Gümnaasiumile mõeldud õppematerjalid

Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames ja Euroopa Sotsiaalfondi toel on valmimas kaheksa loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna valikkursuste õppekomplekti. Õppekomplektid on mõeldud gümnaasiumi loodusaineid sisaldava õppesuuna toetamiseks.

Õppematerjale loovad meeskonnad on moodustatud Tartu Ülikooli (TÜ), Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) või Tallinna Ülikooli (TLÜ) spetsialistidest, ainedidaktikutest ja gümnaasiumiõpetajatest. Valikkursuste õppematerjalide koostamisel on oluliseks peetud tänapäevaste ja mitmekesiste õppemeetodite kasutamist ning vähemalt pool kursuse ajast on pühendatud praktiliste oskuste omandamisele.

Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb elektroonilisest õpikust, töölehtedest, e-kursusest Moodle’is ning õpetajaraamatust ja teistest lisamaterjalidest. Kõik õppematerjalid on pärast valmimist vabalt kättesaadavad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas http://moodle.e-ope.ee üldhariduskoolide kategoorias “Gümnaasiumi valikkursused” ja portaalis www.koolielu.ee  “Õppevara” rubriigis.

Õppekomplektid, mis valmivad 2013. aastal, on:

  1. Geoinformaatika
  2. Arvuti kasutamine uurimistöös
  3. Majandusmatemaatika elemendid
  4. Joonestamine
  5. Elu keemia
  6. Mehhatroonika ja robootika
  7. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
  8. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond

Õppematerjale tutvustav konverents koos praktiliste töötubadega toimub 12. juunil 2013 Tallinna Reaalkoolis. Konverentsi lisainfo ja registreerumine SIIN.

Lisainfo:
Katrin Saart
TeaMe programmi koordinaator
e-post: katrin.saart@etag.ee
Tel 730 0378

Lühidalt valikkursustest

Geoinfosüsteemid

Geoinformaatika on praktilise suunitlusega kursus, mille põhiväljundiks on oskus luua ja kasutada tänapäeval oluliseks muutunud kohateavet geograafiliste ülesannete lahendamiseks. Suurima osa õppekomplektist moodustavad praktilised ülesanded, mida saab lahendada nii iseseisvalt kui ka grupitööna. Õppetöös kasutatakse avalikult kättesaadavaid ning kursuse tarvis valmistatud ruumi- ja statistilisi andmeid ja need seovad õpitu igapäevaeluga.

Arvuti kasutamine uurimistöös

Valikkursuse õppekomplekt aitab ette valmistada gümnaasiumi lõpueksamina arvestatava uurimistöö tegemist. Tallinna Ülikooli loodud õppekomplekti kontseptsioonis on lähtutud põhimõtetest, et tegemist on informaatika kursusega, mis toetab uurimistöö tegemist ja vähemalt pool kursusest toimub aktiivõppena, kus individuaalne ja rühmatöö on tasakaalus.

Kursus annab ülevaate uurimustöö olemusest ja protsessist, kuidas andmeid koguda, ning tutvustab andmeanalüüsi võimalusi  koos esitlemisega. Kursuse jaoks on valitud ühtse uurimistegevuse protsessi mudel, mis lihtsustab kursuse läbiviimist, kuid kursusel pakutud etappidest ei pea tingimata kinni hoidma.

Majandusmatemaatika elemendid

Selle valikkursuse õppekomplekti eesmärgiks on näidata matemaatika rakendusvõimalusi majandus- ja finantsprobleemidest arusaamisel ja nende lahendamisel nii igapäevategevuses kui ka laiemalt. Näiteks oskust kasutada avalikke andmebaase ja pankade kodulehekülgedel paiknevaid kalkulaatoreid või kujundada õpilaste statistikapädevust. Loodava õppekomplekti põhjal on võimalik üles ehitada kaks 35tunnist valikkursuse programmi (üks põhineb kitsal ja teine laial matemaatikal).

Joonestamine

Tänapäeva inseneritöös leiab järjest rohkem kasutamist 3D-projekteerimine. Joonestamise valikkursuse ülesehitusel on küll lähtutud klassikalisest joonestamise variandist, kuid õpilased omandavad eelteadmised üleminekuks innovaatilisele 3D-variandile. Õpilased omandavad jooniste koostamise oskused (klassikaline suund) ja lihtsamate mudelite konstrueerimise oskused omandatakse Solid Edge’i tarkvaraga (innovaatilise suund). Selline lähenemine pakub õpilastele rohkem mängulisust kui vaid paberile joonestamine. Kursus koosneb kolme-neljatunnilistest moodulitest, mis toimuvad tavalises ja arvutiklassis.

Elu keemia

Valikkursus on suunatud eelkõige LTT-valdkonnast huvitatud ja motiveeritud õpilastele, kes on läbinud gümnaasiumi kohustuslikud keemia- ja bioloogiakursused. Kursus lõimib keemia- ja bioloogiteadmised, käsitleb eluslooduses toimivate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning võimaldab bioloogias õpitut paremini mõista. Valdav osa õppimisest on korraldatud arutelude (seminaride) vormis ning praktiliste ülesannete (probleemülesanded ja eksperimentaalsed tööd) lahendamise kaudu. Selline lähenemine pakub mitmekesisust ning tagab õppimiseks ja õpetamiseks erinevaid valikuvõimalusi.

Mehhatroonika ja robootika

Robootika ja mehhatroonika valikkursus selgitab robootika põhitõdesid ja pakub teadmisi kahele erinevale tasemele. Kursuse praktiline osa rajaneb kahel riistvaraplatvormil – LEGO MINDSTORMS ja Kodulabor, mis on TÜ ja TTÜ toetatavad komplektid. Teoreetiline osa on ühine, praktilised tööd erinevad. Õppekomplekti teoreetiline koosneb robootika põhialustest, milles kirjeldatakse robootika ajalugu, kasutamisvaldkondi, roboti olemust ja käsitlust ühiskonnas. Täiturite osas kirjeldatakse ekraane, mootoreid ning robotite võimalikke kasutusalasid. Lisaks tegeletakse andurite, liikumismehhanismide ja infotöötlusega. Kursuse lõpetab projekt, mis annab õpilastele võimaluse rakendada kõike eelnevat suurema mehhatroonika süsteemi väljatöötamisel.

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused

Esmased teadmised programmeerimisest on noortele järjest enam vajalikud. Valikkursuse õppekomplekt koosneb kolmest osast: rakenduste loomise meetodid ja vahendid, modelleerimise ja algoritmimise põhimõtted ning programmeerimise alused. Programmeerimise osa jaguneb põhi- ja lisamooduliks. Põhimoodulis on programmeerimiskeeleks Scratch, mis on loodud spetsiaalselt programmeerimise õpetamiseks algajatele ning leiab koolides üha laiemat kasutamist. Lisamoodulid on Pythoni- ja VBA- põhised. Kuna moodulid jaotuvad kaheks: põhimoodul 15–35 tundi ja lisamoodul kuni 20 tundi, saab kool koostada sõltuvalt oma õppesuunast sobiva tunnijaotuse ja suunata selle sisu ülesannete valikuga.

Looduseadused, tehnoloogia ja ühiskond

Õppekomplekt koosneb kahekümnest nelja-viieõppetunnilisest moodulist. Nende hulgast saab õpetaja valida endale ja õpilastele sobivad. Moodulite õpetamisel on soovitatav erinevate loodusainete õpetajate (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia) omavaheline koostöö. Moodulite teemad on erinevad. Nagu näiteks kosmose ja satelliidi kaugseirest, toidulisanditest ja kemikaalidest meie ümber, energiakasutusest kodus kuni biotehnoloogiani. Moodulid on üles ehitatud interdistsiplinaarse iseloomuga probleemide lahendamisele. Kursuse käigus omandatakse uusi teadmisi ja kasutatakse olemasolevaid teadmisi erinevatest loodusteaduslikest õppeainetest. Õpilase materjalid sisaldavad motiveerivat stsenaariumi ja selle analüüsimiseks, probleemide nägemiseks ja sõnastamiseks suunavaid ülesandeid. Olemas on juhendmaterjalid uurimusliku praktilise töö läbiviimiseks ning sotsiaalteadusliku otsuse tegemiseks.

Kommenteerimine on suletud