Teadusprogramm BONUS on algatatud 8 ELi Läänemere-äärse liikmesriigi poolt

Läänemere ühine teadusprogramm BONUS (http://www.bonusportal.org/) on algatatud 8 ELi Läänemere-äärse liikmesriigi (Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani) poolt Läänemere piirkonna säästva arengu toetamiseks ning Euroopa teadusruumi loomisele ja ülesehitamisele kaasaaitamiseks. BONUS  on välja kasvanud 6RP ERA-NETsamanimelisest projektist  ning selle ellukutsumise seaduslikuks aluseks on Euroopa Liidu asutamisakti artikkel 185 (endine 169). Selle kohta on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu otsus nr 862/2010/EU 22. septembrist 2010. Programmi rahastamine toimub võrdsetel alustel liikmesriikide poolt ning EL-i 7RP eelarvest. Artikli 185 alusel võivad liikmesriigid ellu kutsuda ühiseid T&A programme, mida Euroopa Liit toetab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni kaudu.

BONUS ERA-NETi  (2003-2008) koordinaatoriks oli Soome Akadeemia. Projekti konsortsium koosnes teadust rahastavatest organisatsioonidest, mis esindasid kõiki läänemereäärseid maid, ning  ühest rahvusvahelisest organisatsioonist (ICES). BONUS ERA-NETi eesmärgiks oli luua toimiv koostöövõrgustik peamiste Läänemere teemaliste teadust rahastavate organisatsioonide vahel, ühtlustada taotlemise ja finantseerimise tingimusi ning valmistada ette ühine teadusprogramm ja võimalused selle elluviimiseks.

BONUSe institutsionaalseks korraldajaks on 2007. aastal loodud  BONUS EEIG, mille asutajateks on 10 teadust rahastavat organisatsiooni kaheksast Läänemere äärsest riigist (Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani). Venemaa on kaasatud ühisprogrammidesse koostöömemorandumite kaudu. Esimene ühiskonkurss multilateraalsetele teadusprojektidele mahus 22.4 miljonit eurot, mida rahastati ERA-NET Pluss instrumendist,  kuulutati välja 17. septembril 2007.  Konkursi tähtajaks saabus 149 eeltaotlust, millest  sõltumatute ekspertide  hinnangute alusel kutsuti  lõpptaotluste vooru 55. Kõiki lõpptaotlusi hindas rahvusvaheline paneel. Võttes arvesse teaduslikku kvaliteeti, rakendatavust ja silmapaistvust ning projektide Läänemere temaatikale vastavust, otsustati rahastada 16 projekti.

Projektid algasid 2008. aasta lõpus või 2009. aasta algul ning lõppesid vastavalt kas 2010. või 2011. aastal. Nende 16 eduka projekti hulgas oli neli (BALTICWAY,  BEAST , ECOSUPPORT , IBAM ) projekti, milles osales kokku viis Eesti partnerit (TTÜ Küberneetika Instituut/prof. Tarmo Soomere, AS LDI/Sergei Babitchenko, Eesti Maaülikool/Sirje Vilbaste, TTÜ Meresüsteemide Instituut/Urmas Raudsepp, TÜ Mereinstituut/Robert Aps) .

Artiklil 185 põhinev ühisprogramm, mille ettevalmistamine oli kestnud kogu 2011. aasta, sai lõpliku heakskiidu oktoobris 2012. Teadustöö ühisprogrammi koostamisel tehti tugevat koostööd kõigi  BONUSe maade esindajatega ning samuti võeti arvesse Euroopa Liidu ja liikmesriikide strateegiaid ja direktiive.

Heakskiitmise tulemusena kuulutati 12. novembril 2012  välja programmi esimene BONUS-185 ühiskonkurss:  temaatiline – „Viable ecosystem“ ja innovatsioonikonkurss.

Temaatiliste ehk teadusprojektide taotluste eelregistreerimise tähtaeg  on 14. jaanuar 2013 kell 17.00 CET ja taotluste esitamise  tähtaeg on 14. veebruar 2013  kell 17.00 CET. Eeldatav konkursi eelarve on 31 miljoni eurot, kuid ühe taotluse ülempiiriks on määratud 4 miljonit eurot, mis sisaldab endas nii partnerorganisatsioonide kui Euroopa Liidu panust. Teaduskonkursil on ette antud 10 teemat, millest iga taotlus peab sisaldama ühte võtmeteemat ja lisaks peab olema ära märgitud veel 2-4 alateemat. Täpsem info SIIN.

Kõige varem võivad projektid alata 2013. aasta novembris ja maksimaalseks lubatud pikkuseks on 4 aastat.

Innovatsioonikonkursile esitatavate  taotluste eelregistreerimise tähtaeg on 12. veebruar 2013 kell 17.00 CET ja esitamise tähtaeg 12. märts 2012 kell 17.00 CET. Eeldatav konkursi eelarve on 7 miljonit eurot, kuid ühe taotluse ülempiiriks on määratud 0.5 miljoni eurot. Täpsem info SIIN.

Innovatsioonikonkursil on ette antud 3 teemat, millest iga taotlus peab sisaldama ühte. Lisaks peab olema määratletud seos veel  2-4 alateemaga  BONUSe strateegilisest teadusplaanist.

Edukad projektid võivad alata 2013. aasta detsembris ning maksimaalne innovatsiooniprojektide pikkus on 3 aastat.

Kokku korraldatakse 3 temaatilist konkurssi ja 2 innovatsioonikonkurssi.

Rahastatavad projektid valitakse välja pöörates erilist tähelepanu hindamise läbipaistvusele ja  sõltumatutele hinnangutele. Konkreetse partneri projektides osalemise ja finantseeringu saamise eeltingimuseks on tema riigi rahaline panus konkursi eelarvesse. Eesti partneritele on hetkel garanteeritud vaid temaatilistes projektides osalemine. Innovatsioonikonkursi riigi poolse kaasfinantseerimise võimaluste üle käivad alles läbirääkimised.

Võttes arvesse peamiste võtmegruppide arvamust ning teadmiste nõudlust tulevikus, on järgmise BONUS-185 konkursi teemad  juba välja valitud. 2013. aastal toimub strateegilise teadustöö plaani kaasajastamine, mille käigus defineeritakse teemad ka 2014. aasta konkursiks.

Margit Suuroja
Peaspetsialist
Eesti Teadusagentuur
e-mail: Margit.Suuroja@etag.ee

Maria Habicht
Konsultant
Eesti Teadusagentuur
e-mail: Maria.Habicht@etag.ee

 

 

Kommenteerimine on suletud