Eesti koordinaatori poolt algatatud transpordi valdkonna projektitaotlus saab rahastuse

Jaanuarikuu viimastel päevadel saabus Euroopa Komisjonilt kauaoodatud sõnum – rahastuse saamiseks on läbirääkimiskutse saanud esimene Eesti partneri poolt koordineeritav transpordi valdkonna projekt. Tegemist on FP7-AAT-2013-RTD-1 tähistusega lennunduse konkursile esitatud projektitaotlusega BEWARE (Bridging East West for Aerospace Research), mille algatajaks ja koordinaatoriks on Invent Baltics OÜ. Projekti konsortsiumisse kaasatud 12 partneri hulgas on nii ettevõtteid, teadusasutusi, erialaklastreid kui teadus- ja arendustegevuse tugistruktuure. Riikidest on Eesti kõrval esindatud Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Itaalia, Ühendkuningriik, Hispaania, Leedu, Tšehhi, Rumeenia ja Slovakkia. Tihedasse koostöösse on kaasatud Lääne-Euroopa kõrgetasemelised saavutused ja Ida-Euroopa ambitsioonikad püüdlused.

Projekti eesmärgiks on lennundusega seotud organisatsioonide informeerituse ja huvi suurendamine raamprogrammis osalemise vastu. Erilist tähelepanu pööratakse neile, kes seni programmi pakutavatest võimalustest ühel või teisel põhjusel hoopis kõrvale on jäänud. Töö tulevaste potentsiaalsete koordinaatorite ja partneritega hakkab toimuma järgmist raamprogrammi ehk Horisont 2020 eesmärke ja võimalusi silmas pidades, pakkudes tuge nii innovatsioonivõimaluste leidmisel kui rahvusvaheliste meeskondade moodustamisel. Kompetentsi kaardistamiseks võetakse vaatluse alla vähemalt 10 lennunduse alast võimekust omavat regiooni Euroopas. Lisaks pakutakse koolitusi ja ettevõtete külastusi koostöökontaktide loomiseks selliste tipptasemel tööstusettevõtetega, kes on võimelised täitma lennundussektorist tulevaid tellimusi. Lõpptulemusena loodetakse jõuda vähemalt ühe võtmetehnoloogiate põhise innovatsiooniahelani ning moodustada vähemalt 5 potentsiaalset projektikonsortsiumi. Pikemas perspektiivis peaks projekti edukas elluviimine viima olukorrani, kus uute partnerlussuhete tekkimine Ida- ja Lääne-Euroopa lennundussektoris tegutsevate asutuste ja organisatsioonide vahel ei sõltu enam Euroopa Liidu poolsest rahastusest.

 

Kommenteerimine on suletud