Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskus toetab Euroopa Komisjoni poliitikat ning kaitseb kodanike huve

28. mail Tallinnas toimunud Euroopa teadusuuringute ühiskeskuse infopäeval said huvilised põhjaliku ülevaate Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (JRC) tegevusest.

Päeva alustanud Haridus- ja teadusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse asekantsler Indrek Reimand kinnitas oma ettekandes, et järgmise TAI strateegia koostamisel on püütud olla märksa konkreetsem ning seniste laiade prioriteetide asemel rakendada nutika spetsialiseerumise põhimõtteid, mille väljatöötamist on JRC nutika spetsialiseerumise platvorm toetanud.

JRC töö üldisi põhimõtteid tutvustanud Krzysztof Maruszewski, JRC Tervise ja tarbijakaitse instituudi direktor selgitas, et JRC on iseseisev ja teaduspõhine organisatsioon, kelle esmaseks kliendiks on Euroopa Komisjon. JRC ülesanne on teenida ühiskonda, stimuleerida innovatsiooni ja toetada seadusandlust.  JRC aitab Komisjonil ette valmistada erinevate valdkondade poliitikaid ning toetab seega teaduspõhise poliitika tegemist. JRC-l on seitse instituuti viies erinevas riigis,  2882 töötajat, kellest valdav osa on teadlased ning JRC aastane eelarve on 356 miljonit eurot.

Eesmärgiks koostöös liikmesriikidega on JRC suhteid sidusgruppidega haldava  Ulla Engelmanni sõnul tihendada koostööd nii poliitilisel tasandil kui ka tegevuste osas. JRC pakub EL liikmesriikidele ligipääsu teaduse  infrastruktuuridele ja andmebaasidele, võimalusi teadlaste koolituseks ja mobiilsuseks, informatsiooni vahetamiseks ning toetab standardite loomise protsessi erinevates valdkondades. Rõhutamist vajab, et JRC ei anna välja uurimistoetusi.

Eesti teadusasutused osalevad mitmetes koostööprojektides JRC-ga. Nii näiteks osaleb Tallinna Tehnikaülikool ookeani ja mere metaandmeid vahendavas võrgustikus SeaData Net, Tartu Ülikool osaleb metroloogiliste mõõtmiste elukestva õppe võrgustikus TrainMiC ning Keskkonnaameti kiirgusosakond osaleb tuumaõnnetuse informatsiooni vahetamise koostöös.

Teadusuuringute ühiskeskusel on oluline roll meetodite ja mõõtmiste ühtlustamisel ja ühtsete standardite loomisel, pakkudes selleks nii tehnilist tuge kui teaduslikku ekspertiisi. Liikmesriikide toetamiseks on loodud üle 60 võrgustiku, milles osaleb rohkem kui 350 organisatsiooni. Eesti Maaviljeluse Instituut ja KBFI osalevad GMO tuvastamisega tegelevas  European Network of GMO Laboratories (ENGL).

JRC juhib kuue Euroopa Liidu referentslabori tööd ning kindlustab neis valdkondades valideeritud meetodite, võrdlusandmestiku ja võrdlusmaterjalide olemasolu ning korraldab koolitusi ja võrdlevaid analüüse. JRC teeb tihedat koostööd riiklike referentslaboritega, mis viivad läbi ühtsetele normidele vastavaid mõõtmisi ja kontrolle.

Uue TAI strateegia taustal oli diskussiooni pakkuv Inger Midtkandali ettekanne JRC nutika spetsialiseerumise platvormi teemal. Nutika  spetsialiseerumise platvorm on üks Sevillas tegutseva tulevikutehnoloogia uuringute instituudi IPTSi (Institute for Prospective Technological Studies) uurimissuundadest. Platvorm pakub metodoloogilist juhist piirkondadele poliitikate kujundamiseks ja valdkondade valikuks. JRC aitab piirkondlike ja riiklike töötubade käigus hinnata spetsialiseerumise analüüsi, seatud visiooni ning välja valitud valdkondi. Midtkandal rõhutas, et lisaks prioriteetide seadmisele ja neile sobivate riiklike poliitikate valimisele, on oluline tegevuste ja suundade kestev  monitooring. JRC on koostanud internetipõhise andmebaasi, kuhu riigid oma nutika spetsialiseerumise profiilid sisestada saavad. Andmebaas on võimalus potentsiaalseid koostööpartnereid leida teistes piirkondades.

JRC teadustööd GMOde tuvastamisel  ning referentslaborite töö hõlbustamisel tutvustas Marco Mazzarra. Mazzarra kinnitas, et GMOde tuvastamisel on jätkuvalt uusi väljakutseid, mis pakuvad ka liikmesriikidel motivatsiooni koostöö jätkamiseks JRCga ning teadusuuringute ühiskeskuse koordineeritava ENGL võrgustikuga.

JRC fookus nanotehnoloogias on suunatud valdkonna turvalisusele ja riskidele. Uurimistöö puudutab nii nanomaterjalide tuvastamist kui ka nende toksilisuse testimist, selgitas valdkonda tutvustanud  François Rossi.

Diana Rembgese ettekanne tutvustas toidu kontaktmaterjalide referentslabori uurimistööd, mis aitab tuvastada võimalikke terviseriske ja kahjulikke mõjusid, mis pakenditel ja muudel toidu kontaktmaterjalidel olla võivad. Toidu kontaktmaterjalide referentslabori töö eesmärgiks on toetada poliitikat ning seeläbi kaitsta tarbijaid.

Kokkuvõttes andis konverents osalenutele hea ülevaate JRC erinevatest uurimissuundadest ning pakkus mõtteainet nii teadlastele kui poliitika kujundajatele. Konverentsi ettekanded on kättesaadavad Eesti Teadusagentuuri koduleheküljel.

 

Liina Raju
Kommunikatsioonijuht
Eesti Teadusagentuur
liina.raju@etag.ee

Kommenteerimine on suletud