Avatud taotlusvoor osalemaks KIC kliima RIS tegevustes (tähtaeg 10. juuni)

EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) ja KIC kliima

Kuni 10.06.2016 on avatud taotlusvoor osalemaks KIC kliima RIS tegevustes. KIC kliima on EL suurim avaliku ja erasektori koostööle pühendatud kliimateemalise innovatsiooni algatus.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) regionaalse innovatsiooni kava läbi (EIT RIS) julgustatakse KICide töös osalema ka regioone, mis senini ei ole väga aktiivselt kaasatud olnud. EIT RIS eesmärgiks on toetada ettevõtlus-kõrgkool-teadusasutus koostööd ja tõsta innovatsioonivõimekust Euroopa nendes regioonides, mis hetkel ei ole täies mahus kaasatud EIT KIC (Knowledge and Innovation Communities) tegevustesse (sh Eesti).

EIT RIS ise ei ole rahastamise skeem, põhiline eelarve peaks tulema nt liikmesriikide enda vahenditest, struktuurivahenditest või partnerite poolt erasektorist. EIT RIS pakub sinna juurde spetsiifilisi mobiilsus grante, et tagada väga erinevate sihtgruppide (tudengid, teadlased, õppejõud, ettevõtjad jne) kaasamine ja õpetamine KICide raames. Täpne toetuse summa määratakse igale taotlusele eraldi ja jääb 2016. a maksimaalselt 280 000 euro piiresse regiooni kohta. 2016. a jooksul läbiviidavate tegevuste tulemused peavad olema lõpetatud detsembriks 2016. Soovitatakse otsida sünergiaid ka teiste EL riiklike ja regionaalsete algatuste ja finantsallikatega.

Põhilised hindamiskriteeriumid KIC kliima konsortsiumitele on:

–          Panustamine madala süsiniku tegevuskava väljatöötamisse
–          Eelnevad innovatsioonialased kogemused
–          Tugev konsortsium koos tugeva liidriga
–          Kõrgel tasemel poliitiline toetus
–          Täiendavate rahastusallikate kaasamise plaan
–          Oma regiooni huvid ja prioriteedid, mida EIT RIS abil toetatakse

Juhendmaterjal taotlejale on leitav SIIN ja üldtutvustus EIT RIS skeemi kohta on leitav SIIN.

Vaata ka KIC kliima taotlusvooru tutvustavat veebiseminari SIIN.

„Mobilitas Pluss“ programmi raames hüvitab ETAg EIT KIC konsortsiumi töös osalemisega seotud kulusid, mida ei hüvitata partnerile muul moel ning milleks on eelkõige lähetus- ja personalikulud. Kulude hüvitamiseks tuleb vastaval vormil esitada Eesti Teadusagentuurile tegevuskava, mis peab sisaldama ka eelarvet. Ühe EIT konsortsiumi partneri kulusid hüvitatakse maksimaalselt 30 000 euro ulatuses ühe aasta kohta, maksimaalselt kahe aasta jooksul. Lisainfot saab ETAgi veebilehelt:
http://www.etag.ee/rahastamine/partnerlus-ja-koostootoetused/mobilitas-pluss-partnerlus-ja-koostootoetused/horisont-2020-eit-toetus/

 

Kontaktisikud Eesti Teadusagentuuris:

Margit Ilves
margit.ilves@etag.ee
ja
Ülle Napa
Ulle.napa@etag.ee

Kommenteerimine on suletud