Eesti teaduse rahvusvaheline tutvustamine

2012. a algusest on SA-s Eesti Teadusagentuur tegeletud Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise algatusega. Tänaseks on avatud Brüsselis Eesti T&A kontaktbüroo  ja koostöös Eesti T&A asutustega on valminud kommunikatsioonilahendus. Projekti rahastatakse perioodil 2012-2015 kogusummas ca 850 000 EUR Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava programmi Teaduse rahvusvahelistumine alt Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Algatuse eesmärgiks on suurendada Eesti teaduse rahvusvahelist tuntust ja kontakte teadusmahukates koostööriikides. Sihtgrupiks on välismaa avalikkus poliitiliste otsustajate ja teadusadministraatorite tasandil, välisteadlased alates doktorantuurist ning potentsiaalsed investorid. Sihtpiirkond on paindlik – sõltudes esiletõusvatest vajadustest ja võimalustest. Siiski, teadusadministraatoritele lähenemiseks on plaanis kasutada eelkõige Brüsseli kontaktbüroo poolt pakutavaid võimalusi ning tehakse koostööd teiste Eestit tutvustavate algatustega (Study in Estonia, Welcome to Estonia).

Eesti teadust hakatakse tutvustama koondnimetusega Research in Estonia. Plaanis on uuendada ETISe (Eesti Teadusinfosüsteem) avalehte ja kujundada see ümber Eestist väljapoole suunatud Eesti teaduse tugevusi ja võimalusi tutvustavaks atraktiivseks leheks. Turundustegevustest on olulised nii Eestisisesed kui –välised tegevused. Abistamaks Eesti teadust tutvustavat teadlast ja ametnikku töötatakse välja komplekt Eesti teadust tutvustavaid materjale. Osaletakse olulistel messidel nagu Euroscience Open Forum ja Horisont 2020 seotud üritused. Kasutatakse sotsiaal- ja välismeedia võimalusi, näiteks avaldatakse Eesti teaduse edulugusid välismeedias. Edulugude all peetakse siinkohal silmas teadustööd, mis näitab Eesti teaduse kõrget taset ja on rahvusvaheliselt atraktiivne. Siinkohal esitame üleskutse anda allolevatel kontaktidel infot niisugustest edulugudest. Eestisisestest tegevustest viiakse läbi kontseptsiooni tutvustavad infotunnid ja tutvustatakse Eestis õppivatele välistudengitele siinset teadusmaailma. Hetkel koostatakse Eesti teadust tutvustavaid materjale ja valmistatakse ette 2013.a üritusi, millest üheks suuremaks on koos Eesti Teadusajakirjanike Seltsiga juuni lõpus korraldatav Eesti T&A külastustuur rahvusvahelistele teadusajakirjanikele, mis on osa Helsinkis toimuvast 8. rahvusvahelisest maailma teadusajakirjanike konverentsist.

Brüsseli büroo on T&A alase informatsiooni kogumise ja jagamise keskus. Büroos töötab alaliselt büroojuht ning lisaks on Eesti T&A asutustel stažeerimise võimalus. 2012. a jooksul stažeerisid büroos kokku 4 stažööri  Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja ETAgist. 2013. aastal on juba vastu võetud kokku 4 stažeerimistaotlust Keskkonnaministeeriumist, Eesti Geenivaramust ja ETAgist. Lisaks viiakse 2013.a läbi veel 2 taotlusvooru (tähtajad 15. aprill ja 15. september). Büroo kõrgemateks eesmärkideks on suurendada Eesti mõju Euroopa poliitikate kujundamisel T&A valdkonnas ja tõsta Eesti organisatsioonide osalust Euroopa teadusprogrammides. Igapäevastest tegevustest osaletakse aktiivselt IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels for EU R&D) töös, mis koondab eri riikide teadus- ja arendusesindusi Brüsselis, korraldatakse Eesti teadust tutvustavaid seminare ning võimaldatakse Eesti T&A asutustel kasutada nõupidamisruume. Bürool on aktiivne meililist (liituda saab läbi ETAg kodulehe), mille läbi vahendatakse uudiseid Eestisse.
Büroo avati haridus- ja teadusminister hr Jaak Aaviksoo poolt ametlikult 12.10.12 ning lisaks korraldati detsembris esimene ja rohke osavõtuga seminar, kus tutvustati Eesti kogemust struktuurifondide kasutamisel teaduse toetamiseks .

 

Lisainfo:
Projektijuht Eestis
Karin Patune
Eesti Teadusagentuur
Karin.Patune@etag.ee
Tel: 731 7368
Mob: 56 64 0009

Eesti T&A kontaktbüroo Brüsselis
Kristi Kiitsak, juhataja
Square de Meeûs 1
1000 Brüssel, Belgia
Kristi.Kiitsak@etag.ee
Tel: +32 2 265 0933
Mob: +32 470 655 155

Kommenteerimine on suletud