Tagasivaade Eesti Teadusagentuuri Brüsseli kontaktbüroo 2013. aasta seminaridele

Kontaktbüroo esimene täisaasta Brüsselis on läbi saanud. Lisaks EL teadus- ja arendustegevuse alase info ja kontaktide vahendamisele on üheks büroo põhitegevuseks Brüsselis seminaride korraldamine, eesmärgiga tutvustada Eesti teadustegevusi ning luua koostöövõimalusi teiste Brüsselis tegutsevate Euroopa Liidu institutsioonide ja T&A valdkonna katusorganisatsioonide esindajatega.

Üldistades peab tõdema, et Brüsselis asuvate organisatsioonide esindajad ei tea Eesti teadus- ja arendustegevuse süsteemist ning meie tugevatest teadusrühmadest eriti palju. Eesti kompetents IKT-lahenduste väljatöötamisel on teada, samuti oleme tuntud kui edukad struktuuritoetuste kasutajad. Edasine teadlikkus sõltub juba valdkondlikust taustast, sageli on Eesti teadlastega seoses viidatud heale koostöökogemusele mõnes 7. raamprogrammi projektis.

Seminaride korraldamisel on oluline seostada Eesti-poolne huvi ja esinejate sõnum üle-euroopalise aktuaalse olukorraga valdkonnas. Kuna siinsete seminaride huvirühmaks on peamiselt teiste riikide teadusadministraatorid ja mitmesuguste katusorganisatsioonide esindajad, on vajalik käsitleda ka Euroopa Komisjoni seisukohti ning suuniseid seminari teemaga seotud valdkonnas. Seega ei saa ainult teadusest ja Eestist rääkida, vaid tuleb sobituda kas Euroopa või globaalsesse olukorda.

Kontaktbüroo korraldas Brüsselis 2013. aastal viis seminari, järgnevalt väike ülevaade teemadest ja sihtrühmast:

27. märtsil toimus infopäev Eesti teaduse teekaardi ja Eesti teaduse rahvusvahelistumise programmi tutvustamiseks. Osalejaid oli 33, enamus neist teiste riikide T&A- kontaktbüroode esindajad. Peamine osalejate huvi ja küsimused seisnesid Eesti kogemuses programmide rakendamisel ja SF-fondidest rahastamises, lisaks Eesti ülikoolide osaluses rahvusvahelistes (teaduse infrastruktuuri) projektides.

14. mail toimus seminar ja arutelu personaalse meditsiini ja geneetiliste uuringute teemal. Osalejaid oli 19, peamiselt meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevad riiklikud teadust rahastavad organisatsioonid, lisaks T&A- kontaktbürood ja valdkondlikud ühendused. Peamine põhjus seminari korraldamiseks ja osalejate huvi suunamiseks oli Eestis kavandatav personaalse meditsiini pilootprojekt.

10. juunil toimus seminar ja arutelu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rollist ühiskondlike väljakutsete lahendamisel. Osalejaid oli 28, peamiselt Brüsselis asuvate katusorganisatsioonide ja valdkonna teaduspoliitikat elluviivate organisatsioonide esindajad, sh Euroopa Komisjonist.  Tegemist on horisontaalse teemaga, kus kontaktbüroo soovis tutvustada Eesti kogemust ja ekspertiisi innovaatiliste e-lahenduste väljatöötamisel.

19. novembril toimus Brüsselis kliimamuutustega kohanemise seminar, kus Euroopa Komisjoni esindajad andsid ülevaate aktuaalsetest kohanemise strateegiatest ning nende jaoks planeeritud teadusuuringutest, sh Horisondi tööprogrammides. Eestist esines seminaril kaks Maaülikooli juhtivat teadlast, eesmärgiga tutvustada Eesti kompetentsi valdkonnas ning rõhutada teatud teaduslikke aspekte EL ja riiklike kliimamuutustega kohanemise strateegiate väljatöötamisel.

Lisaks oli büroo kaaskorraldaja mitmel Brüsseli partnerasutuste poolt korraldatud seminaril või töötoas. Näitena võib nimetada Gröningeni ülikooli jätkusuutlike tervishoiulahenduste seminari, Tšehhi kontaktbüroo korraldatud teadust populariseerivate tegevuste seminari, Hollandi kontaktbüroo poolt organiseeritud Horisont 2020 instrumendi partnerlusüritust „Osaluse laiendamine ja ekstsellentsuse suurendamine“.

EL uue perioodi T&A raamprogramm „Horisont 2020“ kinnitati lõplikult detsembri alguses. Sellele eelnenud tiheda ettevalmistustöö ja konsultatsioonide tõttu olid mitmed EL institutsioonid ja nende töötajad äärmiselt hõivatud ning nende võimalus esineda seminaridel väga piiratud. Kuna büroo prioriteediks sellel kriitilisel perioodil oli Eesti huvide teadvustamine Brüsselis ja Eesti huvirühmade teavitamine Horisondi tööprogrammidest jt korralduslikest arengutest, ei korraldanud büroo 2013. aasta II pooles täiendavaid üritusi.

Ka käesoleval aastal jätkab büroo seminaride korraldamist. 29. jaanuaril on kavas Eesti elektromobiilsuse programmi (ELMO) tutvustav seminar, kevadel on fookuses struktuurifondide ja horisont 2020 vahendite kooskasutamist, ning EL-12 liikmesriikide osaluse laiendamist puudutavate teemade tutvustamine ja Eesti huvirühmade tutvustamine Brüsselis.

Büroo käsutuses on Brüsseli eurokvartalis asuv nelja ruumiga moodne konverentsiruumide kompleks, mille kasutamine on büroole ja kokkuleppel ka teistele Eesti riigi- ja T&A- asutustele tasuta. Seega on kõik Brüsselis seminare ja töötubasid korraldavad asutused ja isikud oodatud meiega ühendust võtma!

 

Vallo Mulk
Büroo Juhataja
Eesti T&A kontaktbüroo Brüsselis
Eesti Teadusagentuur
vallo.mulk@etag.ee

Kommenteerimine on suletud