Keskkonnakaitse ja –tehnoloogia teadus- ja arendustegevus (KESTA) programmi vahehindamise lõpparuanne

Käesoleva vahehindamise eesmärgiks oli läbi viia Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“ programmi „Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse (KESTA)“ vahehindamine programmi rakendamise efektiivsuse ja tulemuslikkuse kohta.

Vahehindamine annab hinnangud programmi rakendamise efektiivsusele/asjakohasusele ja rakendamise tulemuslikkusele ning soovitusi KESTA programmi elluviimise parendamiseks ning sarnaste tegevuste edaspidiseks kavandamiseks, et aidata kaasa järgmise struktuurivahendite programmeerimisperioodi (2014-2020) elluviimise protsessi kujundamisele ning samuti lõpphindamise organiseerimiseks.

„Vahehindamine näitas, et keskkonnatehnoloogia alast teadus- ja arendustööd on võimalik ellu viia spetsiaalse programmi alusel. Probleemid aga tekkisid väljamaksete tegemisel, kus väljamaksed toimusid ebamõistlikult pika aja jooksul. Selgus ka, et riigi sotsiaalmajanduslike ülesannete täitmiseks peab riik väga täpselt sõnastama probleemid, mis antakse teadlastele lahendada. Programmi elluviimise osas selgus, et teadlastel peavad olema professionaalsed projektijuhid. See, et teadlased ise teadustöö kõrvalt juhivad projekti, ei ole edukas lähenemine,“ võttis programmi KESTA juht Ain Vellak lõpparuande tulemused kokku.

Vahehindamise läbiviijateks olid InterAct Projektid & Koolitus OÜ konsultandid Annemai Mägi ja Katri-Liis Lepik. Intervjuusid aitas hindamise meeskonnal täiendavalt läbi viia Merle Krigul.

Vahehindamise lõpparuanne on kättesaadav ETAgi kodulehel.

 

Kontakt:
Ain Vellak
Programmi KESTA juht
Telefon: 731 7353
E-post: ain.vellak@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud