Eesti Teadusagentuur, lühitutvustus

 

 

 

Eesti Teadusagentuur (ETAG) on riigi sihtasutus, mis alustas tegevust 1. märtsil 2012.a. Eesti Teadusagentuuri loomise eesmärgiks on korrastada teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni rahastamise instrumente, et tagada nende koostoime ja vältida dubleerimist.

Eesti Teadusagentuur koondab seni eraldi organisatsioonides toimunud siht- ja grantfinantseerimise üle otsustamise ühte tugevasse organisatsiooni. Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste ja programmide osakonna ülesandeks on uurimistoetuste taotluste menetlemise korraldamine. Osakonna koosseisus jätkavad ka riiklikud programmid KESTA ja TerVe ning Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi koostamise töörühm.

Eesti Teadusagentuuri analüüsiosakond hindab uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ning teadusliku info avalikku kättesaadavust. ETAG analüüsib intellektuaalse omandi tekkimist ja jälgib selle kasutust ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist.

ETAG rahvusvahelise teaduskoostöö osakond korraldab teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemist. ETAG korraldab EL teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammi ja Horizon 2020 raamprogrammi ning COST koostööprogrammide alaste nõustamist, koostööd Science Europe´i ja Euroopa Teadusfondiga. ETAG koordineerib osalemist mitmetes erinevates koostööprogrammides nagu BONUS, ERA-NET, EUROCORES ning mitmed riikidevahelised koostööprojektid.

Eesti Teadusagentuur võtab üle kohustused seoses Eesti Teaduse Infosüsteemi ETIS kasutajatoe pakkumisega. Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond jätkab teaduse tutvustamist, korraldades ise teadust ühiskonnas populariseerivaid ettevõtmisi ning toetades koostööpartnerite sellesuunalisi tegevusi. Samuti jätkab Eesti Teadusagentuuri egiidi all oma tegevusi Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav programm TeaMe.

Eesti Teadusagentuur on hea, tugev ning nähtav partner teadlastele, teadusasutustele, ettevõtjatele ja riigile.

Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri juriidiline aadress on Soola 8, 51013 Tartu.

Kommenteerimine on suletud