Konkurss uurimisintervjuude läbiviija ja ajakirjanduslike artiklite kirjutaja leidmiseks

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond alustab 2015. aasta sügisel koolide ja ettevõtete koostööd arendavate tegevustega, mille eesmärk on  suurendada laste ja noorte huvi teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna vastu. Sellega seoses kuulutame välja konkursi

uurimisintervjuude läbiviija ja nende baasil ajakirjanduslike artiklite kirjutaja leidmiseks.

Konkursi eesmärgiks on leida kümne uurimisintervjuu läbiviija ning nende põhjal kümne ajakirjandusliku artikli kirjutaja. Intervjuude ja artiklite temaatika on seotud teadus- ja loodusainete õpetamisega ning kooli ja ettevõtete koostööga. Ühel intervjuul osaleb 1-2 intervjueeritavat ning võimalusel teadusagentuuri töötaja.

Tööülesanded:

–        kümne poolstruktureeritud intervjuu läbiviimine koolijuhtidega, sh intervjuude kokkuleppimine, läbiviimine ja transkribeerimine;
–        intervjuude põhjal kümne ajakirjandusliku artikli kirjutamine.

Tellijal on õigus läbiviidud intervjuude baasil teha edasist analüüsi ning avaldada artikleid või selle osasid  heade praktikate näidetena sobivates kanalites koos autori nime märkimisega. Artiklite avaldamise eest eraldi täiendavat honorari ei maksta. Intervjuude läbiviimiseks vajaliku koolide ja koolijuhtide nimekirja annab töö tellija.

Nõuded töö teostajale:

–        väga hea eesti keele oskus;
–        omandatud magistrikraad;
–        artiklite kirjutamise kogemus, varasem või praegune töö ajakirjandusvaldkonnas;
–        valmisolek intervjuude läbiviimiseks üle Eesti;
–        kasuks tuleb: õping doktorantuuris, kokkupuude haridusvaldkonnaga ning teadmised üldhariduse spetsiifikast.

Tööde alustamise orienteeruv aeg on 12. august. Intervjuude ja artiklite failid antakse tellijale üle jooksvalt, üleandmise viimane tähtaeg on 25. september 2015. Tellija hüvitab transpordikulud.

Kandideerimine:

kandideerida võivad:

–        üksikisikud; füüsilisest isikust ettevõtjad;
–        2-4 liikmelised üksikisikute töörühmad, liikmete seast peab üks inimene valmis olema koordinaator;
–        ettevõtted või organisatsioonid.

Kandideerimiseks palume hiljemalt 31. juuliks saata aadressile Eeva.kumberg@etag.ee märksõnaga „Koolijuhtide intervjuud“ järgmised dokumendid:

–        töö teostajate CVd ja kirjeldus varasemast intervjueerimiskogemusest koos viidetega kirjutatud artiklitele (kui artiklid kirjutab töörühma üks liige, ei ole teistel vaja artikliviiteid lisada);
–        hinnapakkumine

Lisainfo kirjalikult: Eeva Kumberg, kommunikatsioonijuht, Eeva.kumberg@etag.ee

Intervjuude läbiviimist ja artiklite kirjutamist finantseeritakse Euroopa Liidu struktuurivahendite programmi „Teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi reformi ja Eesti Teadusagentuuri käivitamise programmi „TeRaS““ vahenditest.

Kommenteerimine on suletud