21 liikmest, kes annavad teaduslikku nõu riskijuhtidele. Nad aitavad tagada tugeva vundamendi Euroopa poliitika ja õigusaktide loomisel ning toetavad riskijuhte otsuste tegemisel.
Taotluste tähtaeg on 30. juuni 2016.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on avaldanud osalemiskutse uue EIT juhatuse liikme valimiseks. EIT juhatus koosneb 12 Euroopa Komisjoni määratud liikmest, kelle ülesandeks on EIT strateegiline juhtimine. Juhatus on iseseisev ja sõltumatu oma otsuste tegemisel ning vastutab EIT teadmis- ja innovaatikakogukondade (KICs) valimise, nimetamise ja hindamise eest. Uue liikme nimetab Nigel Thrift pärast juhatusest tagasiastumist. Ametiaeg on 4 aastat ning seda pole võimalik pikendada. Avalduste tähtaeg on 23. juuni 2016.

Ühisettevõte Clean Sky 2 käivitab taotlusvooru

Ühisettevõte (ingl. Joint Undertaking) Clean Sky 2 (JU CS2) käivitab pärast 20. juunit 2016 4. taotlusvooru. Kogu teave taotlusvoorust ja lõplik teemade nimekiri ja kirjeldused avaldatakse Euroopa Komisjoni osalejate portaalis.

Horisont 2020 kõrgjõudlusega andmetöötluse rahastusvõimalused

14. aprillil 2016 avati taotlusvoor kõrgjõudlusega andmetöötluse (ingl. high performance computing – HPC) valdkonnas tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate proaktiivse osas (ingl. Future and Emerging Technologies Proactive – FET Proactive). Teaduse ja innovatsiooni meetme teemaks on “Co-design of HPC systems and applications”. Eelarve on 41 miljonit eurot ning taotluse tähtaeg on 27. september 2016.
2017. aastal avatakse kaks taotlusvooru, mille tähtaeg on 26. september 2017: teaduse ja innovatsiooni meede “Transition to Exascale Computing” 40 miljoni euro suuruse eelarvega ning koordineeriv ja toetav meede “Exascale HPC ecosystem development” 4 miljoni suuruse eelarvega.
Huvilised võivad tutvuda Euroopa Komisjoni teatega.

Innovatsioon

Science Europe’i avaldus Euroopa teaduspõhise innovatsiooni toetusest

Science Europe tegi avalduse, et pakkuda sisendit Euroopa arutellu, kuidas kõige paremini toetada Euroopa ühiskonna ja majanduse innovatsiooni potentsiaali. Lai poliitiline avaldus teadusuuringutest ja innovatsioonist on esitatud ajal, kui Euroopas arutatakse Euroopa Innovatsiooni Nõukogu potentsiaali.
Science Europe’i president Michael Matlosz toetab lähenemisviisi innovatsioonile, mis vastab Euroopa ambitsioonidele ja mille eesmärk on luua ja säilitada teaduspõhine ökosüsteem, mis on võimeline radikaalseid uuendusi ellu viima. Ta rõhutab, et see peab põhinema õigel arusaamisel teadusuuringute rollist edukas innovatsioonikultuuris. Avalduse kohaselt juhtub teaduspõhine innovatsioon siis, kui innovatsiooni ökosüsteem saab tugineda teaduslike läbimurrete ja uute ühiskondlikult rakendavate ideede vastasmõjude katkematule protsessile.

Saksamaa raport teadusuuringutest ja innovatsioonist

Saksamaa Liitvabariigi Haridus- ja Teadusministeerium avaldas saksakeelse raporti “Bundesbericht Forschung und Innovation”. Raport annab ülevaate Saksamaa teadusuuringute ja innovatsiooni süsteemi erinevatest elementidest, sealhulgas andmetest ja faktidest. Raport esitatakse parlamendile iga kahe aasta järel ning võtab arvesse sõltumatu teadusuuringute ja innovatsiooni eksperdikomisjoni (EFI) järeldused, mis annab teaduslikku nõu teadusuuringute, innovatsiooni ja tehnoloogia poliitikas.
Huvilised võivad tutvuda saksakeelse pressiteate ning ERA Austria portaali artikliga.

Brošüür Horisont 2020 põllumajanduse teadusuuringute ja innovatsiooni võrgustikest

Euroopa innovatsioonipartnerlus põllumajanduse vallas (ingl. EIP Agri) on välja andnud brošüüri temaatilistest võrgustikest põllumajandusteaduses ja -innovatsioonis, mida Horisont 2020 rahastab. Temaatilised võrgustikud tegelevad kindla teemaga, mis toob kokku inimesi, et luua praktilisi väljundeid. Temaatilistel võrgustikel on kaks peamist eesmärki: koguda olemasolevaid teaduslikke teadmisi ja häid tavasid, mis on lähedal elluviimisele, aga pole veel piisavalt küps põllumeeste ja metsnike jaoks, et nad saaksid rakendada ja tõlkida neid teadmisi kergesti mõistetatavasse lõpptarbija materjali, nagu lühikesed, informatiivsed soovitused ja lahendused, voldikud, suunised ja audiovisuaalsed materjalid.
EIP Agri kodulehel registreerides on võimalik kuulutada oma projekte, otsida projektiideid, leida partnereid jm.

 

Koostajad
Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud