EURAXESSi võrgustik sai 10-aastaseks

Teadlaste mobiilsust toetav võrgustik EURAXESS peab 2014. aastal oma kümnendat sünnipäeva. Sellega seoses vaatame tagasi EURAXESSi Eesti osakonna kujunemislukku ja loeme kokku saavutusi.

Euroopa Komisjon algatas 2004. aastal teadlaste mobiilsuse (ehk rahvusvahelise rände) tugivõrgustiku ERA-MORE, selle liikmeks astus kohe ka Eesti. Ettevõtmise põhiline tuum oli toetada riiki saabuvaid teadlasi ja nende peresid laiapõhjalise informatsiooniga, alates vabadest töökohtadest ja rahastuse leidmise võimalustest kuni viisa-, sotsiaalkindlustuse ja nt sobiva lasteaia leidmise teabeni välja. Kuigi võrgustik on kümne aasta jooksul nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis jõudsalt neid eesmärke täitnud, arenenud ja muutunud, on siht üldjoontes samaks jäänud.

Loodud tugivõrgustik ja samale sihtrühmale suunatud Euroopa teadlaste mobiilsusportaal otsustati 2008. aastal viia uue ühise nime alla EURAXESS. Praeguseks kuulub võrgustikku 260 organisatsiooni 40 riigist ja keskne EURAXESSi portaal http://ec.europa.eu/euraxess/ koondab mitmesugust infot  – EURAXESS Jobs karjäärivõimaluste jaoks, üldise teadlaste harta ja töölevõtmise juhendiga seotud tegevused EURAXESS Rights ning Euroopa teadlaste diasporaale suunatud initsiatiiv EURAXESS Links. Neljas valdkond on EURAXESS Services, kust leiab infot eri riikides teadlase toetamiseks pakutavate teenuste kohta ning viited iga riigi vastavatele veebilehtedele.

EURAXESS Eestis

Võrgustiku loomisest alates on Eestist kuulunud sinna SA Archimedes, Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool; 2005. aastal liitus Eesti Maaülikool, samuti sai loomisjärgselt liikmeks SA Eesti Teadusagentuur (ETAg). Eesti võrgustiku esimeseks koordinaatoriks oli Kristin Kraav (toona SA Archimedeses), kes koos Anne Pöiteliga Eesti Teaduste Akadeemiast käivitas ülikoolide tugistruktuuridele toetuva toimimissüsteemi. Võrgustikul on ka laienemisruumi – oodatud on liituma muudki Eesti teadusasutused.

Eesti EURAXESSi võrgustiku endised ja praegused liikmed rõõmustavad (taas)kohtumise üle. August 2014.

 

Eesti EURAXESSi võrgustiku koordinaator asub nüüd ETAgi juures ja hoiab silma peal Eesti välisteadlasi puudutavatel teemadel, nii seadusandlusel kui ka võrgustiku liikmete tegevusel. Korraldame võrgustiku töötajatele koolitusi, et nende igapäevatöö sujuks kergemini, kaasates selleks ekspertpartnereid. Tihedat koostööd teeb võrgustik haridus- ja teadusministeeriumiga, samuti politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti ja haigekassa ning maksuametiga. Samas ei ole tegemist ühepoolse kommunikatsiooniga, vaid võrgustiku liikmed annavad ametiasutustele tagasisidet süsteemide toimimisest ja murekohtadest.

Eestisse saabuvate teadlaste jaoks koondab vajalikku infot veebileht http://euraxess.ee/, millele pani aluse võrgustiku endine koordinaator Liina Raju. Samuti koostame ja anname välja trükiseid: tähtsaim neist on ingliskeelne juhendraamat välisteadlastele, mille viimane trükk ilmus 2013. aastal  pealkirja all „An International Researcher´s Guide to Estonia“. See sisaldab olulisemat infot Eesti teadusilma, riigi ning selle maksu- ja kindlustussüsteemide, elamis- ja töölubade kohta, aga annab nõu ka igapäevaelu puudutavatel teemadel. Alates 2011. aastast annab Eesti võrgustik välja ingliskeelset uudiskirja euraxess.ee/newsletter/ ning paremaks jõudmiseks sihtrühmani on loodud ka Facebooki konto (https://www.facebook.com/euraxess.ee).

Praegu elab Eestis ligikaudu 360 välisteadlast, paljud neist peredega. EURAXESS korraldab välisteadlastele ja nende peredele põnevaid retki eri Eesti paigusse. Eelmine koordinaator Anna Mossolova algatas parema meeskonnavaimu ning isiklike sidemete tekitamiseks 2013. aastal talguformaadi. Selle käigus aitavad välisteadlased üksiti mõnes Eesti kogukonnas parajasti vajalikud ettevõtmised ära teha, kui muidu võiks head plaanid inimressursi puudumise tõttu täitmata jääda. Talguid võib kindlasti näha kodanikuühiskonda toetava algatusena ning see on kogunud meie välisteadlaste perede hulgas suurt populaarsust. Näiteks pärast möödunud kevadisi talguid Kiikla lastekodu heaks on kirjutatud tagasisidelehele: „Väga hea, et saime teha midagi kasulikku ja südamega.“ Laiemalt Eestis elamise ja töötamise kohta ütleb Gyaneshwer Chaubey Indiast ajalehele Põhjarannik (20.05.2014): „Mulle meeldib see maa ja meeldivad siinsed inimesed. See on praegu parim koht, kus saan teha tööd, mis mulle meeldib, ja edendada oma karjääri.“

Kiikla lastekodu heaks peetud talgutel värviti maja ja…

…korrastati parki.

Rahvusvaheline tegevus ja tulevik

Eesti võrgustiku toimimise kõrval on tähtis ka meie riigi esindamine katusorganisatsioonis Euroopa Komisjoni juures Brüsselis. Osaleme aktiivselt kesksetes töörühmades, mis tegelevad töö veelgi parema korraldamisega. ETAg on eestvedaja EURAXESSi riiklike portaalide haldajate koostöö ja teadmiste edendamisel. Viimati korraldasime käesoleva aasta kevadel koostöös Eesti firmaga Trinindad Consulting üleeuroopalise võrgustiku liikmete koolituse veebi kasutajakogemuse disaini teemal. Samuti on Anna Mossolova korraldanud koostöös Serbia kolleegiga sotsiaalmeediateemalisi töötube väliskolleegidele suurtel EURAXESSi sündmustel.

Rahvusvahelise EURAXESSi liikmed pusimas ülesande kallal. Eestlaste ja koolitusfirma Pinnacle Communications korraldatud veebitekstikoolitus Riias.

EURAXESSi Eesti võrgustiku üks lähieesmärke on veelgi laieneda, kuivõrd teadlaste karjäärialane liikumine riikide vahel, sh ka Eestisse, on aina sagenenud.  Uus koordinaator Siiri Kolka on võtnud endale ülesande tutvustada võrgustiku pakutavaid võimalusi veel liitumata Eesti teadus- ja kõrgharidusasutustele. Samuti aitaks võrgustik meeleldi kaasa siia saabunud välisteadlaste kui heade erialaspetsialistide ja Eesti ettevõtjate vaheliste kontaktide arendamisele, kaasates protsessi võimalusel ka teisi koostööpartnereid, ning toetaks veelgi paremini siin uue kodu leidnud teadlaste ja nende perede kohanemist meie ühiskonnaga.

Välisteadlaste lapsed vanu Eesti tööriistu proovimas

Siiri Kolka
siiri.kolka@etag.ee
Eesti Teadusagentuur

Kommenteerimine on suletud