Horisont 2020 tervise valdkonna infokiri

Loodetavasti on kõigile lugejaile teada, et maagilisel kuupäeval – 11.12.13 – avanes Horisont 2020 taotluste esitamise elektroonne keskkond ning sai kättesaadavaks enamik esimest taotlusvooru puudutavast dokumentatsioonist.

Suures osas on Horisont 2020 sarnane 7. Raamprogrammile – valdavalt eeldatakse koostöö projekte, kus konsortsiumi miinimumiks on 3 partnerit kolmest EL riigist (õigemini küll raamprogrammiga liitunud riigist, mida on pisut enam kui vaid EL riigid ja mille lõplik nimistu pole veel päris selge). Samuti on taotlemise aluseks teadusliku komitee poolt koostatud tööprogramm. Siiski võimaldab Horisont 2020 tööprogramm märksa suuremat vabadust taotlejail endil otsustada, kui ambitsioonikas projekt ette võtta ja millise metoodikaga tõstatatud probleeme lahendada.

Tervise valdkond Horisont 2020 raames on üks seitsmest ühiskonnaprobleemist ja selle täisnimetus on „Tervis, demograafilised muutused ja heaolu“. Lühinimena võib siiski kasutada ka lihtsalt „tervise valdkond“.

Nii nagu viimastes 7RP taotlusvoorudes, on rakendatakse ka Horisont 2020 esimestes taotlusvoorus enamike teemade puhul kaheastmelist taotlusprotseduuri. Ent on ka teemasid, kus taotlemine on üheastmeline. Seetõttu esineb ka erinevusi taotlemise tähtaegades: 1-astmelise taotlemise tähtaeg on 15. aprill 2014; 2-astmelise protseduuri puhul on lühitaotluse (7 lk) esitamise tähtajaks 11. märts ning edukate taotluste puhul täismahus taotluse (kuni 70 lk) esitamise tähtajaks on 19. august 2014.

Uueks jooneks tööprogrammi puhul on see, et see hõlmab kaht aastat. Neil kahel aastal jagatavate tervise valdkonna grantide kogueelarve küünib 1,21 miljardi euroni. Seejuures võib 2015. aasta teemades ette tulla veel mõõdukaid täpsustusi. Ka ei ole 2015. aasta teemade jaoks taotlemiskeskkond veel avatud ning seetõttu pole ka lisamaterjalid kättesadavad; viimaseid lubatakse siiski juba selle aasta juuniks.

Aastateks 2014-2015 temaatika kannab suuresti alapealkirja „Personaalmeditsiini meetodite arendamine“ ja enamike projektide puhul eeldatakse interdistsiplinaarset lähenemist, s.o molekulaarbioloogiast ja arvutiteadusest kliinilise meditsiini, rahvatervise ja robootikani. Samuti iseloomustab Horisont 2020 tervise valdkonda innovatsioonitegevuste rõhutamine, mistõttu pakutakse erimeetmeid VKE-de osalemise soodustamiseks.

Horisont 2020 tervise valdkonna tööprogrammis 2014-2015 on osa teemasid on avatud mõlemal, osa aga vaid ühel aastal. Teemad, mille raames saab taotlusi esitada 2014. aastal, on järgmised:

Alavaldkond: Tervise, vananemise ja haiguse mõistmine
PHC 1 – 2014: Tervise, vananemise ja haiguse determinantide, riskitegurite ja mehhanismide mõistmine
Alateema: Tervisedendus ja haiguste ennetamine, järelevalve ning skriining
PHC 5 – 2014: Tervisedendus ja haiguste ennetamine: -oomikateaduste siire kihitatud meditsiini strateegiatesse
PHC 6 – 2014: Olemasolevate skriining- ja preventsiooniprogrammide tõhususe hindamine
PHC 7 – 2014: Nakkuslike epideemiate ja toidu toksiko-infektsioonide järelevalve parendamine kiirdiagnostika arendamise abil (koostööteema II ühiskonnaprobleemiga)
PHC 8 – 2014: Vaktsiinide väljatöötamine vaesusega seotud ja unarul infektsioonhaiguste vastu: tuberkuloos
Alavaldkond: Diagnostika edendamine
PHC 10 – 2014: Uute in vitro diagnostika tehnoloogiate arendamine
PHC 12 – 2014: Kliinilised uuringud biomarkerite ja/või meditsiiniliste diagnostikameetodite valideerimiseks (VKE-dele suunatud teema)
Alavaldkond: Uued ravimeetodid ja tehnoloogiad
PHC 13 – 2014: Mittenakkuslike krooniliste haiguste uute ravimeetodite arendamine
PHC 15 – 2014: Regeneratiivmeditsiini alased kliinilised uuringud
PHC 17 – 2014: Kasutusel olevate eakate tervist mõjutavate sekkumiste hindav võrdlemine
Alavaldkond: Aktiivse ja tervena vananemine
PHC 19 – 2014: Aktiivse ja tervena vananemise edendamine IKT lahenduste abil: teenindusrobootika toetavas elukeskkonnas
PHC 20 – 2014: Aktiivse ja tervena vananemise edendamine IKT lahenduste abil: IKT lahendused kognitiivsete häiretega patsientide iseseisvaks eluks
Alavaldkond: Integreeritud, jätkusuutlik, kodanikukeskne tervishoid
PHC 23 – 2014: Ohutute ja tõhusate ning preventsioonile orienteeritud tervishoiusüsteemide uute mudelite arendamine ja võrdlemine
PHC 26 – 2014: Tervise ja terviskäitumise hindamise ja kontrolli süsteemid: kodanike kaasamine ja m-tervis
Alavaldkond: Terviseteabe, andmehalduse ning tõenduspõhise tervispoliitika kujundamise edendamine
PHC 31 – 2014: Tervisepoliitika tulevikusuundade ja -vajaduste hindamise metoodika arendamine
PHC 32 – 2014: Bioinformaatika meetodite arendamine biomeditsiini ja kliinilistele vajadustele vastavaks
PHC 34 – 2014: e-tervise meetodite arendamine

Tööprogramm ise kus teemade pealkirjadele lisaks on esitatud ka nende kirjeldus – probleemi olemus, projekti eeldatav haare ning mõju kriteeriumid – on leitav Horisont 2020 osaleja portaalist, ent võib kasutada ka otselinki. Ka Horisont 2020 osaleja portaalis on taotlemiseks vajaliku info leidmise lihtsustamiseks see struktureeritud järgmiselt:
Kaheastmelise taotlusprotseduuriga konkurss 2014
Üheastmelise taotlusprotseduuriga konkurss 2014
Koordineerivate tegevuste konkurss 2014

IMI – Innovative Medicines Initiative – Innovatiivsete Ravimite Uuringuprogramm jätkub ka Horisont 2020 raames IMI2-na. Kuid ka viimased 2013. Aasta taotlusvoorud on veel käimas; taotluse lühivormide ehk Expression of Interest’de (EoI) esitamise tähtajaks on 8. aprill 2014.

IMI 11. taotlusvooru temaatika on järgmine:
• Osteoartriidi kliinilist käsitlust hõlmavad rakendusliku iseloomuga uuringud
• Alzheimeri tõve preventsiooni üle-euroopalise platvormi loomine
• Vähktõve biomarkerid veres ja nende määramine personaliseeritud teraapia arendamiseks
• Zoonooside ennustamine ja nende ohjeldamiseks valmistumine
• Genoomika alaste teadmiste rakendamise võimalused ravimiuuringutes
• Ravimite ökoloogilise mõju hindamise ja ennustamise metoodika arendamine
• Gram-negatiivsete bakterite põhjustatud hospitaalinfektsioonide epidemioloogia ning uute ravimite arendamine

Alateema 1: Epidemioloogilised ja kliinilised uuringud bispetsiifilise IgG antikeha – Bis4PA arendamiseks tõsiste Pseudomonas aeruginosa infektsioonide preventsiooniks
Alateema 2: Bakterite resistentsusmehhanisme lõhkuva beeta-laktaam-antibiootikumil AIC499 ja beeta-laktamaasi-inhibiitoril põhineva uudse kombinatsioonravi kliiniline arendamine Gram-negatiivsete patogeenide tekitatud infektsioonide raviks

• Inhaleeritavate antimikroobsete raviviiside arendamine tsüstilise fibroosi ja bronhektaasia patsientidele

Lähem info on leitava ka IMI veebilehelt http://www.imi.europa.eu/content/11th-call-2013-8
Olgu meenutatud, et IMI protseduurika kohaselt koostab akadeemilistest jt uurimisasutustest ning ettevõtetest, mis ei ole EFPIA liikmed koosnev konsortsium taotluse lühivormi. Kui see osutub edukaks, lisandub konsortsiumile EFPIA liikmetest huvigrupp, kellega koos kirjutatakse valmis täismahus projektitaotlus. Projekti rahastatakse 50/50 skeemis, s.t Euroopa Komisjonilt saadav 50% projekti maksumusest katab mitte-EFPIA liikmete tegevuskulud ning EFPIA liikmed katavad enda projektis osalemisega seotud kulud ise. Reeglina rahastatakse igal teemal vaid üht projekti.

Raamprogrammiga seotud koolitused ja konverentsid
Rahvusvaheline pre- ja probiootikumide alane teaduslik konverents IPC 2014 toimub 24.-26. juunil 2014 Budapestis. Ettekannete teese saab esitada 15. maini. Konverentsi koduleht asub aadressil http://www.probiotic-conference.net/
7RP projekt „Health2Market“ korraldab 3. Märtsil 2014 Madridis koolitusseminari „Cutting Edge Decision Making Tools for Entrepreneurs“. Koolitusel osalemine on tasuta, osalejal tuleb küll endal katta sõidu- ja majutuskulud. Rohkem infot ja registreerimine veebilehel  http://health2market.eu/seminar/2/registration

Lisainfo ja abi:

Argo Soon
argo.soon@etag.ee
Eesti Teadusagentuur 

Kommenteerimine on suletud