Tallinnas toimus teaduse ühisprogrammeerimise algatuste (JPI) alane seminar

10. juunil tuldi Tallinnas Roseni tornis kogemuste vahetamiseks kokku Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil ja Eesti Teadusagentuuri (ETAg) kaasabil korraldatud Teaduse ühisprogrammeerimise algatuste (JPI, Joint Programming Initiatives) alasele seminarile, mida toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastus.

Seminari avas Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse osakonna nõunik Liina Eek, kes andis sissejuhatuseks sõna osakonna juhataja Kaupo Heinmale.  Tähelepanu suunati vastuseid vajavatele küsimustele – Milline on Eesti roll JPIdes? Mida saame ise anda ja mida saavad anda ühisprogrammid Eesti teaduse jaoks? Kuidas JPIdest saaks teadlased reaalset kasu ja kuidas teadlased tunneksid end mugavalt JPIdes osalemises? Kas Eesti peaks üldse ühisalgatustes osalema või on võimalik vajalik töö ära teha väiksemate summade ja suuremate kogemustega? Rõhutati, et JPId peaksid vastama H2020 prioriteetidele ja et hea tahte kõrvale on tarvis ka rahalisi ressursse, et nendes osalemise eeldatav kasutegur oleks kulutust väärt.

Kuigi JPId on loodud eelkõige selleks, et riigid saaks omavahel koostööd teha, ei tohiks ära unustada siseriikliku töökorralduse ja koostöö olulisust. Keskkonnaministeeriumi arvates võiks Eesti riigi siseselt olla juhtiv roll ETAgil ja HTMil. Siinkohal on oluline kaardistada, kuidas ETAg ja HTM näevad seda rolli ning kuidas vältida tegevuste dubleerimist, eriti olukorras, kus ressursse on vähe. Ideaalis võiks infosulu vältimiseks liikuda oluline teave ühte kindlat kanalit pidi. Mitmed riigid on soovitanud luua riigisisene JPI arutelufoorum sõlmküsimustele vastuste leidmiseks.

Maarja Adojaan HTMist tutvustas oma ettekandes teaduse programmeerimise ühisalgatusi.
Kokkuvõtvalt on JPId loodud eelkõige pragmaatilistel põhjendustel, eesmärgiga lahendada probleeme, mis on kõigis ELi riikides ühised ja mida ükski riik üksi lahendada ei saa.
HTM on toetanud ettevalmistavaid tegevusi 6 JPIga ühinemiseks. Kokku on loodud 10 JPId ja neist igaühe taga on riik, kes seda veab. Suurelt on valik tehtud teadlase ja ministeeriumivahelise koostööna. Põhjus, miks JPId ei ole hästi käima läinud, on Adojaani arvates selles, et nad eeldavad erinevate valdkondade vahelist koostööd. On vaja lihtsat ja selget otsust, kas ja millega ühineda ning kes võtab vastutuse ja hakkab kõike vedama? Koordineerivaks ministeeriumiks on HTM, rakendusasutuseks ETAg.

Maarja Malm Põllumajandusministeeriumist andis ülevaate JPI FACCE teemal, milles osaleb 21 riiki ja mille põhieesmärk on arendada Euroopa Teadusruumi (ERA), uuendades nii riiklike kui ELi teadusprogrammide kasutegurit. FACCE JPI teadusstrateegias on 5 peateemat ja tööplaan on  koostatud aastateks 2014-2015. PÕM toetab Eesti teadlaste osalemist kuni 100 000€ oma eelarvest kolme aasta jooksul.

Eesti veealase teaduse eesmärkidest, liikmelisusest ja projektidest JPI Wateris andsid ülevaate Elve Lode (Eesti esindaja “Veealase teaduskoostöö” tegevnõukogus) ja Rene Reisner (Keskkonnaministeeriumi Veeosakonna juhataja).
JPI Vesi eesmärgid tulenevad FP7st, mille finantsid on eesmärgikindlalt pühendatud JPI Water käimatõmbamiseks. JPI Wateris on Eestil liikmelisus olemas, kuid info levitamiseks on vaja määrata kindlad kontaktisikud.

JPI Kliimat tutvustas Aarne Männik Tartu Ülikoolist.
ÜPA Kliima on Euroopas kliimaalast teadustööd finantseerivate organisatsioonide koostööinitsiatiiv. Eesti liitus ÜPA Kliimaga 2013 a lõpus. Eesti esindajad Juhtpaneelis (Governing Board) on Aarne Männik (TÜ) ja Urmas Raudsepp (TTÜ). Loodud on teadusgruppe koondav temaatiline infolist teadus.jpi-clim.eesti@lists.ut.ee. ÜPA Kliima Eesmärk on  koordineerida riikide kliimaalaste uuringute finantseerimist, otsides ühisosa ja ühishuvisid, mida koos lahendada.

JPI Ookeanist rääkis oma ettekandes Silver Vahtra, KKM Mereosakonnast. JPI Ookeanil on praegused teemad seoses vee raamdirektiiviga. Strateegiline teadusprogramm ei ole veel vastu võetud, seda plaanitakse teha 2014. a lõpuks. Alles peale seda algab nn operatiivfaas, momendil käivad alles piloot-tegevused.

Sotsiaalministeeriumi haldusala JPIdest rääkis Kerstin Mahlapuu. SoMi haldusalasse kuuluvaid JPIsid on neli.
Neist kahe suhtes on mõeldud ka liitumise peale, aga momendil Eesti kusagil liige veel pole.

ETAgi rollist info jagamisel andis ülevaate Ülle Napa (koostöös Liina Rajuga) oma ettekandes ETAgi roll huvigruppide informeerimises ja JPIdes osalemises.
ETAgi roll on peamiselt info koondamine, temaatiliste ürituste korraldamine või nende korraldamisel abistamine, trükiste välja andmine, ERA-NET taotlusvoorude tehniline korraldamine ning JPIde Haridus- ja Teadusministeeriumi poolse rahastuse kinnitamine. Palju infot on olemas ETAgi hallataval Horisont 2020 teemalisel veebilehel: http://www.horisont2020.ee/struktuur/el-uhisalgatused/. Taotlusvoorude kohta käiv info lisatakse veebilehele.
Lisaks on loodud infolist etag-uudised@mm.etag.ee, mis vahendab ETAgi uudiseid uurimistoetuste, raamprogrammi, rahvusvaheliste koostöölepingute, teaduse populariseerimise konkursside ning kõigi teiste Teadusagentuuri tegevuste kohta (sh JPId). Infolistis on üle paarisaja liikme ning infolistiga on võimalik liituda aadressil: http://mm.etag.ee/mailman/listinfo/etag-uudised.

ETAg annab välja Eesti Teadusagentuuri uudiskirja https://uudiskiri.etag.ee/, kus kajastatakse teadusteemalisi uudiseid. Ka JPIde kohta käivad artiklid võiks seal avaldada. Ettepanekud uudiste ja artiklite kohta saab saata uudiskirja toimetajale Kristi Aulile e-posti aadressil: kristi.auli@etag.ee.
ETAg saab aidata ka ürituste korraldamisel Brüsselis asuvas Eesti T&A kontaktbüroos. Ruumide kasutamine on tasuta, koha peal saab aidata praktilise korraldusega büroo juhataja Vallo Mulk (e-post: vallo.mulk@etag.ee).
ETAg osaleb JPIde alases rahvusvahelises koostöö projektis H2020-INSO-2014: “Towards joint programming under Horizon 2020”.

JPIde ja ERA-NETide rahastamisest rääkisid Liina Eek KKMist ja Margit Suuroja ETAgist.

Kuna kõik JPId lähevad üle liikmemaksude peale, siis tuleb arutada, kas edasine JPides täisliikmena osalemine tasub end ära või on mõttekas taandada end vaatleja saatusesse ning jätkata koostööd teises vormis.

Jõuti arvamusele, et peaks olema üks keskne JPI-alane portaal,  mis on  koondatud ETAgi kodulehele ja kuhu iga ministeerium saadab edasilevitamiseks oma info, sarnaselt Horisont 2020-le.
Projektide tulemuste ülevaadete ning praktilistest tulemuste aruteludeks soovitati luua JPIde alane siseriiklik foorum, mille liikmed võiksid kord aastas kokku saada.

JPIdes osalemine peaks kaasa aitama riigi prioriteetide täitmisele. Riiklikud huvid tuleks JPIde kaudu ellu viia. Eesti riigi huvid tuleks EL omadega sobitada ja seda on ka tehtud, kui praeguse KKM TA programmi välja töötamisel on arvestatud ka H2020 prioriteetide ja JPIde SRIAdega.

Järgmine sarnane kohtumine on plaanis 2015. aastal.

 

Kristi Auli
kristi.auli@etag.ee
Uudiskirja toimetaja
Eesti Teadusagentuur


Liina Eek

Liina.Eek@envir.ee
Keskkonnakorralduse osakonna nõunik
Keskkonnaministeerium

 

Kommenteerimine on suletud