10. aprillil toimus Brüsseli kontaktbüroo aastapäeva vastvuõtt

10. aprillil oli Eesti teaduse- ja arendustegevuse kontaktbürool Brüsselis hea meel tähistada meie teist tegutsemisaastat, mille puhul toimus temaatiline seminar “Piiriülesed e-lahendused – alus digitaalsele Ühtsele Euroopa Teadusruumile”. Seminarile järgnes vastuvõtt.

Seminari avas büroo juhataja, Vallo Mulk, kes andis põhjaliku ülevaate e-Eesti edulugudest digitaallahenduste vallas, nagu näiteks Skype ja Transferwise, samuti targa spetsialiseerumise valdkondadest seoses Horisont 2020-ga.

Järgmisena kõneles Siim Sikkut, Vabariigi Valitsuse IKT nõunik. Härra Sikkut edendas oma ettekandega ideed Euroopa Liidu liikmesriike katvast Euroopa X-teest, mis oleks suurepäraseks näiteks alt-üles initsatiivist, võttes aluseks Eestis juba toimiva X-tee. Eesti X-tee on turvaliseks viisiks hoiustada kodanike personaalseid andmeid, mida on võimalik ära kasutada viimaste enda heaolu kasvuks, muutes bürokraatlikud protseduurid, nagu näiteks tuludeklaratsiooni esitamine, mugavamaks ja kiiremaks. Härra Sikkut tunnistas vajadust Euroopa koostöö järele, jällegi selleks, et turul olemasolevaid digitaallahendusi riikide tasandil laialdaselt kasutataks ning promotaks, selleks et lihtsustada kodanike suhtlemist riigiga ja muuta bürokraatlikku asjaajamist läbipaistavamaks. Heaks koostöönäiteks on Eesti ja Soome valitsustevaheline memorandum digitaallahenduste arendamise osas. Üheks väljakutseks ühtse digitaalse ruumi loomisel on Eestile sarnase digitaalallkirjasüsteemi loomine üle kogu Euroopa.

Euroopa Komisjoni esindasid Anni Hellman ja Jarkko Siren DG CONNECTist, kes andsid ülevaate Komisjoni tegevustest seoses Ühtse Euroopa Teadusruumiga ning toetasid mõtet sidusatest e-infrastruktuuridest, ent tunnistasid vajadust pikema perspektiivi ning tegevusprotsesside katkematuse järele.

Ettekannete järgselt esitati mitmeid teemakohaseid küsimusi, mis puudutasid X-teesse salvestatud andmete turvalisust, Eesti riigi toetust startup firmadele ning kuidas oleks võimalik vähendada inimeste arvu, kes veel riigi poolt pakutavaid digitaallahendusi ei kasuta.

Vastustest lähtuvad olulisemad tähelepanekud:

  • Iga süsteem, infrastruktuur, mis kasutab või milles talletatakse personaalseid andmeid, peab olema kaitstud turvameetmetega, selleks et tagada kasutajatele kindlustunne. Eesti X-tee on kaetud turvaserveritega. Samuti on kodanikel õigus pöörduda avalike institutsioonide poole palvega piirata ligipääsu enese andmetele või kahtluste korral saada väljavõte, kes on isiku andmetele päringuid teinud.
  • Valitsused peaksid toetama startup ja IKT firmasid mitte vaid läbi subsiidiumite, vaid tagades ka majandusliku ja sotsiaalse sektori paindlikkuse, mis võimaldaks firmadel ja eraisikutel kohaneda ja üle võtta pakutavaid      digitaalseid lahendusi, et viimaste kasutegur oleks kasutajate rohkuse tõttu võimalikult suur.
  • Kasutajate rohkus sõltub suuresti viimaste teadlikkusest neid teenuseid kasutada ning on seotud oskuste ning ligipääsetavusega. See tähendab, et riik peaks panustama haridus- ja koolitussüsteemide loomisele, mis aitaks nii noortel kui ka vanemaealistel uute tehnoloogiatega järge pidada, milleläbi paraneks nende elukvaliteet ja kaasatus digitaliseeruvasse ühiskonda.

Vallo Mulk (vallo.mulk@etag.ee)
Taavi Loog (taavi.loog@etag.ee)
Eesti T&A kontaktbüroo Brüsselis

Kommenteerimine on suletud