Avalik konkurss lühiajaliste stažööride leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis 2016. aasta sügiseks

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avaliku konkursi lühiajaliste stažööride (orienteeruvalt 4 nädalat) leidmiseks Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) büroosse Brüsselis 2016. aasta sügiseks. Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine ja administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Stažöör saab Eesti TA Brüsseli büroos stažeerides võimaluse:

  • osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis;
  • osaleda EL institutsioonide töörühmades;
  • osaleda büroo ja Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (inglInformal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) töös;
  • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis;
  • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
  • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Stažeerimise kestvuseks büroos on orienteeruvalt 4 nädalat.  Käesoleva 2016. aasta konkursi raames võib esitada taotlusi stažeerimiseks perioodil 1. september kuni 18. detsember 2016. a.

Stažeerimisavaldus tuleb esitada hiljemalt 17. juuniks 2016. a lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt:

  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kadri.sirg@etag.ee;
  • või paberkandjal allkirjastatuna märksõnaga „Stažööride konkurss“ aadressil:

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Soola 8
Tartu 51013

Täiendav informatsioon konkursi kohta, sh avalduse vorm ja juhend on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehel:
http://www.etag.ee/koostoo/horisont-2020/eesti-teadus-ja-arendustegevuse-kontaktburoo-brusselis/stazooride-konkursid/

Lisainfo:
Kadri Sirg
Büroo juhataja
Eesti TA büroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel
e-mail: kadri.sirg@etag.ee
Telefon: +32 2 265 0933

Kommenteerimine on suletud